หัวข้อ   “ คอบอลไทยกับการแข่งขันฟุตบอลยูโร 2012 ”
 
แฟนบอลไทย 30.9% เชียร์สเปน และทุกๆ 1 ใน 4 คนคิดจะเล่นพนัน
ฟุตบอล นอกจากนี้ คอบอลเกือบครึ่งเชื่อการดูบอลจะส่งผลกระทบ
ต่อการเรียนและการทำงาน
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
 
                 ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) เปิดเผยผลสำรวจ
เรื่อง “คอบอลไทยกับการแข่งขันฟุตบอลยูโร 2012” โดยเก็บข้อมูลจาก
ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่สนใจกีฬา
ฟุตบอล จำนวน 1,133 ตัวอย่าง พบว่า แฟนบอลร้อยละ 89.9 จะติดตามรับชม
การถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโร 2012 มีเพียงร้อยละ 10.1 ที่จะไม่ติดตามรับชม
 
                 โดยทีมชาติสเปนเป็นทีมที่แฟนบอลชาวไทยเชียร์มากที่สุด
(ร้อยละ 30.9) รองลงมาคือ อังกฤษ (ร้อยละ 23.7) และเยอรมัน (ร้อยละ 19.9)
ตามลำดับ ทั้งนี้เมื่อถามต่อว่าเรื่องที่อาจทำให้ช็อคความรู้สึกแฟนบอลมากที่สุด
ในการแข่งขันฟุตบอลยูโร 2012 คือ แชมป์เก่าสเปน ตกรอบแรก (ร้อยละ 34.9)
รองลงมาคือ อังกฤษตกรอบแรก (ร้อยละ 24.2) และ ทีมรองบ่อนได้แชมป์
(ร้อยละ 18.8)
 
                 ส่วนกิจกรรมที่แฟนบอลคิดว่าจะทำมากที่สุด ขณะชมฟุตบอลยูโร 2012 พบว่า ร้อยละ 37.2 จะกินขนม
ขบเคี้ยว   ร้อยละ 23.8 จะดื่มน้ำอัดลม น้ำผลไม้   และร้อยละ 22.8 จะดื่มเหล้า/เบียร์  ขณะที่ร้อยละ 19.0 ไม่มีกิจกรรม
รับชมอย่างเดียว
 
                 เมื่อถามความเห็นต่อการเล่นพนันฟุตบอล ในช่วงการแข่งขันยูโร 2012 พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 27.5
คิดว่าจะเล่น ในจำนวนนี้เป็นกลุ่มเยาวชนมากที่สุด โดยจำนวนเงินที่คาดว่าจะเล่นพนันฟุตบอลในแต่ละครั้งพบว่าอยู่ในช่วง
101 -500 บาท (ร้อยละ 32.2)   51-100 บาท (ร้อยละ 22.1)   และ 501-1,000 บาท (ร้อยละ 16.4)  ขณะที่
ร้อยละ 72.5 ไม่เล่นพนันอยู่แล้ว
 
                  เมื่อถามถึงการรับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโร 2012 จะมีผลกระทบต่อการเรียนหรือการทำงานหรือไม่
(โดยผลกระทบอาจทำให้ไปเรียนหรือทำงานได้ไม่เต็มที่ มีอาการง่วง แอบหลับ หรือมีการลาหยุด / ไปสาย)  ร้อยละ
48.8 ระบุว่าไม่มีผลกระทบ  ขณะที่ร้อยละ 48.6 ระบุว่ามีผลกระทบ โดยในจำนวนนี้เป็นกลุ่มนักเรียน/นักศึกษามากที่สุด
(ร้อยละ 15.3)  รองลงมาคือ พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน (ร้อยละ 14.1)  และค้าขาย/ประกอบอาชีพส่วนตัว (ร้อยละ
8.2)
 
                 รายละเอียดดังต่อไปนี้
 
             1. การติดตามรับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโร 2012

 
ร้อยละ
ติดตามรับชม
โดย
  • ติดตามชมทุกคู่
ร้อยละ 20.6
  • ติดตามเฉพาะทีมใหญ่และทีมที่เชียร์
ร้อยละ 49.9
  • ติดตามเฉพาะบิ๊กแมตช์ทีมใหญ่เจอกัน
ร้อยละ 13.6
  • ติดตามเฉพาะรอบลึกๆ
ร้อยละ  5.8


89.9
ไม่ติดตามรับชม
10.1
 
 
             2. ท่านเชียร์ทีมใดในจำนวน 16 ทีมสุดท้ายฟุตบอลยูโร 2012 (5 อันดับแรก)

 
ร้อยละ
สเปน
30.9
อังกฤษ
23.7
เยอรมัน
19.9
เนเธอร์แลนด์
9.3
โปรตุเกส
4.8
 
 
             3. เรื่องที่อาจทำให้ช็อคความรู้สึกแฟนบอล ในการแข่งขันฟุตบอลยูโร 2012

 
ร้อยละ
แชมป์เก่าสเปน ตกรอบแรก
34.9
อังกฤษ ตกรอบแรก
24.2
ทีมรองบ่อนได้แชมป์
18.8
เยอรมัน ตกรอบแรก
12.0
อิตาลี ตกรอบแรก
5.6
ฮอลแลนด์ ตกรอบแรก
4.5
 
 
             4. กิจกรรมที่คิดว่าจะทำขณะชมฟุตบอลยูโร 2012 (5 อันดับแรก) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 
ร้อยละ
กินขนมขบเขี้ยว
37.2
ดื่มน้ำอัดลม น้ำผลไม้
23.8
ดื่มเหล้า/เบียร์
22.8
นัดกันไปดูบอลที่บ้านเพื่อน
18.4
เล่นพนันกับเพื่อนหรือกับโต๊ะบอล
13.9
ไม่มีกิจกรรม รับชมอย่างเดียว
19.0
 
 
             5. ความเห็นต่อการเล่นพนันฟุตบอล ในช่วงการแข่งขันยูโร 2012 พบว่า

 
ร้อยละ
คิดว่าจะเล่น
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มผู้ที่ระบุว่าจะเล่นพนันฟุตบอล พบว่า

เป็นผู้ที่มีอายุ

 15-25 ปี ร้อยละ 10.1
 
 26-35 ปี ร้อยละ  8.9
 
 36-45 ปี ร้อยละ  5.6
 
 46 ปีขึ้นไป ร้อยละ  2.9


27.5
ไม่เล่นพนันอยู่แล้ว
72.5
 
 
             6. จำนวนเงินที่คาดว่าจะเล่นพนันฟุตบอลในแต่ละครั้ง พบว่า (ถามเฉพาะผู้ที่คาดว่าจะเล่นพนัน
                 ฟุตบอล)


 
ร้อยละ
ไม่เกิน 50 บาท
14.8
51-100 บาท
22.1
101-500 บาท
32.2
501-1,000 บาท
16.4
1,001-5,000 บาท
8.2
5,001-10,000 บาท
2.5
10,000 บาทขึ้นไป
3.8
 
 
             7. ความคิดเห็นต่อการรับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโร 2012 จะมีผลกระทบต่อการเรียนหรือ
                 การทำงานหรือไม่ โดยผลกระทบอาจทำให้ไปเรียนหรือทำงานได้ไม่เต็มที่ มีอาการง่วง
                 แอบหลับ หรือมีการลาหยุด /ไปสาย (ถามเฉพาะผู้ที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสด)

 
ร้อยละ
มีผลกระทบ
ในจำนวนนี้ 5 อันดับแรกอยู่ในกลุ่ม
  • นักเรียน/นักศึกษา
ร้อยละ 15.3
  • พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน
ร้อยละ 14.1
  • ค้าขาย/ประกอบอาชีพส่วนตัว
ร้อยละ  8.2
  • ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ร้อยละ  7.4
  • รับจ้างทั่วไป
ร้อยละ  3.6
48.6
ไม่มีผลกระทบ
48.8
อยู่บ้านเฉยๆ
2.6
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยสุ่มจากเขตการปกครองทั้งเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ได้แก่
เขตคลองเตย คลองสามวา ดินแดง ดุสิต ทุ่งครุ บางกอกน้อย บางกะปิ บางเขน บางคอแหลม บางซื่อ บางนา บางบอน
บางพลัด บางรัก ปทุมวัน ประเวศ พญาไท พระนคร ภาษีเจริญ มีนบุรี ราชเทวี สวนหลวง สะพานสูง สาทร สายไหม หลักสี่
และปริมณฑล 3 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปรทุมธานี สมุทรปราการ จากนั้นจึงสุ่มถนน และประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์
อย่างเป็นระบบ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,133 คน เป็นเพศชายร้อยละ 88.4 และเพศหญิงร้อยละ 11.6
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน
โดยเป็นข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และข้อคำถามปลายเปิด จากนั้นคณะนักวิจัยได้นำแบบสอบถาม
ทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  31 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2555
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 6 มิถุนายน 2555
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
1,002
88.4
             หญิง
131
11.6
รวม
1,133
100.0
อายุ:
 
 
             15 – 25 ปี
470
41.4
             26 – 35 ปี
342
30.2
             36 – 45 ปี
199
17.6
             46 ปีขึ้นไป
122
10.8
รวม
1,133
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
735
64.8
             ปริญญาตรี
368
32.5
             สูงกว่าปริญญาตรี
30
2.7
รวม
1,133
100.0
อาชีพ:
 
 
             ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสากิจ
77
6.8
             พนักงาน / ลูกจ้าง บริษัทเอกชน
340
30.0
             ค้าขาย / ประกอบอาชีพส่วนตัว
215
19.0
             รับจ้างทั่วไป
170
15.0
             พ่อบ้าน แม่บ้าน เกษียณอายุ
13
1.1
             นักศึกษา
308
27.2
             อื่นๆ อาทิ อาชีพอิสระ ว่างงาน เป็นต้น
10
0.9
รวม
1,133
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776