หัวข้อ   “ความเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการมาท่องเที่ยวกรุงเทพฯ ในช่วงการชุมนุม
              ทางการเมือง”
                 ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) พบ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ร้อยละ 41.4 ระบุ
ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบมากต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวกรุงเทพฯ แต่ยังยกให้กรุงเทพฯ
เป็นเมืองหลวงที่น่าท่องเที่ยวมากที่สุดในบรรดา 11 เมือง ของกลุ่มเครือข่ายเมืองใหญ่แห่งเอเชีย
 
             1. ความเห็นต่อประเด็นสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองเกิดขึ้นส่งผลต่อการตัดสินใจ
                 มาท่องเที่ยว กรุงเทพฯ เพียงใด พบว่า
                           มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ระบุว่า ส่งผลมาก ถึงร้อยละ 41.4 ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว
                 จากการสำรวจเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2552 (ร้อยละ 19.3)

 
สำรวจเมื่อ
31 ต.ค.-1 พ.ย. 52
(ร้อยละ)
สำรวจเมื่อ
26 - 29 มี.ค. 53
(ร้อยละ)
ส่งผลมาก
(โดยแบ่งเป็น ส่งผลมากที่สุด ร้อยละ 7.8
  และส่งผลมาก ร้อยละ 33.6)
19.3
41.4
ส่งผลน้อย
(โดยแบ่งเป็น ส่งผลน้อยที่สุด ร้อยละ 23.0
  และส่งผลน้อย ร้อยละ 35.6)
80.7
58.6
 
 
             2. เมืองหลวงที่น่าท่องเที่ยวมากที่สุด 5 อันดับแรกในความเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
                 ที่เดินทางมาท่องเที่ยวกรุงเทพฯ (เปรียบเทียบเฉพาะ 11 เมืองในกลุ่มเครือข่ายเมืองใหญ่
                 แห่งเอเชีย 21 (The Asian Network of Major Cities 21 หรือ ANMC21) ได้แก่ กรุงเดลี
                 กรุงฮานอย กรุงจาการ์ตา กรุงกัวลาลัมเปอร์ กรุงมะนิลา กรุงโซล กรุงโตเกียว กรุงไทเป
                 กรุงย่างกุ้ง สิงคโปร์ และกรุงเทพมหานคร)


 
ร้อยละ
อันดับ 1 กรุงเทพฯ ประเทศไทย
31.9
อันดับ 2 กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
19.0
อันดับ 3 สิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
12.6
อันดับ 4 กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
8.8
อันดับ 5 กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
7.6
 
 
             3. เมื่อสอบถามนักท่องเที่ยวถึงความต้องการจะกลับมาเที่ยวกรุงเทพฯ อีกครั้ง พบว่า

 
ร้อยละ
จะกลับมาอีก
75.5
จะไม่กลับมาอีก
2.7
ยังไ่ม่แน่ใจ
21.8
 
 
             4. การยินดีที่จะแนะนำและบอกต่อให้ผู้อื่นมาเที่ยวกรุงเทพฯ พบว่า

 
ร้อยละ
จะแนะนำ
82.8
จะไม่แนะนำ
       (โดยให้เหตุผลว่า มีปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง เสียงดัง และ
         ทางเท้าไม่สะอาด)
0.7
ไม่แน่ใจ
16.5
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจครั้งนี้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป บริเวณแหล่งท่องเที่ยว
ที่ชาวต่างชาตินิยมไป 8 แห่งของกรุงเทพฯ ได้แก่   1) ถนนข้าวสาร   2) ถนนสีลม   3) ประตูน้ำ - พระพรหม – แยกราชดำริ
4) ตลาดนัดจตุจักร - สวนจตุจักร   5) วัดพระแก้ว – วัดโพธิ์   6) สถานีรถไฟหัวลำโพง - ถนนเยาวราช
7) ถนนสุขุมวิท - แยกอโศก   8) สวนลุมไนท์บาซาร์    ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 449 คน เป็นเพศชายร้อยละ 55.5 และ
เพศหญิงร้อยละ 44.5
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
ที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นคณะนักวิจัยได้นำแบบสอบถาม
ทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล: 26 - 29 มีนาคม 2553
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 1 เมษายน 2553
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
249
55.5
             หญิง
200
44.5
รวม
449
100.0
อายุ:
 
 
             15 – 24 ปี
111
24.7
             25 – 34 ปี
169
37.7
             35 – 44 ปี
87
19.4
             45 – 54 ปี
53
11.8
             55 – 64 ปี
24
5.3
             65 ปีขึ้นไป
5
1.1
รวม
449
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
88
19.6
             ปริญญาตรี
263
58.6
             สูงกว่าปริญญาตรี
98
21.8
รวม
449
100.0
จำนวนครั้งที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย:
 
 
             1 ครั้ง
202
45.0
             2 – 3 ครั้ง
145
32.3
             มากกว่า 3 ครั้ง
102
22.7
รวม
449
100.0
ชาวต่างชาติส่วนใหญ่มาจากทวีป:
 
 
             ทวีปยุโรป
257
57.2
             ทวีปอเมริกา
66
14.7
             ทวีปโอเชียเนีย
32
7.1
             ทวีปเอเชีย
91
20.3
             ทวีปแอฟริกา
3
0.7
รวม
449
100.0
 
Vote:  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
 ผลคะแนนVote              
 
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776