หัวข้อ   “บุคคลที่น่ายกย่องที่สุดแห่งปี 2553 ”
                 ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) ได้ทำการสำรวจความคิดเห็น
ของประชาชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวนทั้งสิ้น 1,281 คน เรื่อง “
บุคคลที่น่ายกย่อง
ที่สุดแห่งปี 2553
” โดยแบ่งเป็น 6 ด้าน พบว่า
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
 
                 - ด้านการสู้ชีวิต มีความมานะอุตสาหะ จนประสบความสำเร็จ อันดับแรก
คือ   นายเพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา (หม่ำ จ๊กมก)  รองลงมาคือนายปัญญา นิรันดร์กุล และ
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ตามลำดับ
 
                 - ด้านการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  อันดับแรก คือ หลวงพ่ออลงกต
(วัดพระบาทน้ำพุ)  รองลงมาคือ พล.ต.อ.สมเพียร เอกสมญา (จ่าเพียร)  และนางปวีณา หงสกุล
 
                 - ด้านการครองชีวิตคู่ อันดับแรก คือ เศรษฐาและอรัญญา ศิระฉายา
รองลงมาคือ ชรินทร์ นันทนาคร  และเพชรา เชาวราษฎร์ และธีรเดชและบุษกร วงศ์พัวพันธ์
 
                 - ด้านการให้ข้อคิดเตือนสติแก่คนในสังคม  อันดับแรก คือ พระมหาวุฒิชัย
วชิรเมธี   (ว.วชิรเมธี)  รองลงมาคือ พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ)  และพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต (นครไธสง)
   
                 - ด้านความกตัญญูรู้คุณ อันดับแรก คือ น้องไบเบิ้ล (เด็กชายวัย 5 ขวบที่ร้องเพลงหาเงินรักษาแม่ที่ป่วย
เป็นโรคมะเร็ง)   รองลงมาคือนายอภิรักษ์ แซ่ฮ้อ (หนุ่มเก็บขยะที่ฝากเงินวันละ 20 บาทให้แม่ผ่าตัด)   และเจี๊ยบ เชิญยิ้ม
(ลูกชายสีหนุ่ม เชิญยิ้ม)
 
                 - ด้านการใช้ความคิดสร้างสรรค์มาต่อยอดให้เกิดมูลค่าอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม อันดับแรก คือ
นายตัน ภาสกรนที (ผู้ก่อตั้งบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))  รองลงมาคือ โน้ส อุดม แต้พานิช  และวงโปงลางสะออน
 
                 - ด้านความซื่อสัตย์สุจริตไม่เอารัดเอาเปรียบ อันดับแรก คือ นายอานันท์ ปันยารชุน รองลงมาคือ
ร.ต.อ.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์    และนายชวน หลีกภัย
 
                 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
             1. บุคคลผู้เป็นที่สุดแห่งปี ด้านการสู้ชีวิต มีความมานะอุตสาหะ จนประสบความสำเร็จ 5 อันดับแรก คือ

 
ร้อยละ
นายเพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา(หม่ำ จ๊กมก)
20.3
นายปัญญา นิรันดร์กุล
18.7
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
17.6
นายตัน ภาสกรนที
13.6
นายวิกรม กรมดิษฐ์
8.2
 
 
             2. บุคคลผู้เป็นที่สุดแห่งปี ด้านการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 5 อันดับแรก คือ

 
ร้อยละ
หลวงพ่ออลงกต (วัดพระบาทน้ำพุ)
32.6
พล.ต.อ.สมเพียร เอกสมญา (จ่าเพียร)
25.5
นางปวีณา หงสกุล (มูลนิธิปวีณา เพื่อเด็กและสตรี)
21.6
นางนวลน้อย ทิมกุล (บ้านครูน้อย)
7.7
รศ.นพ.สภา ลิมพาณิชย์การ (หมอ 5 บาท)
4.0
 
 
             3. บุคคลผู้เป็นที่สุดแห่งปี ด้านการครองชีวิตคู่ 5 อันดับแรก คือ

 
ร้อยละ
คู่ของ เศรษฐา และอรัญญา ศิระฉายา
23.8
คู่ของ ชรินทร์ นันทนาคร และเพชรา เชาวราษฎร์
21.5
คู่ของ ธีรเดช และบุษกร วงศ์พัวพันธ์
16.8
คู่ของ นายกฯ อภิสิทธิ์ และดร.พิมพ์เพ็ญ เวชชาชีวะ
11.0
คู่ของ บ๊อบบี้ โรเบิร์ต พูนพิพัฒน์ และ สุริวิภา กุลตังวัฒนา
7.9
 
 
             4. บุคคลผู้เป็นที่สุดแห่งปี ด้านการให้ข้อคิดเตือนสติแก่คนในสังคม 5 อันดับแรก คือ

 
ร้อยละ
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)
35.2
พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กัลยาโณ)
22.2
พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต (นครไธสง)
18.7
แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต (เสถียรธรรมสถาน)
9.9
นายดำรง พุฒตาล
3.0
 
 
             5. บุคคลผู้เป็นที่สุดแห่งปี ด้านความกตัญญูรู้คุณ 5 อันดับแรก คือ

 
ร้อยละ
น้องไบเบิ้ล (เด็กชายวัย 5 ขวบร้องเพลงหาเงินรักษาแม่
ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง)
50.2
อภิรักษ์ แซ่ฮ้อ (หนุ่มเก็บขยะที่ฝากเงินวันละ 20 บาทให้แม่ผ่าตัด)
24.4
เจี๊ยบ เชิญยิ้ม (ลูกชายสีหนุ่ม เชิญยิ้ม)
10.7
ตุ๊กกี้ ชิงร้อยชิงล้าน
5.9
นายชวน หลีกภัย (อดีตนายกรัฐมนตรี)
5.2
 
 
             6. บุคคลผู้เป็นที่สุดแห่งปี ด้านการใช้ความคิดสร้างสรรค์มาต่อยอดให้เกิดมูลค่าอย่างชัดเจน
                 เป็นรูปธรรม 5 อันดับแรก คือ

 
ร้อยละ
นายตัน ภาสกรนที (ผู้ก่อตั้งบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))
32.3
โน้ส อุดม แต้พานิช
22.1
วงโปงลางสะออน
16.3
นายอิทธิพัทธ์ กุลพงษ์วณิชย์ (เจ้าของธุรกิจ สาหร่าย เถ้าแก่น้อย)
13.6
ดร.จิรยุทธ ชุษณะโชติ (ผู้ผลิตและเจ้าของลิขสิทธิ์ การ์ตูน เชลล์ดอน)
3.7
 
 
             7. บุคคลที่สุดแห่งปี ด้านความซื่อสัตย์สุจริตไม่เอารัดเอาเปรียบ 5 อันดับแรก คือ

 
ร้อยละ
นายอานันท์ ปันยารชุน
21.8
ร.ต.อ.ปุระชัย เอี่ยมสมบูรณ์
21.3
นายชวน หลีกภัย
15.6
นายธนินท์ เจียรวนนท์ (ประธาน ฯ เครือเจริญโภคภัณฑ์ CP)
12.4
นายกฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
9.8
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling)  โดยสุ่มจากเขตการปกครองทั้งเขตชั้นใน ชั้นกลาง
และชั้นนอก จำนวนทั้งสิ้น 30 เขต  ได้แก่คลองเตย คลองสาน คันนายาว ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา
บางกอกน้อย บางเขน บางแค บางซื่อ บางนา บางพลัด บางรัก บึงกุ่ม ปทุมวัน ประเวศ ป้อมปราบฯ พญาไท พระนคร
มีนบุรี ราชเทวี ลาดกระบัง วังทองหลาง สวนหลวง สะพานสูง สาทร สายไหม และหลักสี่  และปริมณฑล 3 จังหวัด
ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ  จากนั้นจึงสุ่มถนน และประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบ
ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,281 คน  เป็นเพศชายร้อยละ 50.4  และเพศหญิงร้อยละ 49.6
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
ที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุ
คำตอบเองโดยอิสระ (Open Form) และได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและ
ประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  22 - 24 ธันวาคม 2553
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 28 ธันวาคม 2553
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
647
50.4
             หญิง
634
49.6
รวม
1,281
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 25 ปี
327
25.5
             26 – 35 ปี
346
27.0
             36 – 45 ปี
312
24.4
             46 ปีขึ้นไป
296
23.1
รวม
1,281
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
812
63.4
             ปริญญาตรี
427
33.3
             สูงกว่าปริญญาตรี
42
3.3
รวม
1,281
100.0
อาชีพ:
 
 
             ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
102
8.1
             พนักงานบริษัทเอกชน
371
28.9
             ค้าขาย / ประกอบอาชีพส่วนตัว
369
28.7
             รับจ้างทั่วไป
191
14.9
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
111
8.7
             อื่นๆ เช่น นิสิตนักศึกษา อาชีพอิสระ ว่างงาน
137
10.7
รวม
1,281
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776