หัวข้อ   “ประเมินผลงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลในรอบ 9 เดือน”
 
นักเศรษฐศาสตร์ประเมินผลงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลได้แค่ 3.83 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 10 ชี้โครงการขจัดยาเสพติดเป็นผลงานยอดเยี่ยม ขณะที่ โครงการ
ยกเลิกกองทุนน้ำมัน เป็นผลงานยอดแย่
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
 
                 ด้วยรัฐบาลของนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จะปฎิบัติงานครบ 9 เดือนในเดือน
พฤษภาคมนี้ ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) จึงได้ดำเนินการสำรวจความ
เห็นนักเศรษฐศาสตร์์จากองค์กรชั้นนำ 26 แห่ง จำนวน 63 คน เรื่อง “ประเมินผลงาน
ด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลในรอบ 9 เดือน
” โดยเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 20 – 25 เม.ย.
ที่ผ่านมา พบว่า
 
                 นักเศรษฐศาสตร์ประเมินผลงานการบริหารเศรษฐกิจในภาพรวมของ
รัฐบาลนายกฯ ยิ่งลักษณ์ โดยให้คะแนนเพียง 3.83 คะแนน (จากเต็ม 10)
โดยมี
รายละเอียดในแต่ละด้านดังนี้

- ด้านการเติบโตของ GDP
5.00 คะแนน
- ด้านการนำพาเศรษฐกิจไทยในช่วงหลังวิกฤตน้ำท่วมใหญ่
4.53 คะแนน
- ด้านการบริหารจัดการหนี้สาธารณะ
3.75 คะแนน
- ด้านการสร้างความเป็นธรรมในสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ
  ด้านเศรษฐกิจ
3.47 คะแนน
- ด้านการแก้ปัญหา/ดูแลเสถียรภาพของราคาสินค้า
3.17 คะแนน
- ด้านการบริหารจัดการราคาพลังงาน
3.03 คะแนน
 
                 สำหรับผลงานในการดำเนินโครงการตามที่ได้หาเสียงไว้กับประชาชน พบว่าโครงการที่นักเศรษฐศาสตร์เห็นว่า
มีผลงานอยู่ในระดับในระดับยอดเยี่ยม มีดังนี้
อันดับ 1
ร้อยละ 54.9
โครงการขจัดยาเสพติดใน 12 เดือน
อันดับ 2
ร้อยละ 35.3
โครงการคืนภาษีให้ผู้ซื้อรถคันแรก
อันดับ 3
ร้อยละ 33.3
โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคได้จริง
 
                 ส่วนโครงการที่เห็นว่ามีผลงานอยู่ในระดับในระดับยอดแย่ มีดังนี้
อันดับ 1
ร้อยละ 43.5
โครงการยกเลิกกองทุนน้ำมัน (การลดราคา
น้ำมันเบนซินและดีเซล)
อันดับ 2
ร้อยละ 40.3
โครงการจำนำข้าวเปลือกเจ้าเกวียนละ 15,000 บาท
และข้าวหอมมะลิเกวียนละ 20,000 บาท
อันดับ 3
ร้อยละ 38.7
โครงการแจกแท็บเลต พีซี ให้เด็กนักเรียน
อันดับ 3
ร้อยละ 38.7
โครงการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท ภายใน 90 วัน
 
                 โปรดพิจารณารายละเอียดของผลสำรวจดังต่อไปนี้
 
             1. ความคิดเห็นต่อการบริหารเศรษฐกิจภาพรวมในรอบ 9 เดือนของรัฐบาลนายกฯ ยิ่งลักษณ์

 
คะแนน
(เต็ม 10)
ผลงาน
ไม่ตอบ
/
ไม่ทราบ
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
แ่ย่
แย่มาก
1) การเติบโตของเศรษฐกิจ
    ในภาพรวม (GDP)
5.00
0.0
17.5
61.9
14.3
1.6
4.7
2) การนำพาเศรษฐกิจไทย
    ในช่วงหลังวิกฤต
    น้ำท่วมใหญ่
4.53
1.6
15.9
42.9
30.2
3.2
6.2
3) การแก้ปัญหา/ดูแล
    เสถียรภาพของราคา
    สินค้า
3.17
0.0
4.8
28.6
49.2
12.7
4.7
4) การบริหารจัดการราคา
    พลังงาน
3.03
0.0
6.3
27.0
44.4
19.0
3.3
5) การบริหารจัดการหนี้
    สาธารณะ
3.75
0.0
6.3
42.9
33.3
9.5
8.0
6) การสร้างความเป็นธรรม
    ในสังคม ลดความ
    เหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจ
3.47
0.0
6.3
34.9
30.2
14.3
14.3
รวม
3.83
0.3
9.5
39.7
33.6
10.1
6.8
 
 
             2. โครงการใดของรัฐบาลนายกฯ ยิ่งลักษณ์ที่มีการดำเนินการไปแล้วและมีผลงานอยู่ในระดับ
                 ยอดเยี่ยม (เลือกตอบจำนวนไม่เกิน 3 โครงการ)

อันดับ 1
ร้อยละ 54.9
โครงการขจัดยาเสพติดใน 12 เดือน
อันดับ 2
ร้อยละ 35.3
โครงการคืนภาษีให้ผู้ซื้อรถคันแรก
อันดับ 3
ร้อยละ 33.3
โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคได้จริง
อันดับ 4
ร้อยละ  25.5
โครงการคืนภาษี-เพิ่มค่าลดหย่อนให้ผู้ซื้อบ้านหลังแรก
อันดับ 5
ร้อยละ  21.6
โครงการแจกเครดิตการ์ดให้เกษตรกร เพื่อใช้ซื้อปัจจัย
การผลิต
ไม่มีโครงการใดเลยที่มีผลงานอยู่ในระดับยอดเยี่ยม ร้อยละ 21.6
                  (หมายเหตุ : เป็นการเลือกโครงการที่พรรคเพื่อไทยประกาศไว้ตอนปราศัยใหญ่ที่เวทีราชมังคลากีฬาสถาน
                                  เมื่อ 1 ก.ค. 54 และคัดเลือกโดยกรุงเทพโพลล์เพื่อทำการประเมินทั้งหมด 14 โครงการ)
 
 
             3. โครงการใดของรัฐบาลนายกฯ ยิ่งลักษณ์ที่มีการดำเนินการไปแล้วและมีผลงานอยู่ในระดับ
                 ยอดแย่ (เลือกตอบจำนวนไม่เกิน 3 โครงการ)

อันดับ 1
ร้อยละ 43.5
โครงการยกเลิกกองทุนน้ำมัน (การลดราคาน้ำมัน
เบนซินและดีเซล)
อันดับ 2
ร้อยละ 40.3
โครงการจำนำข้าวเปลือกเจ้าเกวียนละ 15,000
บาท และ ข้าวหอมมะลิเกวียนละ 20,000 บาท
อันดับ 3
ร้อยละ 38.7
โครงการแจกแท็บเลต พีซี ให้เด็กนักเรียน
อันดับ 3
ร้อยละ  38.7
โครงการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท ภายใน 90 วัน
อันดับ 5
ร้อยละ  25.8
โครงการจบปริญญาตรี เงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาท
ไม่มีโครงการใดเลยที่มีผลงานอยู่ในระดับยอดแย่ ร้อยละ 0.0
                  (หมายเหตุ : เป็นการเลือกโครงการที่พรรคเพื่อไทยประกาศไว้ตอนปราศัยใหญ่ที่เวทีราชมังคลากีฬาสถาน
                                  เมื่อ 1 ก.ค. 54 และคัดเลือกโดยกรุงเทพโพลล์เพื่อทำการประเมินทั้งหมด 14 โครงการ)
 
 

** หมายเหตุ:  รายงานผลสำรวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์ฉบับนี้   เป็นการสำรวจความเห็นส่วนตัวของ
                     นักเศรษฐศาสตร์ซึ่งมิได้สื่อถึงแนวนโยบายขององค์กรที่นักเศรษฐศาสตร์สังกัดอยู่แต่อย่างใด

 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์:
                  1. เพื่อสะท้อนความเห็นในประเด็นด้านเศรษฐกิจจากผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจโดยตรง
                      ไปยังสาธารณชนโดยผ่านช่องทางสื่อมวลชน
                  2. เพื่อเสนอแนะต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมการและวางแผนงานเพื่อก่อให้เกิด
                      ประโยชน์สูงสุดกับประเทศไทย
 
กลุ่มตัวอย่าง:

                        เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร์
               (กรณีสำเร็จการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์เฉพาะปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก อย่างใด
               อย่างหนึ่ง จะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานด้านวิเคราะห์/วิจัย/หรืองานที่เกี่ยวข้องที่ต้องใช้ความรู้
               ความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์อย่างน้อย 5 ปี) ที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานด้านการวิเคราะห์ วิจัยเศรษฐกิจ
               ระดับชั้นนำของประเทศ จำนวน 26 แห่ง ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย   สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
               การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง   สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
               สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร   สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์   สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
               ประเทศไทย(TDRI)   มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง   ศูนย์วิจัยกสิกรไทย   ตลาดหลักทรัพย์
               แห่งประเทศไทย   ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย   ธนาคารกรุงไทย   ธนาคาร
               ซีไอเอ็มบีไทย   ธนาคารทหารไทย   ธนาคารไทยพาณิชย์   บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ   บริษัทหลักทรัพย์
               เกียรตินาคิน   บริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัส  บริษัทหลักทรัพย์พัฒนสิน   คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัย
               ทักษิณ  สำนักวิชาการจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
               คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น   คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัย
               นเรศวร   สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ   และอาจารย์
               คณะเศรษฐศาสตร์และนักวิจัยประจำศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  รวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามออนไลน์ไปยังนักเศรษฐศาสตร์ในหน่วยงานที่กำหนดภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  20 - 25 เมษายน 2555
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 1 พฤษภาคม 2555
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
ประเภทของหน่วยงานที่กลุ่มตัวอย่างทำงานอยู่:    
             หน่วยงานภาครัฐ
28
44.4
             หน่วยงานภาคเอกชน
18
28.6
             สถาบันการศึกษา
17
27.0
รวม
63
100.0
เพศ:    
             ชาย
33
52.4
             หญิง
30
47.6
รวม
63
100.0
อายุ:
 
 
             26 – 35 ปี
26
41.3
             36 – 45 ปี
17
27.0
             46 ปีขึ้นไป
20
31.7
รวม
63
100.0
การศึกษา:
 
 
             ปริญญาตรี
3
4.8
             ปริญญาโท
44
69.8
             ปริญญาเอก
16
25.4
รวม
63
100.0
ประสบการณ์ทำงาน:
 
 
             1 - 5 ปี
11
17.5
             6 - 10 ปี
19
30.2
             11 - 15 ปี
10
15.9
             16 - 20 ปี
6
9.5
             ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
17
27.0
รวม
63
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776