หน้าเว็บไซต์หลัก
หัวข้อ “คนแบบไหนที่หนุ่มสาวรุ่นใหม่อยากได้เป็นแฟน”
                 “ความรัก” แบบคู่รักหรือแฟนนับเป็นเรื่องที่คนในวัยหนุ่มสาวให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ หนุ่มสาวต่าง
แสวงหาความรักในรูปแบบของตน ซึ่งบางคนอาจจะตั้งบรรทัดฐานของคนรักไว้สูง ทั้งเรื่องอาชีพ ลักษณะนิสัย บุคลิกภาพ
และรูปร่างหน้าตา ขณะที่บางคนอาจไม่ได้ตั้งบรรทัดฐานไว้เลยว่าจะต้องเป็นแบบใด ดังนั้น เพื่อเป็นการสะท้อนมุมมอง
ในเรื่องดังกล่าวของเยาวชนรุ่นใหม่ให้พ่อแม่ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
(กรุงเทพโพลล์)  จึงได้ดำเนินการสำรวจเรื่อง “คนแบบไหนที่หนุ่มสาวรุ่นใหม่อยากได้เป็นแฟน”  โดยเก็บข้อมูล
จากเยาวชนอายุ 15-25 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,796 คน  เป็นเพศชายร้อยละ 49.1  และเพศหญิง
ร้อยละ 50.9 เมื่อวันที่ 10 – 13 กรกฎาคมที่ผ่านมา สรุปผลได้ดังนี้ี้
 
             1. วัยของคนที่หนุ่มสาวรุ่นใหม่อยากเลือกมาเป็นแฟน คือ

 
ร้อยละ
วัยใกล้เคียงกัน
54.2
แก่กว่า
24.4
เด็กกว่า
11.5
ไม่ได้กำหนดอายุ
9.9
 
 
             2. อาชีพที่อยากเลือกมาเป็นแฟนมากที่สุด  (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

                   หนุ่มอาชีพไหน ที่สาวรุ่นใหม่อยากได้มาเป็นแฟนมากที่สุด (5 อันดับแรก)

 
ร้อยละ
นักธุรกิจ
39.9
ราชการ / ทหาร / ตำรวจ
13.1
วิศวกร สถาปนิก
12.2
ดารา นักร้อง นายแบบ
10.5
แพทย์
9.9


                 สาวอาชีพไหน ที่หนุ่มรุ่นใหม่อยากได้เป็นแฟนมากที่สุด (5 อันดับแรก)

 
ร้อยละ
นักธุรกิจ
24.0
ดารา นักร้อง นักแสดง นางแบบ
17.3
แพทย์ / พยาบาล
12.5
แอร์โฮสเตส
7.8
ข้าราชการ
7.3
 
 
             3. บุคลิกลักษณะที่อยากได้เป็นแฟนมากที่สุด

                   บุคลิกของผู้ชาย ที่สาวรุ่นใหม่อยากได้เป็นแฟนมากที่สุด (5 อันดับแรก)

 
ร้อยละ
ภูมิฐาน
33.8
มาดเซอร์ๆ
20.8
ทันสมัย In trend
10.7
หุ่นนักกีฬา
9.0
เนี้ยบ
8.3


                 บุคลิกของผู้หญิง ที่หนุ่มรุ่นใหม่อยากได้เป็นแฟนมากที่สุด (5 อันดับแรก)

 
ร้อยละ
เนี้ยบ
26.0
เซ็กซี่
19.2
แอ๊บแบ๊ว / หวานแหวว
14.2
ภูมิฐาน
10.6
ทันสมัย In trend
9.4
 
 
             4. ลักษณะนิสัยที่อยากเลือกมาเป็นแฟนมากที่สุด  (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

                   นิสัยของผู้ชาย ที่สาวรุ่นใหม่อยากได้เป็นแฟน (5 อันดับแรก)

 
ร้อยละ
ร่าเริง มนุษย์สัมพันธ์ดี อารมณ์ดี
16.7
เอาใจใส่ ตามใจ เอาใจเก่ง
16.6
มีเหตุผล เข้าใจและยอมรับฟังความคิดเห็น
16.0
ตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์ เสมอต้นเสมอปลาย
10.5
สุขุม รอบคอบ
6.1


                 นิสัยของผู้หญิง ที่หนุ่มรุ่นใหม่อยากได้เป็นแฟน (5 อันดับแรก)

 
ร้อยละ
สุภาพเรียบร้อย แต่งตัวดี
18.5
มีเหตุผล ใจกว้างและยอมรับฟังความคิดเห็น
14.8
ร่าเริง มนุษย์สัมพันธ์ดี อารมณ์ดี
14.8
เรียบง่าย ติดดิน
9.9
เอาใจใส่ ตามใจ เอาใจเก่ง
9.6
 
 
             5. นิสัยที่ไม่มีวันจะเลือกมาเป็นแฟน  (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

                   นิสัยของผู้ชาย ที่สาวรุ่นใหม่ไม่มีวันจะเลือกมาเป็นแฟน (5 อันดับแรก)

 
ร้อยละ
เห็นแก่ตัว เอาแต่ใจ ชอบสั่ง ชอบบังคับ
25.6
เจ้าชู้
17.1
โกหก
10.9
จุกจิก ขี้บ่น เรื่องมาก โวยวาย
10.5
หยาบคาย ใช้ความรุนแรง
5.9


                 นิสัยของผู้หญิง ที่หนุ่มรุ่นใหม่ไม่มีวันจะเลือกมาเป็นแฟน (5 อันดับแรก)

 
ร้อยละ
จุกจิก ขี้บ่น เรื่องมาก โวยวาย
23.2
เห็นแก่ตัว เอาแต่ใจ ชอบสั่ง ชอบบังคับ
22.8
โกหก
10.7
เจ้าชู้
9.6
หยาบคาย ใช้ความรุนแรง
5.5
 
 
             6. คนดังฝ่ายชาย ที่ตรงสเปคของสาวรุ่นใหม่มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ  (เป็นคำถามปลายเปิด
                 ให้ผู้ตอบระบุเอง)


 
ร้อยละ
เคน ธีรเดช
13.3
โดม ปกรณ์ ลัม
8.3
เป้ อารักษ์
6.2
ติ๊ก เจษฎาภรณ์
3.2
นิชคุณ หรเวชกุล
2.4
 
 
             7. คนดังฝ่ายหญิง ที่ตรงสเปคของหนุ่มรุ่นใหม่มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ  (เป็นคำถามปลายเปิด
                 ให้ผู้ตอบระบุเอง)


 
ร้อยละ
อั้ม พัชราภา
10.0
แพนเค้ก เขมนิจ
8.4
แอฟ ทักษอร
4.8
พอลล่า เทย์เลอร์
4.6
เต้ย จรินทร์พร
3.9
 
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับแนวทางการเลือกคนที่จะมาเป็นแฟน
เพื่อสะท้อนข้อมูลให้พ่อแม่ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างเยาวชนไทยทั่วกรุงเทพมหานครด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน
(Multi-Stage Sampling) จากนั้นจึงสุ่มถนนและประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบ และใช้วิธีเก็บข้อมูล
โดยการสัมภาษณ์แบบพบตัว  ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,796 คน เป็นเพศชายร้อยละ 49.1 และเพศหญิงร้อยละ 50.9
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน
ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามปลายเปิด (Open Form) จากนั้นคณะนักวิจัย
ได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล: 10 – 13 กรกฎาคม 2552
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 31 กรกฎาคม 2552
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
882
49.1
             หญิง
914
50.9
รวม
1,796
100.0
อายุ:
 
 
             15 – 18 ปี
659
36.7
             19 – 22 ปี
845
47.0
             23 – 25 ปี
292
16.3
รวม
1,796
100.0
 
Vote:  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
 ผลคะแนนVote              
 
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776