หัวข้อ   “ ความเห็นคนกรุงต่อผลงาน ผบ.ตร. พล.ต.อ. วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี และความเชื่อมั่นต่อ
               ว่าที่ ผบ.ตร. คนใหม่ ”
 
                 ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง
“
ความเห็นคนกรุงต่อผลงาน ผบ.ตร. พล.ต.อ. วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี และความเชื่อมั่น
ต่อว่าที่ ผบ.ตร. คนใหม่
” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ในเขตกรุงเทพ
มหานคร จำนวน 1,259 คน เมื่อวันที่ 1 – 3 กันยายน ที่ผ่านมา พบว่า
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
 
                 ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจต่อผลงานโดยรวม ของตำรวจไทยในช่วง
1 ปีที่ พล.ต.อ. วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.)
5.66 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยพึงพอใจผลงานด้านการพิทักษ์รักษาสถาบัน
พระมหากษัตริย์มิให้ผู้ใดล่วงละเมิดมากที่สุด (7.02 คะแนน) ขณะที่ด้านการควบคุมปัญหา
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด และอบายมุขมีคะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุด (5.06 คะแนน)
 
                 ด้านคะแนนการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ ผบ.ตร. ของ พล.ต.อ. วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี
ได้คะแนนความพึงพอใจโดยรวม 6.15 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยได้คะแนน
ด้านการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติมากที่สุด (6.45 คะแนน)  ขณะที่ด้าน
ความฉับไวในการทำงาน และการแก้ปัญหา ได้คะแนนน้อยที่สุด (5.82 คะแนน)
 
                 สำหรับภาพลักษณ์ของตำรวจไทยในช่วง 1 ปี ที่ พล.ต.อ. วิเชียร  พจน์โพธิ์ศรี  ดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร.
ประชาชนร้อยละ 63.1 เห็นว่ายังคงเหมือนเดิม   ขณะที่ร้อยละ 23.1 เห็นว่าดีขึ้น   และร้อยละ 13.8 เห็นว่าแย่ลง
 
                 เมื่อสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการโยกย้าย ผบ.ตร. ในช่วงเวลานี้ พบว่า  ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 54.1
ไม่เห็นด้วย  โดยให้เหตุผลว่า ทำงานได้ดีอยู่แล้ว น่าจะให้โอกาสในการทำงานมากกว่านี้ / เป็นการแทรกแซงจากฝ่าย
การเมือง และเปลี่ยนไปก็เหมือนเดิม  ขณะที่ร้อยละ 45.9 เห็นด้วย โดยให้เหตุผลว่า ไม่มีผลงานเด่นชัด / คนใหม่น่าจะ
ทำงานได้ดีกว่า และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
 
                 ส่วนความเชื่อมั่นต่อ พล.ต.อ. เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ ในการปราบปรามปัญหา บ่อนพนัน ยาเสพติด และ
อบายมุข ในพื้นที่ กรุงเทพฯ  หากมีการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร. พบว่า ร้อยละ 52.1 ไม่เชื่อมั่น  ขณะที่ร้อยละ
47.9 เชื่อมั่น
 
                 ส่วนปัญหาที่ต้องการให้ตำรวจเน้นแก้ไขมากที่สุดเป็นอันดับแรก คือ ปัญหายาเสพติด (ร้อยละ 49.5)
รองลงมาเป็น ปัญหาในแวดวงตำรวจเอง เช่น  การคอร์รัปชั่น รับส่วย สินบน (ร้อยละ 17.0)  ปัญหาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (ร้อยละ 11.0)  และปัญหาการจราจร (ร้อยละ 9.8)
 
                 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
             1. คะแนนความพึงพอใจต่อผลงานด้านต่างๆ ของตำรวจไทย ในช่วง 1 ปีที่ พล.ต.อ. วิเชียร
                 พจน์โพธิ์ศรี ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) พบว่าได้คะแนนเฉลี่ย 5.66
                 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยด้านการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์มิให้ผู้ใด
                 ล่วงละเมิดมีคะแนนสูงที่สุด  ขณะที่ด้านการควบคุมปัญหาอาชญากรรม  ปัญหายาเสพติด
                 และอบายมุขมีคะแนนต่ำที่สุด

ด้าน
คะแนนเฉลี่ย
- การพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์มิให้ผู้ใดล่วงละเมิด
7.02
- การปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจ ให้ตำรวจ
  พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนด้วยความเต็มใจ มีกริยา
  วาจาสุภาพ ยิ้มแย้ม
5.72
- การใส่ใจบริการประชาชนไม่ใส่เกียร์ว่าง ไม่รับส่วย สินบน
  และข่มขู่รีดไถ
5.26
- การทำหน้าที่เป็นกลาง ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ 2 มาตรฐาน
5.26
- การควบคุมปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด และอบายมุข
5.06
เฉลี่ยรวม
5.66
 
 
             2. คะแนนความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ ผบ.ตร. ของ พล.ต.อ. วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี
                 ในช่วง 1 ปี ที่ดำรงตำแหน่งพบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 6.15 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน
                 โดยด้านการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติมีคะแนนสูงที่สุด  ขณะที่ด้าน
                 ความฉับไวในการทำงาน และการแก้ปัญหามีคะแนนต่ำที่สุด

ด้าน
คะแนนเฉลี่ย
การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ
6.45
ความซื่อสัตย์สุจริต
6.41
ความมีวิสัยทัศน์
6.26
ความขยันทุ่มเทในการทำงานเพื่อประชาชน
6.23
ความเด็ดขาด กล้าตัดสินใจ
6.00
ความสามารถสร้างสรรค์ผลงานหรือโครงการใหม่ๆ
5.87
ความฉับไวในการทำงาน และการแก้ปัญหา
5.82
เฉลี่ยรวม
6.15
 
 
             3. ภาพลักษณ์ของตำรวจไทยในช่วง 1 ปี ที่พล.ต.อ. วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร.
                 พบว่า

 
ร้อยละ
ดีขึ้น
23.1
เหมือนเดิม
63.1
แย่ลง
13.8
 
 
             4. ความเห็นต่อการโยกย้าย ผบ.ตร. ในช่วงเวลานี้ พบว่า

 
ร้อยละ
เห็นด้วย
( โดยให้เหตุผลว่า ไม่มีผลงานเด่นชัด/คนใหม่น่าจะทำงานได้ดีกว่า/
  เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล )
45.9
ไม่เห็นด้วย
( โดยให้เหตุผลว่า ทำงานได้ดีอยู่แล้ว น่าจะให้โอกาสในการทำงาน
  มากกว่านี้ /เป็นการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง/เปลี่ยนไปก็เหมือน
  เดิม )

54.1
 
 
             5. ความเชื่อมั่นต่อ พล.ต.อ. เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ ในการปราบปรามปัญหา บ่อนพนัน ยาเสพติด
                 และอบายมุข ในพื้นที่ กรุงเทพฯ หากมีการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร. พบว่า 

 
ร้อยละ
เชื่อมั่น
47.9
ไม่เชื่อมั่น
52.1
 
 
             6. ปัญหาที่ต้องการให้ตำรวจเน้นแก้ไขเป็นอันดับแรกในขณะนี้ ได้แก่

 
ร้อยละ
ปัญหายาเสพติด
49.5
ปัญหาในแวดวงตำรวจเองเช่น การคอร์รัปชั่น รับส่วย สินบน
17.0
ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
11.0
ปัญหาการจราจร
9.8
ปัญหาการชุมนุมประท้วง
4.5
ปัญหานักเรียนตีกัน
3.7
ปัญหาบ่อนพนัน หวย โต๊ะบอล
2.8
ปัญหากลุ่มเด็กแว้น
1.7
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปในทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน
32 เขต จาก 50 เขต ทั้งเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ได้แก่ คลองเตย คลองสามวา ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต ตลิ่งชัน
ทุ่งครุ บางกอกน้อย บางกะปิ บางเขน บางคอแหลม บางซื่อ บางนา บางพลัด บางรัก บึงกุ่ม ปทุมวัน ประเวศ ป้อมปราบ
พญาไท ภาษีเจริญ มีนบุรี ราชเทวี ลาดกระบัง วังทองหลาง สวนหลวง สะพานสูง สัมพันธวงศ์ สาทร สายไหม หนองแขม
และหลักสี่ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
แบบพบตัว ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,259 คน เป็นชายร้อยละ 50.7 และหญิงร้อยละ 49.3
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน
โดยเป็นข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุคำตอบเอง จากนั้นคณะนักวิจัย
ได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  1 - 3 กันยายน 2554
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 4 กันยายน 2554
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
638
50.7
             หญิง
621
49.3
รวม
1,259
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 25 ปี
326
25.9
             26 – 35 ปี
341
27.0
             36 – 45 ปี
298
23.7
             46 ปีขึ้นไป
294
23.4
รวม
1,259
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
852
67.7
             ปริญญาตรี
363
28.8
             สูงกว่าปริญญาตรี
28
2.2
             ไม่ระบุการศึกษา
16
1.3
รวม
1,259
100.0
อาชีพ:
 
 
             ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
109
8.7
             พนักงาน / ลูกจ้่าง บริษัทเอกชน
332
26.4
             ค้าขาย / ประกอบอาชีพส่วนตัว
370
29.3
             รับจ้างทั่วไป
194
15.4
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
101
8.0
             อื่นๆ อาทิ นักศึกษา อาชีพอิสระ ว่างงาน ฯลฯ
153
12.2
รวม
1,259
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776