หน้าเว็บไซต์หลัก
หัวข้อ   “สุดยอดความคิดสร้างสรรค์ในสายตาเยาวชน”
                  ความคิดสร้างสรรค์นับเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่จะช่วยนำพาชีวิตและสังคมให้เจริญก้าวหน้า ประกอบกับ
รัฐบาลได้ประกาศใช้แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นกรอบแนวคิดหลักในการพัฒนาประเทศโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างให้
เมืองไทยเป็นเมืองนักคิด   ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)  จึงได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นเรื่อง
“สุดยอดความคิดสร้างสรรค์ในสายตาเยาวชน” ขึ้น  โดยเก็บข้อมูลจากเยาวชนอายุ 15-25 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร
จำนวนทั้งสิ้น 1,606 คน เป็นเพศชายร้อยละ 50.9 และเพศหญิงร้อยละ 49.1 ด้วยการใช้คำถามแบบปลายเปิด ให้ผู้ตอบ
เป็นผู้คิดคำตอบเองโดยไม่มีข้อคำตอบให้เลือก เมื่อวันที่ 1-3 กันยายนที่ผ่านมา สรุปผลได้ดังนี้
 
             1. หน่วยงาน/องค์กรของไทยที่มีผลงานสร้างสรรค์โดนใจมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ

 
ร้อยละ
อันดับ 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
7.2
อันดับ 2 มูลนิธิปวีณา หงสกุล
2.9
อันดับ 3 เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
           (ททท.) มีคะแนนเท่ากัน
2.8
 
 
             2. นักธุรกิจไทยที่มีผลงานสร้างสรรค์โดนใจมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ

 
ร้อยละ
อันดับ 1 นายตัน ภาสกรนที (บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด)
10.7
อันดับ 2 พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร (บริษัท ชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด)
7.9
อันดับ 3 นายธนินท์ เจียรวนนท์ (เครือเจริญโภคภัณฑ์)
6.5
 
 
             3. นักการเมืองไทยที่มีผลงานสร้างสรรค์โดนใจมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ

 
ร้อยละ
อันดับ 1 พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
27.5
อันดับ 2 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
27.2
อันดับ 3 นายชูวิทย์ กมลวิศิษฐ์
4.6
 
 
             4. นักร้องนักแสดงไทยที่มีผลงานสร้างสรรค์โดนใจมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ

 
ร้อยละ
อันดับ 1 เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์
7.9
อันดับ 2 บี้ สุกฤษณ์ (บี้ เดอะสตาร์)
7.0
อันดับ 3 ตูน บอดี้สแลม
5.1
 
 
             5. รายการโทรทัศน์ที่สร้างสรรค์โดนใจมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ

 
ร้อยละ
อันดับ 1 ชิงร้อยชิงล้าน (ช่อง 7)
15.2
อันดับ 2 ตีสิบ (ช่อง 3)
11.3
อันดับ 3 ทูไนท์โชว์ (ช่อง 3)
5.6
 
 
             6. สถานีโทรทัศน์ที่มีรายการสร้างสรรค์โดนใจมากที่สุด 3 อันดับแรก

 
ร้อยละ
อันดับ 1 ช่อง 3
30.5
อันดับ 2 ช่อง 7
26.8
อันดับ 3 ช่อง 9
19.4
 
 
             7. ภาพยนตร์โฆษณาที่สร้างสรรค์โดนใจมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ

 
ร้อยละ
อันดับ 1 ไทยประกันชีวิต (ชุดครูต้อย)
8.8
อันดับ 2 โค้ก (ชุดเวอร์ชั่นต่อโต๊ะ)
6.4
อันดับ 3 เอ็มเค สุกี้ (ชุดทะเล)
3.7
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างเยาวชนอายุ 15-25 ปี ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จากเขตต่างๆ
ทั้ง 50 เขตด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยในแต่ละเขตทำการสุ่มสุ่มถนนและ
ประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบ  ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,606 คน  เป็นเพศชายร้อยละ 50.9  และ
เพศหญิง ร้อยละ 49.1
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน
ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) ในส่วนของข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบ และคำถามปลายเปิด
(Open Form)  ในส่วนของความคิดเห็นเกี่ยวกับสุดยอดความคิดสร้างสรรค์ในด้านต่างๆ   จากนั้นคณะนักวิจัยได้นำ
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล: 1 – 3 กันยายน 2552
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 21 กันยายน 2552
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
818
50.9
             หญิง
788
49.1
รวม
1,606
100.0
อายุ:
 
 
             15 – 20 ปี
832
51.8
             21 – 25 ปี
774
48.2
รวม
1,606
100.0
 
Vote:  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
 ผลคะแนนVote              
 
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776