หัวข้อ   “อนาคตการเมืองไทยหลังการเจรจา 2 ครั้งระหว่างรัฐบาลกับแกนนำ นปช.”
                 ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) ระบุคนกรุงเทพ ฯ ร้อยละ 45.6 คิดว่าสถานการณ์การเมือง
ไทยภายหลังการเจรจาระหว่างรัฐบาลกับแกนนำ นปช. มาแล้ว 2 ครั้ง จะยังคงเหมือนเดิม  โดยให้คะแนนความพึงพอใจ
ต่อการทำหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในช่วงที่มีการชุมนุมทางการเมือง 6.09 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 10
                 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
             1. ความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองไทยหลังจากมีการเปิดเจรจาระหว่างรัฐบาลกับแกนนำ
                 นปช. มาแล้ว 2 ครั้ง

 
ร้อยละ
คิดว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
21.0
คิดว่าสถานการณ์จะเหมือนเดิม
45.6
คิดว่าสถานการณ์จะแย่ลง
20.4
ไม่ทราบ ไม่ออกความคิดเห็น
13.0
 
 
             2. ความเห็นต่อประเด็นเรื่องการยุบสภา ซึ่งพบว่า

 
ร้อยละ
เห็นด้วยกับการยุบสภา
42.0
ไม่เห็นด้วยกับการยุบสภา
41.0
ไม่ออกความคิดเห็น
17.0
 
 
             3. หากจะมีการยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่ ประเด็นที่เห็นว่าควรมีการแก้ไขเพื่อสร้างรากฐานที่ดี
                 ให้กับระบบการเมืองไทยในอนาคต คือ


 
ร้อยละ
ทุกอย่างดีอยู่แล้ว ไม่มีเรื่องใดต้องแก้ไข
30.3
ควรแก้ไขรัฐธรรมนูญ
โดย - แก้ไขในบางประเด็นของรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550
  เช่น ประเด็นข้อกำหนดการยุบพรรคการเมือง
  ที่มาของ สว. และองค์กรอิสระ การแบ่งเขตเลือกตั้ง สส.
ร้อยละ 30.6
  - ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาเพื่อใช้แทน
  ฉบับปี 2550
ร้อยละ 11.2
41.8
ควรแก้ไขในเรื่องอื่นๆ
เช่น - กำหนดมาตรการป้องกันและเพิ่มโทษของการซื้อสิทธิขายเสียง
  สร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักการเมือง
27.9
 
 
             4. คะแนนความพึงพอใจต่อการทำหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
                 ในช่วงที่มีการชุมนุมทางการเมือง ได้คะแนน 6.09 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 10)
 
 
             5. สิ่งที่คนกรุงเทพฯ อยากฝากบอกถึงรัฐบาล (5 อันดับแรก) คือ
                 (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)


 
ร้อยละ
เป็นกำลังใจให้รัฐบาลทำงานต่อไปให้ดีที่สุด
26.9
ให้รัฐบาลจริงใจในการแก้ปัญหาเพื่อจะได้ยุติปัญหาโดยเร็ว
16.3
ให้เสียสละ ยุบสภา คืนอำนาจให้ประชาชน
13.8
ให้ประนีประนอม ไม่ให้ใช้ความรุนแรง ปล่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย
7.0
ให้คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก
6.6
 
 
             6. สิ่งที่คนกรุงเทพฯ อยากฝากบอกถึงแกนนำและกลุ่มผู้ชุมนุม นปช. (5 อันดับแรก) คือ
                 (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

 
ร้อยละ
ให้ยุติการชุมนุมโดยเร็ว
32.7
ไม่ควรนึกถึงประโยชน์ของคนใดคนหนึ่ง ควรนึกถึงประโยชน์ของ
ส่วนรวมเป็นหลัก
19.5
ชุมนุมได้แต่ควรชุมนุมอย่างสงบไม่ทำให้ประชาชนเดือดร้อน
19.0
เป็นกำลังใจให้ชุมนุมต่อไป
10.4
ให้เจรจาหาทางออก และถอยกันคนละก้าว
5.1
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองไทยหลังมีการ
เจรจาระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) มาแล้ว 2 ครั้ง   ทั้งนี้เพื่อสะท้อนให้
สังคมและแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจเพื่อประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมต่อไป
 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างประชาชนทั่วไปทุกสาขาอาชีพที่มีอายุ  18   ปีขึ้นไปและอาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) และใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
แบบพบตัวและสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,238 คน เป็นเพศชาย ร้อยละ 48.8 และเพศหญิงร้อยละ
51.2
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัวและสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
ที่มีโครงสร้างแน่นอน  โดยเป็นข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นคณะนักวิจัยได้นำแบบสอบถาม
ทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล: 30 มีนาคม 2553
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 31 มีนาคม 2553
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
604
48.8
             หญิง
634
51.2
รวม
1,238
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 25 ปี
268
21.7
             26 – 35 ปี
472
38.1
             36 – 45 ปี
254
20.5
             46 ปีขึ้นไป
244
19.7
รวม
1,238
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
560
45.2
             ปริญญาตรี
494
39.9
             สูงกว่าปริญญาตรี
184
14.9
รวม
1,238
100.0
อาชีพ:
 
 
             ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
76
6.1
             พนักงาน / ลูกจ้างบริษัทเอกชน
512
41.4
             ค้าขาย / ประกอบอาชีพส่วนตัว
280
22.7
             รับจ้างทั่วไป
103
8.3
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
76
6.1
             อื่นๆ อาทิ นักศึกษา อาชีพอิสระ ว่างงาน เป็นต้น
191
15.4
รวม
1,238
100.0
 
Vote:  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
 ผลคะแนนVote              
 
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776