หัวข้อ   “เหตุการณ์ยอดแย่แห่งปี 2553”
                 ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็น
ประชาชนเรื่อง “
เหตุการณ์ยอดแย่แห่งปี 2553” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปี
ขึ้นไปในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวนทั้งสิ้น 1,304 คน  เมื่อวันที่ 24 - 26 ธันวาคม
ที่ผ่านมา พบว่า
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
 
                 10 อันดับเหตุการณ์ที่ทำให้ประชาชนรู้สึกแย่ที่สุดในปี 2553 อันดับแรก
ได้แก่   การเผาทำลายบ้านเมืองในช่วงเดือนพฤษภาคม (ร้อยละ 28.7)  รองลงมาคือ
การพบศพเด็กทารกจากการทำแท้ง 2,000 กว่าศพที่วัดไผ่เงิน (ร้อยละ 22.6)  การสลาย
การชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง (ร้อยละ 16.4)   การเกิดอุทกภัยร้ายแรงในประเทศไทย
(ร้อยละ 8.7)   การตัดสินไม่ยุบพรรคประชาธิปัตย์ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(ร้อยละ 6.5)   น้องโตมี่ถูกแก๊งโหดใช้อาวุธปืนยิงถล่ม (ร้อยละ 5.5)   การขึ้นเงินเดือน
ของ ส.ส. และ ส.ว. (ร้อยละ 4.2)   การเสียชีวิตของจ่าเพียร (ร้อยละ 3.4)   การตัดไม้
เพื่อขยายถนนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (ร้อยละ 1.5)   และทีมชาติไทยเสมอ
ทีมชาติลาวและตกรอบแรกในศึกซูซูกิคัพ 2010  ตามลำดับ
 
                สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ที่ประชาชนเห็นว่ามีผลงานน่าผิดหวังที่สุดในปี 2553 อันดับแรกได้แก่ สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ (ร้อยละ 23.4)  รองลงมาคือ กระทรวงมหาดไทย (ร้อยละ 9.7)  และกระทรวงคมนาคม (ร้อยละ 8.2)
   
                 ส่วนสมาคมกีฬาที่ประชาชนเห็นว่ามีผลงานน่าผิดหวังที่สุดในปี 2553 อันดับแรก ได้แก่ สมาคมฟุตบอล
แห่งประเทศไทยฯ (ร้อยละ 88.2)  รองลงมาคือ สมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ (ร้อยละ 6.3)   และสมาคม
กีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยฯ (ร้อยละ 2.1)
 
                 โปรดพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้
 
             1. เหตุการณ์ที่ทำให้รู้สึกแย่ที่สุดในปี 2553 (10 อันดับแรก) ได้แก่

 
ร้อยละ
การเผาทำลายบ้านเมืองในช่วงเดือนพฤษภาคม
28.7
การพบศพเด็กทารกจากการทำแท้ง 2,000 กว่าศพที่วัดไผ่เงิน
22.6
การสลายการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง
16.4
การเกิดอุทกภัยร้ายแรงในประเทศไทย
8.7
การตัดสินไม่ยุบพรรคประชาธิปัตย์ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
6.5
น้องโตมี่ถูกแก๊งโหดใช้อาวุธปืนยิงถล่ม
5.5
การขึ้นเงินเดือน สส. และ สว.
4.2
การเสียชีวิตของจ่าเพียร
3.4
การตัดไม้ เพื่อขยายถนนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
1.5
ทีมชาติไทยเสมอทีมชาติลาว และตกรอบแรกในศึกซูซูกิคัพ 2010
1.4
 
 
             2. หน่วยงานภาครัฐที่มีผลงานน่าผิดหวังที่สุดในปี 2553 (5 อันดับแรก) ได้แก่
                 (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

 
ร้อยละ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
23.4
กระทรวงมหาดไทย
9.7
กระทรวงคมนาคม
8.2
กระทรวงการคลัง
6.4
กระทรวงพาณิชย์
5.9
 
 
             3. สมาคมกีฬา ที่มีผลงานน่าผิดหวังที่สุดในปี 2553 (5 อันดับแรก) ได้แก่
                 (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

 
ร้อยละ
สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
88.2
สมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
6.3
สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2.1
สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
0.9
สมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย
0.3
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปในทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน
30 เขต จาก 50 เขต ทั้งเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ได้แก่ คลองเตย คลองสามวา จตุจักร ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต
ทุ่งครุ บางกอกน้อย บางกะปิ บางเขน บางคอแหลม บางซื่อ บางนา บางบอน บางรัก บึงกุ่ม ปทุมวัน ประเวศ พญาไท
ภาษีเจริญ ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ ลาดกระบัง วังทองหลาง สวนหลวง สะพานสูง สาทร สายไหม หนองจอกและหลักสี่
และจังหวัดในเขตปริมณฑลรวม 3 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
หลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบพบตัว ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น
จำนวน 1,304 คน เป็นชายร้อยละ 49.9 และหญิงร้อยละ 50.1
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน
โดยเป็นข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุคำตอบเอง จากนั้นคณะนักวิจัย
ได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  24 - 26 ธันวาคม 2553
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 30 ธันวาคม 2553
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
651
49.9
             หญิง
653
50.1
รวม
1,304
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 25 ปี
350
26.8
             26 – 35 ปี
352
27.0
             36 – 45 ปี
311
23.8
             46 ปีขึ้นไป
291
22.4
รวม
1,304
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
814
62.5
             ปริญญาตรี
444
34.0
             สูงกว่าปริญญาตรี
30
2.3
             ไม่ระบุการศึกษา
16
1.2
รวม
1,304
100.0
อาชีพ:
 
 
             ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
89
6.8
             พนักงาน/ลูกจ้าง บริษัทเอกชน
359
27.5
             ค้าขาย / ประกอบอาชีพส่วนตัว
431
33.1
             รับจ้างทั่วไป
197
15.1
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
87
6.7
             อื่นๆ อาทิ นักศึกษา อาชีพอิสระ ว่างงาน เป็นต้น
141
10.8
รวม
1,304
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776