หน้าเว็บไซต์หลัก
หัวข้อ   “ประเมินผลงาน 9 เดือน ผู้ว่าฯ สุขุมพันธุ์”
                  เนื่องด้วยวันที่ 15 ตุลาคม ที่ผ่านมา เป็นวันครบรอบ 9 เดือน ในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ของ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร   ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) จึงได้ดำเนินการสำรวจ
ความคิดเห็นเรื่อง “ประเมินผลงาน 9 เดือน ผู้ว่าฯ สุขุมพันธุ์” ขึ้น โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ในทุก
สาขาอาชีพที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต รวมทั้งสิ้น 1,450 คน เมื่อวันที่ 20 - 22 ตุลาคม ที่ผ่านมา
สรุปผลได้ดังนี้
 
             1. คะแนนความพึงพอใจต่อผลงานด้านต่างๆ ของ กทม. ในยุคผู้ว่าฯ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร
                 พบว่าได้คะแนนเฉลี่ย 5.03 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน


                  ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับผลสำรวจเมื่อตอนที่ผู้ว่าฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ ทำงานครบ 5 เดือน (ได้ 4.88 คะแนน)
พบว่าคะแนนเพิ่มขึ้น 0.15 คะแนน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงความพึงพอใจผลงานในแต่ละด้าน พบว่า
ด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต มีคะแนนสูงที่สุดคือ 5.52 คะแนน ขณะที่ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีคะแนน
ต่ำที่สุดคือ 4.54 คะแนน อย่างไรก็ตามความพึงพอใจผลงานในด้านต่างๆ ของผู้ว่าฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร มีคะแนน
เพิ่มขึ้นในทุกๆ ด้าน ดังนี้


 
ครบ 5 เดือน
(คะแนน)
ครบ 9 เดือน
(คะแนน)
เพิ่มขึ้น/ลดลง
(คะแนน)
1. ด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต
5.45
5.52
+0.07
2. ด้านความสะอาดและสิ่งแวดล้อม
5.03
5.32
+0.29
3. ด้านศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาเมือง
5.14
5.18
+0.04
4. ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ
4.78
4.86
+0.08
5. ด้านการจราจรและขนส่งมวลชน
4.44
4.73
+0.29
6. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.42
4.54
+0.12
เฉลี่ยรวม
4.88
5.03
+0.15
 
 
             2. ความคิดเห็นต่อสภาพโดยรวมของกรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบระหว่างก่อนเข้ารับตำแหน่ง
                 กับหลังการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม. ของ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ครบ 9 เดือน
                 พบว่า


 
ร้อยละ
เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
62.0
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
23.9
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลง
14.1
 
 
             3. หากเปรียบเทียบความคาดหวังเมื่อตอนที่ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ได้รับเลือกเป็นผู้ว่าฯ กทม.
                 กับผลงานที่ปรากฏในขณะนี้ พบว่า


 
ร้อยละ
ดีกว่าที่คาดหวังไว้
8.9
พอๆ กับที่คาดหวังไว้
41.1
แย่กว่าที่คาดหวังไว้
21.2
ไม่ได้คาดหวังไว้
28.8
 
 
             4. คะแนนความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ว่าฯ กทม. ของ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
                 พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 5.33 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน


                  ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับผลสำรวจเมื่อตอนที่ผู้ว่าฯ สุขุมพันธุ์ ทำงานครบ 5 เดือน (ได้ 5.27 คะแนน)
พบว่าคะแนนเพิ่มขึ้น 0.06 คะแนน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 ซึ่งเมื่อพิจารณาในแต่ละองค์ประกอบ พบว่า ความซื่อสัตย์
โปร่งใส มีคะแนนสูงสุดคือ 5.91 คะแนน ขณะที่การทำงานให้เห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรม มีคะแนนต่ำสุดคือ 5.03 คะแนน
รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

 
ครบ 5 เดือน
(คะแนน)
ครบ 9 เดือน
(คะแนน)
เพิ่มขึ้น/ลดลง
(คะแนน)
1. ความซื่อสัตย์โปร่งใส
6.01
5.91
-0.10
2. ความขยันทุ่มเทในการทำงาน
5.44
5.56
+0.12
3. การปฏิบัติตามนโยบายที่ได้แถลงไว้
5.11
5.20
+0.09
4. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่
5.16
5.17
+0.01
5. ความฉับไวในการแก้ปัญหา
4.84
5.10
+0.26
6. การทำงานให้เห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรม
5.04
5.03
-0.01
เฉลี่ยรวม
5.27
5.33
0.06
 
 
             5. เรื่องที่ต้องการให้ผู้ว่าฯ กทม. ดำเนินการโดยเร่งด่วนในขณะนี้ 5 อันดับแรก คือ
                 (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)


 
ร้อยละ
แก้ปัญหาจราจรและระบบขนส่งมวลชน
38.0
รับมือกับปัญหาน้ำท่วม
19.8
ใส่ใจเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนกรุงเทพฯ
14.1
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก้ปัญหาค่าครองชีพให้คนกรุงเทพฯ
13.3
จัดระเบียบความเรียบร้อย ดูแลเรื่องความสะอาดของถนน ตลาด
แม่น้ำ คูคลอง
10.5
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปจากทุกสาขาอาชีพ ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุ่มถนน จากนั้น
จึงสุ่มประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบ และใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบพบตัว ได้กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสิ้น 1,450 คน เป็นเพศชายร้อยละ 49.0 และเพศหญิงร้อยละ 51.0
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วย
ข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามปลายเปิด (Open Form) จากนั้นคณะนักวิจัยได้นำ
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล: 20 – 22 ตุลาคม 2552
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 27 ตุลาคม 2552
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
710
49.0
             หญิง
740
51.0
รวม
1,450
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 25 ปี
345
23.8
             26 – 35 ปี
381
26.2
             36 – 45 ปี
359
24.8
             46 ปีขึ้นไป
365
25.2
รวม
1,450
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
867
59.8
             ปริญญาตรี
514
35.4
             สูงกว่าปริญญาตรี
69
4.8
รวม
1,450
100.0
อาชีพ:
 
 
             ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
93
6.4
             พนักงาน / ลูกจ้างบริษัทเอกชน
385
26.6
             ค้าขาย / ประกอบอาชีพส่วนตัว
422
29.1
             รับจ้างทั่วไป
200
13.8
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
134
9.2
             อื่นๆ อาทิ นิสิตนักศึกษา อาชีพอิสระ ว่างงาน
216
14.9
รวม
1,450
100.0
 
Vote:  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
 ผลคะแนนVote              
 
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776