หัวข้อ   “เสียงสะท้อนของประชาชนต่อระบบความปลอดภัยจากเหตุเพลิงไหม้”
                 ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) ระบุ ประชาชนยังไม่เชื่อมั่นในระบบความปลอดภัยจากเหตุ
เพลิงไหม้ของสถานบริการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  หลังเหตุการณ์ไฟไหม้ ซานติก้าผับผ่านมา 1 ปี พร้อมเรียกร้อง
ให้มีการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิงอย่างสม่ำเสมอและเพิ่มโทษสถานหนักกับผู้ก่อสร้างและใช้อาคารผิดแบบ
                 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
             1. ความตั้งใจจะไปใช้บริการในสถานบันเทิง โรงภาพยนตร์ โรงแรม และห้างสรรพสินค้าในช่วง
                 เทศกาลปีใหม่

 
ร้อยละ
ไป
โดยสถานที่ที่คาดว่าจะไปใช้บริการ คือ
  - ห้างสรรพสินค้า ร้อยละ   29.0
  - โรงแรม ร้านอาหาร ร้อยละ   12.3
  - โรงภาพยนตร์ ร้อยละ   11.5
  - ผับ บาร์ คาราโอเกะ ร้อยละ    6.3
59.1
ไม่ไป
40.9
 
 
             2. ความกังวลต่ออันตรายที่อาจเกิดจากเหตุเพลิงไหม้ (สอบถามเฉพาะผู้ที่ระบุว่าจะไปใช้บริการ)
                 พบว่า ผู้ที่จะไปใช้บริการในสถานบันเทิงประเภทผับ บาร์ คาราโอเกะมีความกังวลต่อ
                 อันตรายที่อาจเกิดจากเหตุเพลิงไหม้มากที่สุด ดังนี้


 
ความกังวลต่ออันตรายจากเหตุเพลิงไหม้
กังวล
(ร้อยละ)
ไม่กังวล
ร้อยละ
รวม
ผู้ที่คาดว่าจะไปสถานบันเทิง
ประเภท ผับ บาร์ คาราโอเกะ
54.9
(โดยให้เหตุผลว่า มี
ทางออกน้อย เป็น
สถานที่มืด คับแคบ
มีคนแออัด และเคยมี
เหตุเพลิงไหม้ รุนแรง
มาแล้ว)
45.1
100.0
ผู้ที่คาดว่าจะไปโรงแรม ร้านอาหาร
45.5
(โดยให้เหตุผลว่า
เป็นสถานที่ที่มีวัตถ
ุซึ่งสามารถติดไฟได้ง่าย)
54.5
100.0
ผู้ที่คาดว่าจะไปโรงภาพยนตร์
43.0
(โดยให้เหตุผลว่า
เป็นที่มืดทึบ แออัด
มีทางเข้า - ออกน้อย)
57.0
100.0
ผู้ที่คาดว่าจะไปห้างสรรพสินค้า
42.8
(โดยให้เหตุผลว่า
เป็นช่วงเทศกาลมีผู้
เข้าไปใช้บริการจำนวน
มาก และไม่มั่นใจใน
ระบบรักษาความ
ปลอดภัยจากเหตุ
เพลิงไหม้ของห้าง
สรรพสินค้า)
57.2
100.0
 
 
             3. ความคิดเห็นต่อประเด็นที่ว่า ระบบป้องกันการเกิดเหตุเพลิงไหม้ของสถานบริการแต่ละแห่ง
                 มีส่วนสำคัญต่อการตัดสินใจเข้าไปใช้บริการหรือไม่เพียงใด พบว่า


 
ร้อยละ
มีส่วนสำคัญค่อนข้างมากถึงมากที่สุด
76.3
มีส่วนสำคัญค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด
23.7
 
 
             4. ความมั่นใจในความพร้อมของเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ดับเพลิง และอุปกรณ์ช่วยชีวิต ที่มีอยู่
                 ในปัจจุบัน


 
ร้อยละ
ไม่มั่นใจ
( โดยแบ่งเป็น ไม่ค่อยมั่นใจ ร้อยละ 54.3   และไม่มั่นใจเลย
   ร้อยละ 10.7 )
65.0
มั่นใจ
( โดยแบ่งเป็น มั่นใจค่อนข้างมาก ร้อยละ 26.1 และมั่นใจมาก
   ร้อยละ 8.9 )
35.0
 
 
             5. ความเชื่อมั่นต่อระบบความปลอดภัยจากเหตุเพลิงไหม้ของสถานบริการต่างๆ หลัง
                 เหตุการณ์ไฟไหม้ “ซานติก้าผับ” เมื่อปลายปีที่แล้ว พบว่า

 
ร้อยละ
เชื่อว่ายังไม่อยู่ในระดับที่ไว้ใจได้
51.6
เชื่อว่าอยู่ในระดับที่ไว้ใจได้แล้ว
13.5
ไม่แน่ใจ
34.9
 
 
             6. สิ่งที่ต้องการให้มีการปรับปรุงแก้ไข เพื่อลดอันตรายจากเหตุเพลิงไหม้สถานบริการต่างๆ ได้แก่

 
ร้อยละ
ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิงอย่างสม่ำเสมอ
24.0
ตรวจสอบอย่างจริงจังและเพิ่มโทษสถานหนักกับผู้ก่อสร้างและ
ใช้อาคารผิดแบบ
20.5
เพิ่มทางหนีไฟ
16.9
เพิ่มความชัดเจนของป้ายบอกทางหนีไฟ
16.3
มีการจัดซ้อมหนีไฟเป็นระยะๆ
11.8
ย้ายสิ่งของไม่ให้กีดขวางทางหนีไฟ
9.7

                
(ทั้งนี้ มีเพียงร้อยละ 0.8 ที่คิดว่า สภาพที่เป็นอยู่ดีอยู่แล้ว ไม่ต้องปรับปรุงแก้ไข)
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ทุกสาขาอาชีพที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และ
ประมณฑล ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling)  โดยในเขตกรุงเทพฯ ใช้การสุ่มเขต
การปกครองทั้งเขตชั้นนอก ชั้นกลาง และชั้นใน จำนวนทั้งสิ้น 24 เขต ได้แก่ คันนายาว คลองสาน ดินแดง ตลิ่งชัน
ทวีวัฒนา ทุ่งครุ ธนบุรี บางกอกน้อย บางกะปิ บางขุนเทียน บางแค บางนา บางบอน บางพลัด บางรัก ปทุมวัน ประเวศ
ป้อมปราบฯ พญาไท พระนคร พระโขนง ยานนาวา ราชเทวี วังทองหลาง  และสุ่มอำเภอในเขตปริมณฑล 3 จังหวัด
ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ  จากนั้นจึงสุ่มถนนและประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบ และใช้
วิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบพบตัว ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,211 คน  เป็นเพศชายร้อยละ 50.2 และ
เพศหญิงร้อยละ 49.8
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน
ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามปลายเปิด (Open Form) จากนั้นคณะนักวิจัย
ได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล: 20 – 21 ธันวาคม 2552
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 29 ธันวาคม 2552
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
608
50.2
             หญิง
603
49.8
รวม
1,211
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 25 ปี
318
26.2
             26 – 35 ปี
338
27.9
             36 – 45 ปี
291
24.1
             46 ปีขึ้นไป
264
21.8
รวม
1,211
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
703
58.0
             ปริญญาตรี
443
36.6
             สูงกว่าปริญญาตรี
65
5.4
รวม
1,211
100.0
อาชีพ:
 
 
             ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
111
9.2
             พนักงาน / ลูกจ้างบริษัทเอกชน
374
30.9
             ค้าขาย / ประกอบอาชีพส่วนตัว
338
27.9
             รับจ้างทั่วไป
133
11.0
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
93
7.6
             อื่นๆ อาทิ อาชีพอิสระ ว่างงาน นักศึกษา
162
13.4
รวม
1,211
100.0
 
Vote:  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
 ผลคะแนนVote              
 
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776