หัวข้อ   “บทสรุปน้ำท่วมกับการทำหน้าที่ของภาคส่วนต่างๆ”
 
                 ประชาชนพึงพอใจทหารมากสุด ขณะที่พึงพอใจ สส./นักการเมือง
ท้องถิ่นน้อยสุด และ 50% เชื่อปีหน้าจะเกิดวิกฤตมหาอุทกภัยอีก
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
 
                 ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็น
ประชาชน เรื่อง “
บทสรุปน้ำท่วมกับการทำหน้าที่ของภาคส่วนต่างๆ” โดยเก็บข้อมูลจาก
ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ทั้งผู้ประสบภัยและไม่ประสบภัย จำนวน
1,087 คน ระหว่างวันที่ 22 – 24 พ.ย. ที่ผ่านมา พบว่า
 
                 ประชาชนร้อยละ 72.6 มองว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดวิกฤตมหา
อุทกภัยในครั้งนี้เกิดจากสภาพแวดล้อม/ธรรมชาติที่ปีนี้ฝนตกหนักมากกว่าปกติ
รองลงมาร้อยละ 58.0 มองว่ามีสาเหตุมาจาก คน การบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่ หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ไม่มีศักยภาพ บริหารจัดการผิดพลาด   และ ร้อยละ 55.6 มองว่ามี
สาเหตุมาจาก ระบบชลประทานของประเทศที่มีศักยภาพจำกัดและไม่ได้สร้างมารองรับกับ
วิกฤตภัยธรรมชาติขนาดใหญ่
 
                 นอกจากนี้ ประชาชนได้ประเมินความพึงพอใจต่อการทำหน้าที่หรือการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในสังคมไทย
ที่ได้ร่วมกันกอบกู้วิกฤตครั้งนี้ โดย

                 กลุ่มบุคคลที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด 3 ลำดับแรก คือ
                             ความพึงพอใจการทำหน้าที่/การมีส่วนร่วมของ ทหาร ร้อยละ 98.3
                             ความพึงพอใจการมีส่วนร่วม ช่วยเหลือ ให้กำลังใจ ของคนไทย ทุกคน ร้อยละ 98.2
                             ความพึงพอใจการมีส่วนร่วม ช่วยเหลือของ มูลนิธิและกลุ่มอาสาสมัครต่างๆ ร้อยละ 96.6

                 กลุ่มบุคคลที่ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุด 3 ลำดับแรก คือ
                             ความพึงพอใจต่อการทำหน้าที่ของ สส./นักการเมืองท้องถิ่น ในพื้นที่ประสบภัย ร้อยละ 51.8
                             ความพึงพอใจต่อการทำหน้าที่ ศปภ. ร้อยละ 64.3
                             ความพึงพอใจต่อการทำหน้าที่ของ นายกรัฐมนตรี ร้อยละ 67.7
 

 
 
                 เมื่อสอบถามความคิดเห็นว่า ในปีหน้าจะเกิดวิกฤตมหา
อุทกภัยแบบนี้ขึ้นอีกหรือไม่ ประชาชน ร้อยละ 50.0 เชื่อว่าจะเกิด
ขึ้นอีก
  ขณะที่ร้อยละ 25.5 เชื่อว่าจะไม่เกิดขึ้น


                 ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการย้ายเมืองหลวง
ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 60.4
ไม่เห็นด้วย   โดยมีเพียงร้อยละ
27.8 เท่านั้นที่เห็นด้วย โดยประชาชนกลุ่มนี้เสนอ จังหวัด
นครราชสีมา
เป็นเมืองหลวงแห่งใหม่มากที่สุด


                 สุดท้ายเมื่อถามว่า “ถ้าวันนี้มีการเลือกตั้ง ท่านจะสนับสนุน นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายก
รัฐมนตรี
หรือไม่” กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 47.0 ระบุว่าจะสนับสนุน   ขณะที่ร้อยละ 24.5 ไม่สนับสนุน


                 โปรดพิจารณารายละเอียดดังต่อนี้

 
 
             1. ที่พักอาศัยในปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถาม ประสบภัยน้ำท่วม หรือไม่

 
ร้อยละ
ประสบภัยน้ำท่วม
33.0
ไม่ได้ประสบภัยน้ำท่วม
67.0
 
 
             2. สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดวิกฤตมหาอุทกภัยในครั้งนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 
ร้อยละ
สภาพแวดล้อม/ธรรมชาติ (ที่ปีนี้ฝนตกหนักมากกว่าปกติ)
72.6
คน/การบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(ที่ไม่มีศักยภาพ บริหารจัดการผิดพลาด)
58.0
ระบบชลประทานของประเทศ (ที่มีศักยภาพจำกัดหรือไม่ได้สร้าง
มารองรับกับวิกฤตภัยธรรมชาติขนาดใหญ่)
55.6
อื่นๆ คือ เกมการเมือง ความเห็นแก่ตัวของนักการเมือง ความเห็นแก่ตัว
ของชุมชนและคนในชุมชน
21.7
 
 
             3. ความพึงพอใจต่อการทำหน้าที่หรือการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ

การทำหน้าที่/การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ
ในสังคมไทย
ร้อยละ
ไม่พอใจ
พอใจ
1. การทำหน้าที่/การมีส่วนร่วมของ ทหาร ในวิกฤตน้ำท่วม
    ที่เกิดขึ้น
1.7
98.3
2. การมีส่วนร่วม ช่วยเหลือ ให้กำลังใจ ของคนไทยโดยรวม
1.8
98.2
3. การมีส่วนร่วม ช่วยเหลือของ มูลนิธิและกลุ่มอาสาสมัคร
    ต่างๆ
3.4
96.6
4. การมีส่วนร่วมของ องค์กรภาคเอกชน (เช่น บริษัท ห้าง
    ร้าน ต่างๆ)
โดยรวม
7.5
92.5
5. การทำหน้าที่/การมีส่วนร่วมของ สื่อมวลชน ในวิกฤต
    น้ำท่วมที่เกิดขึ้น
8.7
91.3
6. การมีส่วนร่วมของ สถาบันการศึกษา และนักวิชาการ
17.3
82.7
7. การทำหน้าที่/การมีส่วนร่วมของ ตำรวจ ในวิกฤตน้ำท่วม
    ที่เกิดขึ้น
19.8
80.2
8. การทำหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด/
    กทม.
26.4
73.6
9. การทำหน้าที่ของ นายกรัฐมนตรี ในวิกฤตน้ำท่วมที่เกิดขึ้น
32.3
67.7
10. การทำหน้าที่ ศปภ. โดยรวม
35.7
64.3
11. การทำหน้าที่ของ สส./นักการเมืองท้องถิ่น ในพื้นที่
      ประสบภัย
48.2
51.8
12. อื่นๆ คือ สถานทูต องค์กรต่างประเทศ กระทรวงต่างๆ
      กลุ่มชุมชนเข้มแข็ง
14.8
85.2
 
 
             4. ความคิดเห็นว่า ในปีหน้าจะเกิดวิกฤตมหาอุทกภัยแบบนี้ขึ้นอีกหรือไม่

 
ร้อยละ
เชื่อว่าจะเกิดขึ้นอีก
50.0
เชื่อว่าจะไม่เกิดขึ้น
25.5
ไม่แน่ใจ/ไม่รู้
24.5
 
 
             5. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการย้ายเมืองหลวง  

 
ร้อยละ
เห็นด้วย
         โดยกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มนี้เสนอ จังหวัดนครราชสีมา เป็น
         เมืองหลวงแห่งใหม่มากที่สุด รองลงมาคือ จังหวัด ขอนแก่น
         และจังหวัดเชียงใหม่ ตามลำดับ
27.8
ไม่เห็นด้วย
60.4
ไม่แน่ใจ/ไม่รู้
11.8
 
 
             6. ถ้าวันนี้มีการเลือกตั้ง ท่านจะสนับสนุน นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี หรือไม่

 
ร้อยละ
สนับสนุน
47.0
ไม่สนับสนุน
24.5
ไม่แน่ใจ/ไม่รู้
28.5
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) และใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  4% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ด้วยแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ
(Check List Nominal)   จากนั้นคณะนักวิจัยได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูล
และประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  22 - 24 พฤศจิกายน 2554
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 25 พฤศจิกายน 2554
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
568
52.3
             หญิง
519
47.7
รวม
1,087
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 25 ปี
183
16.9
             26 – 35 ปี
276
25.4
             36 – 45 ปี
291
26.8
             46 ปีขึ้นไป
337
30.9
รวม
1,087
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
795
73.2
             ปริญญาตรี
248
22.8
             สูงกว่าปริญญาตรี
44
4.0
รวม
1,087
100.0
อาชีพ:
 
 
             ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ / ลูกจ้างรัฐบาล
136
12.5
             พนักงานบริษัทเอกชน
216
19.9
             ค้าขาย / ประกอบอาชีพส่วนตัว
201
18.5
             รับจ้างทั่วไป
183
16.8
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
80
7.4
             นิสิต / นักศึกษา
57
5.3
             เกษตรกร
155
14.2
             อื่นๆ อาทิ อาชีพอิสระ ว่างงาน
59
5.4
รวม
1,087
100.0
ที่อยู่ (ตามทะเบียนบ้าน):
 
 
             กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
245
22.5
             ภาคกลาง
183
16.8
             ภาคเหนือ
190
17.5
             ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
288
26.5
             ภาคตะวันออก
67
6.2
             ภาคใต้
114
10.5
รวม
1,087
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776