หัวข้อ   “ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการมาท่องเที่ยวกรุงเทพฯ ในช่วงฤดู
              ท่องเที่ยวปลายปี”
                 ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็น
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการมาท่องเที่ยวกรุงเทพฯ  พบว่า  นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70.6)  ระบุสถานการณ์ความขัดแย้งและการชุมนุมทางการเมืองส่งผล
กระทบน้อยต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวกรุงเทพฯ   โดยสิ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาว
ต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวกรุงเทพฯ มากที่สุดอันดับแรกได้แก่ อาหารไทย (ร้อยละ 63.3)
รองลงมาคือ  อัธยาศัยไมตรีของคนไทย (ร้อยละ 47.1)    และโบราณสถาน / โบราณวัตถุ
(ร้อยละ 46.5)    ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ  ที่ชาวต่างชาติประทับใจมากที่สุด
อันดับแรกได้แก่ พระบรมหาราชวังและ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) (ร้อยละ 27.2)
รองลงมาคือ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) (ร้อยละ 13.4)   และ แหล่งช้อปปิ้ง
ย่านประตูน้ำและปทุมวัน (ร้อยละ 12.5)
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
 
                 สำหรับคะแนนความพึงพอใจต่อการมาท่องเที่ยวกรุงเทพฯ  ในภาพรวมพบว่า
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 7.62 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน  ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการสำรวจ
ครั้งก่อนเมื่อตอนต้นปี 0.04 คะแนน   โดยความพึงพอใจในอาหารและเครื่องดื่มมีคะแนน
สูงสุด (8.63 คะแนน)   รองลงมาคืออัธยาศัยไมตรีของคนไทย (8.51 คะแนน)   ขณะที่
ความพึงพอใจในคุณภาพอากาศมีคะแนนต่ำสุด (5.29 คะแนน)   ตามมาด้วยความสะอาด
(6.14 คะแนน)
 
                 ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติร้อยละ 51.8  ระบุว่าจะอยู่เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ในประเทศไทย
ขณะที่ร้อยละ 41.3 จะไม่อยู่  และร้อยละ 6.9 ยังไม่แน่ใจ  โดยสถานที่ที่ตั้งใจจะไปเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่อันดับแรก
คือ จังหวัดเชียงใหม่ (ร้อยละ 6.5)   รองลงมาคือเกาะสมุย (ร้อยละ 5.7)   จังหวัดกระบี่ (ร้อยละ 4.9)    ถนนข้าวสาร
(ร้อยละ 4.3)    และลานเซ็นทรัลเวิลด์ (ร้อยละ 4.1)
   
                 สำหรับความเชื่อมั่นต่อมาตรการรักษาความปลอดภัยในช่วงเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ของไทย ร้อยละ 79.9
ระบุว่าเชื่อมั่น   ขณะที่ร้อยละ 20.1 ไม่เชื่อมั่น   นอกจากนี้นักท่องเที่ยวร้อยละ 82.1 ระบุว่าต้องการจะกลับมาเที่ยว
กรุงเทพฯ อีก   และร้อยละ 91.8 ยินดีแนะนำและบอกต่อให้ผู้อื่นมาเที่ยวกรุงเทพฯ
 
                 โปรดพิจารณารายละเอียดต่อไปนี้
 
             1. ความเห็นต่อสถานการณ์ความขัดแย้งและการชุมนุมทางการเมือง ส่งผลต่อการตัดสินใจ
                 มาท่องเที่ยวกรุงเทพฯ เพียงใด พบว่า

 
สำรวจเมื่อ
26 - 29 มี.ค. 53
(ร้อยละ)
สำรวจเมื่อ
16 - 19 ธ.ค. 53
(ร้อยละ)
- ส่งผลมาก
  ( โดยแบ่งเป็น ส่งผลมากที่สุด  ร้อยละ 6.8
     และส่งผลมาก ร้อยละ 22.6 )
41.4
29.4
- ส่งผลน้อย
  ( โดยแบ่งเป็น ส่งผลน้อยที่สุด ร้อยละ 30.3
     และส่งผลน้อย ร้อยละ 40.3 )
58.6
70.6
 
 
             2. สิ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวกรุงเทพฯ 5 อันดับแรก คือ
                 (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)


 
ร้อยละ
อาหารไทย
63.3
อัธยาศัยไมตรีของคนไทย
47.1
โบราณสถานและโบราณวัตถุ
46.5
แหล่งช้อปปิ้ง
45.5
วัฒนธรรมประเพณีและศิลปะพื้นบ้าน
43.7
 
 
             3. สถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ ที่ชาวต่างชาติประทับใจมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
                 (เป็นคำถามปลายเปิดให้นักท่องเที่ยวระบุเอง)


 
ร้อยละ
พระบรมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
27.2
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)
13.4
แหล่งช้อปปิ้ง ย่านประตูน้ำและปทุมวัน
12.5
ถนนข้าวสาร
10.0
ตลาดนัดสวนจตุจักร
9.7
 
 
             4. คะแนนความพึงพอใจต่อการมาท่องเที่ยวกรุงเทพฯ  ในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่
                 7.62 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน  ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการสำรวจครั้งก่อน 0.04 คะแนน
                 หรือคิดเป็นร้อยละ 0.4  โดยความพึงพอใจในอาหารและเครื่องดื่มมีคะแนนสูงสุด และ
                 ความพึงพอใจในคุณภาพอากาศมีคะแนนต่ำสุด ดังนี้

 
สำรวจเมื่อ
26 - 29 มี.ค. 53
(คะแนนเต็ม 10)
สำรวจเมื่อ
16 - 19 ธ.ค. 53
(คะแนนเต็ม 10)
เพิ่มขึ้น
/ ลดลง
อาหารและเครื่องดื่ม
8.50
8.63
+ 0.13
อัธยาศัยไมตรีของคนไทย
8.28
8.51
+ 0.23
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี (*)
-
8.30
-
แหล่งช้อปปิ้ง (*)
-
8.26
-
ความคุ้มค่าเงิน
8.21
8.24
+ 0.03
ความสวยงามน่าประทับใจของสถานที่
ท่องเที่ยว
8.08
8.07
- 0.01
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
นักท่องเที่ยว
7.82
7.66
- 0.16
ระบบขนส่งสาธารณะ
7.52
7.58
+ 0.06
ข้อมูลด้านการเดินทางท่องเที่ยว
7.51
7.57
+ 0.06
บริการจากมัคคุเทศก์
7.55
7.20
- 0.35
ความสะอาด
6.62
6.14
- 0.48
คุณภาพอากาศ
5.68
5.29
- 0.39
เฉลี่ยรวม
7.58
7.62
+ 0.04
              หมายเหตุ   1. การสุ่มตัวอย่างในการสำรวจแต่ละครั้งใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน ด้วยข้อคำถามแบบเดียวกัน
                                 แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน
                             2. (*) เป็นตัวชี้วัดใหม่ที่เพิ่มขึ้นในการสำรวจครั้งนี้
 
 
             5. การอยู่เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ในประเทศไทย พบว่า

 
ร้อยละ
ตั้งใจว่าจะอยู่
โดยอยู่ต่างจังหวัด ร้อยละ 34.3
         สถานที่ที่จะอยู่เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ในต่างจังหวัด 3
         อันดับแรก ได้แก่
  - จังหวัดเชียงใหม่ ร้อยละ 6.5
  - เกาะสมุย ร้อยละ 5.7
  - จังหวัดกระบี่ ร้อยละ 4.9
   
โดยอยู่ต่างจังหวัด ร้อยละ 17.5
         สถานที่ที่จะอยู่เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ในกรุงเทพฯ 3
         อันดับแรก ได้แก่
  - ถนนข้าวสาร ร้อยละ 4.3
  - ลานเซ็นทรัลเวิลด์ ร้อยละ 4.1
  - ผับ/บาร์ ร้อยละ 3.1
51.8
ยังไม่แน่ใจ
6.9
ตั้งใจว่าจะไม่อยู่
41.3
 
 
             6. ความเชื่อมั่นต่อมาตรการรักษาความปลอดภัยในช่วงเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ของไทย พบว่า
                 (ถามเฉพาะผู้ที่คิดว่าจะอยู่เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ในประเทศไทย และผู้ที่ยังไม่แน่ใจ)

 
ร้อยละ
เชื่อมั่น
79.9
ไม่เชื่อมั่น
20.1
 
 
             7. เมื่อสอบถามนักท่องเที่ยวถึงความต้องการจะกลับมาเที่ยวกรุงเทพฯ อีกครั้ง พบว่า

 
ร้อยละ
จะกลับมาอีก
82.1
จะไม่กลับมาอีก
1.0
ยังไม่แน่ใจ
16.9
 
 
             8. การยินดีที่จะแนะนำและบอกต่อให้ผู้อื่นมาเที่ยวกรุงเทพฯ พบว่า

 
ร้อยละ
จะแนะนำ
91.8
จะไม่แนะนำ
0.8
ไม่แน่ใจ
7.4
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจครั้งนี้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป บริเวณแหล่งท่องเที่ยว
ที่ชาวต่างชาตินิยมไป 7 แห่งของกรุงเทพฯ ได้แก่   1) ถนนข้าวสาร   2) ถนนสีลม   3) ประตูน้ำ - พระพรหม - แยกราชดำริ
4) ตลาดนัดจตุจักร - สวนจตุจักร   5) วัดพระแก้ว - วัดโพธิ์   6) สถานีรถไฟหัวลำโพง - ถนนเยาวราช  
7) ถนนสุขุมวิท - แยกอโศก   ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 663 คน  เป็นเพศชายร้อยละ 58.2 และเพศหญิงร้อยละ 41.8
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  4% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
ที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามปลายเปิด (Open Form)
จากนั้นคณะนักวิจัยได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  16 - 19   ธันวาคม   2553
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 23 ธันวาคม 2553
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
386
58.2
             หญิง
277
41.8
รวม
663
100.0
อายุ:
 
 
             15 – 30 ปี
296
44.7
             31 – 40 ปี
169
25.5
             41 – 50 ปี
104
15.7
             51 – 60 ปี
66
10.0
             60 ปีขึ้นไป
28
4.1
รวม
663
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
123
18.6
             ปริญญาตรี
284
42.8
             สูงกว่าปริญญาตรี
253
38.2
             ไม่ระบุการศึกษา
3
0.4
รวม
663
100.0
จำนวนครั้งที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย:
 
 
             1 ครั้ง
308
46.4
             2 – 3 ครั้ง
172
25.9
             มากกว่า 3 ครั้ง
183
27.7
รวม
663
100.0
ภูมิลำเนามาจากทวีป:
 
 
             ทวีปยุโรป
399
60.1
             ทวีปอเมริกา
95
14.3
             ทวีปโอเชียเนีย
48
7.3
             ทวีปเอเชีย
112
17.1
             ทวีปแอฟริกา
9
1.2
รวม
663
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776