หัวข้อ   “ประเมินผลงาน 1 ปี รัฐบาล นายกฯ อภิสิทธิ์”
                 ด้วยวันที่ 20 ธันวาคม ที่ผ่านมาเป็นวันครบรอบ 1 ปี ในการทำงานของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)  จึงได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นเรื่อง “ประเมินผลงาน 1 ปี รัฐบาล
นายกฯ อภิสิทธิ์
” ขึ้น  โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปใน 11 จังหวัดจากทุกภาคของประเทศ จำนวน
1,660 คน เป็นเพศชายร้อยละ 48.6 เพศหญิงร้อยละ 51.4  เมื่อวันที่ 11 – 14 ธันวาคม ที่ผ่านมา สรุปผลได้ดังนี้
 
             1. คะแนนความพึงพอใจผลงานของรัฐบาล นายกฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เมื่อทำงานครบ 1 ปี
                 ได้คะแนนเฉลี่ย 3.87 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน
                          ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากการสำรวจเมื่อตอนที่รัฐบาลทำงานครบ 6 เดือน
                 และ 9 เดือน พบว่ามีคะแนนลดลง ดังตารางต่อไปนี้

 
6 เดือน
(คะแนนที่ได้)
9 เดือน
(คะแนนที่ได้)
1 ปี
(คะแนนที่ได้)
ด้านเศรษฐกิจ
3.95
4.17
4.41
ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
4.13
4.39
3.76
ด้านการต่างประเทศ
4.58
4.15
3.75
ด้านการบริหารจัดการและการบังคับใช้
กฎหมาย
3.91
3.72
3.71
ด้านความมั่นคงของประเทศ
3.73
3.69
3.73
เฉลี่ยรวม
4.06
4.02
3.87
                 หมายเหตุ   การสุ่มตัวอย่างในการสำรวจแต่ละครั้งใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน ด้วยข้อคำถามแบบเดียวกัน
                                แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน
 
 
             2. บุคคลในคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันที่ประชาชนชื่นชอบการทำงานมากที่สุด 3 อันดับแรก
                 (ให้ประชาชนเลือกจากรายชื่อพร้อมตำแหน่งของคณะรัฐมนตรีทุกคน)

 
ร้อยละ
อันดับที่ 1 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (นายกรัฐมนตรี)
36.9
อันดับที่ 2 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (รมว.กระทรวงศึกษาธิการ)
6.2
อันดับที่ 3 นายกรณ์ จาติกวณิช (รมว.กระทรวงการคลัง)
6.1
ไม่ชื่นชอบใครเลย
36.9
 
 
             3. ผลงาน หรือโครงการ ของรัฐบาลที่ประชาชนชื่นชอบมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ
                 (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

 
ร้อยละ
โครงการเรียนฟรี 15 ปี
17.3
โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงานสร้างอาชีพ
11.3
โครงการไทยเข้มแข็ง สร้างความสามัคคี ร้องเพลงชาติ
11.2
โครงการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ
9.9
โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
9.3
 
 
             4. คะแนนความพึงพอใจต่อการทำงานของพรรคแกนนำรัฐบาล พรรคร่วมรัฐบาล และพรรคฝ่ายค้าน
                 (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน)

 
6 เดือน
(คะแนนที่ได้)
9 เดือน
(คะแนนที่ได้)
1 ปี
(คะแนนที่ได้)
พรรคแกนนำรัฐบาล
(พรรคประชาธิปัตย์)
4.38
4.17
4.23
พรรคร่วมรัฐบาล
(พรรคภูมิใจไทย พรรคชาติไทยพัฒนา
พรรคเพื่อแผ่นดิน)
3.40
3.45
3.44
พรรคฝ่ายค้าน
(พรรคเพื่อไทย พรรคประชาราช)
3.46
3.65
3.37
                 หมายเหตุ   การสุ่มตัวอย่างในการสำรวจแต่ละครั้งใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน ด้วยข้อคำถามแบบเดียวกัน
                                แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน
 
 
             5. คะแนนความพึงพอใจการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
                 ได้คะแนนเฉลี่ย 4.70 จากคะแนนเต็ม 10 โดยมีคะแนนความพึงพอใจในด้านต่างๆ ดังนี้

 
ครบ 9 เดือน
(คะแนน)
ครบ1 ปี
(คะแนน)
เพิ่มขึ้น
/ ลดลง
ความซื่อสัตย์สุจริต
5.37
5.44
+ 0.07
ความขยันทุ่มเทในการทำงาน
5.07
5.35
+ 0.28
การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติ
4.81
4.83
+ 0.02
ความสามารถสร้างสรรค์ผลงานหรือ
โครงการใหม่ๆ
4.44
4.62
+ 0.18
ความสามารถในการบริหารจัดการ
ตามอำนาจหน้าที่ที่มี
4.31
4.25
- 0.06
ความเด็ดขาด กล้าตัดสินใจ
3.71
3.72
+ 0.01
เฉลี่ยรวม
4.62
4.70
+ 0.08
 
 
             6. เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังระหว่างตอนที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ขึ้นมาดำรงตำแหน่ง
                 นายกรัฐมนตรี กับผลการทำงานในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา พบว่า

 
ร้อยละ
ดีกว่าที่คาดหวังไว้
10.8
พอๆ กับที่คาดหวังไว้
34.6
แย่กว่าที่คาดหวังไว้
27.3
ไม่ได้คาดหวังไว้
27.3
 
 
             7. เรื่องที่น่าเห็นใจรัฐบาลนายกฯ อภิสิทธิ์ มากที่สุด 5 อันดับแรกคือ (เป็นคำถามปลายเปิด
                 ให้ผู้ตอบระบุเอง)

 
ร้อยละ
เรื่องการชุมนุมต่อต้านของกลุ่มคนเสื้อแดง
23.2
เป็นรัฐบาลในช่วงที่ประเทศชาติวุ่นวาย การเมืองไม่นิ่ง
และเป็นช่วงเศรษฐกิจขาลง
18.5
ประชาชนในประเทศมีความขัดแย้ง แบ่งฝักแบ่งฝ่ายกัน
14.1
มีความขัดแย้งกันภายในพรรคร่วมรัฐบาล
10.8
คณะรัฐมนตรีบางคนทำงานไม่มีประสิทธิภาพ
10.7
 
 
             8. เรื่องที่ต้องการให้ นายกฯ อภิสิทธิ์ ทำมากที่สุดในเวลานี้ คือ

 
ร้อยละ
เดินหน้าทำงานต่อไป
59.3
ยุบสภา
24.5
ปรับคณะรัฐมนตรี
โดยรัฐมนตรีที่ควรถูกปรับออกมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ
  - อันดับ 1 นายกษิต ภิรมย์ ร้อยละ    2.7
  - อันดับ 2 นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ร้อยละ    1.2
  - อันดับ 3 นายโสภณ ซารัมย์ ร้อยละ    0.5
6.7
ลาออก
5.2
อื่นๆ
อาทิ  ให้นายกฯ กล้าตัดสินใจให้เด็ดขาดกว่านี้ เร่งสร้างผลงาน
        ให้เด่นชัดโดยเร็ว และแก้ปัญหาความขัดแย้งกับกลุ่มคน
        เสื้อแดงให้ได้ ฯลฯ
4.3
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทั่วไปทุกสาขาอาชีพที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่อาศัย อยู่ใน
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่างๆ จากทั่วทุกภาคของประเทศ โดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage
Sampling)
                  สำหรับกรุงเทพมหานครได้ทำการเก็บข้อมูลจากประชาชนทั้ง 50 เขต ปริมณฑล 3 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี
ปทุมธานี สมุทรปราการ และจังหวัดตัวแทนแต่ละภาค ได้แก่ ชลบุรี เชียงใหม่ ลำพูน ขอนแก่น ร้อยเอ็ด นครศรีธรรมราช
และสงขลา   จากนั้นจึงสุ่มถนนและประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบ  ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,660 คน
เป็นเพศชายร้อยละ 48.6  และเพศหญิงร้อยละ 51.4
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
ที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามปลายเปิด (Open Form)
จากนั้นคณะนักวิจัยได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูล และประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล: 11 - 14 ธันวาคม 2552
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 22 ธันวาคม 2552
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
807
48.6
             หญิง
853
51.4
รวม
1,660
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 25 ปี
428
25.8
             26 – 35 ปี
495
29.8
             36 – 45 ปี
389
23.4
             46 ปีขึ้นไป
348
21.0
รวม
1,660
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
859
51.7
             ปริญญาตรี
700
42.2
             สูงกว่าปริญญาตรี
101
6.1
รวม
1,660
100.0
อาชีพ:
 
 
             ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
194
11.7
             พนักงานบริษัทเอกชน
473
28.5
             ค้าขาย /  ประกอบอาชีพส่วนตัว
463
27.8
             รับจ้างทั่วไป
167
10.1
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
108
6.5
             อื่นๆ อาทิ นิสิตนักศึกษา อาชีพอิสระ ว่างงาน
255
15.4
รวม
1,660
100.0
 
Vote:  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
 ผลคะแนนVote              
 
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776