หัวข้อ   “ความเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการมาท่องเที่ยวกรุงเทพฯ ในช่วงเทศกาล
              สงกรานต์”
                 ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) เผยผลสำรวจความเห็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในช่วง
วันที่ 26-29 มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงก่อนที่กลุ่ม นปช. จะเคลื่อนย้ายมาปักหลักชุมนุมที่บริเวณ สี่แยกราชประสงค์
พบ ชาวต่างชาติให้คะแนนความพอใจต่อการมาท่องเที่ยวกรุงเทพฯ ในภาพรวมเฉลี่ย7.58 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10
คะแนน โดยความพอใจด้านอาหารและเครื่องดื่มมีคะแนนสูงสุด  ขณะที่ด้านคุณภาพอากาศมีคะแนนต่ำสุด และถึงแม้ว่า
ในช่วงดังกล่าวจะเริ่มมีการชุมนุมทางการเมืองแล้ว  แต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังมั่นใจในความปลอดภัยของชีวิต
และทรัพย์สิน โดยให้คะแนนด้านความปลอดภัย 7.82 คะแนน พร้อมกันนี้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังสนใจเข้าร่วมเทศกาล
สงกรานต์ในกรุงเทพฯ โดยเฉพาะที่ถนนข้าวสาร
                 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
             1. คะแนนความพึงพอใจต่อการมาท่องเที่ยวกรุงเทพฯ ในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 7.58
                 จากคะแนน เต็ม 10 คะแนน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการสำรวจครั้งก่อน 0.25 คะแนน หรือคิดเป็น
                 ร้อยละ 2.5 โดยความพึงพอใจในอาหารและเครื่องดื่มมีคะแนนสูงสุด และความพึงพอใจ
                 ในคุณภาพอากาศมีคะแนนต่ำสุด ดังนี้

 
สำรวจเมื่อ
31 ต.ค.-1 พ.ย. 52
(คะแนน เต็ม 10)
สำรวจเมื่อ
26 - 29 มี.ค. 53
(คะแนน เต็ม 10)
เพิ่มขึ้น
/
ลดลง
อาหารและเครื่องดื่ม
8.56
8.50
-0.06
อัธยาศัยไมตรีของคนไทย
8.37
8.28
-0.09
ความคุ้มค่าเงิน
8.41
8.21
-0.20
ความสวยงามน่าประทับใจของสถานที่ท่องเที่ยว
8.14
8.08
-0.06
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
นักท่องเที่ยว
7.67
7.82
+0.15
บริการจากมัคคุเทศก์
7.11
7.55
+0.44
ระบบขนส่งสาธารณะ
7.18
7.52
+0.34
ข้อมูลด้านการเดินทางท่องเที่ยว
7.14
7.51
+0.37
ความสะอาด
6.05
6.62
+0.57
คุณภาพอากาศ
4.62
5.68
+1.06
เฉลี่ยรวม
7.33
7.58
+0.25
 
 
             2. สิ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย (5 อันดับแรก) คือ

 
ร้อยละ
อันดับที่ 1 อาหารไทย
19.8
อันดับที่ 2 แหล่งช้อปปิ้ง
19.5
อันดับที่ 3 โบราณสถานและโบราณวัตถุ
17.3
อันดับที่ 4 วัฒนธรรมประเพณีและศิลปะพื้นบ้าน
15.5
อันดับที่ 5 อัธยาศัยไมตรีของคนไทย
13.5
 
 
             3. สถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ ที่ชาวต่างชาติประทับใจมากที่สุด (5 อันดับแรก)
                 (เป็นคำถามปลายเปิดให้นักท่องเที่ยวระบุเอง)


 
ร้อยละ
1. พระบรมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
19.5
2. ตลาดนัดสวนจตุจักร
15.7
3. แหล่งช้อปปิ้ง ย่านประตูน้ำและปทุมวัน
13.4
4. ถนนข้าวสาร
12.1
5. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) และสวนลุมไนท์บาร์ซา ซึ่งอยู่ใน
อันดับเดียวกัน
7.3
 
 
             4. ความสนใจเข้าร่วมเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง

 
ร้อยละ
สนใจ
     โดยสิ่งที่ดึงดูดให้สนใจเข้าร่วมเทศกาลสงกรานต์ คือ
  - เป็นประเพณีที่เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติ
  สามารถร่วมสนุกกับคนไทยได้
ร้อยละ 26.8
  - เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดจนเป็น
  เอกลักษณ์ของไทย
ร้อยละ 18.0
  - ได้สัมผัสบรรยากาศการเล่นน้ำเพื่อ
  คลายร้อน
ร้อยละ 16.2
61.0
ไม่สนใจ
17.6
ไม่รู้จัก
21.4
 
 
             5. สถานที่ๆ คาดว่าจะไปร่วมงานเทศกาลสงกรานต์ (ถามเฉพาะผู้ที่สนใจเข้าร่วมเทศกาลสงกรานต์)

 
ร้อยละ
ถนนข้าวสาร
34.6
เชียงใหม่
22.5
ถนนสีลม
15.7
พัทยา
12.9
อื่นๆ ได้แก่ ทะเลและเกาะต่างๆ ทางภาคใต้ และยังไม่ตัดสินใจ
14.3
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจครั้งนี้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป บริเวณแหล่งท่องเที่ยว
ที่ชาวต่างชาตินิยมไป 8 แห่งในกรุงเทพ ได้แก่ 1) ถนนข้าวสาร 2) ถนนสีลม 3) ประตูน้ำ - พระพรหม - แยกราชดำริ
4) ตลาดนัดจตุจักร - สวนจตุจักร 5) วัดพระแก้ว - วัดโพธิ์ 6) สถานีรถไฟหัวลำโพง - ถนนเยาวราช 7) ถนนสุขุมวิท -
แยกอโศก  8) สวนลุมไนท์บาซาร์ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 449 คน เป็นเพศชายร้อยละ 55.5 และเพศหญิงร้อยละ 44.5
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
ที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามปลายเปิด (Open Form)
จากนั้นคณะนักวิจัยได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล: 26 - 29 มีนาคม 2553
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 9 เมษายน 2553
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
249
55.5
             หญิง
200
44.5
รวม
449
100.0
อายุ:
 
 
             15 – 24 ปี
111
24.7
             25 – 34 ปี
169
37.7
             35 – 44 ปี
87
19.4
             45 – 54 ปี
53
11.8
             55 – 64 ปี
24
5.3
             65 ปีขึ้นไป
5
1.1
รวม
449
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
88
19.6
             ปริญญาตรี
263
58.6
             สูงกว่าปริญญาตรี
98
21.8
รวม
449
100.0
จำนวนครั้งที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย:
 
 
             1 ครั้ง
202
45.0
             2 – 3 ครั้ง
145
32.3
             มากกว่า 3 ครั้ง
102
22.7
รวม
449
100.0
ชาวต่างชาติส่วนใหญ่มาจากทวีป:
 
 
             ทวีปยุโรป
257
57.2
             ทวีปอเมริกา
66
14.7
             ทวีปโอเชียเนีย
32
7.1
             ทวีปเอเชีย
91
20.3
             ทวีปแอฟริกา
3
0.7
รวม
449
100.0
 
Vote:  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
 ผลคะแนนVote              
 
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776