หัวข้อ   “คิดอย่างไรกับการแถลงนโยบายของรัฐบาล”
 
                 ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) เผยผลสำรวจความคิดเห็น
ของคนกรุงเทพฯ และปริมณฑลพบว่า หลังจากที่ได้ฟังการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภาฯ
แล้ว พบว่า ร้อยละ 35.6 รู้สึกพอๆ กับที่คาดหวังไว้ก่อนการแถลงผล ดีกว่าที่คาดหวังร้อยละ
19.0  แย่กว่าที่คาดหวังร้อยละ 13.5  และไม่ได้คาดหวัง ร้อยละ 31.9
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
 
                 ประชาชนมีความเห็นว่านโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่สามารถทำให้เห็นผล
ชัดเจนเป็นรูปธรรมได้ในปีแรกมีเพียงนโยบายเดียวคือ   นโยบายด้านความสัมพันธ์กับประเทศ
เพื่อนบ้านและนานาประเทศ
 
                 ส่วนนโยบายที่เห็นว่าสามารถทำให้เห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรมได้แต่ต้องใช้
เวลามากกว่า 1 ปี คือ นโยบายด้านความปรองดองและความสมานฉันท์ของคนในชาติ
นโยบายด้านการแก้ปัญหายาเสพติด และนโยบายด้านการแก้ปัญหาปากท้องและค่าครองชีพ
ของประชาชน
 
                 สำหรับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ประชาชนเห็นว่าไม่สามารถทำได้คือ
นโยบายด้านการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ นโยบายด้านการแก้
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น
 
                 ทั้งนี้ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจในการทำหน้าที่ในสภาฯ  ของ น.ส. ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  ผู้นำฝ่าย
รัฐบาลได้ 6.61 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผู้นำฝ่ายค้านได้ 5.27 คะแนน   ฝ่ายรัฐบาล
ได้ 6.39 คะแนน   ฝ่ายค้านได้ 5.16 คะแนน  ประธานสภาฯได้ 6.29 คะแนน  และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ได้ 5.88 คะแนน
 
                 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
             1. การติดตามการแถลงนโยบายของรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 23 – 25
                 สิงหา พบว่า

 
ร้อยละ
ติดตามการถ่ายทอดสดอย่างต่อเนื่อง
9.6
ติดตามการถ่ายทอดสดเป็นช่วงๆ
52.3
ติดตามจากข่าวที่สื่อต่างๆ นำมาเสนอ
38.1
 
 
             2. ความรู้สึกหลังจากได้ฟังการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาเปรียบเทียบกับตอนก่อน
                 การแถลงนโยบาย พบว่า

 
ร้อยละ
ดีกว่าที่คาดหวัง
19.0
พอๆ กับที่คาดหวัง
35.6
แย่กว่าที่คาดหวัง
13.5
ไม่ได้คาดหวัง
31.9
 
 
             3. ความเห็นที่มีต่อรัฐบาลว่าจะสามารถดำเนินนโยบายเร่งด่วนให้เห็นได้ชัดเจนเป็นรูปธรรม
                 ภายในปีแรก ตามที่แถลงต่อสภาฯ คือ

นโยบาย
ทำได้
ทำไม่ได้
(ร้อยละ)
ไม่แน่ใจ
/
ไม่ออก
ความเห็น
(ร้อยละ)
ภายในปีแรก
(ร้อยละ)
ใช้เวลา
มากกว่า 1 ปี
(ร้อยละ)
ด้านความปรองดองและความสมานฉันท์
ของคนในชาติ
18.0
33.2
26.4
22.4
ด้านการแก้ปัญหายาเสพติด
31.1
37.5
17.0
14.4
ด้านการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น
11.3
27.3
44.5
16.9
ด้านแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
5.3
26.5
46.6
21.6
ด้านความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
และนานาประเทศ
48.1
31.8
5.4
14.7
ด้านการแก้ปัญหาปากท้องและค่า
ครองชีพของประชาชน เช่น น้ำมันแพง
เงินเฟ้อ เป็นต้น
28.7
37.3
18.6
15.4
 
 
             4. ความคิดเห็นที่มีต่อรัฐบาลหากจะมีการดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้

ประเด็น
เห็นด้วย
(ร้อยละ)
ไม่เห็นด้วย
(ร้อยละ)
ไม่แน่ใจ/
ไม่ออกความเห็น
(ร้อยละ)
แก้รัฐธรรมนูญ / ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
แทนฉบับปี 50 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
38.3
34.0
27.7
นิรโทษกรรมผู้กระทำผิดทางการเมือง
30.9
45.1
24.0
ช่วยเหลือและเยียวยาผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
91 ศพ จากเหตุการณ์เดือน เม.ย.– พ.ค.53
59.8
23.0
17.2
นำพ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร กลับประเทศ
30.4
40.9
28.7
 
 
             5. คะแนนความพึงพอใจการทำหน้าที่ของฝ่ายต่างๆในการแถลงนโนบายของรัฐบาลต่อสภาฯ
                 วันที่ 23 - 24 สิงหาคมที่ผ่านมา จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน พบว่า 

 
คะแนน
น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ผู้นำรัฐบาล
6.61
ฝ่ายรัฐบาล
6.39
ประธานสภาฯ
6.29
สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)
5.88
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผู้นำฝ่ายค้าน
5.27
ฝ่ายค้าน
5.16
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เกี่ยวกับการแถลงนโยบาย
ของรัฐบาลต่อสภาฯ ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีภายใน 15 วัน ในเรื่องของความเป็นไปได้
ในการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วน ตลอดจนความพึงพอใจที่มีต่อการทำหน้าที่ในสภาฯ ของฝ่ายต่างๆ เพื่อสะท้อนให้สังคม
และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติส่วนรวมต่อไป
 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณล ด้วยวิธี
การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยสุ่มจากเขตการปกครองชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก
จำนวนทั้งสิ้น 28 เขต ได้แก่ คลองเตย คลองสามวา ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต ทุ่งครุ บางกะปิ บางเขน บางซื่อ บางนา
บางพลัด บางรัก ปทุมวัน ประเวศ ป้อมปราบฯ พญาไท พระนคร ภาษีเจริญ ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ ลาดกระบัง วังทองหลาง
สวนหลวง สะพานสูง สาทร สายไหม หนองแขม และหลักสี่ และจังหวัดในเขตปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี และปทุมธานี
ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,164 คน เป็นเพศชายร้อยละ 50.5 และเพศหญิงร้อยละ 49.5
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างสำหรับผลสำรวจในภาพรวมมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3%
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
ที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุ
คำตอบเองโดยอิสระ (Open Form) และได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและ
ประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  24 - 26 สิงหาคม 2554
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 28 สิงหาคม 2554
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
588
50.5
             หญิง
576
49.5
รวม
1,164
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 25 ปี
279
24.0
             26 – 35 ปี
300
25.8
             36 – 45 ปี
295
25.3
             46 ปีขึ้นไป
290
24.9
รวม
1,164
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
723
62.1
             ปริญญาตรี
374
32.1
             สูงกว่าปริญญาตรี
67
5.8
รวม
1,164
100.0
อาชีพ:
 
 
             ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
98
8.4
             พนักงาน / ลูกจ้่างบริษัทเอกชน
278
23.9
             ค้าขาย / ประกอบอาชีพส่วนตัว
366
31.4
             รับจ้างทั่วไป
179
15.4
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ / ว่างงาน
95
8.2
             อื่นๆ อาทิ เกษตรกรรม อาชีพอิสระ ว่างงาน ฯลฯ
148
12.7
รวม
1,164
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776