หัวข้อ   “คนกรุงเทพฯ กับเทศกาลปีใหม่หลังน้ำลด”
 
                 คนกรุงเกือบครึ่งใช้งบประมาณจัดงานปีใหม่น้อยลง และจะนับถอยหลังปีใหม่ที่บ้านตัวเอง
 
                 ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) สำรวจความคิดเห็นของคน
กรุงเทพฯ อายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,188 คน พบว่า ประชาชนชน ร้อยละ 68.1 รู้สึก
เฉยๆ กับเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงในอีกไม่กี่วัน
(โดยให้เหตุผลว่า เหมือนเดิมทุกๆ ปี
ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้น เศรษฐกิจไม่ค่อยดี และปีนี้น้ำท่วม) ขณะที่ร้อยละ 23.5 รู้สึกตื่นเต้น
ยินดี และ ร้อยละ 8.4 รู้สึกแย่   โดยกิจกรรมที่ตั้งใจว่าจะทำในวันหยุดยาวช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 2555 คือ ทำบุญ ตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรม ร้อยละ 26.6
รองลงมาคือ
จัดกิจกรรมอยู่ที่บ้าน ร้อยละ 25.5 และเดินทางกลับภูมิลำเนาของตนเอง ร้อยละ 17.4
มีเพียงร้อยละ 11.1 ที่ระบุว่าจะไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
 
                 ทั้งนี้คนกรุงเทพฯ ร้อยละ 47.3 ระบุว่า สถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้น
ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่ตั้งใจว่าจะทำในช่วงปีใหม่
(โดยระบุว่า ทำให้ต้องทำกิจกรรม
ที่ใช้งบประมาณน้อยลง ทำให้ต้องยกเลิกหรืองดกิจกรรมช่วงปีใหม่ และทำให้ต้องเปลี่ยน
สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น) ในขณะที่ ร้อยละ 52.7 ระบุว่าไม่ส่งผลกระทบ
 
                 สำหรับงบประมาณค่าใช้จ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีที่แล้วพบว่าร้อยละ 47.0 ใช้น้อยกว่า ประหยัดกว่าปีที่แล้ว
รองลงมาร้อยละ 35.8 ใช้พอๆ กับปีที่แล้ว และร้อยละ 17.2 ใช้มากกว่าปีที่แล้ว โดยระบุว่าสถานที่ที่ตั้งใจจะไปนับ
ถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่ 2555 มากที่สุดคือ ที่บ้านตัวเองและบ้านญาติในกรุงเทพ ฯ ร้อยละ 55.1
  รองลงมา
คือ บ้านที่ต่างจังหวัด ร้อยละ 16.1  และเซ็ลทรัลเวิลด์ ร้อยละ 5.4
 
                 ส่วนเรื่องที่เป็นห่วงและกังวลมากที่สุดในปีหน้าสำหรับประเทศไทย คือ เรื่องความแตกแยก ความ
วุ่นวายทางการเมือง ร้อยละ 36.8
  รองลงมาคือ เรื่องเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ร้อยละ 31.3 และเรื่องภัยธรรมชาติ
น้ำท่วม ภัยแล้ง ร้อยละ 19.5
 
                 ส่วนพรปีใหม่ที่อยากขอให้ตัวเองมากที่สุดในปีใหม่นี้คือ ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บ
ไม่ไข้ร้อยละ 33.9
  รองลงมาคือ ขอให้มีชีวิตที่มีความสุข ร้อยละ 13.6   และขอให้ร่ำรวยเงินทอง ร้อยละ 11.1
 
                 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
             1. เมื่อถามถึงความรู้สึกที่มีต่อเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ พบว่า

 
ร้อยละ
รู้สึกตื่นเต้น ยินดี
โดยให้เหตุผลว่า จะได้เจออะไรใหม่ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ดีใจที่เปลี่ยน
                     พ.ศ.ใหม่ เป็นต้น
23.5
รู้สึกเฉยๆ
โดยให้เหตุผลว่า เหมือนเดิมทุกๆ ปี ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้น เศรษฐกิจไม่ค่อยดี
                     และปีนี้น้ำท่วม เป็นต้น
68.1
รู้สึกแย่
โดยให้เหตุผลว่า ที่ทำงานไม่หยุด ไม่ได้เที่ยวตามที่ตั้งใจไว้ ต้องซ่อมบ้าน
                     หลังน้ำท่วม เป็นต้น
8.4
 
 
             2. กิจกรรมที่ตั้งใจจะทำในวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ คือ

 
ร้อยละ
ทำบุญ ตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรม
26.6
จัดกิจกรรมที่บ้าน
25.5
กลับภูมิลำเนาของตนเอง
17.4
เลี้ยงฉลองเทศกาลปีใหม่ / เคาท์ดาวน์อยู่ในกรุงเทพฯ
14.1
ไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด
11.1
อื่นๆ อาทิ ไปงานการกุศลต่างๆ ขายของช่วงเทศกาลปีใหม่ ฯลฯ
5.3
 
 
             3. เมื่อถามถึงสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นว่าส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่ตั้งใจว่าจะทำในช่วง
                 ปีใหม่หรือไม่ พบว่า

 
ร้อยละ
ไม่ส่งผลกระทบ
52.7
ส่งผลกระทบ
     โดยระบุว่า
  - ทำให้ต้องทำกิจกรรมที่ใช้งบประมาณน้อยลง ร้อยละ 26.7
  - ทำให้ต้องยกเลิก /งด กิจกรรมช่วงปีใหม่ ร้อยละ 11.8
  - ทำให้ต้องเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยว ร้อยละ  4.5
  - อื่นๆ อาทิ ทำให้ไม่ได้หยุดปีใหม่ การเดินทาง
  ลำบาก ฯลฯ
ร้อยละ  4.3

47.3
 
 
             4. เมื่อถามถึงงบประมาณค่าใช้จ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
                 พบว่า

 
ร้อยละ
ใช้น้อย / ประหยัดกว่าปีที่แล้ว
47.0
ใช้มากกว่าปีที่แล้ว
17.2
ใช้พอๆ กับปีที่แล้ว
35.8
 
 
             5. สถานที่ที่ตั้งใจจะไปนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่ 2555 มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ
                 (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

 
ร้อยละ
บ้านตัวเอง และบ้านญาติในกรุงเทพ ฯ
55.1
บ้านที่ต่างจังหวัด
16.1
เซ็ลทรัลเวิลด์
5.4
จังหวัดทางภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน
3.8
สวดมนต์ข้ามคืนตาม วัดต่างๆ
3.4
 
 
             6. ความเห็นต่อเรื่องที่เป็นห่วงและกังวลมากที่สุดในปีหน้า สำหรับประเทศไทย คือ

 
ร้อยละ
เรื่องความแตกแยก / ความวุ่นวายทางการเมือง
36.8
เรื่องเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน
31.3
เรื่องภัยธรรมชาติ น้ำท่วม ภัยแล้ง
19.5
เรื่องปัญหาสังคม อาชญากรรม ยาเสพติด
10.2
เรื่องโรคระบาด
2.2
 
 
             7. พรปีใหม่ที่อยากขอให้ตัวเองมากที่สุดในปีใหม่นี้ 5 อันดับแรก คือ
                 (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

 
ร้อยละ
ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บ ไม่ไข้
33.9
ขอให้มีชีวิตที่มีความสุข
13.6
ขอให้ร่ำรวยเงินทอง
11.1
ขอให้คนในครอบครัว ปลอดภัย และมีความสุข
5.3
ขอให้ทำมาค้าขึ้น ค้าขายดี
4.6
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์:
                  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับเทศปีใหม่หลังน้ำลด ในเรื่องอารมณ์
ความรู้สึก กิจกรรมต่างๆ ที่ตั้งใจจะทำในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตลอดจนเรื่องที่เป็นห่วง กังวลในปีหน้า และพรที่อยากขอให้ตัวเอง
เป็นต้น เพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และนำไปใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาประเทศต่อไป
 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยสุ่มจากเขตการปกครองทั้งเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก จำนวนทั้งสิ้น
30 เขต ได้แก่ เขตคลองเตย คลองสามวา ดินแดง ดุสิต ตลิ่งชัน ทุ่งครุ บางกอกน้อย บางกะปิ บางเขน บางคอแหลม บางซื่อ
บางนา บางรัก บึงกุ่ม ปทุมวัน ประเวศ ป้อมปราบฯ พญาไท พระนคร ภาษีเจริญ มีนบุรี ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ ลาดกระบัง
สวนหลวง สะพานสูง สาทร และหนองจอก จากนั้นจึงสุ่มถนน และประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบ ได้กลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสิ้น 1,188 คน เป็นเพศชายร้อยละ 49.7 และเพศหญิงร้อยละ 50.3
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
ที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุ
คำตอบเอง โดยอิสระ (Open Form) และได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและ
ประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  9 - 12 ธันวาคม 2554
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 21 ธันวาคม 2554
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
591
49.7
             หญิง
597
50.3
รวม
1,188
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 25 ปี
295
24.8
             26 – 35 ปี
323
27.2
             36 – 45 ปี
286
24.1
             46 ปีขึ้นไป
284
23.9
รวม
1,188
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
820
69.0
             ปริญญาตรี
334
28.1
             สูงกว่าปริญญาตรี
34
2.9
รวม
1,188
100.0
อาชีพ:
 
 
             ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
114
9.6
             พนักงาน / ลูกจ้่าง บริษัทเอกชน
337
28.4
             ค้าขาย / ประกอบอาชีพส่วนตัว
333
28.0
             รับจ้างทั่วไป
182
15.3
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
100
8.4
             อื่นๆ อาทิ นักศึกษา อาชีพอิสระ ว่างงาน เป็นต้น
122
10.3
รวม
1,188
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776