หัวข้อ   “กิจกรรมการเชียร์ฟุตบอลโลก 2010 ของแฟนบอลชาวไทย”
                 ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)  เปิดเผยผลสำรวจประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่สนใจกีฬาฟุตบอล จำนวน 1,119 ตัวอย่าง   พบว่า  ร้อยละ 95.4  สนใจติดตามรับชม
การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก  โดยคาดว่าทีมที่จะได้เป็นแชมป์ฟุตบอลโลก 2010 คือ บราซิล

                 ส่วนกิจกรรมที่จะทำควบคู่ไปกับการชมฟุตบอลโลก อันดับแรกคือการกินขนมขบเขี้ยว (ร้อยละ 26.7)
รองลงมาคือการแทงพนันฟุตบอล (ร้อยละ 25.6)  โดยในจำนวนนี้เป็นกลุ่มเยาวชนถึง 1 ใน 4 ขณะที่จำนวนเงินที่
คาดว่าจะใช้ในการแทงพนันฟุตบอลอยู่ในช่วง 101-1,000 บาท ต่อครั้ง

                 เมื่อสอบถามถึงความเห็นเรื่องการเปิดโต๊ะพนันบอลแบบถูกกฎหมาย พบว่า ร้อยละ 44.6 เห็นด้วยกับ
การเปิดโต๊ะพนันบอลแบบถูกกฎหมาย

                 สำหรับความรู้สึกต่อทีมชาติไทยที่ยังไม่เคยได้ไปร่วมแข่งขันฟุตบอลโลก ร้อยละ 36.7 ระบุว่า รู้สึกเฉยๆ
ปลง ไม่เคยคาดหวังอยู่แล้ว ขณะที่ร้อยละ 33.1 อยากให้มีการพัฒนาทักษะ ความเป็นมืออาชีพ สรีระของนักฟุตบอล
รวมไปถึงพัฒนา สมาคมฟุตบอล ผู้บริหาร ผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีมชาติไทยให้มีมาตรฐานดีขึ้น

                 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
             1. ความตั้งใจที่จะติดตามชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2010

 
ร้อยละ
จะติดตามชม
โดย
  • ติดตามชมทุกคู่
  • ติดตามชมเฉพาะทีมที่เชียร์
  • ติดตามชมเฉพาะคู่ดังๆ หรือคู่บิ๊กแมตช์
ร้อยละ  22.3
ร้อยละ  36.3
ร้อยละ  36.8
95.4
จะไม่ติดตามชม
(เนื่องจาก ไม่มีเวลาเพราะ ต้องทำงานและเรียนหนังสือ)
4.6
 
 
             2. ทีมชาติที่คาดว่าจะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลก 2010 (5 ดับแรก) คือ

 
ร้อยละ
บราซิล
26.0
สเปน
19.2
อังกฤษ
18.1
อาร์เจนติน่า
9.8
อิตาลี
9.1
 
 
             3. กิจกรรมที่จะทำควบคู่ไปกับการชมฟุตบอลโลก 2010 (5 อันดับแรก) คือ

 
ร้อยละ
กินขนมขบเขี้ยว
26.7
แทงพนันฟุตบอล
25.6
ดื่มน้ำอัดลม / น้ำผลไม้
19.0
ดื่มเหล้า / เบียร์
18.3
เล่นพนันกับเพื่อน เช่น เลี้ยงข้าว เลี้ยงเหล้า เบียร์ น้ำอัดลม
10.4

                       ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มผู้ที่ระบุว่าจะแทงพนันฟุตบอลควบคู่ไปกับการชมฟุตบอลโลก
                 พบว่า

 
ร้อยละ
เป็นผู้ที่มีอายุ  15 - 25 ปี
26.9
                  26 - 35 ปี
29.7
                  36 - 45 ปี
24.3
                  46 ปีขึ้นไป
19.1
 
 
             4. จำนวนเงินต่อครั้งที่คาดว่าจะใช้เล่นพนันในช่วงฟุตบอลโลก 2010 (ถามเฉพาะผู้ที่คิดว่า
                 จะเล่นพนันฟุตบอล) คือ


 
ร้อยละ
20 - 100 บาท
39.0
101 - 1,000 บาท
43.3
1,001 - 10,000 บาท
13.6
10,001 บาทขึ้นไป
4.1
 
 
             5. ความเห็นต่อการเปิดโต๊ะพนันบอลแบบถูกกฎหมาย

 
ร้อยละ
เห็นด้วย
44.6
ไม่เห็นด้วย
37.6
ไม่ออกความเห็น
17.8
 
 
             6. ความรู้สึกต่อทีมชาติไทยที่ยังไม่เคยได้ไปร่วมแข่งขันฟุตบอลโลก
                 (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)


 
ร้อยละ
รู้สึกเฉยๆ ชินแล้ว ปลง ไม่เคยคาดหวังอยู่แล้ว
36.7
อยากให้ทีมชาติไทยมีการพัฒนาทักษะ ความเป็นมืออาชีพ และ
สรีระ ของนักฟุตบอล รวมไปถึงพัฒนา สมาคมฟุตบอล ผู้บริหาร
ผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีม
33.1
รู้สึกผิดหวัง เสียใจ ที่ทีมชาติไทยไม่เคยได้ไปบอลโลก
13.5
สมควรแล้วที่ไม่เคยได้ไป ยังไงก็ไม่มีวันได้ไป
9.7
เซ็ง เบื่อ ไม่อยากติดตามแล้ว
7.0
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปในทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน
24 เขต จาก 50 เขต ทั้งเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ได้แก่ คลองเตย ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต ทวีวัฒนา ทุ่งครุ
บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ บางเขน บางคอแหลม บางพลัด บางนา บางบอน บางรัก บึงกุ่ม พระนคร ภาษีเจริญ มีนบุรี
ยานนาวา ราชเทวี สวนหลวง สาทร หนองจอก และห้วยขวาง และจังหวัดในเขตปริมณฑลรวม 3 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี
สมุทรปราการ และปทุมธานี ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นใช้วิธีเก็บข้อมูล
โดยการสัมภาษณ์แบบพบตัว  ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,119 คน  เป็นชายร้อยละ 71.3  และหญิงร้อยละ 28.7
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน
ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และข้อคำถามปลายเปิด จากนั้นคณะนักวิจัยได้นำ
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล: 27 - 30 พฤษภาคม 2553
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 4 มิถุนายน 2553
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
798
71.3
             หญิง
321
28.7
รวม
1,119
100.0
อายุ:
 
 
             15 – 25 ปี
301
26.9
             26 – 35 ปี
333
29.8
             36 – 45 ปี
272
24.3
             46 ปีขึ้นไป
213
19.0
รวม
1,119
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
690
61.6
             ปริญญาตรี
359
32.1
             สูงกว่าปริญญาตรี
56
5.0
             ไม่ระบุการศึกษา
14
1.3
รวม
1,119
100.0
อาชีพ:
 
 
             ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
84
7.5
             พนักงาน / ลูกจ้างบริษัทเอกชน
358
32.1
             ค้าขาย / ประกอบอาชีพส่วนตัว
279
24.9
             รับจ้างทั่วไป
195
17.4
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
37
3.3
             อื่นๆ อาทิ นักศึกษา อาชีพอิสระ ว่างงาน เป็นต้น
166
14.8
รวม
1,119
100.0
 
Vote:  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
 ผลคะแนนVote              
 
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776