หัวข้อ   “ คนกรุงเทพฯ คิดอย่างไรหลังการทดสอบระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วม ”
คนกรุงเทพฯ เกือบ 60% เชื่อการทดสอบระบายน้ำของรัฐบาล ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมได้   โดย 30.4% กังวล
ความไม่สามัคคีกันของรัฐบาลและ กทม. หากต้องรับมือกับน้ำท่วมจริง
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 เมื่อวันที่ 5 กันยายนที่ผ่านมารัฐบาลได้ทำการทดสอบการระบายน้ำในพื้นที่
ด้านตะวันตกของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการประเมินความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ทดสอบดังกล่าว  ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) จึงได้ดำเนินการสำรวจ
ความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “คนกรุงเทพฯ คิดอย่างไรหลังการทดสอบระบายน้ำ
แก้ปัญหาน้ำท่วม
”  โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,152 คน พบว่า
 
                 คนกรุงเทพฯ ร้อยละ 58.2 เชื่อว่าการทดสอบระบายน้ำของรัฐบาล
หากเกิดสถานการณ์จริงจะสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมได้
  รองลงมาขณะที่ร้อยละ 41.8
เชื่อว่าไม่ได้   ทั้งนี้เมื่อถามว่าการทดสอบระบายน้ำในครั้งนี้ รัฐบาลใช้งบประมาณ
ถูกทางแล้วหรือไม่ ร้อยละ 43.5 คิดว่าถูกทางแล้วเพราะเป็นสิ่งจำเป็น
  ขณะที่ร้อยละ
21.1 คิดว่าไม่ถูกทางน่าจะนำงบประมาณไปใช้ในเรื่องอื่นมากกว่า และร้อยละ 35.4
ไม่แน่ใจ
 
                 ส่วนสิ่งที่คนกรุงเทพฯ เห็นว่ายังขาดหายไปในการทดสอบระบายน้ำครั้งนี้อันดับแรกคือ ขาดความ
สามัคคี ความร่วมมือกัน ระหว่าง รัฐบาล กทม. และภาคประชาชน (ร้อยละ 30.1)
  รองลงมาคือ ขาดการสื่อสาร
แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับน้ำท่วมล่วงหน้าให้ประชาชนได้รับทราบ (ร้อยละ 22.0)  และขาดการเตรียมความพร้อมเช่น การขุดลอก
คูคลอง เครื่องสูบน้ำ (ร้อยละ 16.8)
 
                 สำหรับเรื่องที่กังวลมากที่สุด หากต้องรับมือกับปัญหาน้ำท่วมจริงในพื้นที่ กทม. หลังจากการ
ติดตามการทดสอบการระบายน้ำคือ  ความไม่สามัคคีกันในการแก้ปัญหาน้ำท่วมของรัฐบาลและ กทม. (ร้อยละ
30.4)
   รองลงมาคือความพร้อมในการรับมือเช่นการขุดลอกคูคลอง การแก้ปัญหาประตูระบายน้ำ ความพร้อมของเครื่อง
สูบน้ำ (ร้อยละ 18.1)  และการทุจริตคอร์รัปชั่น จากงบประมาณในการแก้ปัญหาน้ำท่วม (ร้อยละ 15.6)
 
                  เมื่อถามคนกรุงเทพฯ ว่ามาถึงวันนี้ รัฐบาลมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำมากมาย ท่านกลัว
หรือไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมเหมือนปีที่ผ่านมา  ร้อยละ 44.3 กลัวว่าจะเกิดน้ำท่วมแต่ไม่หนักเหมือน
ปีที่ผ่านมา
   รองลงมาร้อยละ 22.7 กลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมเหมือนปีที่ผ่านมา   ขณะที่มีร้อยละ 16.5 เท่ากันที่
ไม่กลัวน้ำท่วมเพราะมั่นใจว่ารัฐเอาอยู่ และไม่กลัวน้ำท่วมเพราะคิดว่าไม่ท่วมอยู่แล้ว   ทั้งนี้เมื่อถามต่อว่าว่าปัจจุบันการ
แก้ปัญหาน้ำท่วมของรัฐบาล เดินมาถูกทางแล้วหรือไม่ หลังจากผ่าน 1 ปีเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่  ร้อยละ 36.5 คิดว่า
ถูกทางแล้ว  ขณะที่ร้อยละ 23.5 คิดว่ายังไม่ถูกทาง  และร้อยละ 40.0 ไม่แน่ใจ
 
                  นอกจากนี้คนกรุงเทพฯ ยังได้ทำการประเมินเปรียบเทียบความเชื่อมั่นในการรับมือต่อปัญหาน้ำท่วม
ของรัฐบาล และ กทม. หลังจากการทดสอบระบายน้ำในครั้งนี้พบว่า  คนกรุงเทพฯ ให้คะแนนความเชื่อมั่นต่อ
กทม. 5.99 คะแนน (จากคะแนนต็ม 10 คะแนน)   ซึ่งมากกว่าคะแนนความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐบาล 0.03 คะแนน
โดยให้คะแนนรัฐบาลเท่ากับ 5.96 คะแนน
 
                  รายละเอียดต่อไปนี้
 
             1. ความคิดเห็นต่อการทดสอบระบายน้ำของรัฐบาล หากเกิดสถานการณ์จริงจะสามารถแก้ปัญหา
                 น้ำท่วมได้หรือไม่


 
ร้อยละ
เชื่อว่าได้
58.2
เชื่อว่าไม่ได้
41.8
 
 
             2. ความคิดเห็นต่อการทดสอบระบายน้ำในครั้งนี้ รัฐบาลใช้งบประมาณถูกทางแล้วหรือไม่

 
ร้อยละ
ถูกทางแล้วเพราะเป็นสิ่งจำเป็น
43.5
ไม่ถูกทางน่าจะนำงบประมาณไปใช้ในเรื่องอื่นมากกว่า
21.1
ไม่แน่ใจ
35.4
 
 
             3. สิ่งที่ประชาชนคิดว่าขาดหายไปของการทดสอบระบายน้ำครั้งนี้ (5 อันดับแรก) คือ
                 (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

 
ร้อยละ
ขาดความสามัคคี ความร่วมมือกัน ระหว่าง รัฐบาล กทม. และภาคประชาชน
30.1
ขาดการสื่อสารแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับน้ำท่วมล่วงหน้าให้ประชาชนได้รับทราบ
22.0
ขาดการเตรียมความพร้อมเช่น การขุดลอกคูคลอง เครื่องสูบน้ำ
16.8
การทดสอบยังไม่คำนึงถึงหลักความจริง ทั้งปริมาณน้ำที่ปล่อยน้อยเกินไปและ
ปริมาณน้ำฝน
11.1
รัฐบาลยังทำงานไม่จริงจัง ยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจน
6.4
 
 
             4. เรื่องที่ประชาชนกังวลมากที่สุด หากต้องรับมือกับปัญหาน้ำท่วมจริงในพื้นที่ กทม. หลังจาก
                 การติดตามการทดสอบการระบายน้ำ

 
ร้อยละ
ความไม่สามัคคีกันในการแก้ปัญหาน้ำท่วมของรัฐบาลและ กทม.
30.4
ความพร้อมในการรับมือเช่นการขุดลอกคูคลอง การแก้ปัญหาประตูระบายน้ำ
ความพร้อมของเครื่องสูบน้ำ
18.1
การทุจริตคอร์รัปชั่น จากงบประมาณในการแก้ปัญหาน้ำท่วม
15.6
การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและถูกวิธี รวมถึงการบูรณาการของทุกภาคส่วน
14.8
การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย
9.5
การสื่อสารระหว่างภาครัฐกับประชาชน
6.0
ความพร้อมของประชาชนหากเกิดน้ำท่วมจริง
5.6
 
 
             5. มาถึงวันนี้ รัฐบาลมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำมากมาย ท่านกลัวหรือไม่ว่า จะเกิดเหตุการณ์
                 น้ำท่วมเหมือนปีที่ผ่านมา

 
ร้อยละ
กลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมเหมือนปีที่ผ่านมา
22.7
กลัวว่าจะเกิดน้ำท่วมแต่ไม่หนักเหมือนปีที่ผ่านมา
44.3
ไม่กลัวน้ำท่วมเพราะมั่นใจว่ารัฐบาลเอาอยู่
16.5
ไม่กลัวน้ำท่วมเพราะคิดว่าไม่ท่วมอยู่แล้ว
16.5
 
 
             6. ปัจจุบันการแก้ปัญหาน้ำท่วมของรัฐบาล เดินมาถูกทางแล้วหรือไม่ หลังจากผ่าน 1 ปีเหตุการณ์
                 น้ำท่วมใหญ่

 
ร้อยละ
ถูกทางแล้ว
36.5
ยังไม่ถูกทาง
23.5
ไม่แน่ใจ
40.0
 
 
             7. เปรียบเทียบคะแนนความเชื่อมั่นในการรับมือต่อปัญหาน้ำท่วมของรัฐบาลและ กทม. หลังจาก
                 การทดสอบระบายน้ำในครั้งนี้   (0 คือไม่เชื่อมั่นเลย และ 10 คือเชื่อมั่นมากที่สุด)

หน่วยงาน
คะแนน
รัฐบาล
5.96
กรุงเทพมหานคร (กทม.)
5.99
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                  1. เพื่อสะท้อนความเห็นของประชาชนต่อการทดสอบระบายน้ำว่า หากเกิดสถานการณ์จริงจะสามารถ
                      แก้ปัญหาน้ำท่วมได้หรือไม่ รัฐบาลใช้งบประมาณถูกทางแล้วหรือไม่ และสิ่งที่ขาดหายไปของการ
                      ทดสอบระบายน้ำครั้งนี้
                  2. เพื่อสะท้อนสิ่งที่ประชาชนกังวลมากที่สุด หากต้องรับมือกับปัญหาน้ำท่วมจริงในพื้นที่ กทม.
                  3. เพื่อสะท้อนความเห็นของประชาชนต่อการแก้ปัญหาน้ำท่วมของรัฐบาลเดินมาถูกทางแล้วหรือไม่ และ
                      ประชาชนกลัวหรือไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมเหมือนปีที่ผ่านมา
                  4. เพื่อเปรียบเทียบความเชื่อมั่นในการแก้ปัญหาน้ำท่วมของรัฐบาลและ กทม.
 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปในทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน
31 เขต จากทั้งหมด 50 เขต ทั้งเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ได้แก่ คลองเตย คลองสาน จตุจักร จอมทอง ดอนเมือง
ดินแดง ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา ธนบุรี บางกอกน้อย บางกะปิ บางขุนเทียน บางเขน บางแค บางซื่อ บางนา บางบอน บางรัก
บึงกุ่ม ปทุมวัน ประเวศ พระโขนง ภาษีเจริญ มีนบุรี ราชเทวี วังทองหลาง สวนหลวง สะพานสูง สายไหม หนองแขมและ
หลักสี่  ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling)  จากนั้นใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบ
พบตัว ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,152 คน  เป็นชายร้อยละ 49.1  และหญิงร้อยละ 50.9
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน
โดยเป็นข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามปลายเปิด (Open Form) จากนั้นคณะนักวิจัยได้นำ
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  6 - 8 กันยายน 2555
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 9 กันยายน 2555
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
566
49.1
             หญิง
586
50.9
รวม
1,152
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 25 ปี
269
23.4
             26 – 35 ปี
322
28.0
             36 – 45 ปี
280
24.3
             46 ปีขึ้นไป
281
24.3
รวม
1,152
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
755
65.6
             ปริญญาตรี
353
30.6
             สูงกว่าปริญญาตรี
44
3.8
รวม
1,152
100.0
อาชีพ:
 
 
             ข้าราชการ / รัฐวิสากิจ
123
10.7
             พนักงาน / ลูกจ้าง บริษัทเอกชน
283
24.6
             ค้าขาย / ประกอบอาชีพส่วนตัว
365
31.6
             รับจ้างทั่วไป
173
15.0
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
78
6.8
             นักศึกษา
102
8.9
             อื่นๆ อาทิ อาชีพอิสระ ว่างงาน เป็นต้น
28
2.4
รวม
1,152
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776