หัวข้อ   “ประเมินผลงาน 2 ปี 6 เดือน ผู้ว่าฯ กทม.”
                 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา เป็นวันครบรอบ 2 ปี 6 เดือน ของ
การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ของ  ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์   บริพัตร
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)  จึงได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นเรื่อง
“
ประเมินผลงาน 2 ปี 6 เดือน ผู้ว่าฯ กทม.” ขึ้น โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปี
ขึ้นไป ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต จำนวน 1,218 คน เมื่อวันที่
13 -21 กรกฎาคม ที่ผ่านมา พบว่า
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
 
                 คนกรุงเทพฯ ให้คะแนนความพึงพอใจผลงาน ของ กทม. ในยุคผู้ว่าฯ
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ 5.67 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากผลสำรวจเมื่อตอน
ที่ ผู้ว่าฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ ทำงานครบ 2 ปี 0.31 คะแนน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 โดยพึงพอใจ
ผลงานด้านสุขภาพและการป้องกันโรคระบาดมากที่สุด (6.29 คะแนน) แต่พึงพอใจผลงานด้าน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินน้อยที่สุด (5.02 คะแนน)
 
                 เมื่อพิจารณานโยบายหลัก 6 ด้านที่ผู้ว่าฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ใช้หาเสียงนั้น
พบว่า นโยบายที่คนกรุงเทพฯ  ส่วนใหญ่ระบุว่าเห็นผลแล้วมี 2 นโยบายคือ ด้านสุขภาพ (ร้อยละ
57.7 ระบุว่าเห็นผลแล้ว)  และด้านการศึกษา (ร้อยละ 52.9 ระบุว่าเห็นผลแล้ว) ส่วนนโยบาย
ที่ยังไม่เห็นผลมี 4 นโยบาย ได้แก่ ด้านความปลอดภัย (ร้อยละ 69.6 ระบุว่ายังไม่เห็นผล)  ด้านการจราจร (ร้อยะละ 64.4
ระบุว่ายังไม่เห็นผล)  ด้านเศรษฐกิจ (ร้อยละ 61.9 ระบุว่ายังไม่เห็นผล)  และ ด้านสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 50.8 ระบุว่า
ยังไม่เห็นผล)
   
                 สำหรับคะแนนการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ว่าฯ กทม. ของ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ได้คะแนน 6.28 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน  ซึ่งเพิ่มขึ้นจากผลสำรวจในช่วงที่ทำงานครบ 2 ปี 0.56 คะแนน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6
โดยได้คะแนนด้านความซื่อสัตย์โปร่งใสมากที่สุด (6.82 คะแนน)  แต่ได้คะแนนด้านความฉับไวในการแก้ปัญหาน้อยที่สุด
(5.90 คะแนน)
 
                 ส่วนความคิดเห็นต่อประเด็นการดำเนินงานของผู้ว่าฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ ที่มุ่งหวังให้คนกรุงเทพฯ มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พบว่า คนกรุงเทพฯ  ร้อยละ 63.5 เห็นว่าตนเองยังคงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่เหมือนเดิม  ขณะที่ร้อยละ
29.1 เห็นว่าดีขึ้น และร้อยละ 7.3 เห็นว่าแย่ลง
 
                 เมื่อสอบถามถึงความคาดหวังเมื่อตอนที่ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ได้รับเลือกเป็นผู้ว่าฯ กทม. กับผลงาน
ที่ปรากฏในขณะนี้พบว่า คนกรุงเทพฯ  ร้อยละ 46.2 เห็นว่ามีผลงานพอๆ กับที่คาดหวังไว้   ร้อยละ 14.8 เห็นว่าดีกว่า
ที่คาดหวังไว้  และร้อยละ 9.7 เห็นว่าแย่กว่าที่คาดหวังไว้   ขณะที่ร้อยละ 29.3 ระบุว่าไม่ได้คาดหวังไว้
 
                 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
             1. คะแนนความพึงพอใจต่อผลงานด้านต่างๆ ของ กทม. ในยุคผู้ว่าฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
                 เมื่อทำงานครบ 2 ปี  6 เดือน  พบว่าได้คะแนนเฉลี่ย 5.67 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน
                         ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากการสำรวจเมื่อตอนที่ผู้ว่าฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ทำงาน
                 ครบ 2 ปี พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.31 คะแนน ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงความพึงพอใจผลงาน
                 ในแต่ละด้าน  พบว่า ด้านสุขภาพและการป้องกันโรคระบาดมีคะแนนสูงที่สุด  ขณะที่ด้านความ
                 ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีคะแนนต่ำที่สุด

ด้าน
ครบ 2 ปี
(คะแนน)
ครบ 2 ปี 6 เดือน
(คะแนน)
เพิ่มขึ้น/ลดลง
(คะแนน)
1. สุขภาพและการป้องกันโรคระบาด
5.84
6.29
+ 0.45
2. การศึกษาและคุณภาพชีวิต
5.64
6.08
+ 0.44
3. สิ่งแวดล้อมการพัฒนาเมือง
5.49
5.88
+ 0.39
4. เศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ
5.21
5.56
+ 0.35
5. การจราจรและระบบขนส่งมวลชน
5.02
5.21
+ 0.19
6. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.93
5.02
+ 0.09
เฉลี่ยรวม
5.36
5.67
+ 0.31
 
 
             2. ปัจจุบันท่านเห็นผลจากนโยบายหลัก 6 ด้านที่ใช้หาเสียงของผู้ว่าฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
                 หรือไม่

ด้าน
เห็นผลแล้ว
(ร้อยละ)
ยังไม่เห็นผล
(ร้อยละ)
ด้านสุขภาพ : ส่งเสริมให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครที่เข้มแข็ง
ด้วยนโยบายสุขภาพที่จะทำให้ทุกคนแข็งแรง
57.7
42.3
ด้านการศึกษา : เสริมสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นมหานครแห่งการ
เรียนรู้ ที่แท้จริง
52.9
47.1
ด้านสิ่งแวดล้อม : จัดระเบียบกรุงเทพฯ ให้เป็นมหานครที่สะอาด ปราศจากขยะ มลพิษและสิ่งก่อกวน
49.2
50.8
ด้านเศรษฐกิจ : เปลี่ยนกรุงเทพฯ ให้เป็นมหานครแห่งการค้า
และการท่องเที่ยวของภูมิภาคอย่างแท้จริง
38.1
61.9
ด้านการจราจร : เพื่ออนาคตการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว
ประหยัด และปลอดภัย
35.6
64.4
ด้านความปลอดภัย : ปฏิรูปกรุงเทพฯ ให้เป็นมหานครที่ปลอดภัย
สำหรับทุกคนอย่างแท้จริง
30.4
69.6
เฉลี่ยรวม
44.0
56.0
 
 
             3. คะแนนความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ว่าฯ กทม. ของ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
                 เมื่อทำงานครบ 2 ปี 6 เดือน พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 6.28 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน
                         ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากการสำรวจเมื่อตอนที่ผู้ว่าฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ทำงาน
                 ครบ 2 ปี พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.56 คะแนน  ซึ่งเมื่อพิจารณาความพึงพอใจต่อการ
                 ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ว่าฯ กทม.ในแต่ละด้านพบว่า  ด้านความซื่อสัตย์โปร่งใส มีคะแนนสูงที่สุด
                 ขณะที่ความฉับไวในการแก้ปัญหา มีคะแนนต่ำที่สุด

ด้าน
ครบ 2 ปี
(คะแนน)
ครบ 2 ปี 6 เดือน
(คะแนน)
เพิ่มขึ้น/ลดลง
(คะแนน)
1. ความซื่อสัตย์โปร่งใส
6.19
6.82
+ 0.63
2. ความขยันทุ่มเทในการทำงาน
5.97
6.56
+ 0.59
3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่
5.57
6.18
+ 0.61
4. การปฏิบัติตามนโยบายที่ได้แถลงไว้
5.60
6.16
+ 0.56
5. การทำงานให้เห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรม
5.55
6.08
+ 0.53
6. ความฉับไวในการแก้ปัญหา
5.44
5.90
+ 0.46
เฉลี่ยรวม
5.72
6.28
+ 0.56
 
 
             4. ความคิดเห็นต่อประเด็นที่ว่าระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน ของการดำเนินงานในตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม.
                 ของ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ที่มุ่งหวังให้คนกรุงเทพฯ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท่านมีชีวิต
                 ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หรือไม่


 
ครบ 2 ปี
(ร้อยละ)
ครบ 2 ปี 6 เดือน
(ร้อยละ)
เพิ่มขึ้น/ลดลง
(ร้อยละ)
ดีขึ้น
21.5
29.1
+ 7.6
เหมือนเดิม
65.3
63.5
- 1.8
แย่ลง
13.2
7.3
- 5.9
 
 
             5. หากเปรียบเทียบความคาดหวังเมื่อตอนที่ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ได้รับเลือกเป็นผู้ว่าฯ กทม.
                 กับผลงานที่ปรากฏในขณะนี้ พบว่า


 
ครบ 2 ปี
(ร้อยละ)
ครบ 2 ปี 6 เดือน
(ร้อยละ)
เพิ่มขึ้น/ลดลง
(ร้อยละ)
ดีกว่าที่คาดหวังไว้
8.5
14.8
+ 6.3
พอๆ กับที่คาดหวังไว้
41.8
46.2
+ 4.4
แย่กว่าที่คาดหวังไว้
13.6
9.7
- 3.9
ไม่ได้คาดหวังไว้
36.1
29.3
- 6.8
 
              หมายเหตุ   การสุ่มตัวอย่างในการสำรวจแต่ละครั้งใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน ด้วยข้อคำถามแบบเดียวกัน
                             แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน
 
รายละเอียดในการสำรวจ
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปจากทุกสาขาอาชีพ ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตต่างๆ
ของกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต  ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ (Systematic Sampling)  และใช้วิธีเก็บข้อมูล
โดยการสัมภาษณ์แบบพบตัว ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,218 คน  เป็นเพศชายร้อยละ 49.5   และเพศหญิงร้อยละ 50.5
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน
ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามปลายเปิด (Open Form)  จากนั้นคณะนักวิจัย
ได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  13 - 21 กรกฎาคม 2554
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 24 กรกฎาคม 2554
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
603
49.5
             หญิง
615
50.5
รวม
1,218
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 25 ปี
210
17.2
             26 – 35 ปี
364
29.9
             36 – 45 ปี
374
30.7
             46 ปีขึ้นไป
270
22.2
รวม
1,218
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
703
57.7
             ปริญญาตรี
432
35.5
             สูงกว่าปริญญาตรี
76
6.2
             ไม่ระบุการศึกษา
7
0.6
รวม
1,218
100.0
อาชีพ:
 
 
             ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
106
8.7
             พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน
341
28.0
             ค้าขาย / ประกอบอาชีพส่วนตัว
305
25.0
             รับจ้างทั่วไป
168
13.8
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
161
13.2
             อื่นๆ อาทิ นักศึกษา อาชีพอิสระ ว่างงาน เป็นต้น
137
11.3
รวม
1,218
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776