หัวข้อ “คณะกรรมการสมานฉันท์ฯ กับความคาดหวังของประชาชน”
                  จากการตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมือง และศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งประกอบ
ด้วยตัวแทนจากวุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎร และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เพื่อหาแนวทางการสร้างความสมานฉันท์ และ
แนวทางการปฏิรูปการเมืองของไทย ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) จึงได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็น
เรื่อง “คณะกรรมการสมานฉันท์ ฯ กับความคาดหวังของประชาชน”  โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ
18 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครจำนวนทั้งสิ้น 1,260 คน เป็นเพศชายร้อยละ 50.4 และเพศหญิงร้อยละ
49.6 เมื่อวันที่ 20 - 21 พฤษภาคม ที่ผ่านมา สรุปผลได้ดังนี้
 
             1. ความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติภารกิจหลัก 3 ประการของคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
                 การเมือง และศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สำเร็จลุล่วง พบว่า

 
เชื่อว่าทำได้
(ร้อยละ)
เชื่อว่าทำไม่ได้
(ร้อยละ)
ไม่แน่ใจ
(ร้อยละ)
1) ภารกิจในการเสนอแนวทางในการแก้ไข
รัฐธรรมนูญที่เป็นที่ยอมรับของประชาชน
ส่วนใหญ่
41.1
30.2
28.7
2) ภารกิจในการปฏิรูประบบการเมืองไทย
ให้มีความมั่นคง/เข้มแข็ง
35.1
29.6
35.3
3) ภารกิจในการสร้างความสมานฉันท์/
ลดปัญหาความขัดแย้ง/แตกแยกทางการเมือง
29.6
41.8
28.6
 
             2. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตราต่างๆ ปรากฏผลดังนี้

 
เห็นด้วย
(ร้อยละ)
ไม่เห็นด้วย
(ร้อยละ)
ไม่แน่ใจ
(ร้อยละ)
1) การแก้ไขมาตรา 111 และ 112 
โดยให้ ส.ว. มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด
70.9
20.0
9.1
2) การแก้ไขมาตรา 237
โดยให้ตัดทิ้งประเด็น การยุบพรรคการเมือง
และให้ลงโทษกรรมการบริหารพรรคที่ทุจริต
เลือกตั้งเฉพาะคน ไม่ใช่เหมารวม
64.2
26.1
9.7
3) การแก้ไขมาตรา 93 และ 98
โดยการเลือกตั้ง ส.ส.ให้กลับไปใช้ระบบ
เขตเดียวคนเดียว (รวมจำนวน ส.ส.เขต
400 คน และ ส.ส.บัญชีรายชื่ออีก 100 คน)
58.3
23.0
18.7
4) การแก้ไขมาตรา 265 และ 266
โดยให้ ส.ส. ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
เช่น ที่ปรึกษารัฐมนตรี และเลขานุการ
รัฐมนตรีได้
38.4
41.5
20.1
5) การยกเลิกมาตรา 309
โดยให้มีการนิรโทษกรรมคดีทุจริตให้
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และยกเลิก
การยึดทรัพย์ 7 หมื่นล้านบาท
31.9
53.5
14.6
 
             3. สิ่งที่ต้องการฝากไปถึงคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมือง และการศึกษาการ
                 แก้ไขรัฐธรรมนูญ 5 อันดับแรก คือ (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

 
ร้อยละ
ให้ช่วยทำให้บ้านเมืองสงบสุข มีความสมานฉันท์ โดยเร็ว
37.4
ให้วางตัวเป็นกลาง ทำงานอย่างตรงไปตรงมา
21.4
ให้ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักในการทำงาน
19.2
ขอให้กำลังใจ ให้ทำงานสำเร็จลุล่วง
7.1
ให้รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน และเปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
3.8
 
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครประเด็นต่อไปนี้
                      1. ความเชื่อมั่นต่อปฏิบัติภารกิจหลัก 3 ประการของคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมือง
                          และศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สำเร็จลุล่วง
                      2. ความคิดเห็นต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตราต่างๆ
                      3. สิ่งที่ต้องการฝากไปถึงคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมือง และศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างประชาชน อายุ 18 ปีขึ้นไปในทุกสาขาอาชีพ ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยสุ่มเขตการปกครองทั้งเขตชั้นนอก ชั้นกลาง และ
ชั้นใน จำนวน 25 เขต ได้แก่ เขตคลองเตย คลองสาน จตุจักร ดอนเมือง ดินแดง ตลิ่งชัน ธนบุรี บางกอกน้อย บางกะปิ
บางเขน บางซื่อ บางพลัด บางรัก ปทุมวัน พญาไท พระโขนง พระนคร ยานนาวา ราชเทวี ลาดพร้าว วังทองหลาง วัฒนา
สวนหลวง สาทร และห้วยขวาง จากนั้นจึงสุ่มถนน และประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบ ได้กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสิ้น 1,260 คน เป็นเพศชายร้อยละ 50.4 และเพศหญิงร้อยละ 49.6
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีรวบรวมเก็บข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
ที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามปลายเปิด (Open Form)
จากนั้นคณะนักวิจัยได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล: 20 - 21 พฤษภาคม 2552
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 22 พฤษภาคม 2552
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางที่ 1: ข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
635
50.4
             หญิง
625
49.6
รวม
1,260
100.0
อายุ:
 
 
             18 ปี – 25 ปี
323
25.6
             26 ปี – 35 ปี
406
32.2
             36 ปี – 45 ปี
301
23.9
             46 ปีขึ้นไป
230
18.3
รวม
1,260
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
625
49.6
             ปริญญาตรี
566
44.9
             สูงกว่าปริญญาตรี
69
5.5
รวม
1,260
100.0
อาชีพ:
 
 
             ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
152
12.1
             พนักงาน / ลูกจ้างบริษัทเอกชน
404
32.0
             ค้าขาย / ประกอบอาชีพส่วนตัว
263
20.9
             รับจ้างทั่วไป
194
15.4
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
74
5.9
             อื่นๆ เช่น นิสิตนักศึกษา อาชีพอิสระ ว่างงาน
173
13.7
รวม
1,260
100.0
 
Vote:  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
 ผลคะแนนVote              
 
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: research@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776