หัวข้อ   “ ดัชนีความเสี่ยงของคนกรุงเทพฯ ในยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ ”
 
                 คนกรุงเทพฯ ระบุ ยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ เสี่ยงด้านค่าครองชีพและหนี้สิน
มากที่สุด   และ 40.9% ต้องการให้รัฐแก้ปัญหาสินค้าราคาแพง ค่าครองชีพสูงเป็น
อันดับแรก
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
 
                 ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็น
ประชาชนเรื่อง “ดัชนีความเสี่ยงของคนกรุงเทพฯ ในยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์”   โดยเก็บ
ข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,158 คน พบว่า
ความเสี่ยงของคนกรุงเทพฯ ในภาพรวม  มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 5.91 คะแนน จากคะแนนเต็ม
10 คะแนน  โดยคนกรุงเทพฯ รู้สึกเสี่ยงในด้านค่าครองชีพและหนี้สินมากที่สุด (6.75 คะแนน)
รองลงมาคือ รู้สึกเสี่ยงด้านการเมือง (6.51 คะแนน)  ด้านชีวิตและทรัพย์สิน (6.19 คะแนน)
และด้านภัยธรรมชาติและโรคระบาดร้ายแรง (6.08 คะแนน)  ขณะที่ด้านความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวมีความเสี่ยงน้อยที่สุด (4.48 คะแนน)
 
                 เมื่อเปรียบเทียบกับผลสำรวจเมื่อเดือนมกราคม 2554 ที่ผ่านมา พบว่า คน
กรุงเทพฯ มีความเสี่ยงลดลงในภาพรวม (0.47 คะแนน)  และเป็นการลดลงในเกือบทุกด้าน
โดยเฉพาะด้านการเมืองที่ความเสี่ยงปรับลดลงจาก 7.45 คะแนน มาอยู่ที่ 6.51 คะแนน
ขณะที่มีเพียงความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติที่มีคะแนนสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาจาก 5.29 คะแนนเป็น 6.08 คะแนน
 
                 สำหรับสิ่งที่คนกรุงเทพฯ ต้องการให้รัฐบาลแก้ปัญหามากที่สุดคือ สินค้าราคาแพง ค่าครองชีพสูง (ร้อยละ 40.9)
รองลงมาคือ ความแตกแยกของคนในชาติ (ร้อยละ 22.5)  การรับมือกับปัญหาน้ำท่วมในปี 2555 (ร้อยละ 15.2) ผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การท่องเที่ยว ของไทย (ร้อยละ 8.5)  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (ร้อยละ
8.2)  และปัญหาจราจรและการเดินทาง (ร้อยละ 4.7)
 
                 รายละเอียดดังต่อไปนี้
 
             1. คะแนนความเสี่ยงของคนกรุงเทพฯ ในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 5.91 คะแนน จากคะแนน
                 เต็ม 10 คะแนน ซึ่งลดลงจากการสำรวจเมื่อ 1 ปีที่แล้ว 0.47 คะแนน โดยความเสี่ยงในด้าน
                 ค่าครองชีพ และหนี้สินมีคะแนนสูงที่สุด ขณะที่ความเสี่ยงในด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว
                 มีคะแนนต่ำที่สุด

ความเสี่ยงในด้านต่างๆ
สำรวจ
เดือน ม.ค.54
(เต็ม 10 คะแนน)
สำรวจ
เดือน ก.พ.55
(เต็ม 10 คะแนน)
เพิ่มขึ้น
/
ลดลง
1. ความเสี่ยงด้านค่าครองชีพและ
    หนี้สิน

        เช่น สินค้าราคาสูง มีรายจ่ายสูง
กว่ารายรับ มีภาระ หนี้สิน หรือมีโอกาส
เป็นหนี้ ฯลฯ
6.99
6.75
- 0.24
2. ความเสี่ยงด้านการเมือง
        เช่น ความไม่มั่นคงทางการเมือง
ความแตกแยก ขัดแย้งรุนแรงทางการ
เมือง และระบอบประชาธิปไตยถูก
สั่นคลอน
7.45
6.51
- 0.94
3. ความเสี่ยงด้านชีวิตและทรัพย์สิน
        เช่น การถูกทำร้ายร่างกาย
ถูกลูกหลง โจรกรรม ทรัพย์สิน ฉกชิง
วิ่งราว และล่วงละเมิดทางเพศ ฯลฯ
6.71
6.19
- 0.52
4. ความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติและ
    โรคระบาดร้ายแรง

        เช่น พายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว
โรคไข้หวัด 2009 ฯลฯ
5.29
6.08
+ 0.79
5. ความเสี่ยงด้านการจราจรและ
    การเดินทาง
        เช่น อุบัติเหตุจากการจราจร
การเดินทาง ตกรถ ตกเรือ ฯลฯ
6.63
5.96
- 0.67
6. ความเสี่ยงด้านสุขภาพร่างกาย
        เช่น กินอาหารไม่ถูกสุขอนามัย
มีสารพิษเจือปน ขาดการออกกำลังกาย
ได้รับมลพิษทางอากาศและทางน้ำ ฯลฯ
6.73
5.88
- 0.85
7. ความเสี่ยงด้านการสูญเสีย
    วัฒนธรรม ประเพณี และสิ่ง
    ยึดเหนี่ยวจิตใจ
        เช่น ความเสี่ยงที่จะสูญเสีย
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ความสัมพันธ์ในชุมชน วิถีชีวิตแบบ
ดั้งเดิม และห่างไกลจากศาสนา
6.27
5.87
- 0.40
8. ความเสี่ยงด้านการงานอาชีพ
        เช่น มีโอกาสตกงาน ถูกลด
เงินเดือน รายได้ลดลง หน้าที่การงาน
ไม่มั่นคง
6.49
5.81
- 0.68
9. ความเสี่ยงในด้านสุขภาพจิตใจ
        เช่น ความเครียด วิตกกังวล
ทุกข์ใจ ซึมเศร้า ฯลฯ
6.21
5.52
- 0.69
10. ความเสี่ยงด้านความสัมพันธ์
      ในครอบครัว

        เช่น การทะเลาะเบาะแว้ง
ทำร้ายร่างกาย ห่างเหิน ไม่เข้าใจกัน
และความแตกแยกในครอบครัว
5.04
4.48
- 0.56
เฉลี่ยรวม
6.38
5.91
- 0.47

               หมายเหตุ   - การสุ่มตัวอย่างในการสำรวจแต่ละครั้งใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน ด้วยข้อคำถามแบบเดียวกัน
                                แต่ไม่ใช่คนกลุ่มเดียวกัน 
                              - คะแนนสูงหมายถึงเสี่ยงมาก คะแนนต่ำหมายถึงเสี่ยงน้อย

 
 
             2. สิ่งที่ต้องการให้รัฐบาลแก้ปัญหามากที่สุด ได้แก่

 
ร้อยละ
สินค้าราคาแพง ค่าครองชีพสูง
40.9
ความแตกแยกของคนไทยด้วยกัน
22.5
การรับมือกับปัญหาน้ำท่วมในปี 2555
15.2
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การท่องเที่ยว ของไทย
8.5
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
8.2
ปัญหาจราจรและการเดินทาง
4.7
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์:
                  1. เพื่อสำรวจความเสี่ยงต่อการดำเนินชีวิตของคนกรุงเทพฯ ในด้านต่างๆ
                  2. เพื่อสะท้อนความเห็นต่อสิ่งที่กังวลและต้องการให้รัฐบาลแก้ปัญหามากที่สุด
 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปในทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 29 เขต
จาก 50 เขต ทั้งเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ได้แก่ คลองเตย คลองสามวา ดอนเมือง ดุสิต ตลิ่งชัน ทุ่งครุ บางกอกน้อย
บางกะปิ บางขุนเทียน บางเขน บางคอแหลม บางซื่อ บางนา บางพลัด บางรัก บึงกุ่ม ปทุมวัน ประเวศ ป้อมปราบ พญาไท
พระนคร ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ ลาดกระบัง สวนหลวง สะพานสูง สาทร สายไหม และหลักสี่ ด้วยวิธี การสุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบพบตัว ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,158 คน
เป็นชายร้อยละ 49.9 และหญิงร้อยละ 50.1
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน โดยเป็น
ข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal)  จากนั้นคณะนักวิจัยได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  1 - 3 กุมภาพันธ์ 2555
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 7 กุมภาพันธ์ 2555
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
578
49.9
             หญิง
580
50.1
รวม
1,158
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 25 ปี
295
25.5
             26 – 35 ปี
295
25.5
             36 – 45 ปี
273
23.5
             46 ปีขึ้นไป
295
25.5
รวม
1,158
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
774
668
             ปริญญาตรี
353
30.5
             สูงกว่าปริญญาตรี
31
2.7
รวม
1,158
100.0
อาชีพ:
 
 
             ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
138
11.9
             พนักงาน/ลูกจ้าง บริษัทเอกชน
298
25.7
             ค้าขาย / ประกอบอาชีพส่วนตัว
324
28.1
             รับจ้างทั่วไป
174
15.0
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
101
8.7
             อื่นๆ อาทิ นักศึกษา อาชีพอิสระ ว่างงาน เป็นต้น
123
10.6
รวม
1,158
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776