หัวข้อ   “ประเมินผลงาน 2 ปี ผู้ว่าฯ กทม.”
                 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา เป็นวันครบรอบ 2 ปี ของการปฏิบัติ
หน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ของ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร   ศูนย์วิจัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)   จึงได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นเรื่อง
“
ประเมินผลงาน 2 ปี ผู้ว่าฯ กทม.” ขึ้น  โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป
ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต  จำนวนทั้งสิ้น 1,435 คน  เมื่อวันที่
13 - 16 มกราคม ที่ผ่านมา พบว่า
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
 
                 คนกรุงเทพฯ ให้คะแนนความพึงพอใจผลงาน ของ กทม. ในยุคผู้ว่าฯ
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ 5.36 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน  ซึ่งเพิ่มขึ้นจากผลสำรวจเมื่อตอน
ที่ ผู้ว่าฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ ทำงานครบ 1 ปี 6 เดือน 0.03 คะแนน   โดยพึงพอใจผลงานด้าน
สุขภาพและการป้องกันโรคระบาดมากที่สุด (5.84 คะแนน)  แต่พึงพอใจผลงานด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินน้อยที่สุด (4.93 คะแนน)
 
                 สำหรับคะแนนการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ว่าฯ กทม. ของ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์
บริพัตร ได้คะแนน 5.72 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่งลดลงจากผลสำรวจในช่วง
ที่ทำงานครบ 1 ปี 6 เดือน 0.07 คะแนน  โดยได้คะแนนด้านความซื่อสัตย์โปร่งใสมากที่สุด (6.19 คะแนน)  แต่ได้คะแนน
ด้านความฉับไวในการแก้ปัญหาน้อยที่สุด (5.44 คะแนน)
   
                 เมื่อสอบถามเกี่ยวกับผลงานที่เด่นชัดน่าประทับใจในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา ของผู้ว่าฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ พบว่า
มีผู้ที่เห็นว่าผู้ว่าฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ มีผลงานเด่นชัดน่าประทับใจ ร้อยละ 30.6 (ซึ่งลดลงจากผลสำรวจช่วงครบ 1 ปี 6 เดือน
ร้อยละ 5.0)  โดยในจำนวนนี้ระบุว่าผลงานที่เด่นชัดมากที่สุดอันดับแรก ได้แก่ ความสะอาดของกรุงเทพฯ ทั้ง ทางเท้า
ถนน และแม่น้ำลำคลอง (ร้อยละ 17.3)   รองลงมา คือ การแก้ปัญหาน้ำท่วม และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำท่วม
(ร้อยละ 16.6)    การปรับปรุงสภาพถนน ทางเท้า และสะพานข้ามแยกต่างๆ ทั่ว กทม. (ร้อยละ 15.0)    การเพิ่มพื้นที่
สีเขียวของกรุงเทพมหานคร เช่น การสร้างสวนสาธารณะ (ร้อยละ 12.4)   และการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน เช่น
รถประจำทาง รถไฟฟ้า BTS รถด่วน BRT (ร้อยละ 9.1)    อย่างไรก็ตามคนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 69.4 ยังเห็นว่า
ผู้ว่าฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ ไม่มีผลงานที่เด่นชัดน่าประทับใจ
 
                 ส่วนความคิดเห็นต่อประเด็นการดำเนินงานของผู้ว่าฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ ที่มุ่งหวังให้คนกรุงเทพฯ มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  พบว่า  คนกรุงเทพฯ ร้อยละ 65.3  เห็นว่าตนเองยังคงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่เหมือนเดิม   มีเพียง
ร้อยละ 21.5 ที่เห็นว่าดีขึ้น   ขณะที่ร้อยละ 13.2 เห็นว่าแย่ลง
 
                 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
             1. คะแนนความพึงพอใจต่อผลงานด้านต่างๆ ของ กทม. ในยุคผู้ว่าฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
                 เมื่อทำงานครบ 2 ปี   พบว่าได้คะแนนเฉลี่ย 5.36 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน
                         ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากการสำรวจเมื่อตอนที่ผู้ว่าฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์
                 ทำงานครบ 1 ปี 6 เดือน  พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.03 คะแนน  ซึ่งเมื่อพิจารณาถึง
                 ความพึงพอใจผลงานในแต่ละด้าน  พบว่า ด้านสุขภาพและการป้องกันโรคระบาดมีคะแนน
                 สูงที่สุด   ขณะที่ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีคะแนนต่ำที่สุด

ด้าน
ครบ 1 ปี 6 เดือน
(คะแนน)
ครบ 2 ปี
(คะแนน)
เพิ่มขึ้น/ลดลง
(คะแนน)
1. สุขภาพและการป้องกันโรคระบาด
5.78
5.84
+ 0.06
2. การศึกษาและคุณภาพชีวิต
5.69
5.64
- 0.05
3. สิ่งแวดล้อมการพัฒนาเมือง
5.40
5.49
+ 0.09
4. เศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ
5.18
5.21
+ 0.03
5. การจราจรและระบบขนส่งมวลชน
4.96
5.02
+ 0.06
6. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.99
4.93
- 0.06
เฉลี่ยรวม
5.33
5.36
+ 0.03
              หมายเหตุ   การสุ่มตัวอย่างในการสำรวจแต่ละครั้งใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน ด้วยข้อคำถามแบบเดียวกัน
                             แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน
 
 
             2. คะแนนความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ว่าฯ กทม. ของ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
                 เมื่อทำงานครบ 2 ปี พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 5.72 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน
                         ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากการสำรวจเมื่อตอนที่ผู้ว่าฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์
                 ทำงานครบ 1 ปี 6 เดือน พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยลดลง 0.07 คะแนน   ซึ่งเมื่อพิจารณา
                 ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ว่าฯ กทม.ในแต่ละด้าน พบว่า ด้านความซื่อสัตย์
                 โปร่งใส มีคะแนนสูงที่สุด  ขณะที่ความฉับไวในการแก้ปัญหา มีคะแนนต่ำที่สุด

ด้าน
ครบ 1 ปี 6 เดือน
(คะแนน)
ครบ 2 ปี
(คะแนน)
เพิ่มขึ้น/ลดลง
(คะแนน)
1. ความซื่อสัตย์โปร่งใส
6.27
6.19
- 0.08
2. ความขยันทุ่มเทในการทำงาน
5.99
5.97
- 0.02
3. การปฏิบัติตามนโยบายที่ได้แถลงไว้
5.69
5.60
- 0.09
4. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่
5.67
5.57
- 0.12
5. การทำงานให้เห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรม
5.67
5.55
- 0.10
6. ความฉับไวในการแก้ปัญหา
5.43
5.44
+ 0.01
เฉลี่ยรวม
5.79
5.72
- 0.07
              หมายเหตุ   การสุ่มตัวอย่างในการสำรวจแต่ละครั้งใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน ด้วยข้อคำถามแบบเดียวกัน
                             แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน
 
 
             3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานหรือโครงการที่เด่นชัดน่าประทับใจ ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
                 ของผู้ว่าฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร


 
ครบ 1 ปี 6 เดือน
(ร้อยละ)
ครบ 2 ปี
(ร้อยละ)
- เห็นว่ามีผลงานที่เด่นชัดน่าประทับใจ
35.6
30.6
- เห็นว่ายังไม่มีผลงานที่เด่นชัดน่าประทับใจ
64.4
69.4

โดยผลงานที่เด่นชัดน่าประทับใจในช่วง 2 ปี 5 อันดับแรก (จากผู้ตอบที่เห็นว่ามีผลงาน
ที่เด่นชัดน่าประทับใจ) ได้แก่
(เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุคำตอบเอง)
  - ความสะอาดของกรุงเทพฯ ทั้ง ทางเท้า ถนน และแม่น้ำ
  ลำคลอง
ร้อยละ 17.3
  - การแก้ปัญหาน้ำท่วม และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำท่วม ร้อยละ 16.6
  - การปรับปรุงสภาพถนน ทางเท้า และสะพานข้ามแยกต่างๆ
  ทั่ว กทม.
ร้อยละ 15.0
  - การเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร เช่น การสร้างสวน
  สาธารณะ
ร้อยละ 12.4
  - การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน เช่น รถประจำทาง รถไฟฟ้า BTS
  รถด่วน BRT
ร้อยละ 9.1

              หมายเหตุ   การสุ่มตัวอย่างในการสำรวจแต่ละครั้งใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน ด้วยข้อคำถามแบบเดียวกัน
                             แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน
 
 
             4. ความคิดเห็นต่อประเด็นที่ว่าระยะเวลา 2 ปี ของการดำเนินงานในตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม. ของ
                 ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ที่มุ่งหวังให้คนกรุงเทพฯ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท่านมีชีวิต
                 ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หรือไม่


 
ครบ 1 ปี 6 เดือน
(ร้อยละ)
ครบ 2 ปี
(ร้อยละ)
ดีขึ้น
20.2
21.5
เหมือนเดิม
67.3
65.3
แย่ลง
12.5
13.2
              หมายเหตุ   การสุ่มตัวอย่างในการสำรวจแต่ละครั้งใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน ด้วยข้อคำถามแบบเดียวกัน
                             แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน
 
 
             5. หากเปรียบเทียบความคาดหวังเมื่อตอนที่ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ได้รับเลือกเป็นผู้ว่าฯ กทม.
                 กับผลงานที่ปรากฏในขณะนี้ พบว่า


 
ร้อยละ
ดีกว่าที่คาดหวังไว้
8.5
พอๆ กับที่คาดหวังไว้
41.8
แย่กว่าที่คาดหวังไว้
13.6
ไม่ได้คาดหวังไว้
36.1
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปจากทุกสาขาอาชีพ  ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต  ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling)  โดยการสุ่มถนน
จากนั้นจึงสุ่มประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบ และใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบพบตัว ได้กลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสิ้น 1,435 คน  เป็นเพศชายร้อยละ 50.2  และเพศหญิงร้อยละ 49.8
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน
ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามปลายเปิด (Open Form)  จากนั้นคณะนักวิจัย
ได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  13 - 16 มกราคม 2554
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 20 มกราคม 2554
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
721
50.2
             หญิง
714
49.8
รวม
1,435
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 25 ปี
330
23.0
             26 – 35 ปี
367
25.6
             36 – 45 ปี
368
25.6
             46 ปีขึ้นไป
370
25.8
รวม
1,435
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
833
58.1
             ปริญญาตรี
497
34.6
             สูงกว่าปริญญาตรี
65
4.5
             ไม่ระบุการศึกษา
40
2.8
รวม
1,435
100.0
อาชีพ:
 
 
             ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
115
8.0
             พนักงาน/ลูกจ้าง บริษัทเอกชน
367
25.6
             ค้าขาย / ประกอบอาชีพส่วนตัว
441
30.7
             รับจ้างทั่วไป
172
12.0
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
150
10.5
             อื่นๆ อาทิ นักศึกษา อาชีพอิสระ ว่างงาน เป็นต้น
87
13.0
             ไม่ระบุอาชีพ
3
0.2
รวม
1,435
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776