หน้าเว็บไซต์หลัก
หัวข้อ   “แม่”  ในมุมมองของวัยรุ่น
                  แม่คือผู้ให้กำเนิดชีวิตและอบรมเลี้ยงดูลูกจนเติบใหญ่ แม่จึงเป็นผู้มีบทบาทสำคัญที่สุดในการสร้างและ
หล่อหลอมเยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติ   อย่างไรก็ตาม ความรักความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างแม่ลูกหลายคู่
ต้องประสบปัญหาเมื่อลูกย่างเข้าสู่วัยรุ่นอันเป็นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจ และด้วยสภาพสังคมยุคใหม่ที่
เต็มไปด้วยสิ่งยั่วยุรอบด้านย่อมเป็นเหตุปัจจัยให้วัยรุ่นมีโอกาสขัดแย้งกับแม่มากขึ้น   ซึ่งหากไม่ได้มีการทำความเข้าใจ
ซึ่งกันและกันอย่างถูกต้องก็อาจนำไปสู่ปัญหาอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย
                  ในโอกาสวันแม่ที่จะเวียนมาถึงในวันที่ 12 สิงหาคมนี้  ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
จึงได้ดำเนินการสำรวจเรื่อง “แม่ในมุมมองของวัยรุ่น” ขึ้น  เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของวัยรุ่นที่มีต่อแม่  โดยเก็บข้อมูล
จากกลุ่มวัยรุ่นอายุ 15 - 23 ปี ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร  จำนวน 992 คน  เป็นเพศชายร้อยละ 50.8  และเพศหญิง
ร้อยละ 49.2 เมื่อวันที่ 1-4 สิงหาคมที่ผ่านมา สรุปผลได้ดังนี้
 
             1. “คำนิยาม” ที่วัยรุ่นเห็นว่าเหมาะสมกับแม่ของตนมากที่สุด (5 อันดับแรก) คือ

 
ร้อยละ
ร่มโพธิ์ร่มไทร
26.5
ซุปเปอร์วูแมน
19.6
เข็มทิศนำทาง
13.5
แม่พระของลูก
11.2
ตู้ เอ ที เอ็ม เคลื่อนที่
7.6
 
 
             2. การกระทำของลูกที่คิดว่าจะทำให้แม่มีความสุขและสบายใจมากที่สุด (5 อันดับแรก) คือ

 
ร้อยละ
ตั้งใจเรียน
49.3
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและการพนัน
20.0
ไม่เถียงแม่
8.9
ไม่เที่ยวเตร่ คบเพื่อนไม่ดี
5.1
ช่วยแม่ทำงานบ้าน
4.8
 
 
             3. เรื่องที่ทำให้มีปากเสียง และไม่เข้าใจกับแม่บ่อยที่สุด (5 อันดับแรก) คือ

 
ร้อยละ
เรื่องการใช้เงิน
21.5
เรื่องการเที่ยวเตร่
14.1
เรื่องไม่ช่วยงานบ้าน
13.7
เรื่องมารยาทและการพูดจา
10.4
เรื่องการเรียนและผลการเรียน
8.4
 
 
             4. คำพูดที่วัยรุ่นไม่อยากได้ยินจากปากแม่มากที่สุด (5 อันดับแรก) คือ
                 (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)


 
ร้อยละ
ลูกไม่รักดี ลูกเลว
25.3
ไปให้ไกลๆ อยากไปไหนก็ไป ออกจากบ้านไปเลย
13.5
เสียใจและผิดหวังในตัวลูก
11.2
บ่นและห้ามเรื่องต่างๆ เช่น ห้ามเล่นเกม ห้ามคุยโทรศัพท์
9.9
ดีแต่ใช้เงิน ดีแต่เที่ยว
8.4
 
 
             5. สิ่งที่ตั้งใจจะทำเพื่อแสดงถึงความรักที่มีต่อแม่เนื่องในโอกาสวันแม่ปีนี้ (5 อันดับแรก) คือ

 
ร้อยละ
กอดและหอมแม่
15.3
ให้พวงมาลัย ให้ดอกมะลิ
13.6
บอกรักแม่ด้วยคำพูด
12.8
กราบแม่
12.0
ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของแม่
10.8
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับมุมมองความคิดของวัยรุ่นที่มีต่อแม่
เพื่อสะท้อนข้อมูลให้ผู้เป็นแม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างวัยรุ่นอายุ 15-23 ปี ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุ่มเขตการปกครองทั้งเขตชั้นนอก ชั้นกลาง และชั้นใน จำนวนทั้งสิ้น
43 เขต ได้แก่ เขตคลองเตย คลองสาน คลองสามวา จตุจักร จอมทอง ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต ทุ่งครุ ธนบุรี บางกอกน้อย
บางกอกใหญ่ บางกะปิ บางขุนเทียน บางเขน บางคอแหลม บางแค บางซื่อ บางนา บางบอน บางพลัด บางรัก บึงกุ่ม
ปทุมวัน ประเวศ ป้อมปราบฯ พญาไท พระโขนง พระนคร มีนบุรี ยานนาวา ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ ลาดพร้าว วังทองหลาง
วัฒนา สวนหลวง สะพานสูง สาทร สายไหม หนองจอก หลักสี่และห้วยขวาง จากนั้นจึงสุ่มถนนและประชากรเป้าหมายที่จะ
สัมภาษณ์อย่างเป็นระบบ และใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบพบตัว  ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 992 คน  เป็นเพศชาย
ร้อยละ 50.8 และเพศหญิงร้อยละ 49.2
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  4% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน
ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal)   และคำถามปลายเปิด (Open Form) จากนั้นคณะ
นักวิจัยได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล: 1 – 4 สิงหาคม 2552
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 11 สิงหาคม 2552
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
504
50.8
             หญิง
488
49.2
รวม
992
100.0
อายุ:
 
 
             15 – 17 ปี
298
30.0
             18 – 20 ปี
371
37.4
             21 – 23 ปี
323
32.6
รวม
992
100.0
การศึกษา:
 
 
             กำลังศึกษาอยู่
840
84.7
             ไม่ได้ศึกษาแล้ว
152
15.3
รวม
992
100.0
 
Vote:  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
 ผลคะแนนVote              
 
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776