หน้าเว็บไซต์หลัก
หัวข้อ   “ประเมินผลงาน 9 เดือน รัฐบาล นายกฯ อภิสิทธิ์”
                 วันที่ 20 กันยายน ที่ผ่านมาเป็นวันครบรอบ 9 เดือนในการทำงานของรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)  จึงได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นเรื่อง “ประเมินผลงาน 9 เดือน
รัฐบาลนายกฯ อภิสิทธิ์
” ขึ้น โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปจากทุกภาคของประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น
2,062 คน เป็นเพศชายร้อยละ 49.7 เพศหญิงร้อยละ 50.3 เมื่อวันที่ 29 - 30 กันยายน ที่ผ่านมา สรุปผลได้ดังนี้ี้
 
             1. คะแนนความพึงพอใจผลงานของรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.02 คะแนน
                 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน

                             เมื่อเปรียบเทียบกับผลสำรวจเมื่อตอนที่รัฐบาลทำงานครบ 6 เดือน (ได้คะแนน
                 4.06 คะแนน)
พบว่า
คะแนนลดลง 0.04 คะแนน หรือลดลงร้อยละ 0.4  โดยมีคะแนน
                 ความพึงพอใจผลงานในแต่ละด้าน ดังนี้

 
ครบ 6 เดือน
(คะแนนที่ได้)
ครบ 9 เดือน
(คะแนนที่ได้)
เพิ่มขึ้น / ลดลง
ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
4.13
4.39
+ 0.26
ด้านเศรษฐกิจ
3.95
4.17
+ 0.22
ด้านการต่างประเทศ
4.58
4.15
- 0.43
ด้านการบริหารจัดการและการบังคับใช้กฎหมาย
3.91
3.72
- 0.19
ด้านความมั่นคงของประเทศ
3.73
3.69
- 0.04
เฉลี่ยรวม
4.06
4.02
- 0.04
 
 
             2. กระทรวงที่มีผลงานเป็นที่ชื่นชอบมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ

 
ร้อยละ
กระทรวงศึกษาธิการ
      (จากนโยบายเรียนฟรี 15 ปี และโครงการกู้ยืมเพื่อการศึกษา ฯลฯ)
17.9
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
      (จากโครงการเที่ยวไทยครึกครื้น เศรษฐกิจไทยคึกคัก และนโยบายส่งเสริม
        ด้านกีฬา ฯลฯ)
6.9
กระทรวงสาธารณสุข
      (จากการดำเนินโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคต่อเนื่อง และการที่โรคไข้หวัด
        2009 ไม่ลุกลามบานปลาย ฯลฯ)
6.8
 
 
             3. คะแนนความพึงพอใจต่อการทำงานของพรรคแกนนำรัฐบาล พรรคร่วมรัฐบาล และพรรคฝ่ายค้าน
                 มีดังนี้ (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน)


 
ครบ 6 เดือน
(คะแนนที่ได้)
ครบ 9 เดือน
(คะแนนที่ได้)
เพิ่มขึ้น / ลดลง
พรรคแกนนำรัฐบาล
      (พรรคประชาธิปัตย์)
4.38
4.17
- 0.21
พรรคร่วมรัฐบาล
      (พรรคภูมิใจไทย พรรคชาติไทยพัฒนา
        พรรคเพื่อแผ่นดิน)
3.40
3.45
+ 0.05
พรรคฝ่ายค้าน
      (พรรคเพื่อไทย พรรคประชาราช)
3.46
3.65
+ 0.19
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างประชาชนทั่วไปทุกสาขาอาชีพที่มีอายุ  18   ปีขึ้นไปทั้งในกรุงเทพฯ  และ
ต่างจังหวัด โดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยในกรุงเทพมหานครสุ่มเขตการปกครอง
ทั้งเขตชั้นนอก  ชั้นกลาง  และชั้นใน  จำนวนทั้งสิ้น 21 เขตได้แก่  เขตคลองเตย  คลองสามวา  ดอนเมือง ดุสิต ตลิ่งชัน
บางเขน บางซื่อ บางพลัด บางรัก  บึงกุ่ม  ปทุมวัน  ประเวศ  ป้อมปราบฯ  พระนคร  ภาษีเจริญ  ราชเทวี  ราษฎร์บูรณะ
ลาดกระบัง สวนหลวง สาทร และ หลักสี่   ส่วนในแต่ละภาคสุ่มจังหวัดขึ้นมาเป็นตัวแทน  ได้แก่  เชียงใหม่  เชียงราย
ขอนแก่น ร้อยเอ็ด นครศรีธรรมราช สตูล เพชรบุรี และชลบุรี  จากนั้นจึงสุ่มถนนและประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์
อย่างเป็นระบบ   ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 2,062 คน  เป็นเพศชายร้อยละ 49.7  และเพศหญิงร้อยละ 50.3
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) และการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal)
และคำถามปลายเปิด (Open Form) จากนั้นคณะนักวิจัยได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล: 29 - 30 กันยายน 2552
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 4 ตุลาคม 2552
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
1,024
49.7
             หญิง
1,038
50.3
รวม
2,062
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 25 ปี
492
23.8
             26 – 35 ปี
562
27.3
             36 – 45 ปี
518
25.1
            46 ปีขึ้นไป
490
23.8
รวม
2,062
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
1,248
61.4
             ปริญญาตรี
680
33.0
             สูงกว่าปริญญาตรี
134
5.6
รวม
2,062
100.0
อาชีพ:
 
 
             ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
182
8.8
             พนักงานบริษัทเอกชน
548
26.6
             ค้าขาย / ประกอบอาชีพส่วนตัว
652
31.6
             รับจ้างทั่วไป
216
10.5
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
126
6.1
             อื่นๆ อาทิ นิสิตนักศึกษา อาชีพอิสระ ว่างงาน
338
16.4
รวม
2,062
100.0
 
Vote:  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
 ผลคะแนนVote              
 
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776