หัวข้อ   “ จาก ครม.ยิ่งลักษณ์ 3 ถึงอภิปรายไม่ไว้วางใจ คะแนนนิยมนายกฯ เป็นอย่างไร ”
ความนิยม น.ส.ยิ่งลักษณ์ ยังนำนายอภิสิทธิ์ 51.2% ต่อ 33.1%
เช่นเดียวกับความนิยมพรรคเพื่อไทยที่ยังนำพรรคประชาธิปัตย์ 48.8% ต่อ 34.8%
นอกจากนี้ ประชาชน 61.0% เชื่อรัฐบาลของ น.ส. ยิ่งลักษณ์ จะทำงานครบวาระ 4 ปี
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็น
ประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 1,120 คน ในหัวข้อ “จาก ครม.ยิ่งลักษณ์ 3
ถึงอภิปรายไม่ไว้วางใจ คะแนนนิยมนายกฯ เป็นอย่างไร
” พบว่า
 
                 คะแนนนิยม น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร หลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจปรับลดลงเป็น
ร้อยละ 48.7 จากร้อยละ 52.6 เมื่อเทียบกับช่วงที่มีการแต่งตั้ง ครม.ยิ่งลักษณ์ 3 ในขณะที่
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ คะแนนนิยมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากร้อยละ 32.8 เป็นร้อยละ 33.7
อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาในภาพรวม น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ยังมีคะแนนนิยมที่สูงกว่า
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่ร้อยละ 51.2 ต่อ 33.1
  นอกจากนี้คะแนนนิยมของ
น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ยังสูงกว่าการสำรวจในช่วงวิกฤติน้ำท่วมปี 54 ที่คะแนนนิยมขณะนั้น
เท่ากับ ร้อยละ 47.0
 
                 ด้านคะแนนนิยมพรรคการเมืองในระบบบัญชีรายชื่อ (Party List)
พบว่า พรรคเพื่อไทยมีคะแนนนิยมเท่ากับร้อยละ 48.8 สูงกว่าพรรคประชาธิปัตย์
ที่มีคะแนนนิยมร้อยละ 34.8 ส่วนคะแนนนิยมพรรคการเมืองในระบบแบ่งเขตเลือกตั้งพบว่ามีสัดส่วน ในลักษณะเดียวกับ
ระบบบัญชีรายชื่อ คือ พรรคเพื่อไทยมีคะแนนนิยมเท่ากับร้อยละ 46.7 สูงกว่าพรรคประชาธิปัตย์ที่มีคะแนนนิยมร้อยละ 33.4
 
                  สุดท้ายเมื่อถามว่า “ณ วันนี้ ท่านคาดว่ารัฐบาลของ น.ส. ยิ่งลักษณ์ จะทำงานครบวาระหรือไม่” พบว่า
ประชาชนส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 61.0 คาดว่ารัฐบาลของ น.ส. ยิ่งลักษณ์ จะทำงานครบวาระ 4 ปี
  รองลงมา
ร้อยละ 11.8 คาดว่าจะทำงานได้มากกว่า 2 ปีแต่ไม่ถึง 3 ปี และร้อยละ 7.9 คาดว่าจะทำงานได้มากกว่า 3 ปีแต่ไม่ครบ 4 ปี
 
                  รายละเอียดต่อไปนี้
 
 
             1. ข้อคำถาม “หากวันนี้เป็นวันเลือกตั้ง ท่านจะสนับสนุนใครเป็นนายกรัฐมนตรีระหว่าง น.ส.ยิ่งลักษณ์
                 ชินวัตร กับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ”


 
ช่วง 1
จะสนับสนุน
(ร้อยละ)
ช่วง 2
จะสนับสนุน
(ร้อยละ)
รวม
จะสนับสนุน
(ร้อยละ)
น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
52.6
48.7
51.2
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
32.8
33.7
33.1
คนอื่น/ไม่แน่ใจ/ไม่รู้
14.6
17.6
15.7
              หมายเหตุ : - ช่วง 1 หมายถึงรวบรวมข้อมูลช่วงแต่งตั้ง ครม.ยิ่งลักษณ์ 3
                             - ช่วง 2 หมายถึงรวบรวมข้อมูลช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล
                             - น.ส.ยิ่งลักษณ์ คะแนนนิยมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 47.0 จากการสำรวจในช่วงวิกฤติน้ำท่วมปี 54
                               (เก็บข้อมูลช่วง 22 - 24 พฤศจิกายน 2554)
 
 
             2. ข้อคำถาม “หากวันนี้เป็นวันเลือกตั้ง ท่านจะเลือกพรรคใดในระบบบัญชีรายชื่อและระบบแบ่งเขต”

จะเลือกพรรค...
ค่าร้อยละ
ระบบบัญชีรายชื่อ
ระบบแบ่งเขต
พรรคเพื่อไทย
48.8
46.7
พรรคประชาธิปัตย์
34.8
33.4
พรรคชาติไทยพัฒนา
0.8
1.8
พรรคภูมิใจไทย
1.0
1.4
พรรคพลังชล
0.4
0.7
พรรครักประเทศไทย
1.6
1.7
พรรคอื่นๆ
0.4
0.5
ไม่แน่ใจ/ไม่รู้
12.2
13.8
 
 
             3. ข้อคำถาม “ณ วันนี้ ท่านคาดว่ารัฐบาลของ น.ส. ยิ่งลักษณ์ฯ จะทำงานครบวาระหรือไม่”

 
ร้อยละ
คาดว่าจะทำงานครบวาระ 4 ปี
61.0
คาดว่าจะทำงานได้มากกว่า 3 ปี แต่ไม่ครบ 4 ปี
7.9
คาดว่าจะทำงานได้มากกว่า 2 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี
11.8
คาดว่าจะทำงานได้น้อยกว่า 2 ปี
2.1
ไม่แน่ใจ/ไม่รู้
17.2
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                  1. เพื่อทราบความนิยมของประชาชนระหว่างนายกรัฐมนตรีและผู้นำฝ่ายค้าน
                  2. เพื่อทราบความนิยมในพรรคการเมืองต่างๆ ของประชาชน
                  3. เพื่อทราบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่ออายุรัฐบาลของ นส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) และใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ด้วยแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ
(Check List Nominal) จากนั้นคณะนักวิจัยได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและ
ประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  30 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน และ 28 - 30 พฤศจิกายน 2555
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 1 ธันวาคม 2555
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
565
50.4
             หญิง
555
49.6
รวม
1,120
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
316
28.3
             31 – 40 ปี
284
25.4
             41 – 50 ปี
278
24.8
             51 – 60 ปี
177
15.8
             60 ปีขึ้นไป
65
5.7
รวม
1,120
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
810
72.4
             ปริญญาตรี
267
23.8
             สูงกว่าปริญญาตรี
43
3.8
รวม
1,120
100.0
อาชีพ:
 
 
             ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสากิจ
113
10.1
             พนักงาน / ลูกจ้าง บริษัทเอกชน
208
18.6
             ค้าขาย / ประกอบอาชีพส่วนตัว
231
20.6
             เกษตรกร / ประมง
135
12.1
             รับจ้างทั่วไป
189
16.9
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
101
9.0
             นักศึกษา
69
6.2
             อื่นๆ อาทิ อาชีพอิสระ ว่างงาน เป็นต้น
74
6.5
รวม
1,120
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776