หัวข้อ   “เยาวชนกับเรื่องที่อยากบอกในวันแม่”
 
                 หากมีแม่เป็นนายกฯ เยาวชนอยากให้แม่คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม
เป็นหลัก และซื่อสัตย์ไม่โกงกิน
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
 
                 ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) เผยผลสำรวจความคิดเห็นเยาวชน
อายุ 15-25 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,060 คน เกี่ยวกับเรื่องที่อยากบอกในวันแม่
โดยใช้คำถามแบบปลายเปิดให้ผู้ตอบเขียนคำตอบเองโดยไม่มีข้อคำตอบให้เลือกพบว่า
 
                 เรื่องที่อยากให้แม่ทำเพื่อประเทศชาติมากที่สุด หากมีแม่เป็นนายกรัฐมนตรี คือ
อยากให้แม่นึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก และซื่อสัตย์ไม่โกงกิน ร้อยละ 22.2   รองลงมา
คือให้เร่งแก้ปัญหาปากท้อง ลดราคาสินค้าที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ร้อยละ 16.7   และทำให้
คนในประเทศเกิดความปรองดอง รักใคร่สามัคคีกัน ร้อยละ 15.7
 
                 ส่วนการกระทำของแม่ที่เยาวชนส่วนใหญ่จะยึดถือเป็นแบบอย่างในการดำเนิน
ชีวิตคือ ความขยันและอดทน ร้อยละ 44.9   รองลงมาคือ การใช้จ่ายอย่างประหยัด การใช้เงิน
อย่างรู้คุณค่า ร้อยละ 18.1   และการเป็นคนดี ซื่อสัตย์ อยู่ในศีลธรรม ร้อยละ 11.5
   
                 โอกาสวันแม่ปีนี้สิ่งที่เยาวชนตั้งใจจะให้คำมั่นสัญญากับแม่มากที่สุดคือ จะเป็นคนดี เป็นลูกที่ดีของแม่
ร้อยละ 44.8  รองลงมาคือ จะตั้งใจเรียน ตั้งใจทำงาน ร้อยละ 34.1   และจะดูแลแม่ให้ดีกว่าที่ผ่านมา จะทำงานหาเลี้ยงแม่
ให้แม่อยู่อย่างสบาย ร้อยละ 10.5
 
                 สำหรับวิธีที่จะทำเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของแม่ในยุคปัจจุบันที่สินค้ามีราคาแพง เยาวชนส่วนใหญ่ระบุว่า
จะใช้จ่ายอย่างประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย ร้อยละ 72.5   รองลงมาคือ จะหางานพิเศษทำเพื่อเลี้ยงตัวเองไม่ให้เป็นภาระของแม่
ร้อยละ 15.9   และจะรู้จักเก็บออม ซื้อของที่อยากได้เอง ร้อยละ 6.0
 
                 ทั้งนี้พรที่เยาวชนอยากขอให้แม่มากที่สุดในโอกาสวันแม่ปีนี้คือ ขอให้แม่มีสุขภาพแข็งแรง ร้อยละ 54.8
รองลงมาคือ ขอให้แม่มีอายุยืนยาวอยู่กับลูกไปนานๆ ร้อยละ 21.5  และขอให้แม่มีความสุข ร้อยละ 15.0
 
                 ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้
 
             1. เรื่องที่อยากให้แม่ทำเพื่อประเทศชาติมากที่สุด 5 อันดับแรก หากมีแม่เป็นนายกรัฐมนตรี คือ
                 (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)


 
ร้อยละ
ให้นึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก ซื่อสัตย์และไม่โกงกิน
22.2
ให้แก้ปัญหาปากท้อง ลดราคาสินค้าที่จำเป็นในการดำรงชีวิต
16.7
ทำให้คนในประเทศเกิดความปรองดอง รักใคร่และสามัคคีกัน
15.7
พัฒนาประเทศ ทำให้ประเทศเจริญรุ่งเรือง
13.7
ให้แก้ปัญหาและพัฒนาระบบการศึกษาของไทย และให้เด็กไทยมีการศึกษา
ที่ดี และเท่าเทียมกัน
8.9
 
 
             2. การกระทำของแม่ที่เยาวชนจะยึดถือเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ
                 (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

 
ร้อยละ
ความขยันและความอดทน
44.9
การใช้จ่ายอย่างประหยัด การใช้เงินอย่างรู้คุณค่า
18.1
การเป็นคนดี ซื่อสัตย์ อยู่ในศีลธรรม
11.5
เป็นคนเข้มแข็งและสู้ชีวิต
6.0
เป็นคนรักครอบครัว รักลูกและดูแลเอาใจใส่
4.2
 
 
             3. คำมั่นสัญญาที่เยาวชนจะให้กับแม่ในโอกาสวันแม่ปีนี้ มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ
                 (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

 
ร้อยละ
จะเป็นคนดี เป็นลูกที่ดีของแม่
44.8
จะตั้งใจเรียนให้จบ และจะตั้งใจทำงาน
34.1
จะดูแลแม่ให้ดีกว่าที่ผ่านมา จะทำงานหาเลี้ยงแม่ให้แม่อยู่อย่างสบาย
10.5
จะรักแม่มากขึ้นทุกวันและรักแม่ตลอดไป
5.2
จะเลิกเหล้า เลิกบุหรี่ เลิกเที่ยว ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
3.8
 
 
             4. วิธีที่จะทำเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของแม่ในยุคปัจจุบันที่สินค้ามีราคาแพง มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ
                 (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

 
ร้อยละ
ใช้จ่ายอย่าง ประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย
72.5
หางานพิเศษทำเพื่อเลี้ยงตัวเอง ไม่ให้เป็นภาระของแม่
15.9
รู้จักเก็บออม ซื้อของที่อยากได้เอง
6.0
จะช่วยแม่ทำงาน
2.9
ช่วยแม่ประหยัดน้ำ – ประหยัดไฟ ลดการใช้โทรศัพท์และไม่ซื้ออาหาร
นอกบ้านทานบ่อยๆ
2.6
 
 
             5. หากสามารถขอพรได้ 1 ข้อ เรื่องที่เยาวชนต้องการขอให้แม่มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ  
                 (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

 
ร้อยละ
ขอให้แม่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บ ไม่ป่วย
54.8
ขอให้แม่อายุยืนยาวและอยู่กับลูกไปนานๆ
21.5
ขอให้แม่มีความสุข
15.0
ขอให้แม่มีชีวิตอยู่อย่างสบาย ไม่ต้องทำงาน ไม่ต้องเหนื่อย
3.3
ขอให้แม่รวยๆ มีเงินเยอะๆ
3.2
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับเรื่องที่อยากบอกแม่ ในโอกาสวันแม่ที่จะ
มาถึงในปีนี้   เพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของเยาวชนผู้เป็นลูกส่งต่อไปยังผู้ที่เป็นแม่ ตลอดจน ให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบ  และนำไปใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแม่และลูกวัยเยาวชนต่อไป
 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากเยาวชนอายุ 15 -25 ปี ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling)  โดยสุ่มจากเขตการปกครองทั้งเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก จำนวนทั้งสิ้น
36 เขต ได้แก่ คลองเตย คลองสาน จตุจักร จอมทอง ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต ทุ่งครุ บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ บางกะปิ
บางเขน บางซื่อ บางนา บางบอน บางพลัด บางรัก บึงกุ่ม ปทุมวัน ประเวศ ป้อมปราบฯ พญาไท พระโขนง พระนคร มีนบุรี
ยานนาวา ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ ลาดพร้าว วัฒนา สะพานสูง สาทร สายไหม หนองจอก หลักสี่ และห้วยขวาง จากนั้นจึงสุ่ม
ถนน และประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,060 คน เป็นเพศชายร้อยละ 48.9
และเพศหญิงร้อยละ 51.1
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  4% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบ
สอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน  ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal)  ในส่วนของข้อมูลส่วนตัว
และคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุคำตอบเองโดยอิสระ (Open Form)  ในส่วนของข้อคำถามทั้ง 5 ข้อ และได้นำแบบ
สอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  22 - 25 กรกฎาคม 2554
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 8 สิงหาคม 2554
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
518
48.9
             หญิง
542
51.1
รวม
1,060
100.0
อายุ:
 
 
             15 – 18 ปี
347
32.7
             19 – 22 ปี
375
35.4
             23 – 25 ปี
338
31.9
รวม
1,060
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776