หัวข้อ   “ความเห็นของผู้เป็นหนี้นอกระบบต่อการเข้าร่วมโครงการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ
             ของรัฐบาล”
                 ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) ระบุผู้เป็นหนี้นอกระบบในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ร้อยละ 50.0 จะไม่เข้าร่วมโครงการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบของรัฐบาล เนื่องจากมีขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน คุณสมบัติ
ไม่ตรงตามกำหนด และกลัวไม่ได้รับเงินจริง
                 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
             1. ความคิดเห็นต่อโครงการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบของรัฐบาล

 
ร้อยละ
เห็นว่าเป็นโครงการที่ดี
75.0
เห็นว่าเป็นโครงการที่ไม่ดี
      (เนื่องจาก มีเงื่อนไขและขั้นตอนยุ่งยาก แก้ปัญหาไม่ถูกจุด ปลูกฝังให้
                   คนสร้างหนี้)
15.4
ไม่แสดงความคิดเห็น
9.6
 
 
             2. สัดส่วนการเข้าร่วมโครงการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบของผู้ที่เป็นหนี้นอกระบบในเขตกรุงเทพฯ
                 และปริมณฑล พบว่า


 
ร้อยละ
เข้าร่วมโครงการแล้ว
6.5
ยังไม่เข้าร่วมโครงการ แต่ตั้งใจว่าจะเข้าร่วมภายในวันที่ 30 ธันวาคมนี้
43.5
จะไม่เข้าร่วมโครงการ
เนื่องจาก (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)
     - มีขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อน ไม่มีเวลาว่างพอ
       มีหนี้นอกระบบไม่มากนัก
ร้อยละ 21.0
     - คุณสมบัติไม่ตรงตามกำหนด เช่น มีภาระ
       หนี้สินเกินกว่า 2 แสนบาท ไม่มีคนค้ำประกัน
       ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และรายได้
       ไม่แน่นอน
ร้อยละ 11.6
     - ถูกเจ้าหนี้ข่มขู่ไม่ให้เข้าร่วมโครงการ กลัวถูก
       เจ้าหนี้ทำร้าย
ร้อยละ 0.7
     - อื่นๆ เช่น กลัวไม่ได้รับเงินจริง คิดว่าโครงการ
       ยังไม่มีความแน่นอนชัดเจน ไม่ทราบ
       รายละเอียดของโครงการที่แน่ชัด และ
       เป็นเงินที่ยืมจากญาติพี่น้อง เพื่อนสนิท
ร้อยละ 16.7
50.0
 
 
             3. เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อโครงการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบระหว่างกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการแล้ว
                 กลุ่มที่ตั้งใจว่าจะเข้าร่วมโครงการ และกลุ่มที่จะไม่เข้าร่วมโครงการ


                           ผลการสำรวจพบว่า ผู้ที่ตั้งใจว่าจะเข้าร่วมโครงการมีความเห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดี
                 มากถึงร้อยละ 88.1 ขณะที่กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการแล้วกลับเห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดีเพียง
                 ร้อยละ 55.6
                           ดังรายละเอียดในตาราืงที่ 1


                 ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อโครงการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบระหว่างกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการแล้ว
                               กลุ่มที่ตั้งใจว่าจะเข้าร่วมโครงการ และกลุ่มที่จะไม่เข้าร่วมโครงการ
 
เห็นว่าเป็น
โครงการที่ดี
เห็นว่าเป็น
โครงการที่ไม่ดี
ไม่แน่ใจ
รวม
เข้าร่วมโครงการแล้ว
55.6
33.3
11.1
100.0
ยังไม่เข้าร่วมโครงการ แต่ตั้งใจว่า
จะเข้าร่วม
88.1
6.8
5.1
100.0
จะไม่เข้าร่วมโครงการ
66.2
20.6
13.2
100.0
เฉลี่ยรวม
75.0
15.4
9.6
100.0
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์:
                  เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของผู้ที่เป็นหนี้นอกระบบ ต่อการเข้าร่วมโครงการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบของรัฐบาล
และเพื่อ ให้หน่วยงานภาครัฐ สามารถนำผลสำรวจที่ได้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจดำเนินโครงการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเฉพาะผู้ที่เป็นหนี้นอกระบบ ใน 32 เขต จาก 50 เขตของกรุงเทพมหานคร
ทั้งเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ได้แก่ คลองสาน จตุจักร จอมทอง ดอนเมือง ดินแดง ตลิ่งชัน ทุ่งครุ บางกอกน้อย
บางขุนเทียน บางเขน บางแค บางซื่อ บางบอน บางพลัด ประเวศ ป้อมปราบฯ พญาไท พระโขนง พระนคร ภาษีเจริญ
มีนบุรี ราษฎร์บูรณะ ลาดกระบัง ลาดพร้าว วังทองหลาง วัฒนา สวนหลวง สัมพันธวงศ์ สายไหม หนองจอก หลักสี่ ห้วยขวาง
และปริมณฑล 3 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 276 คน เป็นชายร้อยละ
47.8 และหญิงร้อยละ 52.2
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  10% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้วิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน
เป็นคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามปลายเปิด จากนั้นคณะนักวิจัยได้นำแบบสอบถามทุกชุด
มาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  9 ธันวาคม 2552
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ:   11 ธันวาคม 2552
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
132
47.8
             หญิง
144
52.2
รวม
276
100.0
อายุ:
 
 
             25 – 35 ปี
84
30.4
             36 – 45 ปี
90
32.6
             46 ปีขึ้นไป
102
37.0
รวม
276
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
224
81.2
             ปริญญาตรี
52
18.8
รวม
276
100.0
อาชีพ:
 
 
             ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
14
5.1
             พนักงาน / ลูกจ้างบริษัทเอกชน
98
35.6
             ค้าขาย / ประกอบอาชีพส่วนตัว
92
33.3
             รับจ้างทั่วไป
44
15.9
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
12
4.3
             อื่นๆ อาทิ อาชีพอิสระ ว่างงาน นักศึกษา
16
5.8
รวม
276
100.0
 
Vote:  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
 ผลคะแนนVote              
 
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776