หัวข้อ   “ คนกรุงกับเทศกาลกินเจ 2555 ”
ประชาชนร้อยละ 69.0 ตั้งใจจะกินเจในปีนี้ โดยให้เหตุผลว่า เพื่อสร้างบุญกุศล ละเว้นชีวิตสัตว์
และร้อยละ 57.4 คิดว่าราคาอาหารเจน่าจะแพงกว่าปีที่ผ่านมา
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 เนื่องด้วยวันที่ 15 - 23 ตุลาคม นี้ เป็นช่วงของเทศกาลกินเจ  ศูนย์วิจัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
จึงได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนที่อาศัยอยู่
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 1,243 คน โดยเก็บข้อมูลในช่วงวันที่ 12 – 14 ตุลาคม
ที่ผ่านมา พบว่า   สิ่งที่ประชาชนถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลกินเจคือ อาหารเจ
ที่มีส่วนประกอบของ ผัก แป้ง เต้าหู้ ฯลฯ (ร้อยละ 69.0)
  รองลงมาคือ  ธงเจ
(ธงเหลือง) (ร้อยละ 26.4)  และ การทรงเจ้า ลุยไฟ (ร้อยละ 2.4)
 
                 เมื่อถามถึงเมนูอาหารเจนึกถึงมากที่สุด ร้อยละ 39.0 บอกว่าเป็น
ผัดหมี่เจ (หมี่เหลือง)
  รองลงมาร้อยละ 23.5 บอกว่าเป็นต้มจับฉ่าย และร้อยละ
13.4 บอกว่าเป็นผัดหมี่ซั่ว และเมื่อให้ประชาชนเปรียบเทียบราคาอาหารเจและ
วัตถุดิบที่นำมาปรุงอาหารเจในปีนี้กับปีที่ผ่านมา ร้อยละ 57.4 คิดว่าน่าจะแพง
กว่าปีที่ผ่านมา
ร้อยละ 39.9 คิดว่าราคาพอๆ กับปีที่ผ่านมา  มีเพียงร้อยละ 2.7 ที่คิดว่า
ราคาน่าจะถูกกว่าปีที่ผ่านมา
 
                 ทั้งนี้ประชาชนร้อยละ 69.0 ระบุว่าตั้งใจจะกินเจในปีนี้ ในจำนวนนี้ร้อยละ 31.7 ระบุว่า จะกินเป็น
บางมื้อ
  ร้อยละ 22.9 จะกินตลอดช่วงเทศกาล   และร้อยละ 7.2 จะกิน 3 วัน
 
                 เมื่อถามเฉพาะผู้ที่ตั้งใจจะกินเจถึงเหตุผลหลักที่กินเจในปีนี้ ร้อยละ 40.7 บอกว่าเพื่อสร้างบุญกุศล
ละเว้นชีวิตสัตว์
  ร้อยละ 24.6 บอกว่าเพื่อสุขภาพ  และร้อยละ 12.7 บอกว่าปฏิบัติมาเป็นประจำทุกปี
 
                  สำหรับวิธีเลือกกินอาหารเจในปีนี้คือ ซื้ออาหารที่ปรุงสำเร็จตามร้านอาหารที่ปักธงเจ (ธงเหลือง)
(ร้อยละ 67.5)
  รองลงมาคือ ทำกินเองที่บ้าน (ร้อยละ 25.7)  และซื้ออาหารเจแช่แข็งตามร้านสะดวกซื้อ (ร้อยละ 3.4)
 
                  เมื่อถามผู้ที่ตั้งใจกินเจในปีนี้ว่าจะชักชวนคนอื่นๆ มากินเจด้วยหรือไม่ ร้อยละ 64.3 ระบุว่า จะชักชวน
(โดยให้เหตุผลว่า ปีนึงมีครั้งเดียว อยากให้คนอื่นแข็งแรง กินแล้วได้บุญ เป็นการละเว้นชีวิต ฯลฯ)
  ขณะที่ร้อยละ
35.7 ไม่ชวน (โดยให้เหตุผลว่า อยากให้เป็นความตั้งใจของบุคคลนั้นเอง ไม่อยากบังคับใคร เป็นสิทธิส่วนบุคคล ฯลฯ)
 
                  ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้
 
 
             1. สิ่งที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลกินเจ คือ

 
ร้อยละ
อาหารเจที่มีส่วนประกอบของ ผัก แป้ง เต้าหู้ ฯลฯ
69.0
ธงเจ (ธงเหลือง)
26.4
การทรงเจ้า ลุยไฟ
2.4
อื่นๆ อาทิ การถือศีล การขึ้นราคาผักต่างๆ โรงเจ ฯลฯ
2.2
 
 
             2. เมนูอาหารเจที่เห็น หรือ นึกถึงมากที่สุด ในช่วงเทศกาลกินเจ 5 อันดับแรก คือ

 
ร้อยละ
ผัดหมี่เจ (หมี่เหลือง)
39.0
ต้มจับฉ่าย
23.5
ผัดหมี่ซั่ว
13.4
เต้าหู้ทอด เผือกทอด ไชเท้าทอด
10.5
กะหล่ำปลีตุ๋นเจ
2.6
 
 
             3. ความคิดเห็นต่อราคาอาหารเจ/วัตถุดิบที่นำมาปรุงอาหารเจในปีนี้เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาพบว่า

 
ร้อยละ
คิดว่าแพงกว่าปีที่ผ่านมา
57.4
คิดว่าพอๆ กับปีที่ผ่านมา
39.9
คิดว่าถูกกว่าปีที่ผ่านมา
2.7
 
 
             4. ความตั้งใจที่จะกินเจ ในเทศกาลถือศีลกินเจช่วงวันที่ 15 – 23 ตุลาคม 2555 นี้ พบว่า

 
ร้อยละ
ตั้งใจจะกินเจในปีนี้
โดยในจำนวนนี้ระบุว่า
- จะกินเป็นบางมื้อ
ร้อยละ 31.7
 
- จะกินจนครบช่วงเทศกาลกินเจ
ร้อยละ 22.9
 
- จะกิน 3 วัน
ร้อยละ 7.2
 
- จะกิน 7 วัน
ร้อยละ 4.4
 
- จะกิน 5 วัน
ร้อยละ 2.8
69.0
ไม่กินเจ
31.0
 
 
             5. เหตุผลหลักที่กินเจในปีนี้ 5 อันดับแรก คือ (ถามเฉพาะผู้ที่ตั้งใจจะกินเจในปีนี้)

 
ร้อยละ
เพื่อสร้างบุญกุศล ละเว้นชีวิตสัตว์
40.7
เพื่อสุขภาพ
24.6
ปฏิบัติมาเป็นประจำทุกปี
12.7
อยากลองกินเจดูบ้าง
8.4
เพื่อให้เข้ากับเทศกาล
6.8
 
 
             6. วิธีการเลือกทานอาหารเจของผู้ที่ตั้งใจกินเจในปีนี้ คือ (ถามเฉพาะผู้ที่ตั้งใจจะกินเจในปีนี้)

 
ร้อยละ
ซื้ออาหารที่ปรุงสำเร็จตามร้านอาหารที่ปักธงเจ (ธงเหลือง)
67.5
ทำกินเองที่บ้าน
25.7
ซื้ออาหารเจแช่แข็งตามร้านสะดวกซื้อ
3.4
ซื้อในห้างสรรพสินค้า
2.6
อื่นๆ อาทิ กินที่โรงเจ ศาลเจ้า ฯลฯ
0.8
 
 
             7. เมื่อถามว่าจะชักชวนคนอื่นๆ มากินเจด้วยหรือไม่ พบว่า (ถามเฉพาะผู้ที่ตั้งใจจะกินเจในปีนี้)

 
ร้อยละ
ชักชวน
     ( โดยให้เหตุผลว่า ปีนึงมีครั้งเดียว อยากให้คนอื่นแข็งแรง กินแล้วได้บุญ
       เป็นการละเว้นชีวิต ฯลฯ )
64.3
ไม่ชวน
     ( โดยให้เหตุผลว่า อยากให้เป็นความตั้งใจของบุคคลนั้นเอง ไม่อยาก
       บังคับใคร เป็นสิทธิส่วนบุคคล ฯลฯ )
35.7
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับเทศกาลกินเจปี 2555 ในเรื่องสัญลักษณ์
ของเทศกาลกินเจ อาหารเจยอดนิยม และราคาของอาหาร รวมถึงความตั้งใจและเหตุผลที่จะกินเจในปีนี้ ตลอดจนวิธีเลือกทาน
อาหารเจและการชักชวนคนอื่นๆ มากินอาหารเจในช่วงเทศกาลกินเจ ทั้งนี้เพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนให้
สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และใช้ประโยชน์ต่อไป
 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีสุ่มประชากร
เป้าหมายที่จะสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบ โดยสุ่มจากเขตการปกครองชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ได้จำนวนทั้งสิ้น 37 เขต
ได้แก่ เขตคลองเตย คันนายาว จตุจักร ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต ทวีวัฒนา ธนบุรี บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ บางกะปิ
บางขุนเทียน บางเขน บางแค บางซื่อ บางบอน บางพลัด บางรัก บึงกุ่ม ปทุมวัน ประเวศ ป้อมปราบฯ พญาไท พระโขนง
พระนคร ภาษีเจริญ มีนบุรี ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ ลาดกระบัง วังทองหลาง วัฒนา สัมพันธวงศ์ สะพานสูง สายไหม หนองแขม
และหลักสี่  ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,243 คน  เป็นเพศชายร้อยละ 49.0 และเพศหญิงร้อยละ 51.0
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
ที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) ในส่วนของ และคำถามปลายเปิดให้
ผู้ตอบระบุคำตอบเองโดยอิสระ (Open Form) และได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึก
ข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  12 - 14 ตุลาคม 2555
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 16 ตุลาคม 2555
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
608
49.0
             หญิง
635
51.0
รวม
1,243
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 25 ปี
350
28.2
             26 – 35 ปี
319
25.7
             36 – 45 ปี
268
21.6
             46 ปีขึ้นไป
306
24.5
รวม
1,243
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
672
54.1
             ปริญญาตรี
500
40.2
             สูงกว่าปริญญาตรี
71
5.7
รวม
1,243
100.0
อาชีพ:
 
 
             ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสากิจ
140
11.2
             พนักงาน / ลูกจ้าง บริษัทเอกชน
367
29.5
             ค้าขาย / ประกอบอาชีพส่วนตัว
335
26.9
             รับจ้างทั่วไป
129
10.4
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
66
5.3
             นักศึกษา
190
15.3
             อื่นๆ อาทิ อาชีพอิสระ ว่างงาน เป็นต้น
16
1.4
รวม
1,243
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776