หัวข้อ   “กรุงเทพฯ พร้อมแค่ไหนกับการรับนักท่องเที่ยวในฤดูท่องเที่ยวที่จะถึงนี้”
                 ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)  เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็น
ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,237 คน   พบว่า   คนกรุงเทพฯ
เห็นว่าตนเองมีความเสี่ยงในการดำเนินชีวิตในระดับปานกลาง (เฉลี่ยรวม 5.94 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน)   โดยความเสี่ยงด้านการเมืองยังคงมีคะแนนสูงที่สุดคือ 7.06
คะแนน  รองลงมาคือ ความเสี่ยงด้านสุขภาพร่างกาย (6.51 คะแนน)  ขณะที่ความเสี่ยง
ด้านชีวิตและทรัพย์สินและ ความเสี่ยงด้านการจราจรและการเดินทางมีคะแนนเท่ากัน (6.36
คะแนน)  ตามลำดับ
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
 
                 ส่วนความพร้อมของกรุงเทพฯ ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในฤดู
ท่องเที่ยวที่จะถึงนี้ พบว่า  คนกรุงเทพฯ  ให้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 6.71 คะแนน จากคะแนนเต็ม
10 คะแนน  โดยให้ คะแนนความพร้อมด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย สูงสุดคือ 7.65
คะแนน  และให้คะแนนความพร้อมด้านคุณภาพอากาศต่ำที่สุดคือ 5.44 คะแนน  ทั้งนี้เมื่อ
เปรียบเทียบกับผลสำรวจความพึงพอใจของ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการมาท่องเที่ยว
กรุงเทพฯ  เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาพบว่า  คุณภาพอากาศ เป็นด้านที่ทั้งนักท่องเที่ยวชาว
ต่างชาติและคนกรุงเทพฯ  ให้คะแนนต่ำที่สุดเหมือนกัน
 
                 สำหรับเรื่องที่คนกรุงเทพฯ คิดว่าจะมีส่วนทำลายบรรยากาศการท่องเที่ยวของกรุงเทพฯ ในช่วงฤดู
ท่องเที่ยวที่จะถึงนี้มากที่สุดคือ  ความไม่สงบทางการเมือง (ร้อยละ 57.5)  รองลงมาได้แก่ การสร้างสถานการณ์
ความรุนแรง เช่น การวางระเบิด การยิงเอ็ม 79 (ร้อยละ 22.9)  และภาวะเศรษฐกิจ (ร้อยละ 11.1)
   
   
                 ความเห็นต่อสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขเป็นอันดับแรกเพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการ
มาท่องเที่ยวกรุงเทพฯ พบว่า  ร้อยละ 43.9 เห็นว่าให้ แก้ปัญหาความไม่สงบทางการเมืองและการสร้างสถานการณ์
ความรุนแรง    รองลงมาร้อยละ 20.5 ให้สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินแก่นักท่องเที่ยว และ
ร้อยละ10.9 ให้สร้างความปรองดองและความสามัคคีของคนในชาติ
   
                 ส่วนความเห็นต่อการยกเลิก พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า คนกรุงเทพฯ ร้อยละ 64.9
เห็นว่าควรยกเลิก พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นให้
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  ขณะที่ร้อยละ 35.1 เห็นว่าไม่ควรยกเลิก ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับผลสำรวจเมื่อช่วงเดือน
กรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่าคนกรุงเทพฯ เห็นว่าควรยกเลิก พ.ร.ก. ฉุกเฉินเพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 2.4
   
                 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ี้
 
             1. คะแนนความเสี่ยงของคนกรุงเทพฯ ในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 5.94 คะแนน จาก
                 คะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยความเสี่ยงในด้านการเมืองมีคะแนนสูงที่สุด ขณะที่ความเสี่ยง
                 ในด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวมีคะแนนต่ำที่สุด ดังรายละเอียดต่อไปนี้


ความเสี่ยงในด้านต่างๆ
สำรวจ
เดือน ก.ค.
(เต็ม 10 คะแนน)
สำรวจ
เดือน ส.ค.
(เต็ม 10คะแนน)
เพิ่มขึ้น
/
ลดลง
1) ความเสี่ยงด้านการเมือง
    เช่น ความไม่มั่นคงทางการเมือง ความแตกแยก
    ขัดแย้งรุนแรงทางการเมือง และระบอบ
    ประชาธิปไตยถูกสั่นคลอน
7.59
7.06
- 0.53
2) ความเสี่ยงด้านสุขภาพร่างกาย
    เช่น กินอาหารไม่ถูกสุขอนามัย มีสารพิษเจือปน
    ขาดการออกกำลังกาย ได้รับมลพิษทางอากาศ
    และทางน้ำ ฯลฯ
6.61
6.51
- 0.10
3) ความเสี่ยงด้านชีวิตและทรัพย์สิน
    เช่น การถูกทำร้ายร่างกาย ถูกลูกหลง โจรกรรม
    ทรัพย์สิน ฉกชิงวิ่งราว และล่วงละเมิดทางเพศ ฯลฯ
5.91
6.36
+ 0.45
4) ความเสี่ยงด้านการจราจรและการเดินทาง
    เช่น อุบัติเหตุจากการจราจร การเดินทาง ตกรถ
    ตกเรือ ฯลฯ
6.01
6.36
+ 0.35
5) ความเสี่ยงด้านค่าครองชีพและหนี้สิน
    เช่น มีรายจ่ายสูงกว่ารายรับ มีภาระ หนี้สิน หรือ   
    มีโอกาสเป็นหนี้ ฯลฯ
6.41
6.30
- 0.11
6) ความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตใจ
    เช่น ความเครียด วิตกกังวล ทุกข์ใจ ซึมเศร้า ฯลฯ
6.02
5.86
- 0.16
7) ความเสี่ยงด้านการงานอาชีพ
    เช่น มีโอกาสตกงาน ถูกลดเงินเดือน รายได้ลดลง
    หน้าที่การงานไม่มั่นคง
5.70
5.74
+ 0.04
8) ความเสี่ยงด้านการสูญเสียวัฒนธรรม
    ประเพณีและสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ
    เช่น ความเสี่ยงที่จะสูญเสียวัฒนธรรมประเพณี
    อันดีงาม ความสัมพันธ์ในชุมชน วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม
    และห่างไกลจากศาสนา
5.86
5.55
- 0.31
9) ความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติและโรคระบาด
    ร้ายแรง
    เช่น พายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว โรคไข้หวัด 2009
    ฯลฯ
5.35
5.22
- 0.13
10) ความเสี่ยงด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว
    เช่นการทะเลาะเบาะแว้ง ทำร้ายร่างกาย ห่างเหิน
    ไม่เข้าใจกัน และความแตกแยกในครอบครัว
3.90
4.43
+ 0.53
เฉลี่ยรวม
5.94
5.94
0.00

       ** หมายเหตุ:  การสุ่มตัวอย่างในการสำรวจแต่ละครั้งใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน ด้วยข้อคำถามแบบเดียวกัน
                            แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน
 
 
             2. การให้คะแนนความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการมาท่องเที่ยวกรุงเทพฯ
                 พบว่า  มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 6.71 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน  โดยความพร้อมในด้าน
                 ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยมีคะแนนสูงสุด   และความพร้อมในด้านคุณภาพอากาศมี
                 คะแนนต่ำสุด   ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับผลสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
                 ต่อการมาท่องเที่ยวกรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 26–29 มี.ค. 2553 ที่ผ่านมา พบว่า  นักท่องเที่ยวชาว
                 ต่างชาติให้คะแนนความพึงพอใจด้านอาหารและเครื่องดื่มสูงที่สุด  และให้คะแนนความ
                 พึงพอใจด้านคุณภาพอากาศต่ำที่สุด ดังนี้


ด้าน
การให้คะแนนความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
สำรวจเมื่อ 26 - 29 มี.ค. 53
(คะแนนเต็ม 10)
การให้คะแนนความพร้อม
ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติของคนกรุงเทพฯ
สำรวจเมื่อ 28 - 29 ส.ค. 53
(คะแนนเต็ม 10)
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย (*)
-
7.65
แหล่งช้อปปิ้ง (*)
-
7.64
ความสวยงามน่าประทับใจของ
สถานที่ท่องเที่ยว
8.08
7.57
อาหารและเครื่องดื่ม
8.50
7.42
ความคุ้มค่าเงิน
8.21
6.99
อัธยาศัยไมตรีของคนไทย
8.28
6.87
บริการจากมัคคุเทศก์
7.55
6.53
ข้อมูลด้านการเดินทางท่องเที่ยว
7.51
6.51
ระบบขนส่งสาธารณะ
7.52
6.35
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของนักท่องเที่ยว
7.82
5.90
ความสะอาด
6.62
5.63
คุณภาพอากาศ
5.68
5.44
เฉลี่ยรวม
7.58
6.71

       ** หมายเหตุ:  การสุ่มตัวอย่างในการสำรวจแต่ละครั้งใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน ด้วยข้อคำถามแบบเดียวกัน
                            แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน

                            (*) เป็นด้านใหม่ที่เพิ่มขึ้นในการสำรวจครั้งนี้
 
 
             3. เรื่องที่คิดว่าจะมีส่วนทำลายบรรยากาศการท่องเที่ยวของกรุงเทพฯ ในช่วงฤดูท่องเที่ยวที่จะถึงนี้
                 มากที่สุด คือ


 
ร้อยละ
ความไม่สงบทางการเมือง
57.5
การสร้างสถานการณ์ เช่น การวางระเบิด การยิงเอ็ม 79
22.9
ภาวะเศรษฐกิจ
11.1
ความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว
5.1
การเกิดโรคระบาด เช่น ไข้หวัด 2009
3.4
 
 
             4. ความเห็นต่อสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขเป็นอันดับแรกเพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวชาว
                 ต่างชาติในการมาท่องเที่ยวกรุงเทพฯ (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุคำตอบเอง)


 
ร้อยละ
แก้ปัญหาความไม่สงบทางการเมืองและการสร้างสถานการณ์
เช่น การวางระเบิด การยิงเอ็ม 79
43.9
สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินให้แก่
นักท่องเที่ยว
20.5
สร้างความปรองดองและความสามัคคีของคนในชาติ
10.9
แก้ปัญหาความสะอาดและปัญหามลพิษทางอากาศ
5.7
แก้ไขเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้น
4.8
แก้ปัญหาการจราจรติดขัด
3.6
ปรับปรุงสภาพแหล่งท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ ให้สวยงาม
2.3
อื่นๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว ยกเลิก
พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะ
8.3
 
 
             5. ความเห็นต่อการยกเลิก พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว
                 และสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ


 
สำรวจเดือน ก.ค.
(ร้อยละ)
สำรวจเดือน ส.ค.
(ร้อยละ)
เพิ่มขึ้น /
ลดลง
เห็นด้วย
62.5
64.9
+ 2.4
ไม่เห็นด้วย
37.5
35.1
- 2.4
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปในทุกสาขาอาชีพ  ในเขตกรุงเทพมหานคร  จำนวน
31 เขต จาก 50 เขต  ทั้งเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก  ได้แก่ คลองเตย ดอนเมือง ดินแดง ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา ทุ่งครุ
บางกอกน้อย บางกะปิ บางเขน บางคอแหลม บางซื่อ บางนา บางพลัด บางรัก บึงกุ่ม ปทุมวันประเวศ ป้อมปราบ พญาไท
พระนคร ภาษีเจริญ ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ ลาดกระบัง วัฒนา สวนหลวง สะพานสูง สัมพันธวงศ์ สาทร สายไหม และหลักสี่
ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling)  จากนั้นใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบพบตัว
ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,237 คน เป็นชายร้อยละ 49.0 และหญิงร้อยละ 51.0
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน
โดยเป็นข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุคำตอบเอง  จากนั้น
คณะนักวิจัยได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล: 28 - 29 สิงหาคม 2553
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 1 กันยายน 2553
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
606
49.0
             หญิง
631
51.0
รวม
1,237
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 25 ปี
305
24.6
             26 – 35 ปี
340
27.5
             36 – 45 ปี
299
24.2
             46 ปีขึ้นไป
293
23.7
รวม
1,237
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
696
56.3
             ปริญญาตรี
457
36.9
             สูงกว่าปริญญาตรี
72
5.8
             ไม่ระบุระดับการศึกษา
12
1.0
รวม
1,237
100.0
อาชีพ:
 
 
             ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
77
6.2
             พนักงาน / ลูกจ้างบริษัทเอกชน
384
31.1
             ค้าขาย / ประกอบอาชีพส่วนตัว
359
29.0
             รับจ้างทั่วไป
147
11.9
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
102
8.2
             อื่นๆ อาทิ อาชีพอิสระ ว่างงาน นักศึกษา
159
12.9
             ไม่ระบุอาชีพ
9
0.7
รวม
1,237
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776