หัวข้อ   “รัฐบาลกับการพยุงหนี้นอกระบบ”
                 ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)  ระบุคนกรุงเทพฯ และปริมณฑลร้อยละ 79 เห็นด้วย กับ
โครงการพยุงหนี้นอกระบบของรัฐบาล แม้ส่วนใหญ่จะเห็นว่าการรู้จักวางแผนใช้จ่ายอย่างเหมาะสม ไม่ฟุ่มเฟือย เป็นทาง
แก้ปัญหาหนี้นอกระบบที่ดีที่สุด นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้เป็นหนี้ร้อยละ 28.7 เคยถูกติดตามทวงหนี้ด้วยวิธีการที่เข้าข่าย
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
                 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
             1. ความเห็นต่อโครงการพยุงหนี้นอกระบบของรัฐบาล ที่เปิดให้ประชาชนผู้เป็นหนี้นอกระบบ
                 สามารถกู้เงินจากรัฐบาล เพื่อนำไปชำระหนี้แล้วผ่อนชำระกับธนาคารที่เข้าร่วมโครงการในวงเงิน
                 ไม่เกิน 2 แสนบาทต่อคน

 
ร้อยละ
เห็นด้วย
โดยให้เหตุผลว่า เป็นการช่วยเหลือประชาชนให้ผ่อนชำระด้วยอัตรา
                     ดอกเบี้ยที่ต่ำลง และลดปัญหา การถูกทวงหนี้
                     ด้วยวิธีรุนแรง
79.0
ไม่เห็นด้วย
โดยให้เหตุผลว่า เป็นหนี้ส่วนบุคคลก่อขึ้นมาเอง เชื่อว่าแก้ปัญหา
                     หนี้สินไม่ได้ และเป็นการแก้ที่ปลายเหตุ
21.0
 
 
             2. ความเห็นต่อทางออกหรือแนวทางในการแก้ปัญหาการเป็นหนี้นอกระบบของคนไทยที่ดีที่สุด คือ

 
ร้อยละ
การรู้จักวางแผนการใช้จ่ายให้เหมาะสม ไม่ฟุ่มเฟือย
51.2
ภาครัฐควรเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้น
28.1
สถาบันการเงิน เช่น ธนาคาร ควรกำหนดหลักเกณฑ์การกู้ให้ง่ายขึ้น
16.6
อื่นๆ อาทิ มีการปราบปรามเจ้าหนี้นอกระบบอย่างจริงจัง ส่งเสริมให้
ประชาชนมีรายได้เสริม เป็นต้น
4.1
 
 
             3. เปรียบเทียบสัดส่วนของผู้ที่มีภาระหนี้สินอยู่ในปัจจุบันกับผู้ที่ไม่มีภาระหนี้สิน

 
ร้อยละ
ไม่มีภาระหนี้สิน
45.6
มีภาระหนี้สิน
โดยในจำนวนนี้ประกอบด้วย
  - เป็นหนี้ในระบบอย่างเดียว ร้อยละ   29.2
  - เป็นหนี้นอกระบบอย่างเดียว ร้อยละ   13.6
  - เป็นหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบ ร้อยละ   11.6
54.4
 
 
             4. ประสบการณ์ที่ผู้ตอบหรือคนใกล้ชิดเคยถูกติดตามทวงหนี้ด้วยวิธีที่ทำให้เดือดร้อน อับอาย
                 หรือเข้าข่ายละเมิดสิทธิส่วนบุคคล (สอบถามเฉพาะผู้ที่ระบุว่ามีภาระหนี้สินอยู่ในปัจจุบัน)

 
ร้อยละ
ไม่เคย
71.3
เคย
โดยวิธีการที่พบคือ
  - ใช้คำพูดหยาบคาย ร้อยละ   14.4
  - ข่มขู่ / กรรโชก ร้อยละ    6.9
  - เปิดเผยข้อมูล ประจานให้อับอาย ร้อยละ    3.6
  - ส่งคนติดตาม ร้อยละ    2.3
  - อื่นๆ อาทิ ทำร้ายร่างกาย ทำลายทรัพย์สิน ร้อยละ    1.5
28.7
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุ่มเขตการปกครองของ
กรุงเทพมหานคร จำนวน 22 เขต จาก 50 เขต ทั้งเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ได้แก่ ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต ทุ่งครุ
บางกอกน้อย บางขุนเทียน บางเขน บางซื่อ บางรัก บางพลัด ปทุมวัน ประเวศ ป้อมปราบฯ พญาไท พระนคร ภาษีเจริญ
ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ ลาดพร้าว สวนหลวง สาทร หลักสี่ และปริมณฑล 3 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี สมุทรปราการ และ
ปทุมธานี จากนั้นสุ่มถนนและประชากรเป้าหมายอายุ 25 ปีขึ้นไป ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,416 คน เป็นชาย
ร้อยละ 48.9 และหญิงร้อยละ 51.1
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วย
ข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามปลายเปิด (Open Form) จากนั้นคณะนักวิจัยได้นำ
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล: 7 – 9 พฤศจิกายน 2552
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 10 พฤศจิกายน 2552
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
692
48.9
             หญิง
724
51.1
รวม
1,416
100.0
อายุ:
 
 
             25 – 35 ปี
498
35.2
             36 – 45 ปี
486
34.3
             46 ปีขึ้นไป
432
30.5
รวม
1,416
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
925
65.3
             ปริญญาตรี
437
30.9
             สูงกว่าปริญญาตรี
54
3.8
รวม
1,416
100.0
อาชีพ:
 
 
             ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
135
9.5
             พนักงาน / ลูกจ้างบริษัทเอกชน
480
33.9
             ค้าขาย / ประกอบอาชีพส่วนตัว
258
18.2
             รับจ้างทั่วไป
368
26.0
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
106
7.5
             อื่นๆ อาทิ อาชีพอิสระ ว่างงาน
69
4.9
รวม
1,416
100.0
 
Vote:  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
 ผลคะแนนVote              
 
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776