หัวข้อ   “ คนกรุงกับประเพณีลอยกระทง ปี 2555 ”
ปัญหาการเมืองและนักการเมืองแย่ๆ เป็นสิ่งที่ประชาชนอยากปล่อยให้ลอยไปกับกระทงมากที่สุด
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 เนื่องด้วยวันที่ 28 พฤศจิกายนนี้ เป็นวันลอยกระทง ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) จึงได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพ
มหานคร จำนวน 1,149 คน พบว่า
 
                 ประชาชนอยากไปเที่ยวงานประเพณียี่เป็ง จังหวัดเชียงใหม่มากที่สุด
ร้อยละ 33.0
  รองลงมาคือ สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทงกรุงเทพฯ ร้อยละ 28.1
และเผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ร้อยละ 12.8  ทั้งนี้ประชาชนร้อยละ 49.5 ระบุว่า
ในปีนี้จะออกไปลอยกระทง
   ขณะที่ร้อยละ 22.7 ระบุว่าไม่ไป ส่วนร้อยละ 27.8 ยังไม่
ตัดสินใจ   โดยผู้ที่จะออกไปลอยกระทงในปีนี้ระบุว่า จะเลือกกระทงที่ทำมาจาก
ใบตอง / กาบกล้วย มากที่สุด ร้อยละ 70.8
   รองลงมาคือ กระทงขนมปัง ร้อยละ
23.5   และส่วนใหญ่ระบุว่าจะใช้วิธีซื้อกระทงเพื่อใช้ลอย ร้อยละ 78.4   มีเพียง
ร้อยละ 21.6 ที่ระบุว่าจะประดิษฐ์เอง
 
                 สำหรับเรื่องไม่ดีของสังคมไทยที่ประชาชนอยากปล่อยให้ลอยไปกับ
กระทงมากที่สุดคือ ปัญหาการเมืองและนักการเมืองแย่ๆ ร้อยละ 29.1  รองลงมาคือ ความขัดแย้งทางการเมืองของ
ประชาชน แบ่งสี การประท้วง ม็อบต่างๆ ร้อยละ 24.9  และการทุจริตคอร์รัปชั่น โกงกิน ร้อยละ 11.5
 
                 ส่วนเรื่องที่อยากให้ผู้ที่ออกไปเที่ยวงานลอยกระทงระมัดระวังตัวมากที่สุดคือ อันตรายและบาดเจ็บ
จากพลุและดอกไม้ไฟ ร้อยละ 28.5
  รองลงมาคือ อุบัติเหตุต่างๆ จากการเดินทาง ร้อยละ 22.3 และคนดื่มสุรา เมา
ทะเลาะวิวาท ร้อยละ 15.3
 
                  ศิลปิน ดารา นักร้อง ที่ประชาชนอยากไปลอยกระทงด้วยในปีนี้มากที่สุด ฝ่ายชาย คือ ณเดช คูกิมิยะ
รองลงมาคือ เบิร์ด ธงชัย แมคอินไตย  และหมาก ปริญ สุภารัตน์ ตามลำดับ   ส่วนฝ่ายหญิง คือ อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ
รองลงมาคือ เจนนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ  และญาญ่า อุรัสยา สเปอร์บันด์ ตามลำดับ
 
                  นักการเมืองที่ประชาชนอยากไปลอยกระทงด้วยในปีนี้มากที่สุดคือ น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี (ร้อยละ 36.2)
  รองลงมาคือ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (ร้อยละ 31.3)  และนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ (ร้อยละ
18.3) ตามลำดับ
 
                  ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้
 
 
             1. สถานที่ที่ประชาชนนึกถึงและอยากไปชมประเพณีลอยกระทงในปีนี้มากที่สุด คือ

 
ร้อยละ
งานยี่เป็ง จังหวัดเชียงใหม่
33.0
สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง กรุงเทพฯ
28.1
เผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย
12.8
ลอยกระทงตามประทีป ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8.2
ลอยกระทงสาย ไหลประทีป จังหวัดตาก
7.4
ลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม
3.5
อื่นๆ อาทิ วัดแถวบ้าน ใต้สะพานแขวน เป็นต้น
7.0
 
 
             2. ความตั้งใจในการออกไปลอยกระทงในปีนี้

 
ร้อยละ
จะออกไปลอยกระทง
49.5
ไม่ออกไปลอยกระทง
22.7
ยังไม่ตัดสินใจ
27.8
 
 
             3. ความเห็นต่อการเลือกวัสดุที่นำมาใช้ทำกระทงที่จะใช้ลอยในปีนี้ คือ
                 (ถามเฉพาะผู้ที่จะออกไปลอยกระทง)

 
ร้อยละ
กระทงใบตอง / กาบกล้วย
70.8
กระทงขนมปัง
23.5
กระทงเปลือกข้าวโพด
1.8
กระทงโฟม
1.6
อื่นๆ อาทิ กระทงกระดาษ ดอกบัว เป็นต้น
2.3
 
 
             4. เมื่อถามว่ากระทงที่จะใช้ลอยในปีนี้จะซื้อหรือประดิษฐ์เอง พบว่า
                 (ถามเฉพาะผู้ที่จะออกไปลอยกระทง)

 
ร้อยละ
ซื้อ
78.4
ประดิษฐ์เอง
21.6
 
 
             5. เมื่อถามเฉพาะผู้ที่จะออกไปลอยกระทงว่า เรื่องไม่ดีของสังคมไทยที่อยากปล่อยให้ลอยไปกับ
                 กระทง มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

 
ร้อยละ
ปัญหาทางการเมืองและนักการเมืองแย่ๆ
29.1
ความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชน แบ่งสี การประท้วงของม็อบต่างๆ
24.9
การทุจริตคอร์รัปชั่น โกงกิน
11.5
ยาเสพติด
8.8
ความเห็นแก่ตัวของคนในสังคม
5.4
 
 
             6. เรื่องที่อยากให้ผู้ที่ออกไปเที่ยวงานลอยกระทงในปีนี้ระมัดระวังตัวมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ

 
ร้อยละ
อันตรายและบาดเจ็บจากพลุและดอกไม้ไฟ
28.5
อุบัติเหตุต่างๆ จากการเดินทาง
22.3
คนดื่มสุรา / เมา / ทะเลาะวิวาท
15.3
การฉก / ชิง / วิ่งราว / ล้วงกระเป๋า
12.3
อุบัติเหตุทางน้ำ ตกน้ำ ตกท่า
8.4
 
 
             7. ศิลปิน ดารา นักร้อง ที่อยากไปลอยกระทงในปีนี้ด้วยมากที่สุด คือ
                 (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

ฝ่ายชาย
ร้อยละ
ฝ่ายหญิง
ร้อยละ
ณเดช คูกิมิยะ
10.1
อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ
8.4
เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย
6.0
เจนนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ
7.1
หมาก ปริญ สุภารัตน์
4.3
ญาญ่า อุรัสยา สเปอร์บันด์
6.9
 
 
             8. นักการเมืองที่อยากไปลอยกระทงในปีนี้ด้วยมากที่สุด คือ (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

 
ร้อยละ
น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
36.2
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
31.3
นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์
18.3
นายชวน หลีกภัย
3.8
ร.ต.อ. เฉลิม อยู่บำรุง
2.7
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับเทศกาลลอยกระทงปี 2555 ในเรื่อง
สถานที่ที่อยากไปชมงานลอยกระทงในปีนี้ ความตั้งใจออกไปลอยกระทง การเลือกวัสดุที่ใช้ทำกระทง และเรื่องไม่ดีในสังคม
ที่อยากให้ลอยไปกับกระทง รวมถึงเรื่องที่ควรระมัดระวังเมื่อออกไปเที่ยวงานลอยกระทง ตลอดจนคนในสังคมที่อยากออกไป
ลอยกระทงด้วย ทั้งนี้เพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และใช้ประโยชน์
ต่อไป
 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีสุ่มประชากร
เป้าหมายที่จะสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบ โดยสุ่มจากเขตการปกครองชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ได้จำนวนทั้งสิ้น 33 เขต
ได้แก่ เขตคลองเตย จตุจักร จอมทอง ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต ตลิ่งชัน ทุ่งครุ บางกะปิ บางเขน บางคอแหลม บางแค บางซื่อ
บางนา บางรัก ปทุมวัน ประเวศ ป้อมปราบฯ พญาไท พระโขนง พระนคร มีนบุรี ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ ลาดกระบัง ลาดพร้าว
วังทองหลาง วัฒนา สวนหลวง สาทร สายไหม หนองแขม และหลักสี่  ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,149 คน เป็นเพศชายร้อยละ
48.9 และเพศหญิงร้อยละ 51.1
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
ที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) ในส่วนของ และคำถามปลายเปิดให้
ผู้ตอบระบุคำตอบเองโดยอิสระ (Open Form) และได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึก
ข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  16 - 22 พฤศจิกายน 2555
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 27 พฤศจิกายน 2555
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
561
48.9
             หญิง
588
51.1
รวม
1,149
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 25 ปี
376
32.7
             26 – 35 ปี
301
26.2
             36 – 45 ปี
244
21.2
             46 ปีขึ้นไป
228
19.9
รวม
1,149
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
488
42.5
             ปริญญาตรี
600
52.2
             สูงกว่าปริญญาตรี
61
5.3
รวม
1,149
100.0
อาชีพ:
 
 
             ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสากิจ
102
8.9
             พนักงาน / ลูกจ้าง บริษัทเอกชน
291
25.3
             ค้าขาย / ประกอบอาชีพส่วนตัว
308
26.9
             รับจ้างทั่วไป
116
10.1
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
51
4.4
             นักศึกษา
259
22.5
             อื่นๆ อาทิ อาชีพอิสระ ว่างงาน เป็นต้น
22
1.9
รวม
1,149
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776