หน้าเว็บไซต์หลัก
หัวข้อ “วัยรุ่นกับโทรศัพท์มือถือ”
                 ค่านิยมทางวัตถุที่แพร่ระบาดอยู่ในหมู่วัยรุ่นไทยในปัจจุบันส่งผลให้วัยรุ่นต้องใช้จ่ายเงินไปกับการซื้อหา
ของใช้และเครื่องแต่งกายเพื่อให้ทันกับกระแสความนิยม (Trend)  ในเรื่องต่างๆ  อาทิ  เสื้อผ้า ทรงผม กระเป๋า รองเท้า
แนวเพลง สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น โทรศัพท์มือถือนับเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่วัยรุ่นในปัจจุบันเกาะติดกระแสความนิยมไม่ว่า
จะเป็น รูปแบบ ความทันสมัย หรือฟังก์ชั่นการใช้งาน ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) จึงได้ดำเนินการ
สำรวจ เรื่อง “วัยรุ่นกับโทรศัพท์มือถือ”  ขึ้น เพื่อสะท้อนข้อมูลการใช้จ่ายในเรื่องดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
โดยเก็บข้อมูลจากวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครที่ใช้โทรศัพท์มือถือ จำนวนทั้งสิ้น 1,701 คน เป็นเพศชาย ร้อยละ 48.8
และเพศหญิงร้อยละ 51.2  เมื่อวันที่ 10 – 13 กรกฎาคมที่ผ่านมา สรุปผลได้ดังนี้
 
             1. วัตถุประสงค์หลักในการใช้โทรศัพท์มือถือ คือ

 
ร้อยละ
พูดคุย และส่ง SMS
57.7
ฟังเพลง ฟังวิทยุ
20.3
ถ่ายรูป ถ่ายคลิปวีดีโอ
11.6
เล่นเกม
5.6
เล่นอินเทอร์เน็ต / แชท
4.8

 
             2. บุคคลที่โทรหาบ่อยที่สุด คือ

 
ร้อยละ
เพื่อน
55.9
แฟน
26.2
พ่อแม่
16.5
อื่นๆ อาทิ ญาติ พี่น้อง ฯลฯ
1.4
 
             3. ค่าใช้จ่ายต่อเดือนเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ คือ

 
ร้อยละ
น้อยกว่า 500 บาท
54.6
501 – 1,000 บาท
35.1
1,001 – 1,500 บาท
7.5
มากกว่า 1,500 บาท
2.8
 
             4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นของโทรศัพท์มือถือในชีวิตประจำวัน คือ

 
ร้อยละ
เห็นว่าจำเป็น
       ( โดยแบ่งเป็น จำเป็นอย่างมากร้อยละ 39.7 และจำเป็นค่อนข้างมาก
         ร้อยละ 47.7 )
87.4
เห็นว่าไม่จำเป็น
       ( โดยแบ่งเป็น ไม่ค่อยจำเป็นร้อยละ 12.1 และไม่จำเป็นเลยร้อยละ 0.5 )
12.6
 
             5. ระดับราคาของโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในปัจจุบัน คือ

 
ร้อยละ
ต่ำกว่า 5,000 บาท
30.2
5,001 – 10,000 บาท
43.1
10,001 – 20,000 บาท
21.8
สูงกว่า 20,000 บาท
4.9
 
             6. ปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือ ได้แก่

 
ร้อยละ
ฟังก์ชั่นในการทำงาน
48.9
ความสวยงามทันสมัย
27.4
ราคา
18.0
อุปกรณ์เสริม
2.6
อื่นๆ อาทิ ความทนทาน งบที่ตั้งไว้ ฯลฯ
3.1
 
             7. ยี่ห้อของโทรศัพท์มือถือที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ

 
ร้อยละ
โนเกีย
58.8
ซัมซุง
11.7
อิริคสัน
6.3
โมโตโรร่า
5.5
ไอโฟน
3.5
อื่นๆ
14.2
 
             8. เครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ

 
ร้อยละ
ดีแทค
37.6
ทรู
37.1
จีเอสเอ็ม
23.4
ฮัทช์
1.9
 
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                  เพื่อสอบถามพฤติกรรมและความคิดเห็นของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือในปัจจุบัน
เพื่อสะท้อนข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างวัยรุ่นไทยทั่วกรุงเทพมหานคร  ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน
(Multi-Stage Sampling) โดยการสุ่มเขต จากนั้นจึงสุ่มถนนและประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบ และใช้
วิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบพบตัว ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,701 คน เป็นเพศชายร้อยละ 48.8 และเพศหญิงร้อยละ
51.2
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน
ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal)   และคำถามปลายเปิด (Open Form) จากนั้นคณะนักวิจัย
ได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล: 10 – 13 กรกฎาคม 2552
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 23 กรกฎาคม 2552
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางที่ 1: ข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
830
48.8
             หญิง
871
51.2
รวม
1,701
100.0
การศึกษาในปัจจุบัน:
 
 
             มัธยมศึกษา / ปวช.
813
47.8
             อนุปริญญา / ปริญญาตรี
888
52.2
รวม
1,701
100.0
 
Vote:  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
 ผลคะแนนVote              
 
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: research@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776