หัวข้อ   “คนกรุงเทพฯ กับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.)”
                 ด้วยวันที่ 29 สิงหาคมที่จะถึงนี้ตรงกับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.)  ศูนย์วิจัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)   จึงได้ดำเนินโครงการสำรวจเรื่อง “คนกรุงเทพฯ กับการเลือกตั้งสมาชิก
สภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.)
” ขึ้น  โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต จำนวนทั้งสิ้น 1,351 คน  เมื่อวันที่ 12 - 15 สิงหาคม ที่ผ่านมา พบว่า

                 ประชาชนร้อยละ 95.8 ทราบว่าจะมีการเลือกตั้ง ส.ก. ในวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคมนี้ มีเพียงร้อยละ 4.2
ที่ไม่ทราบ โดยในจำนวนนี้เป็นกลุ่มเยาวชนอายุ 18-25 ปีถึงร้อยละ 40.4

                 ประชาชนร้อยละ 81.9 ระบุว่าจะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง มีเพียงร้อยละ 9.7 ที่จะไม่ไปเนื่องจากต้องทำงาน
ติดธุระไปต่างจังหวัด (ร้อยละ 4.1)   เบื่อหน่ายการเมือง (ร้อยละ 2.6)   และไม่รู้ว่าเลือก ส.ก.ไปทำหน้าที่อะไร
(ร้อยละ 1.0)   ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มผู้ที่ระบุว่าจะไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งพบว่าเป็นกลุ่มเยาวชนมากที่สุด
(ร้อยละ 26.7)

                 ส่วนเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอันดับแรกคือ เลือกผู้ที่มีผลงานแก้ปัญหา
ของชุมชน (ร้อยละ 43.4) รองลงมาคือ เลือกผู้ที่มีความสามารถ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล (ร้อยละ 18.2) และเลือกจาก
พรรคการเมืองเป็นหลัก (ร้อยละ 18.0)

                 สำหรับคะแนนนิยมที่มีต่อพรรคการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต พบว่า
พรรคที่ได้คะแนนนิยมมากที่สุดได้แก่  พรรคประชาธิปัตย์ (ร้อยละ 26.3)  รองลงมาคือ พรรคเพื่อไทย (ร้อยละ 20.4)
และพรรคการเมืองใหม่ (ร้อยละ 3.8)  อย่างไรก็ตามมีถึงร้อยละ 44.9 ที่ระบุว่ายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกใคร

                 ทั้งนี้เมื่อสอบถามถึงความเชื่อมั่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งในการควบคุมดูแลการเลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพ
และบริสุทธิ์ยุติธรรมพบว่า ร้อยละ 55.4 ไม่ค่อยเชื่อมั่นถึงไม่เชื่อมั่นเลย   ขณะที่ร้อยละ 44.6 เชื่อมั่นค่อนข้างมากถึง
เชื่อมั่นมาก

                 โปรดพิจารณารายละเอียดใน รายละเอียดต่อไปนี้
 
             1. การรับทราบถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ในวันที่ 29 สิงหาคม พบว่า

 
ร้อยละ
ทราบ
95.8
ไม่ทราบ
ทั้งนี้   เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มผู้ที่ระบุว่าไม่ทราบถึงการเลือกตั้ง
         สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ในวันที่ 29 สิงหาคม
         พบว่า

         เป็นผู้ที่มีอายุ

18 - 25 ปี ร้อยละ 40.4
   26 - 35 ปี ร้อยละ 24.6

 

36 - 45ปี ร้อยละ 19.3

 

46 ปีขึ้นไป ร้อยละ 15.7
4.2
 
 
             2. ความคิดเห็นต่อการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ในวันที่ 29
                 สิงหาคม พบว่า


 
ร้อยละ
ตั้งใจว่าจะไป
81.9
ตั้งใจว่าจะไม่ไป
โดยสาเหตุที่คิดว่าจะไม่ไปเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.)
  • ทำงาน ติดธุระ ไป ต่างจังหวัด
ร้อยละ  4.1
  • เบื่อหน่ายการเมือง
ร้อยละ  2.6
  • ไม่รู้ว่าเลือกไปทำหน้าที่อะไร
ร้อยละ  1.0
  • เลือกไปก็ไม่เห็นทำประโยชน์ให้เลย
ร้อยละ  0.9
  • อื่นๆ อาทิเช่น ไม่เคยไปเลือกอยู่แล้ว
    ไม่มีผู้สมัครที่สนใจจะเลือก
ร้อยละ  1.1
9.7
ไม่แน่ใจ
8.4

ทั้งนี้   เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มผู้ที่ระบุว่าไม่ทราบถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
        (ส.ก.) ในวันที่ 29 สิงหาคม พบว่า

         เป็นผู้ที่มีอายุ

18 - 25 ปี ร้อยละ 26.7
  26 - 35 ปี ร้อยละ 23.7

 

36 - 45ปี ร้อยละ 24.4

 

46 ปีขึ้นไป ร้อยละ 25.2
 
 
             3. เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) พบว่า

 
ร้อยละ
เลือกผู้ที่มีผลงานแก้ปัญหาของชุมชน
43.4
เลือกผู้ที่มีความสามารถ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
18.2
เลือกจากพรรคการเมืองเป็นหลัก
18.0
เลือกผู้ที่ไม่มีประวัติด่างพร้อยเรื่องทุจริต
11.3
เลือกตามพ่อแม่ ญาติพี่น้อง
3.3
อื่นๆ อาทิเช่น เลือกตามความชอบในตัวบุคคล เลือกผู้ที่ให้ผลประโยชน์
ตอบแทนมากที่สุด
5.8
 
 
             4. คะแนนนิยมที่มีต่อพรรคการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ทั้ง
                 50 เขต พบว่า                 


 
ร้อยละ
จะเลือกผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์
26.3
จะเลือกผู้สมัครพรรคเพื่อไทย
20.4
จะเลือกผู้สมัครพรรคการเมืองใหม่
3.8
จะเลือกผู้สมัครกลุ่มอิสระ / ไม่สังกัดพรรค
2.1
จะไม่เลือกใครเลย
2.5
ยังไม่ตัดสินใจ
44.9
 
 
             5. ความเห็นต่อการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ของคนกรุงเทพฯ
                 ในครั้งนี้ (พ.ศ. 2553)เปรียบเทียบกับครั้งที่แล้ว (พ.ศ. 2549) ที่มีผู้ไปใช้สิทธิ์เพียง 41.94
                 เปอร์เซนต์ พบว่า


 
ร้อยละ
เชื่อว่าจะมีผู้ไปใช้สิทธิ์พอๆ กับครั้งที่แล้ว
42.2
เชื่อว่าจะมีผู้ไปใช้สิทธิ์น้อยลง
           ( โดยให้เหตุผลว่า เบื่อหน่ายการเมือง เลือกไปก็เหมือนเดิม
             ไม่มีอะไรดีขึ้น ฯลฯ )
29.6
เชื่อว่าจะมีผู้ไปใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้น
           ( โดยให้เหตุผลว่า มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ มีการรณรงค์
             หาเสียงของผู้สมัคร ฯลฯ )
28.2
 
 
             6. ความเชื่อมั่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งในการควบคุมดูแลการเลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพ
                 และบริสุทธิ์ยุติธรรม พบว่า


 
ร้อยละ
ไม่ค่อยเชื่อมั่นถึงไม่เชื่อมั่นเลย
          
( โดยแบ่งเป็น ไม่ค่อยเชื่อมั่นร้อยละ 40.8 และไม่เชื่อมั่นเลย
             ร้อยละ 14.6 )
55.4
เชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงเชื่อมั่นมาก
           ( โดยแบ่งเป็น เชื่อมั่นค่อนข้างมากร้อยละ 28.3 และเชื่อมั่นมาก
             ร้อยละ 16.3 )
44.6
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปจากทุกสาขาอาชีพ ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling)   โดยการสุ่มถนน จากนั้น
จึงสุ่มประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบ   และใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบพบตัว  ได้กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสิ้น 1,351 คน  เป็นเพศชายร้อยละ 49.4  และเพศหญิงร้อยละ 50.6
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบ
สอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และได้นำแบบสอบถาม
ทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล: 12 - 15 สิงหาคม 2553
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 19 สิงหาคม 2553
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
667
49.4
             หญิง
684
50.6
รวม
1,351
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 25 ปี
295
21.8
             26 – 35 ปี
340
25.2
             36 – 45 ปี
339
25.1
             46 ปีขึ้นไป
377
27.9
รวม
1,351
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
784
58.1
             ปริญญาตรี
442
32.7
             สูงกว่าปริญญาตรี
72
5.3
             ไม่ระบุระดับการศึกษา
53
3.9
รวม
1,351
100.0
อาชีพ:
 
 
             ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
80
5.9
             พนักงาน / ลูกจ้างบริษัทเอกชน
326
24.1
             ค้าขาย / ประกอบอาชีพส่วนตัว
463
34.3
             รับจ้างทั่วไป
174
12.9
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
154
11.4
             อื่นๆ อาทิ อาชีพอิสระ ว่างงาน นักศึกษา
154
11.4
รวม
1,351
100.0
 
Vote:  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
 ผลคะแนนVote              
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776