หัวข้อ   “ลอยกระทงของคนกรุงยุค 2009”
                 ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)  เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง “ลอยกระทงของคนกรุงยุค
2009
” พบส่วนใหญ่ระบุหลังลอยกระทงแล้วจะกลับบ้านนอนไม่ไปเที่ยวสังสรรค์ต่อ  โดยตั้งงบประมาณซื้อกระทงในปีนี้
ไว้ใบละไม่เกิน 50 บาท เน้นทำจากวัสดุที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม พร้อมฝากถึงสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นในคืนวันลอยกระทง
คือการเมาสุราแล้วสร้างปัญหา เช่น อุบัติเหตุ ทะเลาะวิวาท  (โปรดพิจารณารายละเอียดของผลสำรวจดังต่อไปนี้)
 
             1. ความตั้งใจไปร่วมงานประเพณีลอยกระทงในปีนี้ พบว่า

 
ร้อยละ
ไป
โดยให้เหตุผลว่า   เป็นประเพณีของไทยที่ 1 ปี มีครั้งเดียว และเคย
ไปลอยทุกปี เป็นกิจกรรมร่วมกันของครอบครัว และได้รับความสนุก
สนานเพลิดเพลิน
64.0
ไม่ไป
โดยให้เหตุผลว่า   ไม่ว่าง รถติด ไม่ชอบคนเยอะ และเป็นห่วงบ้าน
36.0
 
 
             2. กระทงที่จะใช้ลอยในปีนี้ มาจาก  (ถามเฉพาะผู้ที่ระบุว่าจะไปลอยกระทง)

 
ร้อยละ
ซื้อจากร้านที่นำมาวางขาย
โดยกำหนดงบประมาณในการซื้อกระทงไว้ที่ใบละ
  ไม่เกิน 50 บาท ร้อยละ  49.0
  51 – 100 บาท ร้อยละ   18.9
  101 – 150 บาท ร้อยละ    1.6
  มากกว่า 150 บาท ร้อยละ    1.2
70.7
ประดิษฐ์เอง
29.3
 
 
             3. ปัจจัยสำคัญอันดับแรกในการเลือกกระทงที่จะใช้ลอยในปีนี้ คือ

 
ร้อยละ
วัสดุที่ใช้ทำกระทงต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
58.1
ราคาถูก
28.6
ความสวยงาม
9.9
ขนาดของกระทง
1.5
อื่นๆ อาทิ ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว แล้วแต่สะดวก
1.9
 
 
             4. กิจกรรมที่คาดว่าจะทำหลังจากลอยกระทงเสร็จแล้ว คือ

 
ร้อยละ
กลับบ้านนอน
59.3
สังสรรค์กับเพื่อนฝูง
14.3
ไปกินอาหารรอบดึก
11.8
ไปเที่ยวกับแฟน
5.2
ไปเที่ยวสถานบันเทิง
1.5
อื่นๆ อาทิ ไปเที่ยวกับครอบครัว ชมมหรสพรื่นเริง
7.9
 
 
             5. สิ่งที่ไม่อยากพบเห็น หรือ ไม่อยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดในคืนวันลอยกระทงปีนี้ คือ

 
ร้อยละ
การเมาสุราแล้วสร้างปัญหา เช่น อุบัติเหตุ ทะเลาะวิวาท เป็นต้น
44.1
การยกพวกตีกันของวัยรุ่น
18.4
การจุดประทัด พลุและดอกไม้ไฟ
13.8
การฉกชิงวิ่งราว ล้วงกระเป๋า โจรกรรม
7.7
การใช้กระทงที่ทำจากวัสดุที่ทำลายสิ่งแวดล้อม เช่น โฟม
5.3
การทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง สร้างความสกปรกเลอะเทอะ
4.7
การจัดงานรื่นเริงที่ไม่เหมาะสมในวัด
2.1
อื่นๆ อาทิ วัยรุ่นทำตัวไม่เหมาะสม เด็กว่ายน้ำเก็บกระทง เป็นต้น
3.9
 
 
             6. พรที่คนกรุงเทพฯ ตั้งใจจะอธิษฐานขอจากพระแม่คงคาในคืนวันลอยกระทงปีนี้ (5 อันดับแรก)
                 (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

 
ร้อยละ
ให้ตนเองและครอบครัวมีความสุข
23.2
ให้ประเทศไทยมีความสงบสุข คนไทยเลิกทะเลาะกัน
13.7
ขอขมาพระแม่คงคา
10.9
ให้ตนเองและครอบครัวมีร่างกายที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัย
10.6
ขอให้ร่ำรวย มีโชคมีลาภ
7.5
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์:
                  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนคนกรุงเทพมหานคร เพื่อสะท้อนถึงพฤติกรรมในการเข้าร่วมกิจกรรม
ในวันลอยกระทง ตลอดจนมุมมองในด้านต่างๆ ที่ เกี่ยวกับเทศกาลวันลอยกระทง ในยุค 2009 ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
กลุ่มตัวอย่าง:
                  การสำรวจใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling)  โดยการสุ่มเขตการปกครอง
จำนวน 29 เขต จาก 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ทั้งเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ได้แก่ เขตคลองเตย คลองสามวา
ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต ทุ่งครุ บางกอกน้อย บางเขน บางขุนเทียน บางคอแหลม บางซื่อ บางนา บางพลัด บางรัก บึงกุ่ม
ปทุมวัน ประเวศ ป้อมปราบฯ พญาไท พระนคร ภาษีเจริญ ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ สวนหลวง สะพานสูง สาทร สายไหม
หนองแขม และหลักสี่  จากนั้นสุ่มถนนและประชากรเป้าหมายอายุ 18 ปีขึ้นไป  ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,149 คน เป็น
เพศชาย ร้อยละ 49.0 และเพศหญิง ร้อยละ 51.0
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview)  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
ที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามปลายเปิด (Open Form)
จากนั้นคณะนักวิจัยได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล: 27 - 29 ตุลาคม 2552
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 1 พฤศจิกายน 2552
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
563
49.0
             หญิง
586
51.0
รวม
1,149
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 25 ปี
326
28.4
             26 – 35 ปี
312
27.2
             36 – 45 ปี
260
22.6
             46 ปีขึ้นไป
251
21.8
รวม
1,149
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
704
61.3
             ปริญญาตรี
402
35.0
             สูงกว่าปริญญาตรี
43
3.7
รวม
1,149
100.0
อาชีพ:
 
 
             ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
103
9.0
             พนักงานบริษัทเอกชน
332
28.9
             ค้าขาย ประกอบอาชีพส่วนตัว
304
26.5
             รับจ้างทั่วไป
135
11.7
             พ่อบ้าน แม่บ้าน เกษียณอายุ
74
6.4
             อื่นๆ อาทิ นักศึกษา อาชีพอิสระ ว่างงาน ฯลฯ
201
17.5
รวม
1,149
100.0
 
Vote:  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
 ผลคะแนนVote              
 
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776