หัวข้อ   “ เยาวชนกับวันวาเลนไทน์ ”
 
เยาวชน ยกพ่อแม่เป็นคู่รักต้นแบบ ย้ำ “รักอย่างสร้างสรรค์”ต้องรักแบบมีขอบเขต
ไม่ชิงสุกก่อนห่าม
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
 
                 ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) เผยผลสำรวจความคิดเห็น
จากเยาวชนที่มีอายุ 15 - 25 ปี ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 1,161 คน พบว่า
เยาวชนร้อยละ 64.7 ให้ความสำคัญกับวันวาเลนไทน์ พอๆกับทุกปีที่ผ่านมา
ร้อยละ 8.2 ให้ความสำคัญมากกว่าทุกๆปี และร้อยละ 7.8 ให้ความสำคัญน้อยกว่าทุกปี
ที่ผ่านมา  ในขณะที่ร้อยละ 19.5 ไม่เคยให้ความสำคัญเลย
 
                 ทั้งนี้เยาวชนร้อยละ 53.2 ระบุว่ามีคนที่ตนเองจะมอบของให้ในวัน
วาเลนไทน์แล้ว
สำหรับวิธีแสดงออกถึงความรักในวันวาเลนไทน์ คือ พาไปเที่ยว
ดูหนัง (ร้อยละ 31.8)
  รองลงมาคือ บอกรัก (ร้อยละ 31.4)  และมอบดอกไม้ (ร้อยละ
30.4)
 
                 สำหรับคู่รักที่เป็นต้นแบบในความคิดของเยาวชนคือ คู่ของพ่อแม่
ร้อยละ 64.1
  รองลงมาคือคู่ของ เคนธีรเดช กับ หน่อย บุษกร ร้อยละ 11.9
 
                 นักการเมืองที่เยาวชนอยากมอบดอกกุหลาบวันวาเลนไทน์มากที่สุดคือ นส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายก
รัฐมนตรี ร้อยละ 43.6
  รองลงมาคือ นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ ร้อยละ 23.6  และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ร้อยละ 20.9
 
                 สำหรับดารานักร้องฝ่ายชายที่เยาวชนอยากมอบดอกกุหลาบวันวาเลนไทน์มากที่สุด คือ ณเดช คูกิมิยะ แบร์รี่ และฝ่ายหญิงได้แก่ อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ
 
                 ทั้งนี้เยาวชนยังให้ความเห็นว่า “รักอย่างสร้างสรรค์” ควรเป็น รักแบบมีขอบเขต ไม่ชิงสุกก่อนห่าม ไม่มี
เรื่องเพศสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้อง ร้อยละ 21.2
  รองลงมาคือ รักแล้วชวนกันทำเรื่องดีๆ ไม่พากันทำเรื่องไม่ดี (เช่น ชวน
กันเรียน ชวนกันทำบุญ ช่วยเหลือสังคมฯลฯ) ร้อยละ 17.3  และรักอย่างมีเหตุผล ใช้สติ รู้จักคิด ร้อยละ 11.6
 
                 สำหรับเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นในวันวาเลนไทน์มากที่สุด คือ การแสดงออกทางเพศที่ไม่เหมาะสม
ร้อยละ 54.2
  รองลงมาคือ การเมาสุรา เสพยาเสพติดของเยาวชน ร้อยละ 27.9  และการขัดแย้งแบ่งฝ่ายกันของผู้ใหญ่ใน
สังคม ร้อยละ 14.7
 
                 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
             1. การให้ความสำคัญกับวันวาเลนไทน์ในปีนี้ของเยาวชน

 
ร้อยละ
มากกว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมา
8.2
พอๆ กับทุกปีที่ผ่านมา
64.7
น้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา
7.8
ไม่เคยให้ความสำคัญเลย
19.5
 
 
             2. เมื่อถามว่ามีคนที่จะมอบของเพื่อแสดงความรักแล้วหรือยัง เยาวชนระบุว่า

 
ร้อยละ
มี
53.2
ยังไม่มี
46.8
 
 
             3. วิธีแสดงออกถึงความรักให้แก่คนพิเศษในวันวาเลนไทน์ คือ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 
ร้อยละ
พาไปเที่ยว ดูหนัง
31.8
บอกรัก
31.4
มอบดอกไม้
30.4
ให้ของแทนใจกันและกัน
22.4
ให้ช็อกโกแลต
21.5
กอด หอมแก้ม
12.4
ให้ตุ๊กตา
8.1
ให้ของมีค่า เครื่องประดับ
5.1
อื่นๆ ได้แก่ ประดิษฐ์ของเอง ให้การ์ด ฯลฯ
6.0
ไม่ให้อะไรเลย / ไม่แสดงออก
16.5
 
 
             4. คู่รักต้นแบบในความคิดของเยาวชน 3 อันดับแรก คือ (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

 
ร้อยละ
พ่อ แม่
64.1
เคน ธีรเดช - หน่อย บุษกร วงศ์พัวพันธ์
11.9
ซี ศิวัฒน์ - เอมี่ กลิ่นปทุม
2.5
 
 
             5. ดารา / นักร้อง ที่เยาวชนอยากมอบดอกกุหลาบให้ในวันวาเลนไทน์มากที่สุด 3 อันดับแรก คือ
                 (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

                   ฝ่ายชาย ได้แก่
 
ร้อยละ
ณเดช คูกิมิยะ แบร์รี่
10.4
บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์
6.8
ตูน บอดี้สแลม
6.6

                   ฝ่ายหญิง ได้แก่
 
ร้อยละ
อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ
8.9
ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์
6.8
แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์
5.7
 
 
             6. นักการเมืองที่เยาวชนอยากมอบดอกกุหลาบให้ในวันวาเลนไทน์มากที่สุด 3 อันดับแรก คือ
                 (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

 
ร้อยละ
น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
43.6
นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์
23.6
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
20.9
 
 
             7. เยาวชนให้ความคิดเห็นต่อรูปแบบของคำว่า“รักอย่างสร้างสรรค์” 5 อันดับแรก คือ
                 (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

 
ร้อยละ
รักแบบมีขอบเขต ไม่ชิงสุกก่อนห่าม ไม่มีเรื่องเพศสัมพันธ์
เข้ามาเกี่ยวข้อง
21.2
รักแล้วชวนกันทำเรื่องดีๆ ไม่พากันทำเรื่องไม่ดี เช่น ชวนกันเรียน
ชวนกันทำบุญ ช่วยเหลือสังคมฯลฯ
17.3
รักอย่างมีเหตุผล ใช้สติ รู้จักคิด
11.6
รักแบบเข้าใจกัน ให้กำลังใจกัน
11.4
รักแบบมีความจริงใจให้กัน
7.4
 
 
             8. เรื่องที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นในวันวาเลนไทน์มากที่สุด คือ

 
ร้อยละ
การแสดงออกทางเพศที่ไม่เหมาะสม
54.2
การเมาสุรา เสพยาเสพติดของเยาวชน
27.9
การขัดแย้งแบ่งฝ่ายกันของผู้ใหญ่ในสังคม
14.7
อื่นๆ อาทิ การนอกใจ การเลิกกับคนรัก การเกิดอุบัติเหตุ ฯลฯ
3.2
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์:
                  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของเยาวชนอายุ 15 - 25 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในประเด็นเกี่ยวกับ
วันวาเลนไทน์ คู่รักต้นแบบ ตลอดจนบุคคลในสังคมที่อยากมอบดอกไม้ให้ในวันวาเลนไทน์ และมุมมองเกี่ยวกับความรัก  เพื่อ
สะท้อนมุมมองความคิดเห็นของเยาวชนให้ผู้ใหญ่ในสังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ประเทศต่อไป
 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากเยาวชนอายุ 15-25 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้วยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยสุ่มจากเขตการปกครองทั้งเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ได้แก่
เขตคลองสาน คลองสามวา จอมทอง ดินแดง ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา ธนบุรี บางกะปิ บางเขน บางคอแหลม บางแค บางซื่อ
บางบอน บางรัก ปทุมวัน ประเวศ พญาไท พระนคร ยานนาวา ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ วังทองหลาง วัฒนา สวนหลวง สะพานสูง
สาทร และปริมณฑล ได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ จากนั้นจึงสุ่มถนน และประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์อย่างเป็น
ระบบ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,161 คน เป็นเพศชายร้อยละ 49.5 และเพศหญิงร้อยละ 50.5
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
ที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุคำตอบ
เองโดยอิสระ (Open Form) และได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  7 - 9 กุมภาพันธ์ 2555
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 11 กุมภาพันธ์ 2555
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
575
49.5
             หญิง
586
50.5
รวม
1,161
100.0
อายุ:
 
 
             15 – 17 ปี
378
32.6
             18 – 21 ปี
415
35.7
             21 – 25 ปี
368
31.7
รวม
1,161
100.0
การศึกษา:
 
 
             มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
518
44.6
             ปวส. / ปริญาตรี
505
43.5
             สูงกว่าปริญญาตรี
15
1.3
             สำเร็จการศึกษาแล้ว
123
10.6
รวม
1,161
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776