หัวข้อ   “ สิ่งที่ลูกตั้งใจทำเพื่อแม่ ในวันแม่แห่งชาติ ”
เด็กและเยาวชนมากกว่าครึ่ง จะเป็นคนดี ซื่อสัตย์ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) เผยผลสำรวจความคิดเห็นเด็ก
และเยาวชนอายุ 12-24 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 1,121 คน พบว่า
 
                 สิ่งที่เด็กและเยาวชนตั้งใจจะทำถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษาในปีนี้มากที่สุด
คือ เป็นคนดี ซื่อสัตย์ และทำตัวเป็นประโยชน์ต่อสังคม ร้อยละ 53.2
  รองลงมาคือ
จุดเทียนชัยถวายพระพรให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ร้อยละ 18.2 และจะตั้งใจเรียน ตั้งใจทำงาน ร้อยละ 12.5
 
                 ส่วนโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถซึ่งเป็นที่รู้จักและรับรู้ได้ของเด็กและเยาวชนคือ  โครงการศิลปาชีพ
ร้อยละ 59.8
  รองลงมาคือ โครงการป่ารักน้ำ ร้อยละ 52.4  และโครงการอนุรักษ์พันธุ์
เต่าทะเลร้อยละ 50.0
 
                 เมื่อถามเด็กและเยาวชนว่าในวันแม่ปีนี้ อยากให้คำมั่นสัญญาอะไรกับแม่เพื่อให้ท่านมีความสุขและ
สบายใจมากที่สุด ร้อยละ 45.7 บอกว่าจะตั้งใจเรียนหนังสือ
  รองลงมาคือ ร้อยละ 20.7 บอกว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
การพนันและยาเสพติด และร้อยละ 12.3 บอกว่าจะไม่เถียงแม่ สำหรับสิ่งที่เด็กและเยาวชนตั้งใจจะทำเพื่อแสดงถึง
ความรักที่มีต่อแม่ในโอกาสวันแม่ปีนี้ ร้อยละ 48.4 บอกว่าจะกอดแม่และหอมแม่
   รองลงมาร้อยละ 45.4 จะให้
พวงมาลัย/ดอกมะลิ และร้อยละ 44.1 บอกว่าจะให้เวลาและใช้เวลาอยู่กับแม่
 
                  ด้านการกระทำของแม่ที่เด็กและเยาวชนจะยึดถือเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตมากที่สุดคือ
ความขยัน ตั้งใจทำงาน ร้อยละ 29.4
  รองลงมาคือการเป็นคนดีมีเมตตา ซื่อสัตย์ อยู่ในศีลธรรม ร้อยละ 26.8 และ
การใช้จ่ายอย่างประหยัด การใช้เงินอย่างรู้คุณค่า พอเพียง ร้อยละ 13.4
 
                 ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้
 
             1. สิ่งที่เด็กและเยาวชนตั้งใจจะทำถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในวโรกาสวัน
                 เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษาในปีนี้ มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ
                 (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)


 
ร้อยละ
เป็นคนดี ซื่อสัตย์ และทำตัวเป็นประโยชน์ต่อสังคม
53.2
จุดเทียนชัยถวายพระพร ให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
18.2
จะตั้งใจเรียน ตั้งใจทำงาน
12.5
ทำบุญ ตักบาตร ถือศีล นั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
5.4
ปลูกต้นไม้ ปลูกป่า อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4.9
 
 
             2. โครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถซึ่งเป็นที่รู้จักและรับรู้ได้
                 ของเด็กและเยวชน คือ


 
ร้อยละ
โครงการศิลปาชีพ
59.8
โครงการป่ารักน้ำ
52.4
โครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล
50.0
โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว
41.7
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่
27.2
โครงการพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิต
21.0
โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารโดยทหารกองหนุน
14.0
 
 
             3. คำมั่นสัญญาของเด็กและเยาวชนที่จะให้กับแม่เพื่อให้แม่มีความสุขและสบายใจในโอกาส
                 วันแม่ปีนี้ มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ

 
ร้อยละ
จะตั้งใจเรียนหนังสือ
45.7
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนัน และยาเสพติด
20.7
ไม่เถียงแม่
12.3
ช่วยทำงานที่บ้าน
7.1
ไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือย
4.7
 
 
             4. สิ่งที่เด็กและเยาวชนตั้งใจจะทำเพื่อแสดงถึงความรักที่มีต่อแม่ในโอกาสวันแม่ปีนี้ 5 อันดับแรก คือ

 
ร้อยละ
กอดแม่/หอมแม่
48.4
ให้พวงมาลัย/ดอกมะลิ
45.4
ใช้เวลาอยู่กับแม่
44.1
กราบเท้าแม่
43.1
บอกรักด้วยคำพูด
40.6
 
 
             5. การกระทำของแม่ที่เด็กและเยาวชนจะยึดถือเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต มากที่สุด
                 5 อันดับแรก คือ (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

 
ร้อยละ
ความขยัน ตั้งใจทำงาน
29.4
การเป็นคนดีมีเมตตา ซื่อสัตย์ อยู่ในศีลธรรม
26.8
การใช้จ่ายอย่างประหยัด การใช้เงินอย่างรู้คุณค่า พอเพียง
13.4
มีความอดทน เข้มแข็ง สู้ชีวิต
13.2
เป็นคนรักครอบครัว รักและดูแลเอาใจใส่ลูก
5.5
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เกี่ยวกับสิ่งที่ตั้งใจจะทำถวาย
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษาในปีนี้  รวมถึงการรับรู้โครงการใน
พระราชดำริของเด็กและเยาวชน ตลอดจนคำมั่นสัญญาและความตั้งใจที่จะทำเพื่อแม่ ในวันแม่แห่งชาติปีนี้ เพื่อสะท้อนมุมมอง
ความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และนำไปใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างความเข้าใจ
และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแม่และลูกวัยเยาวชนต่อไป
 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากเยาวชนอายุ 12 - 24 ปี ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้วยวิธี
การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยสุ่มจากเขตการปกครองทั้งเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก
ได้แก่เขต จตุจักร ดินแดง ดุสิต ทุ่งครุ ธนบุรี บางเขน บางคอแหลม บางแค บางซื่อ บางนา บางบอน บึงกุ่ม ปทุมวัน
ป้อมปราบฯ พญาไท พระโขนง พระนคร มีนบุรี ราชเทวี ลาดพร้าว วังทองหลาง วัฒนา สะพานสูง สาทร หลักสี่ และห้วยขวาง
และปริมณฑลได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ จากนั้นจึงสุ่มถนน และประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบ
ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,121 คน เป็นเพศชายร้อยละ 49.2 และเพศหญิงร้อยละ 50.8
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
ที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) ในส่วนของ และคำถามปลายเปิดให้
ผู้ตอบระบุคำตอบเองโดยอิสระ (Open Form) และได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึก
ข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  7 - 9 สิงหาคม 2555
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 10 สิงหาคม 2555
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
552
49.2
             หญิง
569
50.8
รวม
1,121
100.0
อายุ:
 
 
             12 – 14 ปี
264
23.6
             15 – 17 ปี
311
27.7
             18 – 20 ปี
295
26.3
             21 – 24 ปี
251
22.4
รวม
1,121
100.0
การศึกษา:
 
 
             มัธยมศึกษาตอนต้น
315
28.1
             มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
318
28.4
             ปวส./อนุปริญญา/ปริญญาตรี
378
33.7
             จบการศึกษา
110
9.8
รวม
1,121
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776