หัวข้อ   “ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกับการมาท่องเที่ยวกรุงเทพฯ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ”
 
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติร้อยละ 61.4 จะเข้าร่วมเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ระบุอยาก
เล่นสงกรานต์ที่ถนนข้าวสารมากที่สุด แต่ยังกังวลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ชี้ปัญหาน้ำท่วมและหมอกควันจากไฟป่ามีผลต่อการตัดสินใจมาเที่ยว
ไทยมากกว่าปัญหาการก่อการร้าย
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
 
                 ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) ได้ทำการสำรวจความ
คิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติพบว่า สิ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวกรุงเทพฯ  มากที่สุดอันดับแรกคือ  โบราณสถานและ
โบราณวัตถุ (ร้อยละ 33.2)
รองลงมาคือ วัฒนธรรมประเพณีและศิลปะพื้นบ้าน (ร้อยละ
19.8)  และ แหล่งช้อปปิ้ง (ร้อยละ 16.4)
 
                 เมื่อสอบถามนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติว่าจะเข้าร่วมเทศกาลสงกรานต์ที่
กำลังจะมาถึงหรือไม่ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.4 ระบุว่าจะเข้าร่วม โดย
สถานที่ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติระบุว่าจะไปร่วมงานมากที่สุด อันดับแรกคือ 
ถนนข้าวสาร (ร้อยละ 14.7)
  รองลงมาคือ จังหวัดเชียงใหม่ (ร้อยละ 14.2)  
พัทยา (ร้อยละ 8.5)  ขณะที่ร้อยละ 15.2 ระบุว่าจะไม่เข้าร่วม  และ ร้อยละ 23.4
ระบุว่าไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์
 
                 ทั้งนี้เมื่อถามนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถึงสิ่งที่กังวลมากที่สุดหากเข้าร่วมเทศกาลสงกรานต์พบว่า
อันดับแรกคือ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ร้อยละ 25.1)
  รองลงมาคือ การจราจรติดขัด (ร้อยละ 23.4)
และการเล่นสงกรานต์ด้วยความรุนแรง (ร้อยละ 17.2)
 
                 ด้านคะแนนความพึงพอใจต่อการมาท่องเที่ยวกรุงเทพฯ ในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 7.42
คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
ซึ่งลดลงจากการสำรวจครั้งก่อน 0.23 คะแนน   โดยความพึงพอใจใน
อาหารและเครื่องดื่มมีคะแนนสูงสุด (8.29 คะแนน)
  ขณะที่ความพึงพอใจในคุณภาพอากาศมีคะแนนต่ำสุด
(5.36 คะแนน)
 
                 เมื่อสอบถามนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถึงความต้องการจะกลับมาเที่ยวกรุงเทพฯ อีกหรือไม่ พบว่า
ร้อยละ 74.6 ระบุว่าจะกลับมาอีก
  ขณะที่ร้อยละ 4.5 ระบุว่าจะไม่กลับมาอีก  และร้อยละ 20.9 ยังไม่แน่ใจ เมื่อถาม
ต่อว่า ยินดีที่จะแนะนำและบอกต่อให้ผู้อื่นมาเที่ยวกรุงเทพฯหรือไม่  นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติร้อยละ 86.1
ระบุว่าจะแนะนำ
  ขณะที่ร้อยละ 2.0 ระบุว่าจะไม่แนะนำ  และ ร้อยละ 11.9 ไม่แน่ใจ
 
                 สำหรับปัจจัยที่มีผลมากที่สุดที่ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่มาเที่ยวประเทศไทยพบว่าอันดับแรก
คือ ปัญหาน้ำท่วมและหมอกควันจากไฟป่า (ร้อยละ 29.9)
  รองลงมาคือ ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(ร้อยละ 23.0)  ปัญหาความไม่สงบทางการเมือง (ร้อยละ 22.3)  ปัญหาการก่อการร้าย (ร้อยละ 17.9)  และปัญหา
ความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว (ร้อยละ 6.9)
 
                 โปรดพิจารณารายละเอียดต่อไปนี้
 
 
             1. สิ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวกรุงเทพฯ มากที่สุด (5 อันดับแรก) คือ

 
ร้อยละ
โบราณสถานและโบราณวัตถุ
33.2
วัฒนธรรมประเพณีและศิลปะพื้นบ้าน
19.8
แหล่งช้อปปิ้ง
16.4
อาหารไทย
14.0
อัธยาศัยไมตรีของคนไทย
11.2
 
 
             2. การเข้าร่วมเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง

 
ร้อยละ
จะเข้าร่วม
โดยสถานที่ที่ ตั้งใจว่าจะไปร่วมงานเทศกาลสงกรานต์
(5 อันดับแรก) ได้แก่
  • ถนนข้าวสาร
ร้อยละ 14.7
  • เชียงใหม่
ร้อยละ 14.2
  • พัทยา
ร้อยละ  8.5
  • ภูเก็ต
ร้อยละ  7.7
  • สมุย
ร้อยละ  6.3
61.4
จะไม่เข้าร่วม
15.2

ไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์

23.4
 
 
             3. สิ่งที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกังวลมากที่สุดหากเข้าร่วมเทศกาลสงกรานต์
                 (ถามเฉพาะผู้ที่สนใจเข้าร่วมเทศกาลสงกรานต์)

 
ร้อยละ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
25.1
การจราจรติดขัด
23.4
การเล่นสงกรานต์ด้วยความรุนแรง
17.2
การฉวยโอกาสลวนลามทางเพศ
7.5
มีการชุมนุมทางการเมือง
6.7
ไม่กังวล
20.1
 
 
             4. คะแนนความพึงพอใจต่อการมาท่องเที่ยวกรุงเทพฯ ในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 7.42
                 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่งลดลงจากการสำรวจครั้งก่อน 0.23 คะแนน หรือคิดเป็น
                 ร้อยละ 2.3  โดยความพึงพอใจในอาหารและเครื่องดื่มมีคะแนนสูงสุด  ขณะที่ความพึงพอใจ
                 ในคุณภาพอากาศมีคะแนนต่ำสุด ดังนี้

 
สำรวจเมื่อ
22–24 ธ.ค. 54
(คะแนนเต็ม 10)
สำรวจเมื่อ
30 มี.ค.–1 เม.ย. 55
(คะแนนเต็ม 10)
เพิ่มขึ้น
/
ลดลง
อาหารและเครื่องดื่ม
8.65
8.29

-0.36

อัธยาศัยไมตรีของคนไทย
8.57
8.27

-0.30

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
8.54
8.16

-0.38

ความสวยงามน่าประทับใจของสถาน
ที่ท่องเที่ยว
8.27
8.01

-0.26

ความคุ้มค่าเงิน
8.29
7.96

-0.33

แหล่งช้อปปิ้ง
8.20
7.93

-0.27

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของนักท่องเที่ยว
7.86
7.63

-0.23

บริการจากมัคคุเทศก์
7.11
7.19

+0.08

ข้อมูลด้านการเดินทางท่องเที่ยว
7.62
7.02

-0.60

ระบบขนส่งสาธารณะ
7.44
7.00

-0.44

ความสะอาด
6.22
6.18

-0.04

คุณภาพอากาศ
5.05
5.36

+0.31

เฉลี่ยรวม
7.65
7.42
-0.23
            หมายเหตุ : การสุ่มตัวอย่างในการสำรวจแต่ละครั้งใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน ด้วยข้อคำถามแบบเดียวกัน
                           แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน
 
 
             5. เมื่อสอบถามนักท่องเที่ยวถึงความต้องการจะกลับมาเที่ยวกรุงเทพฯ อีกครั้ง พบว่า

 
ร้อยละ
จะกลับมาอีก
74.6
จะไม่กลับมาอีก
4.5
ยังไม่แน่ใจ
20.9
 
 
             6. การยินดีที่จะแนะนำและบอกต่อให้ผู้อื่นมาเที่ยวกรุงเทพฯ พบว่า

 
ร้อยละ
จะแนะนำ
86.1
จะไม่แนะนำ
2.0
ไม่แน่ใจ
11.9
 
 
             7. ปัจจัยที่จะมีผลทำให้ไม่มาท่องเที่ยวประเทศไทย พบว่า

 
ร้อยละ
ปัญหาน้ำท่วมและหมอกควันจากไฟป่า
29.9
ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
23.0
ปัญหาความไม่สงบทางการเมือง
22.3
ปัญหาการก่อการร้าย
17.9
ปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว
6.9
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจครั้งนี้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป บริเวณแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาตินิยมไป 7 แห่งของกรุงเทพฯ ได้แก่ 1) ถนนข้าวสาร   2) ถนนสีลม   3) ประตูน้ำ -
พระพรหม - แยกราชดำริ   4) ตลาดนัดจตุจักร - สวนจตุจักร   5) วัดพระแก้ว - วัดโพธิ์   6) สถานีรถไฟหัวลำโพง -
ถนนเยาวราช   7) ถนนสุขุมวิท - แยกอโศก   ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 640 คน  เป็นเพศชายร้อยละ 49.7  
และเพศหญิงร้อยละ 50.3
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  4% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบ
สอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามปลายเปิด
(Open Form) จากนั้นคณะนักวิจัยได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและ
ประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  30 มีนาคม - 1 เมษายน 2555
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 11 เมษายน 2555
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
318
49.7
             หญิง
322
50.3
รวม
640
100.0
อายุ:
 
 
             15 – 30 ปี
362
56.6
             31 – 40 ปี
157
24.5
             41 – 50 ปี
65
10.1
             51 – 60 ปี
38
6.0
             60 ปีขึ้นไป
18
2.8
รวม
640
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
128
20.0
             ปริญญาตรี
278
43.5
             สูงกว่าปริญญาตรี
234
36.5
รวม
640
100.0
ภูมิลำเนามาจากทวีป:
 
 
             ทวีปยุโรป
365
57.1
             ทวีปอเมริกา
76
11.9
             ทวีปโอเชียเนีย
19
3.0
             ทวีปเอเชีย
173
27.1
             ทวีปแอฟริกา
6
0.9
รวม
640
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776