หัวข้อ   “คนกรุงเทพฯ กับเทศกาลปีใหม่ 2553”
                 ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) ระบุคนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่รู้สึกเฉยๆ กับเทศกาลปีใหม่
2553 ที่จะมาถึงโดยส่วนใหญ่เลือกพักผ่อนอยู่กับบ้านและสังสรรค์ในหมู่ญาติมิตร สำหรับเรื่องที่เป็นห่วงมากที่สุดในปี
2553 คือห่วงเศรษฐกิจไทยไม่ฟื้นและความรุนแรงทางการเมือง พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาเศรษฐกิจและ
สร้างความสงบในชาติเป็นของขวัญปีใหม่
                 โปรดพิจารณารายละเอียดต่อไปนี้
 
             1. ความรู้สึกต่อเทศกาลปีใหม่ 2553 ที่กำลังมาถึง พบว่า

 
ร้อยละ
รู้สึกตื่นเต้น มีความสุขมากกว่าช่วงเวลาอื่น
35.2
รู้สึกเฉยๆ ไม่มีอะไรพิเศษแตกต่างจากช่วงเวลาอื่น
60.6
รู้สึกหดหู่ เป็นทุกข์มากกว่าช่วงเวลาอื่น
     ( โดยให้เหตุผลว่า เพราะไม่ได้กลับบ้าน ไม่ได้ไปพบปะ
        ญาติพี่น้อง และการเมืองไม่สงบ )
4.2
 
 
             2. กิจกรรมหลักที่คาดว่าจะทำในช่วงวันหยุดปีใหม่นี้ คือ

 
ร้อยละ
เลี้ยงสังสรรค์ในหมู่ญาติมิตร เพื่อนฝูง
33.7
พักผ่อนอยู่กับบ้านไม่ออกไปไหน
25.8
ไปเที่ยวต่างจังหวัด
     ( โดยจังหวัดที่มีผู้ตั้งใจเดินทางไปเที่ยวมากที่สุด 5
        อันดับแรก ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ชลบุรี ภูเก็ต
        และสงขลา )
19.2
เที่ยวในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
10.2
ช็อปปิ้ง / นำของขวัญไปมอบให้คนรู้จัก
7.6
อื่นๆ เช่น ทำงานตามปกติ
3.5
 
 
             3. งบประมาณที่คาดว่าจะใช้ในกิจกรรมต่างๆ ช่วงเทศกาลปีใหม่นี้

 
ร้อยละ
น้อยกว่า 1,000 บาท
28.3
1,000 – 5,000 บาท
46.4
5,001 – 10,000 บาท
18.1
มากกว่า 10,000 บาท
7.2
 
 
             4. เรื่องที่เป็นห่วงกังวลมากที่สุดในปี 2553 คือ

 
ร้อยละ
เศรษฐกิจไทยไม่ฟื้น
39.7
ความรุนแรงทางการเมือง
33.8
ปัญหาสังคม วัยรุ่น ยาเสพติด
14.6
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษ
6.8
ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
2.7
อื่นๆ อาทิ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ เป็นต้น
2.4
 
 
             5. เรื่องดีๆ ที่ตั้งใจจะเริ่มต้นทำในโอกาสปีใหม่ 2553 (5 อันดับแรก) คือ
                 (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

 
ร้อยละ
ขยัน ตั้งใจทำงานมากขึ้น ทำงานให้ได้ตามเป้าหมาย
21.0
ประพฤติตนเป็นคนดี ทำประโยชน์เพื่อสังคม
17.2
ประหยัด เก็บออม หารายได้เสริม
12.8
ให้เวลากับพ่อแม่ และคนในครอบครัวมากขึ้น
11.3
ทำบุญ ถือศีล กินเจ ปฏิบัติธรรม
10.7
 
 
             6. ของขวัญปีใหม่ที่อยากได้จากเพื่อนฝูงคนรู้จักมากที่สุด (5 อันดับแรก) คือ
                 (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)


 
ร้อยละ
ความรัก ความคิดถึงกัน
24.4
ความจริงใจ
15.2
ทรัพย์สิน เงิน ทอง
8.7
การ์ด และคำอวยพร
8.5
ความมีน้ำใจให้กัน
5.9
 
 
             7. ของขวัญปีใหม่ที่อยากได้จากรัฐบาลมากที่สุด (5 อันดับแรก) คือ
                 (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)


 
ร้อยละ
แก้ปัญหาเศรษฐกิจให้เห็นผลชัดเจน
30.3
สร้างความสงบให้เกิดขึ้นในประเทศไทย
20.3
ขอให้สามัคคี เลิกทะเลาะ เลิกขัดแย้งกัน
12.6
ตั้งใจทำงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง
6.6
ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส
5.2
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ทุกสาขาอาชีพที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุ่มเขตการปกครองทั้งเขตชั้นนอก ชั้นกลาง
และชั้นใน จำนวนทั้งสิ้น 31 เขต ได้แก่ คลองเตย คลองสาน คลองสามวา จตุจักร จอมทอง ดอนเมือง ทุ่งครุ ธนบุรี
บางกอกน้อย บางกะปิ บางขุนเทียน บางเขน บางคอแหลม บางแค บางรัก บึงกุ่ม ปทุมวัน ป้อมปราบฯ พระนคร พระโขนง
ภาษีเจริญ ราชเทวี ลาดพร้าว วังทองหลาง วัฒนา สวนหลวง สาทร สายไหม หนองแขม หลักสี่ และ ห้วยขวาง
จากนั้นจึงสุ่มถนนและประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบ และใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบพบตัว
ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,123 คน เป็นเพศชายร้อยละ 50.1 และเพศหญิงร้อยละ 49.9
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
ที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามปลายเปิด (Open Form)
จากนั้นคณะนักวิจัยได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล: 11 – 14 ธันวาคม 2552
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 24 ธันวาคม 2552
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
56
50.1
             หญิง
560
49.9
รวม
1,123
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 25 ปี
316
28.1
             26 – 35 ปี
291
26.0
             36 – 45 ปี
261
23.2
             46 ปีขึ้นไป
255
22.7
รวม
1,123
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
641
57.1
             ปริญญาตรี
441
39.2
             สูงกว่าปริญญาตรี
41
3.7
รวม
1,123
100.0
อาชีพ:
 
 
             ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
112
10.0
             พนักงาน / ลูกจ้างบริษัทเอกชน
294
26.1
             ค้าขาย / อาชีพส่วนตัว
330
29.5
             รับจ้างทั่วไป
104
9.2
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
92
8.2
             อื่นๆ เช่น นักศึกษา ว่างงาน
191
17.0
รวม
1,123
100.0
 
Vote:  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
 ผลคะแนนVote              
 
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776