หัวข้อ   “ประเมินผลงาน 1 ปี 6 เดือนรัฐบาล นายกฯ อภิสิทธิ์”
                 ด้วยวันที่ 20 มิถุนายน ที่ผ่านมาเป็นวันครบรอบ 1 ปี 6 เดือน การทำงานของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) จึงได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นเรื่อง “ประเมินผลงาน 1 ปี 6 เดือน
รัฐบาลนายกฯ อภิสิทธิ์
” ขึ้น  โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ  18  ปีขึ้นไปจากทุกภาคของประเทศ  จำนวนทั้งสิ้น
1,395 คน   เมื่อวันที่ 17- 20 มิถุนายน ที่ผ่านมา พบว่า

                 ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจการทำงานของรัฐบาล 3.79 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน
โดยพึงพอใจผลงานด้านการต่างประเทศมากที่สุด  แต่พึงพอใจผลงานด้านการบริหารจัดการและการบังคับใช้กฎหมาย
น้อยที่สุด  และเมื่อเปรียบเทียบกับผลสำรวจเมื่อตอนที่รัฐบาลทำงานครบ 6 เดือน  และ 1ปี พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยลดลง

                 สำหรับกระทรวงที่ประชาชนชื่นชอบผลงานมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงการคลัง  และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตามลำดับ

                 ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจต่อการทำงานของพรรคแกนนำรัฐบาล พรรคร่วมรัฐบาล และ
พรรคฝ่ายค้าน พบว่า  พรรคแกนนำรัฐบาลได้คะแนน 4.21 คะแนน พรรคร่วมรัฐบาลได้ 3.26 คะแนน  และพรรคฝ่ายค้าน
ได้ 3.36 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน

                 สำหรับคะแนนการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรี ของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.48
คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน  ซึ่งลดลงจากผลการประเมินเมื่อตอนที่ทำงานครบ 1 ปี 0.22 คะแนน  หรือลดลง
ร้อยละ 0.2  โดยได้คะแนนด้านความซื่อสัตย์สุจริตมากที่สุด  แต่ได้คะแนนด้านความเด็ดขาด กล้าตัดสินใจน้อยที่สุด

                 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
             1. คะแนนความพึงพอใจผลงานของรัฐบาล นายกฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เมื่อทำงานครบ 1 ปี
                 6 เดือนได้คะแนนเฉลี่ย 3.79 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน
                          ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากการสำรวจเมื่อตอนที่รัฐบาลทำงานครบ
                 6 เดือน และ 1 ปี พบว่ามีคะแนนลดลง ดังตารางต่อไปนี้


 
6 เดือน
(คะแนนที่ได้)
1 ปี
(คะแนนที่ได้)
1 ปี ครึ่ง
(คะแนนที่ได้)
ด้านการต่างประเทศ
4.58
3.75
3.97
ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
4.13
3.76
3.95
ด้านเศรษฐกิจ
3.95
4.41
3.78
ด้านความมั่นคงของประเทศ
3.73
3.73
3.65
ด้านการบริหารจัดการและการบังคับใช้
กฎหมาย
3.91
3.71
3.61
เฉลี่ยรวม
4.06
3.87
3.79
              หมายเหตุ   การสุ่มตัวอย่างในการสำรวจแต่ละครั้งใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน ด้วยข้อคำถามแบบเดียวกัน
                             แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน
 
 
             2. กระทรวงที่ประชาชนชื่นชอบผลงานมากที่สุด 3 อันดับแรก

 
ร้อยละ
อันดับที่ 1 กระทรวงศึกษาธิการ
            ( โดยผลงานที่ชื่นชอบได้แก่ โครงการเรียนฟรี 15 ปี
              โครงการติวเตอร์แชแนล )
13.2
อันดับที่ 2 กระทรวงการคลัง
           ( โดยผลงานที่ชื่นชอบได้แก่ โครงการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ
             มาตรการด้านภาษี การขาย พันธบัตรรัฐบาล )
8.8
อันดับที่ 3 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
           ( โดยผลงานที่ชื่นชอบได้แก่ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
             ในประเทศ การสนับสนุน ทางด้านกีฬา เช่น ทีมฟุตซอล )
6.1
ไม่ชื่นชอบผลงานของกระทรวงใดเลย
31.1
 
 
             3. คะแนนความพึงพอใจต่อการทำงานของพรรคแกนนำรัฐบาล พรรคร่วมรัฐบาล และพรรคฝ่ายค้าน
                 (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน)

 
6 เดือน
(คะแนนที่ได้)
1 ปี
(คะแนนที่ได้)
1 ปี ครึ่ง
(คะแนนที่ได้)
พรรคแกนนำรัฐบาล
(พรรคประชาธิปัตย์)
4.38
4.23
4.21
พรรคร่วมรัฐบาล
(พรรคภูมิใจไทย พรรคชาติไทยพัฒนา
พรรคเพื่อแผ่นดิน ฯลฯ)
3.40
3.44
3.26
พรรคฝ่ายค้าน
(พรรคเพื่อไทย พรรคประชาราช ฯลฯ)
3.46
3.37
3.36
              หมายเหตุ   การสุ่มตัวอย่างในการสำรวจแต่ละครั้งใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน ด้วยข้อคำถามแบบเดียวกัน
                             แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน
 
 
             4. คะแนนความพึงพอใจการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
                 ได้คะแนนเฉลี่ย 4.48จากคะแนนเต็ม 10  โดยมีคะแนนความพึงพอใจในด้านต่างๆ ดังนี้

 
ครบ 1 ปี
(คะแนน)
ครบ1 ปี ครึ่ง
(คะแนน)
เพิ่มขึ้น
/ ลดลง
ความซื่อสัตย์สุจริต
5.44
5.07
- 0.37
ความขยันทุ่มเทในการทำงานเพื่อ
แก้ปัญหาของประเทศ
5.35
5.02
- 0.33
การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติ
4.83
4.66
- 0.17
ความสามารถสร้างสรรค์ผลงานหรือ
โครงการใหม่ๆ
4.62
4.26
- 0.36
ความสามารถในการบริหารจัดการ
ตามอำนาจหน้าที่ที่มี
4.25
4.15
- 0.10
ความเด็ดขาด กล้าตัดสินใจ
3.72
3.73
+ 0.01
เฉลี่ยรวม
4.70
4.48
- 0.22
 
 
             5. เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังระหว่างตอนที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ขึ้นมาดำรงตำแหน่ง
                 นายกรัฐมนตรี กับผลการทำงานในช่วง 1 ปี 6 เดือน ที่ผ่านมา พบว่า


 
ร้อยละ
ดีกว่าที่คาดหวังไว้
12.3
พอๆ กับที่คาดหวังไว้
30.6
แย่กว่าที่คาดหวังไว้
29.6
ไม่ได้คาดหวังไว้
27.5
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทั่วไปทุกสาขาอาชีพที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่อาศัย อยู่ใน
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่างๆ  จากทั่วทุกภาคของประเทศ  โดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage
Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,395 คน  เป็นเพศชายร้อยละ 49.6  และเพศหญิงร้อยละ 50.4
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
ที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามปลายเปิด (Open Form)
จากนั้นคณะนักวิจัยได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูล และประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล: 17 - 20 มิถุนายน 2553
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 23 มิถุนายน 2553
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
691
49.6
             หญิง
704
50.4
รวม
1,395
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 25 ปี
345
24.7
             26 – 35 ปี
382
27.4
             36 – 45 ปี
333
23.9
             46 ปีขึ้นไป
335
24.0
รวม
1,395
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
793
56.9
             ปริญญาตรี
517
37.1
             สูงกว่าปริญญาตรี
85
6.0
รวม
1,395
100.0
อาชีพ:
 
 
             ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
145
10.4
             พนักงานบริษัทเอกชน
424
30.4
             ค้าขาย / ประกอบอาชีพส่วนตัว
341
24.5
             รับจ้างทั่วไป
209
15.0
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
95
6.8
             อื่นๆ อาทิ นิสิตนักศึกษา อาชีพอิสระ ว่างงาน
181
12.9
รวม
1,395
100.0
 
Vote:  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
 ผลคะแนนVote              
 
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776