หัวข้อ   “ ดัชนีความเสี่ยงของคนกรุงเทพฯ ในรอบ 1 ปีรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ”
 
ในรอบ 1 ปี รัฐบาลยิ่งลักษณ์ คนกรุงเทพฯ เสี่ยงด้านการเมืองมากที่สุด และ
51.0% เชื่อหากเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญหรือพรบ.ปรองดองจะทำให้เกิดการ
ชุมนุมและความไม่สงบทางการเมือง
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
 
                 ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) เปิดเผยผลสำรวจ
ความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “ดัชนีความเสี่ยงของคนกรุงเทพฯ ในรอบ 1 ปี
รัฐบาลยิ่งลักษณ์
” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปในเขต
กรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,183 คน พบว่า
 
                 คะแนนความเสี่ยงของคนกรุงเทพฯ ในภาพรวมอยู่ที่ 5.89
คะแนน (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนนซึ่งเป็นระดับความเสี่ยงสูงสุด) โดย
คนกรุงเทพฯ รู้สึกเสี่ยงในด้านการเมืองมากที่สุด (6.83 คะแนน)
  รองลงมา
คือ รู้สึกเสี่ยงด้านค่าครองชีพ (6.63 คะแนน) และ ด้านชีวิตและทรัพย์สิน (6.32
คะแนน) ขณะที่ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวมีความเสี่ยงน้อยที่สุด (4.25 คะแนน)
ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับผลสำรวจเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพบว่า ความเสี่ยง
ด้านการเมืองมีคะแนนเพิ่มขึ้นมากที่สุด (+0.32 คะแนน)
รองลงมาคือด้าน
สุขภาพจิตใจ (+0.22 คะแนน) และด้านสุขภาพร่างกาย (+0.15 คะแนน)   ส่วนความเสี่ยงด้านค่าครองชีพและหนี้สิน
ที่คนกรุงฯ เสี่ยงมากที่สุดในการสำรวจครั้งที่ผ่านมามีคะแนนลดลง (-0.12 คะแนน)
  ขณะที่ด้านการสูญเสีย
วัฒนธรรมประเพณีและสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นด้านที่มีความเสี่ยงลดลงมากที่สุด (-0.55 คะแนน)
 
                 นอกจากนี้ คนกรุงเทพฯ ยังมีความเห็นเกี่ยวกับประเด็นการเมืองเพิ่มเติมว่าหากรัฐบาลมีการ
เดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญหรือ พรบ. ปรองดอง ร้อยละ 51.0 เชื่อว่าจะทำให้เกิดความไม่สงบทางการเมือง
และนำไปสู่การชุมนุมทางการเมือง
  ขณะที่ ร้อยละ 16.6 ไม่เชื่อว่าจะเกิดความไม่สงบดังกล่าว
 
                  ส่วนความคิดเห็นหากมีการลอยตัวก๊าซหุงต้มภาคครัวเรือนในอนาคต จะกระทบต่อค่า
ครองชีพของคนกรุงเทพฯ มากน้อยเพียงใด ร้อยละ 77.0 ระบุว่า “มากถึงมากที่สุด”
  ขณะที่ ร้อยละ 23.0
ระบุว่า “น้อยถึงน้อยที่สุด” ทั้งนี้เมื่อถามต่อว่านโยบายเพิ่มรายได้และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนผ่าน
โครงการต่างๆ ของรัฐบาลในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น ค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทต่อวัน โครงการร้าน
ธงฟ้าราคาประหยัด โครงการร้านถูกใจ เป็นต้น ช่วยท่านได้อย่างไรบ้าง กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 53.3 เห็นว่า
“เหมือนเดิมไม่ได้ช่วยอะไรเลย”
  ขณะที่ร้อยละ 27.9 เห็นว่า “ช่วยเพิ่มรายได้และหรือลดค่าใช้จ่าย”   และ
ร้อยละ 18.8 เห็นว่า “ไม่เพียงไม่ช่วย แต่ชีวิตความเป็นอยู่กลับแย่ลง”
 
                 สำหรับสิ่งที่คนกรุงเทพฯ ต้องการให้รัฐบาลแก้ปัญหามากที่สุดคือ สินค้าราคาแพง ค่าครองชีพ
สูง (ร้อยละ 39.0)
  รองลงมาคือ การชุมนุมทางการเมืองและความแตกแยกของคนในชาติ (ร้อยละ 23.5)  และผล
กระทบด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การท่องเที่ยวของไทย (ร้อยละ 12.0)
 
                 รายละเอียดต่อไปนี้
 
             1. คะแนนความเสี่ยงของคนกรุงเทพฯ ในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 5.89 คะแนน จากคะแนน
                 เต็ม 10 คะแนน ซึ่งลดลงจากการสำรวจเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 0.02 คะแนน โดยความเสี่ยงใน
                 ด้านการเมืองมีคะแนนสูงที่สุด ขณะที่ความเสี่ยงในด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวมีคะแนนต่ำ
                 ที่สุด  (คะแนนสูงหมายถึงเสี่ยงมาก คะแนนต่ำหมายถึงเสี่ยงน้อย)


ความเสี่ยงในด้านต่างๆ
สำรวจ
เดือน ก.พ.55
(เต็ม 10 คะแนน)
สำรวจ
เดือน ก.ค.55
(เต็ม 10 คะแนน)
เพิ่มขึ้น
/
ลดลง
1. ความเสี่ยงด้านการเมือง
        เช่น ความไม่มั่นคงทางการเมือง
ความแตกแยก ขัดแย้งรุนแรงทางการ
เมือง และระบอบประชาธิปไตยถูก
สั่นคลอน
6.51
6.83
+ 0.32
2. ความเสี่ยงด้านค่าครองชีพและ
    หนี้สิน

        เช่น สินค้าราคาสูง มีรายจ่ายสูง
กว่ารายรับ มีภาระ หนี้สิน หรือมีโอกาส
เป็นหนี้ ฯลฯ
6.75
6.63
- 0.12
3. ความเสี่ยงด้านชีวิตและทรัพย์สิน
        เช่น การถูกทำร้ายร่างกาย
ถูกลูกหลง โจรกรรม ทรัพย์สิน ฉกชิง
วิ่งราว และล่วงละเมิดทางเพศ ฯลฯ
6.19
6.32
+ 0.13
4. ความเสี่ยงด้านการจราจรและ
    การเดินทาง
        เช่น อุบัติเหตุจากการจราจร
การเดินทาง ตกรถ ตกเรือ ฯลฯ
5.96
6.16
+ 0.20
5. ความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติและ
    โรคระบาดร้ายแรง

        เช่น พายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว
โรคมือเท้าปาก โรคไข้เลือดออก ฯลฯ
6.08
6.08
0.00
6. ความเสี่ยงด้านสุขภาพร่างกาย
        เช่น กินอาหารไม่ถูกสุขอนามัย
มีสารพิษเจือปน ขาดการออกกำลังกาย
ได้รับมลพิษทางอากาศและทางน้ำ ฯลฯ
5.88
6.03
+ 0.15
7. ความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตใจ
        เช่น ความเครียด วิตกกังวล
ทุกข์ใจ ซึมเศร้า ฯลฯ
5.52
5.74
+ 0.22
8. ความเสี่ยงด้านการงานอาชีพ
        เช่น มีโอกาสตกงาน ถูกลด
เงินเดือน รายได้ลดลง หน้าที่การงาน
ไม่มั่นคง
5.81
5.49
- 0.32
9. ความเสี่ยงด้านการสูญเสีย
    วัฒนธรรม ประเพณี และสิ่ง
    ยึดเหนี่ยวจิตใจ

        เช่น ความเสี่ยงที่จะสูญเสีย
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ความสัมพันธ์ในชุมชน วิถีชีวิตแบบ
ดั้งเดิม และห่างไกลจากศาสนา
5.87
5.32
- 0.55
10. ความเสี่ยงด้านความสัมพันธ์
      ในครอบครัว
        เช่น การทะเลาะเบาะแว้ง
ทำร้ายร่างกาย ห่างเหิน ไม่เข้าใจกัน
และความแตกแยกในครอบครัว
4.48
4.25
- 0.23
เฉลี่ยรวม
5.91
5.89
- 0.02

               หมายเหตุ   - การสุ่มตัวอย่างในการสำรวจแต่ละครั้งใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน ด้วยข้อคำถามแบบเดียวกัน
                                แต่ไม่ใช่คนกลุ่มเดียวกัน

 
 
             2. ความคิดเห็นหากมีการเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญหรือ พรบ. ปรองดอง จะทำให้เกิดความไม่สงบ
                 ทางการเมืองและนำไปสู่การชุมนุมทางการเมืองหรือไม่


 
ร้อยละ
เชื่อว่าจะเกิด
51.0
ไม่เชื่อว่าจะเกิด
16.6
ไม่แน่ใจ
32.4
 
 
             3. ความคิดเห็นหากมีการลอยตัวก๊าซหุงต้มภาคครัวเรือนในอนาคต จะกระทบต่อค่าครองชีพ
                 มากน้อยเพียงใด

 
ร้อยละ
มากถึงมากที่สุด
( โดยแบ่งเป็น มาก ร้อยละ 51.4  และ มากที่สุด ร้อยละ 25.6 )
77.0
น้อยถึงน้อยที่สุด
( โดยแบ่งเป็น น้อย ร้อยละ 19.0  และ น้อยที่สุด ร้อยละ 4.0 )
23.0
 
 
             4. ความคิดเห็นต่อนโยบายเพิ่มรายได้และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนผ่านโครงการต่างๆ
                 ของรัฐบาลในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น ค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทต่อวัน โครงการร้าน
                 ธงฟ้าราคาประหยัด โครงการร้านถูกใจ เป็นต้น

 
ร้อยละ
ช่วยเพิ่มรายได้และหรือลดค่าใช้จ่าย
27.9
เหมือนเดิมไม่ได้ช่วยอะไรเลย
53.3
ไม่เพียงไม่ช่วย แต่ชีวิตความเป็นอยู่กลับแย่ลง
18.8
 
 
             5. สิ่งที่ต้องการให้รัฐบาลแก้ปัญหามากที่สุด (5 อันดับแรก) ได้แก่

 
ร้อยละ
สินค้าราคาแพง ค่าครองชีพสูง
39.0
การชุมนุมทางการเมืองและความแตกแยกของคนในชาติ
23.5
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การท่องเที่ยวของไทย
12.0
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
11.0
การรับมือกับปัญหาน้ำท่วมในปี 2555
9.2
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                  1. เพื่อสำรวจความเสี่ยงต่อการดำเนินชีวิตของคนกรุงเทพฯ ในด้านต่างๆ
                  2. เพื่อสะท้อนความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญหรือ พรบ.ปรองดอง จะทำให้เกิด
                      ความไม่สงบทางการเมืองและนำไปสู่การชุมนุมทางการเมืองหรือไม่
                  3. เพื่อสะท้อนความเห็นของประชาชนต่อการลอยตัวก๊าซหุงต้มภาคครัวเรือน จะกระทบต่อค่าครองชีพ
                      มากน้อยเพียงใด
                  4. เพื่อสะท้อนสิ่งที่เต้องการให้รัฐบาลแก้ปัญหามากที่สุดในปัจจุบัน
 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปในทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 30
เขต จาก 50 เขต ทั้งเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ได้แก่ คลองเตย คลองสาน คันนายาว จตุจักร ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต
ทวีวัฒนา ธนบุรี บางกะปิ บางขุนเทียน บางเขน บางคอแหลม บางซื่อ บางนา บางพลัด บางรัก บึงกุ่ม ปทุมวัน ประเวศ
พญาไท พระโขนง พระนคร ภาษีเจริญ มีนบุรี ราชเทวี สวนหลวง สะพานสูง สายไหม และ หลักสี่ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบพบตัว ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น
จำนวน 1,183 คน เป็นชายร้อยละ 50.5 และหญิงร้อยละ 49.5
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน
โดยเป็นข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นคณะนักวิจัยได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบ
ความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผลล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  16 - 18 กรกฎาคม 2555
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 19 กรกฎาคม 2555
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
597
50.5
             หญิง
586
49.5
รวม
1,183
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 25 ปี
298
25.2
             26 – 35 ปี
310
26.2
             36 – 45 ปี
290
24.5
             46 ปีขึ้นไป
285
24.1
รวม
1,183
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
769
65.0
             ปริญญาตรี
377
31.9
             สูงกว่าปริญญาตรี
37
3.1
รวม
1,183
100.0
อาชีพ:
 
 
             ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสากิจ
119
10.1
             พนักงาน / ลูกจ้าง บริษัทเอกชน
338
28.6
             ค้าขาย / ประกอบอาชีพส่วนตัว
333
28.2
             รับจ้างทั่วไป
169
14.3
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
71
6.0
             นักศึกษา
120
10.2
             อื่นๆ อาทิ อาชีพอิสระ ว่างงาน เป็นต้น
33
2.6
รวม
1,183
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776