หัวข้อ   “วาเลนไทน์ในมุมมองของวัยรุ่น”
                 ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) ระบุ วัยรุ่นส่วนใหญ่ร้อยละ 62.3 มีความเห็นต่อประเด็นที่ว่า
“วันวาเลนไทน์เป็นวันเสียตัวของวัยรุ่น” ว่าเป็นเรื่องไม่จริง และเป็นการมองวัยรุ่นในแง่ลบมากเกินไป ขณะที่อีกร้อยละ
33.8 เห็นว่าเป็นจริงตามที่สังคมมอง พร้อมทั้งระบุสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดในวันวาเลนไทน์ปีนี้คือการแสดงออก
ทางเพศที่ไม่เหมาะสม สำหรับนักการเมืองที่วัยรุ่นอยากมอบกุหลาบวันวาเลนไทน์ให้มากที่สุดคือ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี ส่วนคู่รักคนดังต้นแบบได้แก่ เคน ธีรเดช และ หน่อย บุษกร การสำรวจดังกล่าวเก็บข้อมูลเมื่อวันที่ 5 - 7
กุมภาพันธ์ จากวัยรุ่นอายุ 13ปี – 22ปี ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,115 คน เป็นเพศชายร้อยละ 49.4
และเพศหญิงร้อยละ 50.6 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
             1. ความคิดเห็นต่อประเด็นที่ว่า “วันวาเลนไทน์เป็นวันเสียตัวของวัยรุ่น”

 
ร้อยละ
เห็นว่าไม่จริง เป็นการมองวัยรุ่นในแง่ลบมากเกินไป
62.3
เห็นว่าเป็นจริงตามที่สังคมมอง
33.8
ไม่ทราบ ไม่แน่ใจ ไม่แสดงความเห็น
3.9
 
 
             2. สิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดในวันวาเลนไทน์ปีนี้ คือ

 
ร้อยละ
การแสดงออกทางเพศที่ไม่เหมาะสม
50.2
การเมาสุรา เสพย์ยาเสพติดของวัยรุ่น
25.5
การขัดแย้งกันของผู้ใหญ่ในสังคม
20.4
อื่นๆ อาทิ การทะเลาะกัน และบอกเลิกกันของคู่รัก
3.9
 
 
             3. บุคคลในแวดวงการเมืองที่วัยรุ่นอยากมอบดอกกุหลาบให้ในวันวาเลนไทน์มากที่สุด
                 5 อันดับแรก ได้แก่
(เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

 
ร้อยละ
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
63.5
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
21.7
นายชวน หลีกภัย
2.6
นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์
2.3
นายบารัค โอบามา
1.8
 
 
             4. คู่รักคนดังที่วัยรุ่นยกให้เป็นคู่รักต้นแบบ 5 อันดับแรก ได้แก่   (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบ
                 ระบุเอง)


 
ร้อยละ
เคน ธีรเดช กับ หน่อย บุษกร
38.1
เวียร์ ศุกลวัฒน์ กับ แพนเค้ก เขมนิจ
21.5
อาร์ท ศรา กับ อ้อม พิยดา
7.2
ต๊อด ปิติ กับ นุ่น วรนุช
5.5
เจมส์ เรืองศักดิ์ กับ เอ๊ะ ศศิกานต์
2.5
 
 
             5. การให้ความสำคัญกับวันวาเลนไทน์ในปีนี้

 
ร้อยละ
ให้ความสำคัญมากกว่าทุกๆ ปี
11.6
ให้ความสำคัญพอๆ กับทุกปี
63.6
ให้ความสำคัญน้อยกว่าทุกปี
8.3
ไม่เคยให้ความสำคัญ
16.5
 
 
             6. วิธีที่วัยรุ่นตั้งใจจะใช้ในการแสดงออกถึงความรักแก่คนพิเศษในวันวาเลนไทน์ปีนี้ คือ

 
ร้อยละ
มอบของ เช่น ดอกไม้ ช็อกโกแลต และของมีค่า
53.9
พาไปเที่ยว ดูหนัง
17.6
บอกรัก
16.1
กอด หอมแก้ม
6.3
อื่นๆ อาทิ ส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ (sms)
6.1
 
 
             7. งบประมาณที่คาดว่าจะใช้จ่ายในวันวาเลนไทน์ปีนี้ คือ

 
ร้อยละ
น้อยกว่า 100 บาท
22.5
101 – 400 บาท
43.3
401 – 800 บาท
17.2
800 บาทขึ้นไป
17.0
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างวัยรุ่นอายุ 13 – 22 ปี ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร  ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็นเขตชั้นนอก ชั้นกลาง และชั้นใน จำนวน
ทั้งสิ้น 29 เขต ได้แก่ เขตคลองเตย จตุจักร ปทุมวัน ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา ทุ่งครุ ธนบุรี บางกอกน้อย
บางเขน บางคอแหลม บางซื่อ บางนา บางพลัด บางรัก บึงกุ่ม ประเวศ พญาไท พระนคร ภาษีเจริญ ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ
ลาดกระบัง ลาดพร้าว สวนหลวง สะพานสูง และหลักสี่ จากนั้นจึงการสุ่มถนนและประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์อย่าง
เป็นระบบ และใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบพบตัว ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,115 คน เป็นเพศชายร้อยละ 49.4
และเพศหญิงร้อยละ 50.6
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน  ประกอบด้วย
ข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal)   และคำถามปลายเปิด (Open Form)  จากนั้นคณะนักวิจัยได้นำ
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล: 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2553
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 11 กุมภาพันธ์ 2553
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
551
49.4
             หญิง
564
50.6
รวม
1,115
100.0
อายุ:
 
 
             13 – 15 ปี
342
30.7
             16 – 18 ปี
365
32.7
             19 – 22 ปี
408
36.6
รวม
1,115
100.0
การศึกษา:
 
 
             มัธยมศึกษาตอนต้น
343
30.8
             มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
386
34.6
             ปวส./ อุดมศึกษา
386
34.6
รวม
1,115
100.0
 
Vote:  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
 ผลคะแนนVote              
 
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776