หัวข้อ   “ดัชนีความเสี่ยงของคนกรุงเทพฯ และความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการแก้ปัญหาสำคัญของชาติ”
                 ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็น
ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,236 คน  พบว่า  ความเสี่ยงของ
คนกรุงเทพฯ ในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 6.38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน  ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับผลสำรวจเมื่อเดือนกรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมา (6 เดือนที่แล้ว) พบว่า มีคะแนน
ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 0.44 คะแนน   โดยความเสี่ยงด้านการเมืองมีคะแนนสูงที่สุดคือ 7.45 คะแนน
รองลงมาคือความเสี่ยงด้านค่าครองชีพและหนี้สิน (6.99 คะแนน)  และความเสี่ยงด้านสุขภาพ
ร่างกาย (6.73 คะแนน) ตามลำดับ
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
 
                 เมื่อพิจารณาในรายตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัว พบว่า ความเสี่ยงด้านความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว มีคะแนนความเสี่ยงเพิ่มขึ้นสูงที่สุด โดยเพิ่มขึ้น 1.14 คะแนน  รองลงมาได้แก่
ความเสี่ยงด้านค่าครองชีพและหนี้สิน (0.98คะแนน)   และความเสี่ยงด้านการงานและอาชีพ
(0.63 คะแนน) ตามลำดับ
 
                 สำหรับสิ่งที่คนกรุงเทพฯ เป็นห่วง และกังวลมากที่สุด ต่อกรณีการชุมนุม
ทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ พบว่าอันดับแรก ห่วงเรื่องความแตกแยกของคนไทยด้วยกัน
(ร้อยละ 38.9)   รองลงมา ห่วงผลกระทบด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว (ร้อยละ 22.7)   ห่วงความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (ร้อยละ 12.0)    ห่วงภาพลักษณ์ของประเทศ (ร้อยละ 10.7)    ห่วงการเผชิญหน้าและ
การใช้อำนาจเกินขอบเขตของเจ้าหน้าที่ (ร้อยละ 8.3)    และห่วงเรื่องการจราจรและการเดินทาง (ร้อยละ 7.4) ตามลำดับ
   
                 ขณะที่ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการแก้ปัญหาสำคัญๆ ที่ประเทศไทยเผชิญอยู่ในขณะนี้  พบว่า มีคะแนน
ความเชื่อมั่นเพียง 3.34 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน   โดยปัญหาความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีคะแนน
ความเชื่อมั่นน้อยที่สุดคือ 2.82 คะแนน    รองลงมาได้แก่ ปัญหาราคาสินค้าและค่าครองชีพ (3.31 คะแนน)    ปัญหาการ
ชุมนุมทางการเมือง (3.32 คะแนน)    ปัญหาชายแดนไทย – กัมพูชา (3.42 คะแนน)    และปัญหาเรื่องการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ (3.82 คะแนน) ตามลำดับ
 
                 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
             1. คะแนนความเสี่ยงของคนกรุงเทพฯ ในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 6.38 คะแนน
                 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน  ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการสำรวจเมื่อ 6 เดือนที่แล้ว 0.44 คะแนน
                 โดยความเสี่ยงในด้านการเมืองมีคะแนนสูงที่สุด   ขณะที่ความเสี่ยงในด้านความสัมพันธ์
                 ในครอบครัวมีคะแนนต่ำที่สุด

ความเสี่ยงในด้านต่างๆ
สำรวจ
เดือน ก.ค.53
(เต็ม 10 คะแนน)
สำรวจ
เดือน ม.ค.54
(เต็ม 10 คะแนน)
เพิ่มขึ้น
/
ลดลง
1. ความเสี่ยงด้านการเมือง
        เช่น ความไม่มั่นคงทางการเมือง
ความแตกแยก ขัดแย้งรุนแรงทางการเมือง
และระบอบประชาธิปไตยถูกสั่นคลอน
7.59
7.45
- 0.14
2. ความเสี่ยงด้านค่าครองชีพและ
    หนี้สิน

        เช่น มีรายจ่ายสูงกว่ารายรับ มีภาระ
หนี้สิน หรือมีโอกาสเป็นหนี้ ฯลฯ
6.01
6.99
+ 0.98
3. ความเสี่ยงด้านสุขภาพร่างกาย
        เช่น กินอาหารไม่ถูกสุขอนามัย
มีสารพิษเจือปน ขาดการออกกำลังกาย
ได้รับมลพิษทางอากาศและทางน้ำ ฯลฯ
6.61
6.73
+ 0.12
4. ความเสี่ยงด้านชีวิตและทรัพย์สิน
        เช่น การถูกทำร้ายร่างกาย
ถูกลูกหลง โจรกรรม ทรัพย์สิน ฉกชิง
วิ่งราว และล่วงละเมิดทางเพศ ฯลฯ
6.41
6.71
+ 0.30
5. ความเสี่ยงด้านการจราจรและ
    การเดินทาง
        เช่น อุบัติเหตุจากการจราจร
การเดินทาง ตกรถ ตกเรือ ฯลฯ
6.02
6.63
+ 0.61
6. ความเสี่ยงด้านการงานอาชีพ
        เช่น มีโอกาสตกงาน ถูกลด
เงินเดือน รายได้ลดลง หน้าที่การงาน
ไม่มั่นคง
5.86
6.49
+ 0.63
7. ความเสี่ยงด้านการสูญเสีย
    วัฒนธรรม ประเพณี และสิ่ง
    ยึดเหนี่ยวจิตใจ
        เช่น ความเสี่ยงที่จะสูญเสีย
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ความสัมพันธ์ในชุมชน วิถีชีวิตแบบ
ดั้งเดิม และห่างไกลจากศาสนา
5.70
6.27
+ 0.57
8. ความเสี่ยงในด้านสุขภาพจิตใจ
        เช่น ความเครียด วิตกกังวล
ทุกข์ใจ ซึมเศร้า ฯลฯ
5.91
6.21
+ 0.30
9. ความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติและ
    โรคระบาดร้ายแรง
        เช่น พายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว
โรคไข้หวัด 2009 ฯลฯ
5.35
5.29
- 0.06
10. ความเสี่ยงด้านความสัมพันธ์
      ในครอบครัว

        เช่น การทะเลาะเบาะแว้ง
ทำร้ายร่างกาย ห่างเหิน ไม่เข้าใจกัน
และความแตกแยกในครอบครัว
3.90
5.04
+ 1.14
เฉลี่ยรวม
5.94
6.38
+ 0.44
              หมายเหตุ   การสุ่มตัวอย่างในการสำรวจแต่ละครั้งใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน ด้วยข้อคำถามแบบเดียวกัน
                             แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน
 
 
             2. สิ่งที่เป็นห่วงและกังวล มากที่สุด หากมีการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ทั้ง เสื้อเหลือง
                 เสื้อแดง ได้แก่

 
ร้อยละ
ความแตกแยกของคนไทยด้วยกัน
38.9
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การท่องเที่ยว ของไทย
22.7
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
12.0
ภาพลักษณ์ของประเทศไทย
10.7
การเผชิญหน้าและการใช้อำนาจเกินขอบเขตของเจ้าหน้าที่
8.3
ปัญหาจราจรและการเดินทาง
7.4
 
 
             3. คะแนนความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลนายกฯ อภิสิทธิ์ ในการแก้ปัญหาสำคัญๆ ของชาติต่อไปนี้
                 ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี


ปัญหา
คะแนน
(เต็ม 10 คะแนน)
ปัญหาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
3.82
ปัญหาชายแดนไทย - กัมพูชา
3.42
ปัญหาการชุมนุมทางการเมือง
3.32
ปัญหาราคาสินค้าและค่าครองชีพ
3.31
ปัญหาความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
2.82
เฉลี่ยรวม
3.34
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปจากทุกสาขาอาชีพ ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
ทั้ง 50 เขต  ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling)  โดยการสุ่มถนน จากนั้นจึงสุ่มประชากร
เป้าหมายที่จะสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบ  และใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบพบตัว และการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,236 คน  เป็นเพศชายร้อยละ 50.6  และเพศหญิงร้อยละ 49.4
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน
โดยเป็นข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal)  และคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุคำตอบเอง จากนั้นคณะ
นักวิจัยได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  25 มกราคม 2554
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 26 มกราคม 2554
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
625
50.6
             หญิง
611
49.4
รวม
1,236
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 25 ปี
289
23.4
             26 – 35 ปี
336
27.2
             36 – 45 ปี
268
21.7
             46 ปีขึ้นไป
343
27.7
รวม
1,236
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
793
64.2
             ปริญญาตรี
387
31.3
             สูงกว่าปริญญาตรี
40
3.2
             ไม่ระบุการศึกษา
16
1.3
รวม
1,236
100.0
อาชีพ:
 
 
             ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
40
3.2
             พนักงาน/ลูกจ้าง บริษัทเอกชน
332
26.9
             ค้าขาย / ประกอบอาชีพส่วนตัว
427
34.6
             รับจ้างทั่วไป
182
14.7
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
126
10.2
             อื่นๆ อาทิ นักศึกษา อาชีพอิสระ ว่างงาน เป็นต้น
125
10.1
             ไม่ระบุอาชีพ
4
0.3
รวม
1,236
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776