หัวข้อ   “ คนไทยกับการรอคอยระบบ 3G เต็มรูปแบบ ”
ประชาชน 69.0% ตั้งตาคอยอย่างมากกับ 3G เต็มรูปแบบ โดย 74.1% คิดจะซื้อมือถือใหม่ให้ดีขึ้นเพื่อรองรับ
3G เต็มรูปแบบ แต่ 71.3% ระบุว่าจะยังไม่เปลี่ยนไปใช้ระบบ 3G เต็มรูปแบบทันที ขอรอดูค่าบริการ และระบบ
สัญญาณก่อน
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็น
ประชาชนเรื่อง “คนไทยกับการรอคอยระบบ 3G เต็มรูปแบบ” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชน
อายุ 18 ปีขึ้นไปในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน
1,164 คน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 55.9 ใช้มือถือสมาร์ทโฟน (ในจำนวนนี้
ร้อยละ 38.9 ได้เปิดใช้ระบบ 3G แล้ว)
ขณะที่ร้อยละ 44.1 ใช้โทรศัพท์มือถือธรรมดา
 
                 เมื่อถามประชาชนว่ามีการตั้งตาคอยระบบ 3G เต็มรูปแบบมากน้อย
เพียงใด ร้อยละ 69.0 ระบุว่ามากถึงมากที่สุด
  ขณะที่ร้อยละ 31.0 ระบุว่าน้อยถึง
น้อยที่สุด   ทั้งนี้เมื่อถามต่อว่าหากมีการเปิดใช้ระบบ 3G เต็มรูปแบบ จะใช้ประโยชน์
อะไรมากที่สุด ร้อยละ 61.8 บอกว่าจะใช้สังคมออนไลน์ เช่น facebook/ twitter

รองลงมา ร้อยละ 42.0 จะใช้ติดตามข่าวสารออนไลน์  และร้อยละ 37.5 จะใช้ฟังเพลง/
ฟังวิทยุ/ดูหนัง (ออนไลน์)
 
                 ทั้งนี้หากมีการเปิดให้บริการระบบ 3G เต็มรูปแบบ ประชาชนร้อยละ
73.1   ระบุว่าจะยังไม่เปลี่ยนไปใช้ทันที ขอรอดูค่าบริการ และระบบสัญญาณว่าครอบคลุม มากน้อยเพียงใดก่อน
ขณะที่ร้อยละ 21.5 ระบุว่าจะเปลี่ยนไปใช้ทันทีที่เปิดบริการ  มีเพียงร้อยละ 5.4 เท่านั้นที่ระบุว่า ไม่เปลี่ยนไปใช้แน่นอน
 
                 ส่วนความคิดเห็นต่ออัตราค่าบริการ 3G เต็มรูปแบบ เปรียบเทียบกับระบบ 3G ที่ให้บริการในปัจจุบัน
ประชาชนร้อยละ 55.3 อยากให้ค่าบริการถูกลงกว่าเดิม
  ขณะที่ร้อยละ 24.9 ระบุว่าค่าบริการสามารถปรับเพิ่มได้
ตามความเหมาะสม และร้อยละ 19.8 อยากให้ค่าบริการเท่าเดิม   โดยเมื่อถามเกี่ยวกับอัตราค่าบริการต่อเดือนสูงสุด
ที่ยอมรับได้ ร้อยละ 26.8 ระบุว่า ไม่ควรเกิน 500 บาท
  รองลงมาร้อยละ 22.1 ระบุว่าไม่ควรเกิน 300 บาท และร้อยละ
5.7 ระบุว่าไม่ควรเกิน 600 บาท
 
                  เมื่อถามว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด ที่จะเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือ ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น
เพื่อรองรับระบบ 3G เต็มรูปแบบ ร้อยละ 74.1 เห็นว่ามีความเป็นไปได้มาก
  ขณะที่ร้อยละ 21.1 เห็นว่ามีความ
เป็นไปได้น้อย
 
                  สำหรับความมั่นใจต่อ กสทช. ว่าจะเร่งผลักดันให้มีการขยายสัญญาณ 3G เต็มรูปแบบ ให้ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ส่วนใหญ่ทั่วประเทศพบว่า  ประชาชนร้อยละ 59.2 ระบุว่ามีความมั่นใจใน กสทช. มากถึงมากที่สุด

ขณะที่ร้อยละ 40.8 มีความมั่นใจน้อยถึงน้อยที่สุด
 
                  สุดท้ายเมื่อถามว่าเทคโนโลยี 4G มีความสำคัญต่อประเทศไทยมากน้อยเพียงใดที่จะต้องรีบผลักดัน
ให้เกิดขึ้น ร้อยละ 50.3 เห็นว่ามีความสำคัญแต่ไม่เร่งด่วน
  ขณะที่ร้อยละ 43.6 เห็นว่ามีความสำคัญมากและเร่งด่วน
และร้อยละ 6.1 เห็นว่าไม่มีความสำคัญ
 
                  รายละเอียดดังต่อไปนี้
 
 
             1. ประเภทของโทรศัพท์มือถือที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

 
ร้อยละ
มือถือธรรมดา
44.1
สมาร์ทโฟน โดย
มีการเปิดบริการระบบ 3G ร้อยละ 38.9
ยังไม่มีการเปิดบริการระบบ 3G ร้อยละ 17.0
55.9
 
 
             2. การตั้งตาคอยระบบ 3G เต็มรูปแบบของผู้บริโภค

 
ร้อยละ
ตั้งตาคอยมากถึงมากที่สุด
(โดยแบ่งเป็นมากร้อยละ 46.8 และมากที่สุดร้อยละ 22.2)
69.0
ตั้งตาคอยน้อยถึงน้อยที่สุด
(โดยแบ่งเป็นน้อยร้อยละ 24.4 และน้อยที่สุดร้อยละ 6.6)
31.0
 
 
             3. ความเห็นด้านการใช้ประโยชน์จากโทรศัพท์มือถือหากมีการเปิดใช้ระบบ 3G เต็มรูปแบบ
                 (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 
ร้อยละ
สังคมออนไลน์ เช่น facebook/ twitter
61.8
ติดตามข่าวสารออนไลน์
42.0
ฟังเพลง/ฟังวิทยุ/ดูหนัง (ออนไลน์)
37.5
พูดคุย เช่น line, whatsapp
35.3
พูดโทรศัพท์แบบเห็นหน้า (video call)
35.0
โหลดสิ่งต่างๆ เช่น เกมส์ แอพพลิเคชั่น
32.3
เช็คเมลล์ ส่งเมลล์
22.0
เล่นเกมส์ออนไลน์
9.8
 
 
             4. ความคิดเห็นต่อการปรับเปลี่ยนระบบโทรศัพท์ไปใช้ระบบ 3G เต็มรูปแบบ

 
ร้อยละ
จะเปลี่ยนไปใช้ทันทีที่เปิดบริการ
21.5
จะยังไม่เปลี่ยนไปใช้ทันที ขอรอดูค่าบริการ และระบบสัญญาณว่าครอบคลุม
มากน้อยเพียงใด
73.1
ไม่เปลี่ยนไปใช้แน่นอน
5.4
 
 
             5. ความคิดเห็นต่ออัตราค่าบริการ 3G เต็มรูปแบบเปรียบเทียบระบบ 3G ที่ให้บริการในปัจจุบัน

 
ร้อยละ
อยากให้ถูกลงกว่าเดิม
55.3
อยากให้ราคาเท่าเดิม
19.8
ให้ปรับค่าบริการเพิ่มได้ตามความเหมาะสม
24.9
 
 
             6. ความเห็นต่ออัตราค่าบริการระบบ 3G เต็มรูปแบบสูงสุดต่อเดือนที่ยอมรับได้ไม่ควรเกินกี่บาท
                 (5 อันดับแรก) (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

 
ร้อยละ
200 บาท
4.5
300 บาท
22.1
500 บาท
26.8
600 บาท
5.7
800 บาท
5.0
 
 
             7. ความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือ ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นเพื่อรองรับระบบ 3G เต็มรูปแบบ

 
ร้อยละ
มีความเป็นไปได้มาก
74.1
มีความเป็นไปได้น้อย
21.1
ไม่เปลี่ยนแน่นอน
4.8
 
 
             8. ความมั่นใจต่อ กสทช. ว่าจะเร่งผลักดันให้มีการขยายสัญญาณ 3G เต็มรูปแบบ ให้ครอบคลุม
                 ทุกพื้นที่ส่วนใหญ่ทั่วประเทศ


 
ร้อยละ
มั่นใจต่อ กสทช. มากถึงมากที่สุด
(โดยแบ่งเป็นมากร้อยละ 47.0 และมากที่สุดร้อยละ 12.2)
59.2
มั่นใจต่อ กสทช. น้อยถึงน้อยที่สุด
(โดยแบ่งเป็นน้อยร้อยละ 33.1 และน้อยที่สุดร้อยละ 7.7)
40.8
 
 
             9. เทคโนโลยี 4G มีความสำคัญต่อประเทศไทยมากน้อยเพียงใดที่จะต้องรีบผลักดันให้เกิดขึ้น

 
ร้อยละ
มีความสำคัญมากและเร่งด่วน
43.6
มีความสำคัญแต่ไม่เร่งด่วน
50.3
ไม่มีความสำคัญ
6.1
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                  1. เพื่อสะท้อนการใช้ประโยชน์ และอัตราค่าบริการที่เหมาะสม ของระบบ 3G เต็มรูปแบบ
                  2. เพื่อสะท้อนความเชื่อมั่นต่อ กสทช. ในการขยายสัญญาณ 3G ให้ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ทั่วประเทศ
                  3. เพื่อสะท้อนความสำคัญของระบบ 4G ต่อประเทศไทยที่จะต้องมีการผลักดันให้เกิดขึ้น
 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปในทุกสาขาอาชีพ  ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน
26 เขต จากทั้งหมด 50 เขต ทั้งเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก  ได้แก่ คลองสาน คันนายาว จตุจักร จอมทอง ดอนเมือง
ดินแดง ทวีวัฒนา ทุ่งครุ บางกะปิ บางเขน บางคอแหลม บางนา บางรัก ปทุมวัน ประเวศ ป้อมปราบ พญาไท พระนคร
พระโขนง ภาษีเจริญ ราชเทวี ลาดกระบัง สวนหลวง สะพานสูง หนองแขม หลักสี่  และปริมณฑล 3 จังหวัดได้แก่ ปทุมธานี
นนทบุรี สมุทรปราการ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling)  จากนั้นใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์แบบพบตัว ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,164 คน เป็นชายร้อยละ 50.3 และหญิงร้อยละ 49.7
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน โดยเป็น
ข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามแบบปลายเปิด จากนั้นคณะนักวิจัยได้นำแบบสอบถามทุกชุด
มาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  5 - 7 ตุลาคม 2555
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 11 ตุลาคม 2555
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
585
50.3
             หญิง
579
49.7
รวม
1,164
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 25 ปี
447
38.4
             26 – 35 ปี
428
36.8
             36 – 45 ปี
160
13.7
             46 ปีขึ้นไป
129
11.1
รวม
1,164
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
538
46.2
             ปริญญาตรี
548
47.1
             สูงกว่าปริญญาตรี
78
6.7
รวม
1,164
100.0
อาชีพ:
 
 
             ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสากิจ
122
10.5
             พนักงาน / ลูกจ้าง บริษัทเอกชน
400
34.4
             ค้าขาย / ประกอบอาชีพส่วนตัว
223
19.2
             รับจ้างทั่วไป
74
6.4
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
33
2.8
             นักศึกษา
282
24.2
             อื่นๆ อาทิ อาชีพอิสระ ว่างงาน เป็นต้น
30
2.5
รวม
1,164
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776