หัวข้อ   “ประชาชนคิดอย่างไรเรื่องอดีตนายกฯ ทักษิณไปกัมพูชา”
                 ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)  ระบุคนกรุงเทพฯ และปริมณฑลส่วนใหญ่ต้องการให้รัฐบาล
ใช้ไม้นวมในการแก้ปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับประเทศกัมพูชา ไม่เห็นด้วยหากจะมีการปิดด่านชายแดน พร้อมฝากให้
รัฐบาลใช้ความสุขุมรอบคอบโดยคิดถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติมากกว่าผลประโยชน์ทางการเมืองของพรรค
                 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
             1. ความคิดเห็นต่อกรณีที่นิตยสารไทม์ ออนไลน์ ได้นำเสนอเนื้อหาการให้สัมภาษณ์ของ อดีต
                 นายกฯ ทักษิณ โดยมีเนื้อหากระทบต่อสถาบันเบื้องสูง พบว่า

 
ร้อยละ
เชื่อว่า อดีตนายกฯ ทักษิณ ตั้งใจพูดตามเนื้อหาที่ปรากฏ
35.1
เชื่อว่า อดีตนายกฯ ทักษิณ ไม่ได้ตั้งใจพูด แต่เป็นความพลั้งเผลอ
20.0
ไม่แน่ใจ
44.9
 
 
             2. ความรู้สึกในขณะนี้ที่มีต่อ อดีตนายกฯ ทักษิณ

 
ร้อยละ
เฉยๆ ไม่สนใจ ไม่ให้ความสำคัญ
29.3
ไม่ชอบ ไม่พอใจ
26.6
เห็นใจ
18.0
ผิดหวัง
15.7
ชื่นชม ยกย่อง
6.7
อื่นๆ อาทิ เบื่อ สับสน ไม่แน่ใจ
3.7
 
 
             3. ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในภาพรวมที่ผ่านมาของรัฐบาล นายกฯ อภิสิทธิ์ ต่อกรณี
                 อดีตนายกฯ ทักษิณ ให้สัมภาษณ์นิตยสารไทม์ ออนไลน์ และเดินทางไปเป็นที่ปรึกษา
                 ด้านเศรษฐกิจให้กัมพูชา


 
ร้อยละ
พอใจมาก
13.6
พอใจค่อนข้างมาก
27.8
ไม่ค่อยพอใจ
39.0
ไม่พอใจเลย
18.2
ไม่มีความเห็น
1.4
 
 
             4. สิ่งที่ต้องการให้รัฐบาลนายกฯ อภิสิทธิ์ ยึดเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่าง
                 ไทย – กัมพูชา คือ

 
ร้อยละ
ให้ใช้ไม้นวม โดยเน้นการเจรจาเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
61.5
ให้ใช้ไม้แข็งตอบโต้ทุกวิถีทางเพื่อเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของประเทศ
20.7
ไม่แน่ใจ ไม่มีความเห็น
17.8
 
 
             5. ความคิดเห็นต่อแนวทางการปฎิบัติในเรื่องต่างๆ ของไทยหากจะมีการดำเนินการกับประเทศ
                 กัมพูชา ได้แก่

                 ยกเลิกโครงการและงบประมาณช่วยเหลือประเทศกัมพูชา
 
ร้อยละ
เห็นด้วย
41.4
ไม่เห็นด้วย
40.4
ไม่แน่ใจ
18.2

                 ยกเลิกบันทึกความเข้าใจ หรือ เอ็มโอยู เกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไทย – กัมพูชา ที่ทำ
                 ในสมัย อดีตนายกฯ ทักษิณ
 
ร้อยละ
เห็นด้วย
41.2
ไม่เห็นด้วย
36.1
ไม่แน่ใจ
22.7

                 ทำหนังสือขอตัวอดีตนายกฯ ทักษิณ ตามสนธิสัญญาส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน
 
ร้อยละ
เห็นด้วย
55.2
ไม่เห็นด้วย
29.0
ไม่แน่ใจ
15.8

                 ปิดด่านชายแดนไทย – กัมพูชา
 
ร้อยละ
เห็นด้วย
19.8
ไม่เห็นด้วย
68.6
ไม่แน่ใจ
11.6
 
 
             6. สิ่งที่ต้องการฝากถึงรัฐบาลนายกฯ อภิสิทธิ์ มากที่สุดในขณะนี้ คือ

 
ร้อยละ
ขอให้คิดถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติส่วนรวมมากกว่า
ผลประโยชน์ของพรรค
32.3
อย่าละเลยการแก้ปัญหาด้านอื่น เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ และการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น
28.6
ขอให้ยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่
19.5
ขอให้กำลังใจให้เดินหน้าทำงานต่อไป
15.7
อื่นๆ อาทิ ให้ยึดหลักปรองดอง อย่าใช้ความรุนแรง และ ให้ใช้ความสุขุม
รอบคอบโดยคิดถึงผลที่จะตามมาในทุกๆ ด้าน
3.9
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปจากทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร
จำนวน 50 เขต และจังหวัดในเขตปริมณฑลรวม 3 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี  ด้วยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบพบตัวและ
การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,218 คน เป็นชายร้อยละ 44.5 และหญิงร้อยละ 55.5
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัวและสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็น
แบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นคณะนักวิจัย
ได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล: 11 – 12 พฤศจิกายน 2552
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 13 พฤศจิกายน 2552
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
542
44.5
             หญิง
676
55.5
รวม
1,218
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 25 ปี
258
21.1
             26 – 35 ปี
332
27.3
             36 – 45 ปี
304
25.0
             46 ปีขึ้นไป
324
26.6
รวม
1,218
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
656
53.8
             ปริญญาตรี
498
40.9
             สูงกว่าปริญญาตรี
64
5.3
รวม
1,218
100.0
อาชีพ:
 
 
             ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
100
8.2
             พนักงาน / ลูกจ้างบริษัทเอกชน
370
30.4
             ค้าขาย / ประกอบอาชีพส่วนตัว
350
28.7
             รับจ้างทั่วไป
158
13.0
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
90
7.4
             อื่นๆ อาทิ อาชีพอิสระ ว่างงาน
150
12.3
รวม
1,218
100.0
 
Vote:  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
 ผลคะแนนVote              
 
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776