หัวข้อ “ความเชื่อมั่นต่ออนาคตประเทศไทยหลังการชุมนุมเคลื่อนไหวของกลุ่ม นปช.”
                  จากเหตุการณ์การชุมนุมเคลื่อนไหวของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)
ที่ปิดล้อมสถานที่ต่างๆ โดยประกาศจะยกระดับการชุมนุมเพื่อกดดันให้รัฐบาลและองคมนตรีปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อเรียกร้อง
ล่าสุดได้ปิดเส้นทางการจราจรหลายแห่ง  ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)  จึงได้ดำเนินการสำรวจ
ความคิดเห็นเรื่อง  “ความเชื่อมั่นต่ออนาคตประเทศไทยหลังการชุมนุมเคลื่อนไหวของกลุ่ม นปช.”
โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนชาวกรุงเทพมหานครทุกสาขาอาชีพ จำนวน 1,097 คน  เป็นเพศชายร้อยละ 33.2   และ
เพศหญิงร้อยละ 66.8   เมื่อวันที่ 9 เมษายน ที่ผ่านมา  สรุปผลได้ดังนี้
 
             1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการชุมนุมและการปิดล้อมสถานที่ต่างๆ ของกลุ่ม นปช.

 
ร้อยละ
เห็นด้วย
17.4
ไม่เห็นด้วย
82.6
 
             2. สิ่งที่ประชาชนเป็นห่วงมากที่สุดจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น คือ

 
ร้อยละ
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของประเทศ
51.4
การเผชิญหน้า และการแตกแยกในหมู่คนไทยด้วยกัน
24.8
ผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
14.3
การปฏิวัติรัฐประหาร
3.6
ไม่มีสิ่งใดน่าเป็นห่วง
3.3
อื่นๆ อาทิ ห่วงความปลอดภัยของประชาชนผู้เดินทาง และห่วงว่า
จะมีการทำลายทรัพย์สินของทางราชการ
2.6
 
             3. ทางออกที่ประชาชนต้องการเห็นมากที่สุดในขณะนี้ คือ

 
ร้อยละ
ให้ พ.ต.ท. ทักษิณ เลิกยุ่งเกี่ยวการเมือง และกลุ่ม นปช.
เลิกการชุมนุม
43.4
ยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่
27.2
ใช้กำลังตำรวจ ทหาร เข้าสลายการชุมนุม
9.4
ให้องคมนตรีและนายกฯ ลาออกตามคำเรียกร้องของกลุ่ม นปช.
7.8
ปล่อยให้มีการชุมนุมต่อไป
4.1
อื่นๆ อาทิ ให้แต่ละฝ่ายส่งผู้แทนมาเจรจา และนำเสนอข่าวการชุมนุม
ให้น้อยลง ฯลฯ
8.1
 
             4. คะแนนความเชื่อมั่นต่ออนาคตของประเทศไทยหลังเกิดการชุมนุมเคลื่อนไหวของกลุ่ม นปช.
                 พบว่า (จากคะแนนเต็ม 10)


 
คะแนน
(จากคะแนนเต็ม 10)
ความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
8.68
ความเชื่อมั่นต่อการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำอาเซียนที่พัทยา
ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี
6.18
ความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทยในการแข่งขันกับประเทศ
อื่นในภูมิภาคเดียวกัน
5.65
ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในการนำพาประเทศ
ให้ผ่านพ้นวิกฤติ
5.28
 
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์ของการสำรวจ:

                  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ในประเด็นต่อไปนี้
                     1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการชุมนุมและการปิดล้อมสถานที่ต่างๆ ของ นปช.
                     2. เรื่องที่เป็นห่วงมากที่สุดจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
                     3. ทางออกที่ต้องการเห็นมากที่สุดในขณะนี้
                     4. ความเชื่อมั่นต่ออนาคตของประเทศไทยหลังเกิดการชุมนุมเคลื่อนไหวของกลุ่ม นปช.

 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปจากทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling)  โดยการสุ่มเขตการปกครอง  จากนั้นจึงสุ่มประชากรเป้าหมาย
ที่จะสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบ โ ดยใช้ทั้งวิธีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนาม และการสุ่มหมายเลขโทรศัพท์สัมภาษณ์
ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,097 คน เป็นเพศชาย ร้อยละ 33.2  และเพศหญิง ร้อยละ 66.8
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  4% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีรวบรวมเก็บข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
ที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามปลายเปิด (Open Form)
จากนั้นคณะนักวิจัยได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล: 9 เมษายน 2552
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 9 เมษายน 2552
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางที่ 1: ข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
364
33.2
             หญิง
733
66.8
รวม
1,097
100.0
อายุ:
 
 
             18 - 25 ปี
228
20.8
             26 - 35 ปี
368
33.5
             36 - 45 ปี
270
24.6
             46 ปีขึ้นไป
231
21.1
รวม
1,097
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
426
38.8
             ปริญญาตรี
618
56.4
             สูงกว่าปริญญาตรี
53
4.8
รวม
1,097
100.0
อาชีพ:
 
 
             ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
76
6.9
             พนักงานบริษัทเอกชน
492
44.8
             ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
230
21.0
             รับจ้างทั่วไป
100
9.1
             พ่อบ้าน แม่บ้าน เกษียณอายุ
61
5.6
             อื่นๆ เช่น นิสิตนักศึกษา อาชีพอิสระ ว่างงาน
138
12.6
รวม
1,097
100.0
 
Vote:  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
 ผลคะแนนVote              
 
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: research@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776