หัวข้อ   “ ความตื่นตัวของประชาชนต่อข่าวน้ำท่วมในปัจจุบัน ”
 
รัฐบาลได้คะแนนความพึงพอใจเรื่องการบริหารจัดการน้ำ 5.49 คะแนนจาก
10 คะแนน
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
 
                 จากข่าวเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นตามพื้นที่ต่างจังหวัดในขณะนี้
ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เฉพาะพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้ว จำนวน 1,141 คน เรื่อง “ความตื่นตัว
ของประชาชนต่อข่าวน้ำท่วมในปัจจุบัน
” พบว่า
 
                 ประชาชนถึงร้อยละ 60.8 มีความกังวลค่อนข้างน้อยถึง
ไม่กังวลเลย
ว่ากรุงเทพฯและปริมณฑล จะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมขึ้นอีกในปีนี้
ในขณะที่ ร้อยละ 39.2 ยังมีความกังวลค่อนข้างมากถึงมากที่สุด
 
                 ทั้งนี้เมื่อถามว่าในปีนี้จะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลเหมือนเมื่อปีที่แล้วหรือไม่ ประชาชนร้อยละ 62.9 คิดว่าน่าจะท่วมอีก
แต่คงไม่มากและนานเหมือนปีที่แล้ว
และร้อยละ 20.1 คิดว่าน้ำจะไม่ท่วมพื้นที่
กรุงเทพฯ และปริมณฑลแน่นอน มีเพียงร้อยละ 11.0 ที่คิดว่าน่าจะท่วมหนักและนาน
พอๆ กับปีที่แล้ว และร้อยละ 6.0 ที่คิดว่าน่าจะท่วมและอาจจะหนักกว่าปีที่แล้ว
อย่างไรก็ตามหากวันนี้บ้าน / ที่พักอาศัยเกิดน้ำท่วมขึ้นอีก ประชาชนร้อยละ 66.2 ระบุว่าพร้อมแล้วที่จะรับมือกับ
น้ำท่วม
(โดยระบุว่าบ้านมี 2 ชั้น ยกพื้นบ้านไว้แล้ว มีประสบการณ์แล้ว มีเรือจากปีที่แล้ว ฯลฯ) ในขณะที่ ร้อยละ 33.8 ระบุว่า
ยังไม่พร้อม(โดยระบุว่า ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหน ยังไม่ได้เตรียมค่าใช้จ่ายไว้ล่วงหน้า ยังไม่แน่ใจว่าจะท่วมอีกไหม ฯลฯ)
 
                 ส่วนเรื่องที่กังวลว่าจะเกิดกับประเทศไทยมากที่สุด หากเกิดน้ำท่วมเหมือนปีที่แล้วคือ กลัวเศรษฐกิจตกต่ำ
สินค้าแพงขึ้นร้อยละ 48.0
  รองลงมาคือ กลัวความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งปลูกสร้าง อาคาร บ้านเรือนร้อยละ 24.0
และกลัวส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการลงทุนจากต่างประเทศ/ย้ายฐานการผลิตไปประเทศอื่นร้อยละ 14.9
 
                  สำหรับความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐบาลหลังการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการเตรียมการป้องกันน้ำท่วมของ
นายกรัฐมนตรี ว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ได้หรือไม่ ผลสำรวจพบว่า ประชาชนร้อยละ 54.2 เชื่อมั่นค่อนข้างน้อยถึงไม่เชื่อมั่นเลย  ในขณะที่เชื่อมั่นค่อนข้าง
มากถึงมากที่สุดร้อยละ 45.8
 
                 ด้านความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการทำหน้าที่ของรัฐบาลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเรื่องการบริหาร
จัดการน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมในปีนี้พบว่าประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 5.49 คะแนนจากคะแนนเต็ม
10 คะแนน
โดยด้านที่รัฐบาลได้คะแนนมากที่สุดคือ ความเอาใจใส่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมใน
จังหวัดต่างๆ ได้ 5.80 คะแนน
  และด้านที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือ ความชัดเจนของมาตรการเยียวยาในกรณีที่เกิดน้ำท่วม
ขึ้นอีกในปีนี้ได้ 5.15 คะแนน
 
                 สำหรับเรื่องที่ประชาชนอยากบอกรัฐบาลเกี่ยวกับการป้องกันน้ำท่วมมากที่สุดคือ ให้วางแผนเตรียม
ความพร้อมไว้เสมอ เช่น ขุดลอกคูคลอง ไม่ให้มีอะไรขวางทางไหลน้ำ ตรวจสอบระบบระบายน้ำฯลฯ
ร้อยละ 22.0
  รองลงมาคือ ให้รัฐบาลมีมาตรการป้องกันปัญหาน้ำท่วมและลงมือทำให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนอย่าง
รวดเร็ว เพราะไม่อยากให้น้ำท่วมอีก ร้อยละ 19.8  และให้รัฐบาลตั้งใจทำงานให้เต็มที่ และตั้งใจทำให้ดีที่สุดร้อยละ 11.7
 
                 รายละเอียดต่อไปนี้
 
             1. ความกังวลว่ากรุงเทพฯ และปริมณฑล จะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมขึ้นอีกในปีนี้

 
ร้อยละ
กังวลมากที่สุด
14.7
กังวลค่อนข้างมาก
24.5
กังวลค่อนข้างน้อย
33.7
ไม่กังวลเลย
27.1
 
 
             2. เมื่อถามว่าจะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เหมือนเมื่อปีที่แล้วหรือไม่
                 พบว่า

 
ร้อยละ
คิดว่าน่าจะท่วมอีกแต่คงไม่มากและนานเหมือนปีที่แล้ว
62.9
คิดว่าน่าจะท่วมหนักและนานพอๆ กับปีที่แล้ว
11.0
คิดว่าน่าจะท่วมและอาจจะหนักกว่าปีที่แล้ว
6.0
คิดว่าน้ำจะไม่ท่วมพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลแน่นอน
20.1
 
 
             3. เมื่อถามว่าหากวันนี้บ้าน / ที่พักอาศัยเกิดน้ำท่วมขึ้นอีก พร้อมจะรับมือแล้วหรือยัง พบว่า

 
ร้อยละ
พร้อมแล้ว
( โดยระบุว่าบ้านมี 2 ชั้น ยกพื้นบ้านไว้แล้ว มีประสบการณ์แล้ว
  มีเรือจากปีที่แล้ว ฯลฯ )
66.2
ยังไม่พร้อม
( โดยระบุว่า ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหน ยังไม่ได้เตรียมค่าใช้จ่ายไว้
  ล่วงหน้า ยังไม่แน่ใจว่าจะท่วมอีกไหม ฯลฯ)


33.8
 
 
             4. เรื่องที่กังวลว่าจะเกิดกับประเทศไทยมากที่สุด หากเกิดน้ำท่วมเหมือนปีที่แล้ว คือ

 
ร้อยละ
กลัวเศรษฐกิจตกต่ำ สินค้าแพงขึ้น
48.0
กลัวความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งปลูกสร้าง อาคาร บ้านเรือน
24.0
กลัวส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการลงทุนจากต่างประเทศย้ายฐาน
การผลิตไปประเทศอื่น
14.9
กลัวงบประมาณในการเยียวยา ฟื้นฟู ไม่เพียงพอ ต้องกู้เงินเพิ่ม
7.6
กระทบเรื่องการส่งออก / การท่องเที่ยว
2.0
อื่นๆ อาทิประชาชนจะพึ่งรัฐมากเกินไป กระทบการศึกษาของเด็ก
ความแตกแยกจากความไม่เชื่อมั่นในการทำงานของผู้นำประเทศ ฯลฯ
3.5
 
 
             5. ความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐบาลว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
                 ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพฯและปริมณฑลได้ หลังจากการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการเตรียม
                 การป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำของ นายกรัฐมนตรี คือ

 
ร้อยละ
เชื่อมั่นมากที่สุด
9.6
เชื่อมั่นค่อนข้างมาก
36.2
เชื่อมั่นค่อนข้างน้อย
40.5
ไม่เชื่อมั่นเลย
13.7
 
 
             6. คะแนนความพึงพอใจในการทำหน้าที่ของรัฐบาลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเรื่องการ
                 บริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมในปีนี้ จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน พบว่า

 
คะแนน
ความเอาใจใส่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในจังหวัดต่างๆ
5.80
การสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนในการป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม
5.61
การมีแผนงานและการดำเนินงานให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน
5.60
ความรวดเร็วในการทำงานเพื่อเตรียมการรับน้ำจากหน้าฝนปีนี้
5.57
การจัดสรรงบและการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
5.19
ความชัดเจนของมาตรการเยียวยาในกรณีที่เกิดน้ำท่วมขึ้นอีกในปีนี้
5.15
เฉลี่ยรวม
5.49
 
 
             7. เรื่องที่อยากบอกรัฐบาลเกี่ยวกับการป้องกันน้ำท่วมมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ
                 (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

 
ร้อยละ
ให้วางแผนเตรียมความพร้อมไว้เสมอ เช่น ขุดลอกคูคลอง
ไม่ให้มีอะไรขวางทางไหลน้ำ ตรวจสอบระบบระบายน้ำ ฯลฯ
22.0
ให้รัฐบาลมีมาตรการป้องกันปัญหาน้ำท่วมและลงมือทำให้เห็นเป็น
รูปธรรมชัดเจนอย่างรวดเร็ว เพราะไม่อยากให้น้ำท่วมอีก
19.8
ให้รัฐบาลตั้งใจทำงานให้เต็มที่ และตั้งใจทำให้ดีที่สุด
11.7
ให้ดูแลประชาชนให้มากกว่านี้โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง หรือที่เคยถูก
น้ำท่วมหนัก
9.6
ให้ดูแลตรวจสอบเรื่องการจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับน้ำท่วมให้มี
ความเป็นธรรม ไม่ให้มีการคอร์รัปชั่น โกงกิน
8.9
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เฉพาะพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้ว ถึงทัศนคติที่มีต่อการรับทราบข่าวน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ  ความ
กังวลในด้านต่างๆ ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจที่มีต่อรัฐบาลเรื่องการบริหารจัดการน้ำ ตลอดจนเรื่องที่ต้องการบอกรัฐบาล
เกี่ยวกับการป้องกันน้ำท่วม ทั้งนี้เพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และนำ
ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศต่อไป
 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้ว ได้แก่ เขตคลองสามวา คันนายาว จตุจักร ดอนเมือง ดินแดง
ทวีวัฒนา บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ บางขุนเทียน บางเขน บางแค บางซื่อ บางบอน บางพลัด บึงกุ่ม ประเวศ ภาษีเจริญ
มีนบุรี ลาดกระบัง ลาดพร้าว สวนหลวง สะพานสูง สายไหม หนองแขม หนองจอก และหลักสี่ และปริมณฑลได้แก่ ปทุมธานี
นครปฐมและนนทบุรี ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยสุ่มถนน และประชากร
เป้าหมายที่จะสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,141 คน เป็นเพศชายร้อยละ 48.5 และเพศหญิงร้อยละ
51.5
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
ที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุคำตอบ
เองโดยอิสระ (Open Form) และได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  14 - 17 มิถุนายน 2555
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 19 มิถุนายน 2555
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
553
48.5
             หญิง
588
51.5
รวม
1,141
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 25 ปี
270
23.7
             26 – 35 ปี
310
27.1
             36 – 45 ปี
270
23.7
             46 ปีขึ้นไป
291
25.5
รวม
1,141
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
850
74.5
             ปริญญาตรี
269
23.6
             สูงกว่าปริญญาตรี
22
1.9
รวม
1,141
100.0
อาชีพ:
 
 
             ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสากิจ
86
7.5
             พนักงาน / ลูกจ้าง บริษัทเอกชน
241
21.1
             ค้าขาย / ประกอบอาชีพส่วนตัว
412
36.1
             รับจ้างทั่วไป
173
15.2
             พ่อบ้าน แม่บ้าน เกษียณอายุ
98
8.6
             นักศึกษา
106
9.3
             อื่นๆ อาทิ อาชีพอิสระ ว่างงาน เป็นต้น
25
2.2
รวม
1,141
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776