หัวข้อ   “คนกรุงเทพฯ คิดอย่างไร กับการแก้ปัญหาน้ำท่วมของผู้ว่าฯ กทม.”
 
 
                 คนกรุงเทพฯ 54.1% พอใจการแก้ปัญหาน้ำท่วมของผู้ว่าฯ กทม.
แต่ 59.7% ไม่เชื่อมั่นว่าจะรับมือกับปัญหาน้ำท่วมในครั้งหน้าได้
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
 
                 ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง
“
คนกรุงเทพฯ คิดอย่างไร กับการแก้ปัญหาน้ำท่วมของผู้ว่าฯ กทม.” โดยเก็บ
ข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน
1,188 คน เมื่อวันที่ 25 - 28 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา พบว่า คนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ร้อยละ
54.1 พอใจกับการแก้ปัญหาน้ำท่วมของผู้ว่าฯ กทม.  ขณะที่ร้อยละ 45.9 ไม่พอใจ
โดยเรื่องที่พอใจมากที่สุดคือ เรื่องความทุ่มเทในการทำงาน และการลงพื้นที่ (ร้อยละ
62.8) และเรื่องที่พอใจน้อยที่สุดคือ เรื่องการเตรียมความพร้อมในการรับมือ และความ
ฉับไวในการแก้ปัญหาน้ำท่วม (ร้อยละ 44.7)
 
                 ส่วนความเห็นต่อภาพรวมในวิธี
การรับมือและการแก้ปัญหาน้ำท่วมของผู้ว่าฯ
กทม.  พบว่า คนกรุงเทพฯ  ส่วนใหญ่ร้อยละ
62.0 เห็นว่า ทำได้ค่อนข้างดีถึงดีมาก
ขณะที่ร้อยละ 38.0   เห็นว่าทำได้ค่อนข้างแย่
ถึงแย่มาก  ทั้งนี้เมื่อถามต่อว่าเชื่อมั่นมากน้อย
เพียงใดว่าหากเกิดวิกฤติน้ำท่วมในครั้งหน้า
ผู้ว่าฯ กทม. จะสามารถรับมือกับปัญหาน้ำท่วม
ได้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 59.7 ระบุว่า
เชื่อมั่นค่อนข้างน้อยถึงไม่เชื่อมั่นเลย  และ
ร้อยละ 40.3 ระบุว่าเชื่อมั่นค่อนข้างมากถึง
มากที่สุด
 
                 สำหรับเรื่องที่อยากให้ผู้ว่าฯ กทม. ดำเนินการโดยเร่งด่วนให้คนกรุงเทพฯ หลังปัญหาวิกฤตน้ำท่วมอันดับแรก
ได้แก่ ช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบภัยให้ทั่วถึงโดยเร็ว ทั้งเรื่องเงิน และสภาพจิตใจ (ร้อยละ 37.7)  รองลงมาคือ
เก็บขยะ ทำความสะอาดให้กรุงเทพฯ (ร้อยละ 28.2)  และวางแผนเตรียมรับมือและป้องกันปัญหาน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นใน
ครั้งหน้า เช่นขุดลอกคูคลองเพิ่มขึ้น ทำอุโมงค์ระบายน้ำเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 12.3)
 
                 สุดท้ายเมื่อถามว่า “ถ้าวันนี้มีการเลือกตั้ง ท่านจะสนับสนุน ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร เป็นผู้ว่าฯ กทม. หรือไม่”
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 39.3 ระบุว่าจะสนับสนุน   ขณะที่ร้อยละ 29.6 ระบุว่าจะไม่สนับสนุน  และร้อยละ 31.1 ระบุว่ายังไม่แน่ใจ
 
                 โปรดพิจารณารายละเอียดดังต่อนี้
 
             1. ที่พักของท่านประสบภัยน้ำท่วมหรือไม่

 
ร้อยละ
ประสบภัย
43.3
ไม่ได้ประสบภัย
56.7
 
 
             2. ความพึงพอใจต่อการแก้ปัญหาน้ำท่วมของผู้ว่าฯ กทม. ในเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้

เรื่อง
พอใจ
(ร้อยละ)
ไม่พอใจ
(ร้อยละ)
ความทุ่มเทในการทำงาน และการลงพื้นที่
62.8
37.2
การให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขต
กรุงเทพฯ
60.9
39.1
ความชัดเจนในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์
น้ำท่วมในพื้นที่ กทม.
52.4
47.6
การเจรจาทำความเข้าใจกับคนในพื้นที่ประสบภัย
น้ำท่วม
49.9
50.1
การเตรียมความพร้อมในการรับมือ และความฉับไว
ในการแก้ปัญหาน้ำท่วม
44.7
55.3
เฉลี่ยรวม
54.1
45.9
 
 
             3. ความคิดเห็นต่อภาพรวมในวิธีการรับมือและการแก้ปัญหาน้ำท่วมของผู้ว่าฯ กทม.

 
ร้อยละ
ทำได้ค่อนข้างดีถึงดีมาก
โดยแบ่งเป็นทำได้ค่อนข้างดีร้อยละ 55.9   และทำได้ดีมากร้อยละ 6.1
62.0
ทำได้ค่อนข้างแย่ถึงแย่มาก
โดยแบ่งเป็นทำได้ค่อนข้างแย่ร้อยละ 29.5  และทำได้แย่มากร้อยละ 8.5
38.0
 
 
             4. ความเชื่อมั่นต่อผู้ว่าฯ กทม. ในการรับมือกับปัญหาน้ำท่วมหากเกิดวิกฤติน้ำท่วมในครั้งหน้า

 
ร้อยละ
เชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด
โดยแบ่งเป็นเชื่อมั่นค่อนข้างมากร้อยละ 33.7 และเชื่อมั่นมากที่สุดร้อยละ 6.6
40.3
เชื่อมั่นค่อนข้างน้อยถึงไม่เชื่อมั่นเลย
โดยแบ่งเป็นเชื่อมั่นค่อนข้างน้อยร้อยละ 42.1 และไม่เชื่อมั่นเลยร้อยละ 17.6
59.7
 
 
             5. เรื่องที่อยากให้ผู้ว่าฯ กทม. ดำเนินการโดยเร่งด่วนให้คนกรุงเทพฯ หลังปัญหาวิกฤตน้ำท่วม
                 (5 อันดับแรก) คือ (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

 
ร้อยละ
ช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบภัยให้ทั่วถึงโดยเร็ว
ทั้งเรื่องเงิน และสภาพจิตใจ
37.7
เก็บขยะ ทำความสะอาดให้กรุงเทพฯ
28.2
วางแผนเตรียมรับมือและป้องกันปัญหาน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้น
ในครั้งหน้า เช่นขุดลอกคูคลองเพิ่มขึ้น ทำอุโมงค์ระบายน้ำเพิ่มขึ้น
12.3
ซ่อมแซมถนนหนทาง รวมถึงฟื้นฟูสถานที่ประสบภัยน้ำท่วม
เช่น วัด โรงเรียน
8.4
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้มีงานทำ ลดค่าครองชีพ แก้ปัญหา
ปากท้อง สินค้าราคาแพง
7.6
 
 
             6. ถ้าวันนี้มีการเลือกตั้ง ท่านจะสนับสนุน ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร เป็นผู้ว่าฯ กทม. หรือไม่

 
ร้อยละ
สนับสนุน
39.3
ไม่สนับสนุน
29.6
ไม่แน่ใจ/ไม่รู้
31.1
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปในทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน
30 เขต จาก 50 เขต ทั้งเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ได้แก่ คลองเตย คลองสามวา จตุจักร ดินแดง ดุสิต ทุ่งครุ
บางกอกน้อย บางกะปิ บางขุนเทียน บางคอแหลม บางนา บางบอน บางพลัด บางรัก บึงกุ่ม ปทุมวัน ประเวศ ป้อมปราบ
พญาไท พระนคร ภาษีเจริญ มีนบุรี ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ ลาดกระบัง วังทองหลาง สวนหลวง สะพานสูง สาทร และหลักสี่
ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบพบตัว
ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,188 คน เป็นชายร้อยละ 49.2 และหญิงร้อยละ 50.8
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน โดยเป็น
ข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุคำตอบเอง จากนั้นคณะนักวิจัยได้นำ
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  25 - 28 พฤศจิกายน 2554
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 30 พฤศจิกายน 2554
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
585
49.2
             หญิง
603
50.8
รวม
1,188
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 25 ปี
292
24.5
             26 – 35 ปี
293
24.7
             36 – 45 ปี
299
25.2
             46 ปีขึ้นไป
304
25.6
รวม
1,188
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
770
64.8
             ปริญญาตรี
365
30.7
             สูงกว่าปริญญาตรี
53
4.5
รวม
1,188
100.0
อาชีพ:
 
 
             ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
111
9.3
             พนักงาน / ลูกจ้าง บริษัทเอกชน
319
26.9
             ค้าขาย / ประกอบอาชีพส่วนตัว
358
30.1
             รับจ้างทั่วไป
157
13.2
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
113
9.5
             อื่นๆ อาทิ นักศึกษา / อาชีพอิสระ / ว่างงาน เป็นต้น
130
11.0
รวม
1,188
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776