หัวข้อ   “ดัชนีคาดการณ์เศรษฐกิจไทย 3 เดือนข้างหน้า”
 
                 นักเศรษฐศาสตร์มองเศรษฐกิจไทย 3 เดือนข้างหน้ายังไปได้สวย
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
 
                 ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ(กรุงเทพโพลล์)  เปิดเผยผลสำรวจความเห็น
นักเศรษฐศาสตร์ที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานด้านการวิเคราะห์  วิจัยเศรษฐกิจระดับชั้นนำของ
ประเทศ 26 แห่ง จำนวน 62 คน เรื่อง  “
ดัชนีคาดการณ์เศรษฐกิจไทย 3 เดือนข้างหน้า”
โดยเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 15 - 21 ก.ค. ที่ผ่านมา พบว่า
 
                 ดัชนีคาดการณ์เศรษฐกิจไทยในอีก 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ 62.11  ซึ่ง
เป็นระดับที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการสำรวจในครั้งก่อนหน้า   และเป็นการปรับ
เพิ่มมาอยู่ในระดับสูงสุดในรอบปี ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนมุมมองนักเศรษฐศาตร์ที่มี
ต่อเศรษฐกิจในอีก 3 เดือนข้างหน้าที่ยังคงสดใส
โดยเฉพาะการคลายความกังวลจาก
ปัจจัยการเมืองภายหลังการเลือกตั้งที่ผ่านมาได้ด้วยดี เมื่อพิจารณาการคาดการณ์ในแต่ละ
ปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  พบว่า  การปรับเพิ่มขึ้นของดัชนีคาดการณ์เป็นผลมาจาก
(1) การท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่ในอีก 3 เดือนข้างหน้าจะเริ่มเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยว
ในช่วงหน้าหนาว   (2) การบริโภคภาคเอกชนที่จะได้รับผลดีจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
ที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับนโยบายของรัฐบาลใหม่   (3) การใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง
ที่จะได้รับผลดีจากการมีรัฐบาลใหม่และโครงการต่างๆ  ที่จะเริ่มดำเนินการตามที่ได้หาเสียงไว้
 
                 ส่วนดัชนีสถานะทางเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบันยังคงอยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งเห็นได้จากค่าดัชนี
ที่อยู่ในระดับ 56.94 ซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่า 50
  เมื่อพิจารณาในแต่ละปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พบว่า ค่าดัชนีอยู่ใน
ระดับสูงกว่า 50 ทุกปัจจัยเช่นกัน   โดยเฉพาะปัจจัยด้านการส่งออกและการท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่ค่าดัชนีอยู่ใน
ระดับที่สูงกว่า 50 ค่อนข้างมาก   คือเท่ากับ 69.17 และ  59.68   ตามลำดับ
 
                 จากที่กล่าวมาทำให้สรุปได้ว่าเศรษฐกิจไทยอยู่ในสถานะที่แข็งแกร่ง แนวโน้ม 3 เดือนข้างหน้า
ก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้น
 
 
                 (โปรดพิจารณารายละเอียดของผลสำรวจดังต่อไปนี้)
 
       ตารางที่ 1  ปัจจัยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน
                      และ 1 ปี

ปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ดัชนีสถานะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน
ก.ค.53
ต.ค.53
ม.ค.54
เม.ย.54
ก.ค.54
เปลี่ยนแปลง
1) การบริโภคภาคเอกชน
39.13
50.00
56.02
50.00
52.46
+ 2.46
2) การลงทุนภาคเอกชน
24.26
45.21
49.39
45.59
50.82
+ 5.23
3) การใช้จ่ายและการลงทุน
    ภาครัฐ
58.09
56.16
58.02
55.71
52.59
- 3.12
4) การส่งออกสินค้า
76.09
69.59
65.24
69.29
69.17
- 0.12
5) การท่องเที่ยวจากต่าง
    ประเทศ
13.24
46.53
53.09
53.52
59.68
+ 6.16
ดัชนีรวม
42.16
53.50
56.35
54.82
56.94
+ 2.12
 
       ตารางที่ 2 ปัจจัยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยคาดการณ์อนาคตอีก 3 เดือนข้างหน้า เปรียบเทียบ
                      ย้อนหลัง 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 1 ปี

ปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ดัชนีคาดการณ์เศรษฐกิจในอีก 3 เดือนข้างหน้า
ก.ค.53
ต.ค.53
ม.ค.54
เม.ย.54
ก.ค.54
เปลี่ยนแปลง
1) การบริโภคภาคเอกชน
79.29
64.19
53.61
50.71
66.07
+ 15.36
2) การลงทุนภาคเอกชน
71.01
67.81
62.20
55.15
57.41
+ 2.26
3) การใช้จ่ายและการลงทุน
    ภาครัฐ
65.22
55.48
63.58
59.29
70.69
+ 11.4
4) การส่งออกสินค้า
63.57
28.38
47.56
48.57
49.12
+ 0.55
5) การท่องเที่ยวจากต่าง
    ประเทศ
81.88
67.36
63.58
39.44
67.24
+ 27.8
ดัชนีรวม
72.19
56.64
58.11
50.63
62.11
+ 11.48
หมายเหตุ : ค่าดัชนีจะมีค่าอยู่ระหว่าง 0-100 โดย
  ค่าดัชนีเท่ากับ 50 หมายถึง นักเศรษฐศาสตร์มีความเชื่อมั่นว่าปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจอยู่ใน
สถานะปกติ (สำหรับสถานะปัจจุบัน) หรือหมายถึง นักเศรษฐศาสตร์มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ
เดิม/ไม่เปลี่ยนแปลง (สำหรับการคาดการณ์ในอีก 3 เดือนข้างหน้า)
  ค่าดัชนีสูงกว่า 50 หมายถึง นักเศรษฐศาสตร์มีความเชื่อมั่นว่าปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจอยู่ใน
สถานะแข็งแกร่ง (สำหรับสถานะปัจจุบัน) หรือหมายถึง นักเศรษฐศาสตร์มีความเชื่อมั่นอยู่ใน
ระดับ ดีขึ้น (สำหรับการคาดการณ์ในอีก 3 เดือนข้างหน้า)
  ค่าดัชนีต่ำกับ 50 หมายถึง นักเศรษฐศาสตร์มีความเชื่อมั่นว่าปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจอยู่ใน
สถานะอ่อนแอ (สำหรับสถานะปัจจุบัน) หรือหมายถึง นักเศรษฐศาสตร์มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ
แย่ลง (สำหรับการคาดการณ์ในอีก 3 เดือนข้างหน้า)
 

** หมายเหตุ:  รายงานผลสำรวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์ฉบับนี้   เป็นการสำรวจความเห็นส่วนตัวของ
                     นักเศรษฐศาสตร์ซึ่งมิได้สื่อถึงแนวนโยบายขององค์กรที่นักเศรษฐศาสตร์สังกัดอยู่แต่อย่างใด

 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์:
                  1. เพื่อสำรวจความคิดเห็นนักเศรษฐศาสตร์ต่อสถานะทางเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบันและทิศทางใน
                      อนาคตอีก 3 เดือนข้างหน้า
                  2. เพื่อทราบสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจว่าจะส่งผลอย่างไรต่อเศรษฐกิจไทยในอีก 3 เดือนข้างหน้า
                  3. เพื่อสะท้อนข้อเสนอแนะประเด็นเศรษฐกิจของนักเศรษฐศาสตร์ไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
กลุ่มตัวอย่าง:

                        เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร์
               (กรณีสำเร็จการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์เฉพาะปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก อย่างใดอย่างหนึ่ง
               จะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานด้านวิเคราะห์/วิจัย/หรืองานที่เกี่ยวข้องที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ
               ด้านเศรษฐศาสตร์อย่างน้อย 5 ปี) ที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานด้านการวิเคราะห์ วิจัยเศรษฐกิจ
               ระดับชั้นนำของประเทศ จำนวน 26 แห่ง ได้แก่   ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
               การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง   สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
               สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร   สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์   สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
               ประเทศไทย(TDRI)   มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง   ศูนย์วิจัยกสิกรไทย   ธนาคารเพื่อการ
               ส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย   ธนาคารกรุงไทย   ธนาคารไทยพาณิชย์   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
               ธนาคารนครหลวงไทย   ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย   บริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ  บริษัทหลักทรัพย์เอเชีพลัส
               บริษัทหลักทรัพย์พัฒนสิน   บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน   บริษัทหลักทรัพย์ไอร่า  คณะเศรษฐศาสตร์
               มหาวิทยาลัยทักษิณ  คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัย
               เชียงใหม่  คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
               และอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์และนักวิจัยประจำศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                        รวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามออนไลน์ไปยังนักเศรษฐศาสตร์ในหน่วยงานที่กำหนดภายใน
               ระยะเวลาที่กำหนด
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล: 15 - 21 กรกฎาคม 2554
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 29 กรกฎาคม 2554
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
ประเภทของหน่วยงานที่กลุ่มตัวอย่างทำงานอยู่:    
             หน่วยงานภาครัฐ
27
43.5
             หน่วยงานภาคเอกชน
21
33.9
             สถาบันการศึกษา
14
22.6
รวม
62
100.0
เพศ:    
             ชาย
30
48.4
             หญิง
32
51.6
รวม
62
100.0
อายุ:
 
 
             26 – 35 ปี
25
40.3
             36 – 45 ปี
20
32.3
             46 ปีขึ้นไป
17
27.4
รวม
62
100.0
การศึกษา:
 
 
             ปริญญาตรี
3
4.8
             ปริญญาโท
47
75.8
             ปริญญาเอก
12
19.4
รวม
62
100.0
ประสบการณ์ทำงาน:
 
 
             1 - 5 ปี
12
19.4
             6 - 10 ปี
24
38.7
             11 - 15 ปี
6
9.6
             16 - 20 ปี
7
11.3
             ตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป
13
21.0
รวม
62
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776