หน้าเว็บไซต์หลัก
หัวข้อ “ประชาชนต้องการอย่างไรเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ”
                 จากการที่คณะกรรมการสมานฉันท์ฯ ได้นำเสนอรายงานผลการศึกษาแนวทางการสร้างความสมานฉันท์
และแนวทางการปฏิรูปการเมืองของไทย โดยในระยะสั้นเสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญใน 6 มาตรา เพื่อลดความขัดแย้ง
ในสังคม นำไปสู่ความสมานฉันท์ และปฏิรูปการเมืองนั้น   ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)  จึงได้ดำเนิน
การสำรวจเรื่อง “ประชาชนต้องการอย่างไรเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ”  เพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อเรื่องดังกล่าว โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร อายุ 18 ปีขึ้นไป ในทุกสาขาอาชีพ
จำนวนทั้งสิ้น 1,119 คน เมื่อวันที่ 25-28 กรกฎาคมที่ผ่านมา สรุปผลได้ดังนี้
 
             1. ความคิดเห็นต่อการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 ในประเด็นต่างๆ ปรากฏผลดังนี้

 
เห็นด้วย
(ร้อยละ)
ไม่เห็นด้วย
(ร้อยละ)
ไม่แน่ใจ
(ร้อยละ)
1) แก้ไขมาตรา 111 - 121 โดยให้ ส.ว. มาจากการ
    เลือกตั้งทั้งหมด
84.4
8.8
6.8
2) แก้ไขมาตรา 237 โดยให้ตัดทิ้งประเด็นการยุบพรรค
    การเมืองและให้ลงโทษ กรรมการบริหารพรรคที่ทุจริต
    การเลือกตั้งเฉพาะคน ไม่ใช่เหมารวม
76.9
17.3
5.8
3) แก้ไขมาตรา 190 โดยยังคงให้การทำสัญญากับ
    ต่างประเทศต้องผ่านการเห็นชอบจากรัฐสภา แต่ให้
    กำหนดประเภทของหนังสือสัญญาให้ชัดเจนว่า
    แบบไหนที่ต้องให้สภาเห็นชอบ
75.8
14.3
9.9
4) แก้ไขมาตรา 93 - 98 โดยการเลือกตั้ง ส.ส.ให้
    กลับไปใช้ระบบเขตเดียวคนเดียว (รวมจำนวน ส.ส.
    เขต 400 คน) และ ส.ส.บัญชีรายชื่ออีก 100 คน
59.6
20.6
19.8
5) แก้ไขมาตรา 266 โดยให้ ส.ส. และ ส.ว. เข้าไปมี
    บทบาทต่อการบริหารงานของข้าราชการประจำ
    และงบประมาณในโครงการต่างๆ ของรัฐเพื่อช่วยเหลือ
    ประชาชนในพื้นที่ได้
45.5
41.0
13.5
6) แก้ไขมาตรา 265 โดยให้ ส.ส. ดำรงตำแหน่งทาง
    การเมือง เช่น เลขานุการรัฐมนตรีได้
43.9
39.1
17.0

 
             2. ความคิดเห็นต่อประเด็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 309 ให้มีการนิรโทษกรรมทางการเมือง

 
ร้อยละ
เห็นด้วย
41.2
ไม่เห็นด้วย
47.1
ไม่แน่ใจ
11.7

                         ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับผลสำรวจเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่าจำนวนของผู้ที่
                 ไม่เห็นด้วยลดลงจากร้อยละ 53.5 เหลือร้อยละ 47.1 หรือลดลงร้อยละ 6.4


 
             3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบระยะเวลาดำเนินการหลังจากได้รับรายงานสรุปแนวทางการแก้ไข
                 รัฐธรรมนูญทั้ง 6 ประเด็นจากคณะกรรมการสมานฉันท์ฯ แล้ว

 
ร้อยละ
ต้องการให้เร่งดำเนินการให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนภายในสมัยประชุมสภานี้
41.7
ต้องการให้ดำเนินการอย่างรอบคอบโดยไม่จำเป็นต้องเร่งให้
เสร็จสิ้นภายในสมัยประชุมสภานี้
53.5
ไม่แน่ใจ
4.8
 
             4. ความคิดเห็นเรื่องการทำประชามติเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
                 แก้ไขรัฐธรรมนูญ

 
ร้อยละ
ควรมีการทำประชามติให้ประชาชนออกเสียง เพื่อรับหรือไม่รับร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไข
91.2
ไม่จำเป็นต้องทำประชามติ
8.8
 
             5. ความคิดเห็นในประเด็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญกับการยุติปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคน
                 เสื้อสีต่างๆ

 
ร้อยละ
เห็นว่าการแก้รัฐธรรมนูญจะช่วยยุติปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคนเสื้อสี
ต่างๆ ได้
26.5
เห็นว่าการแก้รัฐธรรมนูญจะไม่สามารถยุติปัญหาความขัดแย้งได้
      เนื่องจาก
            - ต้นเหตุของปัญหาความขัดแย้งอยู่ที่ตัวบุคคลไม่ใช่กฎหมาย
            - ความขัดแย้งลุกลามไปไกลเกินกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะช่วยได้
            - ฝ่ายที่เสียผลประโยชน์จากการแก้ไขรัฐธรรมนูญคงไม่ยอมยุต
50.0
ไม่แน่ใจ
23.5
 
รายละเอียดในการสำรวจ
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ทุกสาขาอาชีพ ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธี
การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยสุ่มเขตการปกครองทั้งเขตชั้นนอก ชั้นกลาง และชั้นใน
จากนั้นจึงสุ่มประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบ และใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบพบตัว ได้กลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสิ้น 1,119 คน เป็นเพศชายร้อยละ 49.8 และเพศหญิงร้อยละ 50.2
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
ที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นคณะนักวิจัยได้นำแบบสอบถาม
ทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล: 25 – 28 กรกฎาคม 2552
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 29 กรกฎาคม 2552
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางที่ 1: ข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
557
49.8
             หญิง
562
50.2
รวม
1,119
100.0
อายุ:
 
 
             18 ปี – 25 ปี
276
24.7
             26 ปี – 35 ปี
300
26.8
             36 ปี – 45 ปี
282
25.2
             46 ปีขึ้นไป
261
23.3
รวม
1,119
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
624
55.8
             ปริญญาตรี
440
39.3
             สูงกว่าปริญญาตรี
55
4.9
รวม
1,119
100.0
อาชีพ:
 
 
             ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
115
10.3
             พนักงาน / ลูกจ้างบริษัทเอกชน
381
34.0
             ค้าขาย / อาชีพส่วนตัว
239
21.4
             รับจ้างทั่วไป
147
13.1
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
87
7.8
             อื่นๆ อาทิ นักศึกษา อาชีพอิสระ
150
13.4
รวม
1,119
100.0
 
Vote:  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
 ผลคะแนนVote              
 
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776